Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

Μεταφορτώστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

Σχέδιο νόμου

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

 

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α΄ 9

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 9

Άρθρο 1. 9

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός. 9

Άρθρο 2. 10

Ορισμοί 10

Άρθρο 3. 12

Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης. 12

& διά βίου μάθησης. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 13

ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. 13

Άρθρο 4. 13

Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νεολαία. 13

Άρθρο 5. 14

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) 14

Άρθρο 6. 16

Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή. 16

και την αγορά εργασίας. 16

Άρθρο 7. 18

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) 18

Άρθρο 8. 19

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’ 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 20

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. 20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. 20

Άρθρο 9. 20

Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 20

Άρθρο 10. 20

Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 20

Άρθρο 11. 21

Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 21

Άρθρο 12. 22

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 22

Άρθρο 13. 24

Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ. 24

Άρθρο 14. 26

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα- Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013. 26

Άρθρο 15. 27

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 29

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.) 29

Άρθρο 16. 29

Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) 29

Άρθρο 17. 30

Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ. 30

Άρθρο 18. 30

Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ. 30

Άρθρο 19. 31

Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. 31

Άρθρο 20. 31

Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ. 31

Άρθρο 21. 31

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’ 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 33

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –. 33

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) 33

Άρθρο 22. 33

Σκοπός των Ι.Ε.Κ. 33

Άρθρο 23. 33

Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ. 33

Άρθρο 24. 34

Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ. 34

Άρθρο 25. 35

Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. 35

Άρθρο 26. 36

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων. 36

Άρθρο 27. 36

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία. 36

Άρθρο 28. 37

Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε. 37

Άρθρο 29. 37

Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. 37

Άρθρο 30. 38

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. 38

Άρθρο 31. 40

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ. 40

Άρθρο 32. 43

Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ. 43

Άρθρο 33. 45

Επίδομα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015. 45

Άρθρο 34. 46

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’ 46

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 49

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – 49

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. 49

Άρθρο 35. 49

Σκοπός. 49

Άρθρο 36. 50

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας. 50

Άρθρο 37. 52

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης. 52

Άρθρο 38. 53

Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας. 53

Άρθρο 39. 53

Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας. 53

Άρθρο 40. 54

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄ 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 56

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ.. 56

Άρθρο 41. 56

Οδηγοί κατάρτισης. 56

Άρθρο 42. 57

Πιστοποίηση αποφοίτων. 57

Άρθρο 43. 58

Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. 58

Άρθρο 44. 59

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’ 59

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 60

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.. 60

Άρθρο 45. 60

Σκοπός – Στόχος. 60

Άρθρο 46. 61

Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων. 61

Άρθρο 47. 62

Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου. 62

Άρθρο 48. 64

Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου. 64

Άρθρο 49. 65

Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) 65

Άρθρο 50. 65

Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 65

Άρθρο 51. 68

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’ 68

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 70

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) 70

Άρθρο 52. 70

Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ. 70

Άρθρο 53. 70

Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ. 70

Άρθρο 54. 71

Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ. 71

Άρθρο 55. 72

Παρακολούθηση προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ. 72

Άρθρο 56. 73

Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ. 73

Άρθρο 57. 73

Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. 73

Άρθρο 58. 74

Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ. 74

Άρθρο 59. 74

Δημοσιοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ. 74

Άρθρο 60. 75

Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ. 75

Άρθρο 61. 75

Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ. 75

Άρθρο 62. 76

Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ. 76

Άρθρο 63. 76

Ένταξη των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. 76

Άρθρο 64. 77

Ειδική χρηματοδότηση Κ.Δ.Β.Μ. 77

Άρθρο 65. 77

Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ. 77

Άρθρο 66. 78

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’ 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 79

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) 79

Άρθρο 67. 79

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. 79

Άρθρο 68. 79

Ίδρυση των Σ.Δ.Ε. 79

Άρθρο 69. 79

Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραμμα σπουδών. 79

Άρθρο 70. 80

Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε. 80

Άρθρο 71. 81

Στελέχωση των Σ.Δ.Ε. 81

Άρθρο 72. 82

Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. 82

Άρθρο 73. 83

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’ 83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 83

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ. 83

Άρθρο 74. 83

Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης. 83

Άρθρο 75. 85

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’ 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ 86

