Άρθρο 08 – Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.)

1. Στο σκοπό και στις δραστηριότητες του ειδικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» η οποία ιδρύθηκε με το π.δ. 264/2001 (Α΄ 190) περιλαμβάνεται επίσης η οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του «Πρότυπου Αγροδιατροφικού Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου» (Π.Α.ΤΕ.Π.Η.) σε έκταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που παραχωρείται στο ν.π.ι.δ. κατά χρήση, με απόφαση του πρύτανη, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος.
2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται άμισθη πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας. Η επιτροπή εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. και μπορεί να της ανατίθεται ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ο συντονισμός και υλοποίηση των επιστημονικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. Η θητεία των μελών της επιστημονικής επιτροπής είναι τετραετής, με δυνατότητα ανανέωσης.
3. Σκοπός του Π.Α.ΤΕ.Π.Η. είναι σε συνεργασία με τη Γεωπονική Σχολή να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί παραγωγικές δραστηριότητες αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης, που ενσωματώνουν καινοτόμα επιστημονικά και τεχνολογικά δεδομένα, διατηρώντας μια διαρκή λειτουργική διασύνδεση με την επιστημονική κοινότητα, την αγορά, τον καταναλωτή και την κοινωνία, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, στους στόχους του περιλαμβάνεται: α) η στοχευμένη έρευνα (ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα της αγροδιατροφής, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης με ταυτόχρονη διατήρηση, ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις, β) η εκπαίδευση σπουδαστών της Γεωπονικής Σχολής, καθώς και η επιμόρφωση και κατάρτιση, μέσω του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή του Κ.Ε.Ε. του ιδρύματος, σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή γνώσεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η αναγνώριση και αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου (βιοτρόφιμα), η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας (υδροπονικά, αεροπονικά), η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης, γ) η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, περιλαμβάνοντας ακόμη και δράσεις αναψυχής, όπως ιδίως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του Π.Α.ΤΕ.Π.Η.. Για την επίτευξη των σκοπών του το Π.Α.ΤΕ.Π.Η. μπορεί να φιλοξενεί δομές, όπως ενδεικτικά κέντρο ολοκληρωμένης αγροτικής εκπαίδευσης και παραγωγής πρότυπων τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων, πρότυπες βιοκλιματικές μονάδες εκτροφών για την παραγωγή τοπικών αγροτικών προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καινοτόμες ιδιότητες στο πλαίσιο πρότυπης παραγωγής ελαχιστοποιημένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πρότυπο θερμοκήπιο, μονάδα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 2.

  • 14 Μαΐου 2018, 00:00 | DK

    Στο νέο Πανεπιστήμιο Ηπείρου στα Ιωάννινα και σε άμεση συνεργασία με το
    Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο καθώς και το ερευνητικό κέντρο θα πρέπει να λειτουργήσει ένα νέο σύγχρονο, μοναδικό και καινοτόμο τμήμα, ΠΑΙΔΙΚΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ που θα δώσει νέες γνώσεις και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους μας.

  • 9 Μαΐου 2018, 13:09 | Χασκής Παναγιώτης

    Απαραίτητο το Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο καθώς και το ερευνητικό κέντρο για την ανάπτυξη της περιοχής. Έπρεπε να υπήρχαν χρόνια σε όλη την χώρα και να έχουν στενή συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.