Άρθρο 76. 86

Ελληνομάθεια. 86

Άρθρο 77. 86

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’ 86

ΜΕΡΟΣ Β΄ 86

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) 86

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 86

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. 86

Άρθρο 78. 86

Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. 86

Άρθρο 79. 87

Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. 87

Άρθρο 80. 87

Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 87

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) 87

Άρθρο 81. 87

Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας. 87

Άρθρο 82. 88

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. 88

Άρθρο 83. 91

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 91

Άρθρο 84. 93

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης. 93

Άρθρο 85. 96

Διεύθυνση Νεολαίας. 96

Άρθρο 86. 99

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης. 99

Άρθρο 87. 101

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας. 101

Άρθρο 88. 104

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 104

Άρθρο 89. 105

Οργανικές θέσεις. 105

Άρθρο 90. 105

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 –. 105

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 106

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.) 106

Άρθρο 91. 106

Σκοπός και αρμοδιότητες. 106

Άρθρο 92. 106

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 106

Άρθρο 93. 107

Αρμοδιότητες Διευθυντή και Αναπλήρωση Υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας. 107

Άρθρο 94. 107

Επιστημονικό Προσωπικό. 107

Άρθρο 95. 108

Διοικητικό προσωπικό. 108

Άρθρο 96. 109

Επιστημονική Υπηρεσία. 109

Άρθρο 97. 112

Διοικητική Υπηρεσία. 112

Άρθρο 98. 117

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης. 117

Άρθρο 99. 117

Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου. 117

Άρθρο 100. 118

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’ 118

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 119

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 119

Άρθρο 101. 119

Εργαστηριακά Κέντρα-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985. 119

Άρθρο 102. 119

Ισοτιμία τίτλων σπουδών τριετών εσπερινών λυκείων- 119

Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 4547/2018. 119

Άρθρο 103. 120

Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος. 120

Φυσικής Αγωγής. 120

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 121

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 121

Άρθρο 104. 121

Μεταβατικές διατάξεις. 121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 124

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 124

Άρθρο 105. 124

Καταργούμενες διατάξεις. 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ 125

EΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ. 125

Άρθρο 106. 125

Έναρξη ισχύος. 125

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός

 

 1. Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πλαίσιο), κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, στο επίπεδο τρία (3) εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο επίπεδο τέσσερα (4) τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στο επίπεδο πέντε (5) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ..
 2. Σκοπός της καθιέρωσης του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και του παρόντος νόμου είναι ο επανασχεδιασμός του ρυθμιστικού πλαισίου και των μορφών εισροών και εκροών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, την αποτελεσματικότερη προσαρμογή και την ανταπόκρισή της στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου υπόψη και του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος της απασχόλησης, προκειμένου να αποτελέσει πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής επιλογής εκπαίδευσης – κατάρτισης του πληθυσμού της χώρας.
 3. Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού του, οι επιμέρους στόχοι του παρόντος είναι:

α) η παροχή βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του επιπέδου τέσσερα (4), σε ευρύτερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγελμάτων για τη βέλτιστη απόκτησή τους με την ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων,

β) η διασφάλιση ευελιξίας και αποτελεσματικότητας για την τυπική μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του επιπέδου τρία (3) και την τυπική επαγγελματική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5), με την ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων,

γ) η δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της υγιούς οικονομικής ανταγωνιστικότητας και συνθηκών βελτίωσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς και η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, μέσω της παροχής διά βίου μάθησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων από αυτήν,

δ) η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των διαδρομών μάθησης,

ε) η εξασφάλιση διαδρομών και διεξόδων μάθησης για όλους τους ενδιαφερόμενους των εκροών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

 

α) «Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»: η κατάρτιση η οποία προσφέρει βασικές αρχικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

β) «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»: η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει ήδη υπάρχουσες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας τυπικής και μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανέλιξη.

γ) «Οδηγοί Κατάρτισης»: οι οδηγοί που περιλαμβάνουν το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται ιδίως οι διατάξεις για την ειδικότητα και τις προϋποθέσεις εισόδου στο επάγγελμα, τις επαγγελματικές λειτουργίες και τα επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από άποψη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την αντιστοίχιση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε πιστωτικές μονάδες, όπου είναι δυνατόν να υπάρχουν, το ωρολόγιο πρόγραμμα με τη διδακτέα ύλη, θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας, διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, την εκπαιδευτική μεθοδολογία απόκτησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως η μάθηση στη μονάδα κατάρτισης, μάθηση σε χώρο εργασίας ή πρακτική άσκηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση – κατάρτιση, τα προσόντα εκπαιδευτών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπου απαιτείται, τα μέσα διδασκαλίας, τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, τη διαδικασία πιστοποίησης και το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

δ) «Προγράμματα Σπουδών»: τα προγράμματα τα οποία διαμορφώνονται σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος και περιλαμβάνουν:

δα) σαφώς διατυπωμένους στόχους ανά μάθημα,

δβ) ωρολόγιο πρόγραμμα,

δγ) διδακτέα ύλη, επιλεγμένη σύμφωνα με τον σκοπό του μαθήματος, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επιμέρους ενότητες και θέματα,

δδ) απαιτούμενα μέσα και ενδεικνυόμενες εκπαιδευτικές μεθόδους για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και

δε) τρόπους αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ε) «Αναβάθμιση δεξιοτήτων»: η βραχυπρόθεσμη, στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται μετά την αρχική κατάρτιση και περιλαμβάνει παροχή συντονισμένων ευκαιριών μάθησης για τους ενηλίκους με χαμηλή εξειδίκευση ή/και συγκεκριμένα προσόντα και η οποία αποσκοπεί στη στήριξη ενηλίκων με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και προσόντων για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων τους, όπως του γραμματισμού, του αριθμητισμού και των ψηφιακών ικανοτήτων ή/και την απόκτηση ενός ευρύτερου συνόλου δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων και την πορεία προς την απόκτηση υψηλότερων προσόντων.

στ) «Επανειδίκευση»: η διαδικασία απόκτησης νέων δεξιοτήτων για αξιοποίηση στον ίδιο ή άλλο εργασιακό χώρο.

ζ) «Μαθητεία»: τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία:

ζα) συνδυάζουν μάθηση σε Ιδρύματα Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης με ουσιαστική μάθηση βασισμένη στην εργασία σε χώρους εργασίας του ιδιωτικού ή του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%),

ζβ) καταλήγουν σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα,

ζγ) βασίζονται σε συμφωνία που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μαθητευόμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και

ζδ) προβλέπουν αμοιβή ή άλλου τύπου αποζημίωση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία.

ηα) βασίζεται σε συμφωνία που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πρακτικά ασκούμενου, του εργοδότη και, κατά περίπτωση, του ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και

θ) «Προσόν»: το επίσημο αποτέλεσμα, όπως πιστοποιητικό, δίπλωμα ή πτυχίο, μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης μάθησης, ύστερα από διαπίστωση από τον αρμόδιο φορέα ότι ένα άτομο έχει επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.

ι) «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»: το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναφοράς, το οποίο συνδέει τα εθνικά συστήματα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων διαφορετικών χωρών. Περικλείει τη γενική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και την ανώτατη εκπαίδευση. Διακρίνεται σε οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα των επαγγελματικών προσόντων.

ια) «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: το πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων επίτευξης επιπέδων μάθησης, το οποίο στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στον συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων προσόντων.

ιβ) «Αντιστοίχιση»: η διαδικασία, η οποία καταλήγει στην καθιέρωση μιας σχέσης μεταξύ των επιπέδων των Εθνικών Πλαισίων Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη διαδικασία αντιστοίχισης, οι εθνικές αρχές, υπεύθυνες για την πιστοποίηση προσόντων σε συνεργασία με τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διασφάλιση ποιότητας των χορηγούμενων προσόντων, προσδιορίζουν την αντιστοίχιση μεταξύ των εθνικών συστημάτων πιστοποίησης προσόντων με τα οκτώ (8) επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ιγ) «Μαθησιακά αποτελέσματα»: η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας , ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή έχει υλοποιηθεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται υπό μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ως εξής:

ιγα) «Γνώσεις»: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα αντικειμενικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. Στο πλαίσιο, οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή αντικειμενικές.

ιγβ) «Δεξιότητες»: οι ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο πλαίσιο, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης, ή πρακτικές, οι οποίες αφορούν στη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων.

ιγγ) «Ικανότητες»: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή  δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο, η ικανότητα περιγράφεται με όρους αυτονομίας και υπευθυνότητας, δηλαδή η ικανότητα του εκπαιδευομένου να εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες αυτόνομα και με υπευθυνότητα.

ιδ) «Επίπεδο»: πρόκειται για  ένα δομικό στοιχείο του πλαισίου προσόντων. Αποτελεί τμήμα μίας σειράς διαδοχικών σταδίων και περιγράφεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την κτήση ενός προσόντος που κατατάσσεται στο συγκεκριμένο επίπεδο.

ιε) «Περιγραφικοί δείκτες»: οι δείκτες που προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που αντιστοιχούν στα προσόντα ενός συγκεκριμένου επιπέδου, ανεξάρτητα από το πεδίο μάθησης. Είναι γενικοί και καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων της οικονομίας, ενσωματώνοντας την έννοια των κλαδικών περιγραφικών δεικτών. Οι περιγραφικοί δείκτες οριοθετούν τα επίπεδα του πλαισίου προσόντων.

ιστ) «Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου και εν γένει τίτλου που επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο αποτελεσμάτων μάθησης, στο οποίο περιλαμβάνονται γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή ικανότητες, που αποκτήθηκαν από ένα άτομο, έχουν αξιολογηθεί και επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα με βάση ένα προκαθορισμένο πρότυπο.

ιζ) «Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είτε μέσω της χορήγησης τίτλων, όπως πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πτυχίων ή μέσω της απόδοσης ισοδυναμίας ή δικαιώματος, είτε η διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης από τους αρμόδιους οικονομικούς ή κοινωνικούς φορείς.

 

Άρθρο 3

Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης

& διά βίου μάθησης

 

Οι αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης είναι:

 

α) Ο κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κατάργηση αλληλοεπικαλύψεων και τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου, της αγοράς εργασίας και της ελληνικής οικονομίας.

 

β) Η άμεση σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους.

 

γ) Η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

 

δ) Η καθιέρωση και η ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ των υφιστάμενων μηχανισμών διάγνωσης και παρακολούθησης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 

ε) Η διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων δημόσιων φορέων άσκησης πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής  κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

 

στ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων θετικών δράσεων για τη νεολαία, ενταγμένων στη συνολική στρατηγική για την αναβάθμιση των προσόντων των νέων.

 

ζ) Η δημιουργία και η εξέλιξη βιώσιμων μηχανισμών διακυβέρνησης.

 

η) Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5).

 

θ) Η κοινή ανά επίπεδο πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων:

θα) επιπέδου τρία (3) και

θβ) επιπέδου πέντε (5).

 

ι) Η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

Άρθρο 4

Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νεολαία

 

Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η προώθηση και η διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία με σκοπό την ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, ανταγωνιστικών ανθρώπινων πόρων στο διεθνοποιημένο περιβάλλον της οικονομίας, καθώς και τη διασφάλιση δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών των νέων. Επίσης, αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί η εποπτεία διεξαγωγής δράσεων για την επίτευξη των ως άνω στόχων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

 

Άρθρο 5

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

 

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

 

 1. α) Στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μετέχουν τα ακόλουθα μέλη με τριετή θητεία:

αα) Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης,

αβ) ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

αγ) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

αδ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

αε) ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ. με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ.,

αστ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αζ) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

αη) τρεις (3) εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τους εργοδοτικούς φορείς,

αθ) τρεις (3) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,

αι) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Ε.Σ.Α.με.Α.

αια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος,

αιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), και

αιγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Στις συνεδριάσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς τους, και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Τουρισμού, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υγείας, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β) Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. αναπληρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

γ) Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ορίζονται ως ανωτέρω είναι υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης με σχετική εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), μέλη των Δ.Σ. τους ή υψηλόβαθμα στελέχη αυτών, με σχετική εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. Για την εκπλήρωση του σκοπού του στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Γραμματέας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. με τον αναπληρωτή του ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ε) Ο Πρόεδρος του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. καλεί τα μέλη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. σε συνεδρίαση και οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.

στ) Στα μέλη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

 1. Το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας και μεριμνά για τη διατύπωση προτάσεων σχετικών με τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης,

β) μεριμνά για τη συστηματική αναπροσαρμογή των επαγγελματικών τομέων και των ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Ι.Ε.Κ., το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, τα ΕΠΑ.Λ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και τις Ε.Σ.Κ. και υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) προβαίνει στην εκτίμηση και σε εισήγηση για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας του άρθρου 85 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) αξιολογεί τις τεκμηριωμένες προτάσεις που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ζ) ασκεί λοιπές αρμοδιότητες που του ανατίθενται, στο πλαίσιο της αποστολής του.

 1. Για την υποβοήθηση του έργου του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δύναται να συστήνονται Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων για τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του αντίστοιχου κλάδου σε επαγγελματικές δεξιότητες και τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων. Τα Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων παρακολουθούν συστηματικά τις τάσεις της αγοράς εργασίας, διαπιστώνουν έγκαιρα ελλείψεις, ποιοτικές και ποσοτικές αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και καταθέτουν προτάσεις για την καλύτερη προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του κλάδου σε δεξιότητες.
 2. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συντάσσεται από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. ετήσια έκθεση για τα πεπραγμένα του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. και για τον προγραμματισμό του επόμενου έτους. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 6

Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή

και την αγορά εργασίας

 

 1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συστήνεται ενδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συστήνονται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε..
 2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία:

α) ένας (1) Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ως Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

β) ένας (1) Διευθυντής Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

γ) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,

ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Ε.Δ.,

στ) ένας (1) εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,

ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.,

η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,

θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε..

 

 1. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.
 2. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. συνεδριάζουν στην έδρα της οικείας περιφέρειας και υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή του κάθε Σ.Σ.Π.Α.Ε..
 3. Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 4. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης,

β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών της οικείας περιφέρειας σε θέματα Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.,

γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,

δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς και εισηγήσεις για διεξαγωγή μελετών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης που αφορούν στην οικεία περιφέρεια,

ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων στα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τρία (3) και πέντε (5), με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία σε κάθε περιφέρεια της χώρας, με βάση τις κατευθύνσεις του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ..

 

Άρθρο 7

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

 

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.. Η αποστολή της συνίσταται στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση στα θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης.
 2. α) Η Κ.Ε.Ε. απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με τριετή θητεία.

β) Μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής είναι:

α) ένας (1) καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,

β) δύο (2) εμπειρογνώμονες σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς αναπτυξιακής προτεραιότητας της χώρας, με τους αναπληρωτές τους,

γ) ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89, με τον αναπληρωτή του,

δ) ένας (1) εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων, με εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική διοίκηση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, με τον αναπληρωτή του,

ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.,

στ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,

ζ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται  από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

η) ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..

 1. Η Κ.Ε.Ε. εισηγείται, προτείνει ή γνωμοδοτεί στους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ύστερα από ερώτημά τους, ιδίως για τα ακόλουθα θέματα:

α) την επιστημονική τεκμηρίωση των εισηγήσεων ή προτάσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

β) τις εξελίξεις των εκπαιδευτικών διαδρομών και των εκπαιδευτικών μεθόδων των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των Ε.Σ.Κ., συμπεριλαμβανομένων των τομέων και ειδικοτήτων της Ε.Ε.Κ.,

γ) τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων και την ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών μεθόδων,

δ) την εισήγηση για εκπόνηση ερευνών και μελετών για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου μάθησης και σύνδεσής τους με την αγορά εργασίας,

ε) τη διενέργεια της αξιολόγησης για τον χαρακτηρισμό των ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν σε Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17 και τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

στ) τα κριτήρια για την επιλογή των διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ. και για την ανανέωση της θητείας τους,

ζ) τα κριτήρια για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών για τοποθέτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.,

η) τα θέματα του Εκπαιδευτικού Οδηγού του άρθρου 19,

θ) τη διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των Π.ΕΠΑ.Λ., Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ..

 1. Η Κ.Ε.Ε. συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Η Κ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. Στα μέλη της Κ.Ε.Ε. καταβάλλονται οδοιπορικά και αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
 2. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της Κ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
 3. 6. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η Κ.Ε.Ε. δύναται να συνεργάζεται με Επιμελητήρια, Ιδρύματα, Οργανισμούς Ερευνών και Μελετών και λοιπούς Φορείς. Επίσης, δύναται να καλεί διάφορους εμπειρογνώμονες ή υπηρεσιακούς παράγοντες αρμόδιων παραγωγικών Υπουργείων ή εκπροσώπους φορέων στις συνεδριάσεις της, για την  παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικών με τα προς συζήτηση θέματα.

 

Άρθρο 8

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Συγκροτείται το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. του άρθρου 5 και καθορίζονται οι λοιπές αρμοδιότητές του, στο πλαίσιο της αποστολής του, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

β) Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως στον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεών του, ορίζεται ο γραμματέας του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

γ) Ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν ιδίως στον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση των Σ.Σ.Π.Α.Ε., τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6, τη λειτουργία τους ανάλογα με τα αντικείμενα που εξετάζονται, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων, προτάσεων ή γνωμοδοτήσεών τους, τη στελέχωση και οργάνωση της γραμματείας τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

δ) Ορίζονται τα μέλη της Κ.Ε.Ε. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.:

α) Συστήνονται και συγκροτούνται τα Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 5, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον ορισμό μελών και στη συγκρότησή τους, την εξειδίκευση της λειτουργίας τους, τον τρόπο και τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής των εισηγήσεων και προτάσεών τους, ορίζεται ο γραμματέας τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.

β) Συνιστώνται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε. στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6.

γ) Συγκροτούνται τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 6.

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από εισήγηση των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε. δύναται να ορίζονται εμπειρογνώμονες για την επιστημονική τεκμηρίωση και την επεξεργασία των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

 

Άρθρο 9

Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 

 1. Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου 3, παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
 2. Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν,

β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας και

γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ..

 1. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές.

 

Άρθρο 10

Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 

 1. Οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπαγόμενες στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των δημόσιων Ε.Σ.Κ. χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από απόφαση παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. δύνανται να διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.

 

 1. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων Ε.Σ.Κ. άλλων Υπουργείων ανήκει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Είναι δυνατή η ίδρυση Ε.Σ.Κ. και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). Για τη λειτουργία των Ε.Σ.Κ. των ν.π.δ.δ. απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και διέπονται, όσον αφορά στα θέματα τροποποίησης άδειας, ανανέωσης, επικαιροποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης αυτής από την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και, όσον αφορά στις πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις, από το άρθρο 26α του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

 

 1. Οι ιδιωτικές Ε.Σ.Κ. αδειοδοτούνται και λειτουργούν με ανάλογη εφαρμογή της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Οι ιδιωτικές Ε.Σ.Κ. διέπονται, όσον αφορά στα θέματα τροποποίησης άδειας, ανανέωσης, επικαιροποίησης, μεταβίβασης και ανάκλησης αυτής από την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και, όσον αφορά στις πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις, από το άρθρο 26α του ν. 4186/2013.

 

 1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ε.Σ.Κ. άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. ασκείται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή από το αρμόδιο όργανο του ν.π.δ.δ, αντίστοιχα. Η εποπτεία και ο έλεγχος των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η εποπτεία των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., καθώς και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου των Ε.Σ.Κ. του παρόντος ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Είναι δυνατή η ίδρυση Πειραματικών ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ με αποστολή την προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας, οι οποίες θα τηρούν τις ρυθμίσεις των άρθρων 10 έως και 13. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραματικών ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ασκούνται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Άρθρο 11

Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 

 1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητευόμενοι που προάγονται από την Α΄ τάξη. Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη, όπως και αυτές με βάση τις οποίες θα κριθεί επιτυχής η παρακολούθηση στη Β΄ τάξη, διεξάγονται εντός των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στα μαθήματα και στις επαγγελματικές ασκήσεις που έχουν ασκηθεί οι μαθητευόμενοι.

 

 1. 2. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Σε κάθε ειδικότητα περιλαμβάνονται «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» και «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης.

 

 1. Η φοίτηση στις δημόσιες Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δωρεάν.

 

 1. Οι δημόσιες και ιδιωτικές Ε.Σ.Κ., καθώς και οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.ΕΔ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση διά ζώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης.

 

 1. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε μία μόνο Ε.Σ.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.

 

 1. 7. Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση, καθώς και το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, εφόσον οι καταρτιζόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των καταρτιζομένων που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο που χρησιμοποιείται από τις δημόσιες Ε.Σ.Κ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

 

Άρθρο 12

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 

 1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος καταρτίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 15, ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζομένων στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών των Ε.Σ.Κ., κάθε ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα που αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και στην πρακτική άσκηση ή στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο των καταρτιζομένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώματά τους και τη διαδικασία με την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,

β) την πρόβλεψη και εξειδίκευση των αρμόδιων οργάνων, των διαδικασιών και των κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας σε Ε.Σ.Κ. στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) τον τρόπο και τη διαδικασία για τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στις Ε.Σ.Κ.,

δ) την εξειδίκευση των κριτηρίων της πιστοποίησης των αποφοίτων των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας, καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης δομών και μαθησιακών αποτελεσμάτων,

ε) τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών,

στ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών,

ζ) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

η) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των Ε.Σ.Κ.,

θ) το σύστημα και οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., καθώς και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησής τους και

ι) κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων Ε.Σ.Κ.

 

 1. 2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος καταρτίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 15, ρυθμίζονται, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσης των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο ορισμός των κλάδων και των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις ΕΠΑ.Σ. και στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., θέματα παροχής εκπαιδευτικού έργου, καθώς και το πλαίσιο αξιολόγησής τους. Στις ανωτέρω Σχολές δύναται να λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Οι αρμοδιότητες των Γ.Ε.ΑΣ., καθώς και θέματα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του προηγούμενου εδαφίου.

 

 1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., ο οποίος καταρτίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 16 του άρθρου 15, ρυθμίζονται, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, θέματα που αφορούν:

α) στα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., καθώς και στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους,

β) στην υπηρεσιακή και πειθαρχική κατάσταση του προσωπικού τους, καθώς και στα θέματα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ.,

γ) στο σύστημα και τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησής τους, τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης, τα είδη των παραβάσεων και τις κυρώσεις, καθώς και τα αρμόδια όργανα επιβολής και εκτέλεσης των κυρώσεων,

δ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία τους,

 

 1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ., ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) της παρ. 11 του άρθρου 15 ρυθμίζονται, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, θέματα που αφορούν:

 

α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ.,

β) στο σύστημα και τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης των Ε.Σ.Κ., τα είδη των παραβάσεων και τις κυρώσεις καθώς και τα αρμόδια όργανα επιβολής και εκτέλεσης των κυρώσεων,

γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ..

 

Άρθρο 13

Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.

 

 1. α) Η διοίκηση της Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκείται από τον Διευθυντή.

β) Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και σημαντική εμπειρία σε θέση ευθύνης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

γ) Ο Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές, αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 15.

Μετά την αξιολόγηση, η επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπασή τους πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 ενώ η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 15.

ε) Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή, ως προς  την οργανική θέση που κατείχε είναι συνεχής, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε, πριν την επιλογή του ως Διευθυντή. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή δημοσίου Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων, εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης, και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας.

 1. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. είναι διοικητικός υπεύθυνος, πειθαρχικός προϊστάμενος, καθώς και οικονομικός υπεύθυνός της.

Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ε.Σ.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων κατά την έκδοση των αποφάσεων αρμοδιότητας της Ε.Σ.Κ.,

γ) αναθέτει στους εκπαιδευτές της Ε.Σ.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, και τους αξιολογεί,

δ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική Υπηρεσία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητάς του,

ε) υπογράφει κάθε έγγραφο της Ε.Σ.Κ.,

στ) εποπτεύει και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, καθώς και της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο,

ζ) προωθεί και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

 1. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτής Ε.Σ.Κ., δημόσιας ή ιδιωτικής, ή άλλης δομής της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
 2. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στις Ε.Σ.Κ. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή και εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων της ειδικότητας που διδάσκουν. Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και επιπλέον προσόντα για τη διδασκαλία μαθημάτων των ειδικοτήτων προσδιορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ε.Σ.Κ..
 3. Σε κάθε δημόσια Ε.Σ.Κ. υπηρετεί διοικητικό προσωπικό για τη γραμματειακή υποστήριξη και την εξυπηρέτηση του οργανωτικού σχεδιασμού-προγραμματισμού για την πραγματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα, το διοικητικό προσωπικό μεριμνά ιδίως για την τήρηση πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας, την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου διοικητικού ή εκπαιδευτικού υλικού, τη συμπλήρωση και τήρηση των προβλεπόμενων εντύπων και εγγράφων, καθώς και τη συνεχή ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος των Ε.Σ.Κ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

Στις Ε.Σ.Κ. όπου φοιτούν έως εκατόν είκοσι (120) καταρτιζόμενοι, τοποθετείται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος, ενώ στις Ε.Σ.Κ. στις οποίες φοιτούν πλέον των εκατόν είκοσι (120) καταρτιζομένων τοποθετούνται δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι.

 1. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καλύπτονται:

α) με μετατασσόμενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Η μετάταξη των ανωτέρω διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αποφάσεις, β) με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.

 

Άρθρο 14

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα- Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

 

 1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση,

β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),

γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,

ε. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση,

στ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση,

ζ. Βεβαίωση Επάρκειας, που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολουθούν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγέλματος.».

 

 1. Στο άρθρο 25 του ν. 4186/2013, προστίθεται παρ. 11, ως εξής :

«11. Πτυχία επιπέδου 3 της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (Α’ 18) που έχουν χορηγηθεί σε αποφοίτους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού, είναι αντίστοιχα με Πτυχία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου τρία (3) των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ. της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού.».

 

Άρθρο 15

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δημόσιες Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, να ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσιες Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα. Όταν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί δαπάνη, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά κύριο λόγο για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, καθώς και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση των εκπαιδευτών των δημόσιων Ε.Σ.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ν.π.δ.δ. προς τον Υπουργό που το εποπτεύει, δύναται να ιδρύονται Ε.Σ.Κ. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Ε.Σ.Κ. νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Όταν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί δαπάνη, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, οι ΕΠΑ.Σ. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίες εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, πλην του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να μετατρέπονται σε δημόσιες Ε.Σ.Κ., άλλως καταργούνται, με την ολοκλήρωση των σπουδών όσων φοιτούν σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών.
 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και σύμφωνη γνώμη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., ιδρύονται ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή δύνανται να ιδρύονται και Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τη λειτουργία της επαγγελματικής κατάρτισης με εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση στις Ε.ΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ., καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΕΠΑ.Σ. και των Πειραματικών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
 11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού:

α) Καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ..

β) Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον ορισμό και την επιλογή των Διευθυντών και των εκπαιδευτών των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων και ν.π.δ.δ..

γ) Πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, η απόσπαση των Διευθυντών δημόσιων Ε.Σ.Κ. που έχουν επιλεγεί.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο και πρακτικής άσκησης για τους εκπαιδευόμενους των Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ..
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 11.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται τα ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, συγκροτείται η τριμελής επιτροπή της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 13 και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

γ) Τοποθετούνται οι Διευθυντές των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι έχουν επιλεγεί.

δ) Καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτών των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέματα που αφορούν στην τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις και τους όρους αξιολόγησης και επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία της επαγγελματικής κατάρτισης στις Ε.Σ.Κ. με εξ αποστάσεως εκπαίδευση-κατάρτιση.
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. εκδίδονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ.
 3. Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10, άδεια λειτουργίας ιδιωτικής Ε.Σ.Κ..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

 

Άρθρο 16

Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

 

 1. Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι:

 

α) Η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους.

β) Η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

γ) Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες σχολές και τμήματα των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στη διδακτική των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

δ) Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών.

ε) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους. Την επιμόρφωση συνδράμουν ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεις της περιοχής.

στ) Η πιλοτική εφαρμογή:

στα) νέων προγραμμάτων σπουδών,

στβ) σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,

στγ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

στδ) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,

στε) νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου και

στστ) καλών πρακτικών μεθόδων διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης.

ζ) Η δοκιμαστική εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων πριν την ευρεία εφαρμογή τους.

η) Η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

 1. Κατά τα λοιπά, τα Π.ΕΠΑ.Λ. εξυπηρετούν, από κοινού με τα υπόλοιπα σχολεία, τους σκοπούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 17

Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.

 

 1. Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται ύστερα από πρόταση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21.

2α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν, επίσης, να χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους.

β) Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ. συνιστούν ιδίως: α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, β) η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, γ) το μέγεθός τους, δ) η τοποθεσία τους και ε) η συνεργασία τους με τοπικές επιχειρήσεις και Α.Ε.Ι. της περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

 

Άρθρο 18

Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.

 

 1. Στην Α΄ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ. εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους. Η προαγωγή των μαθητών από τη μία τάξη στην άλλη διέπεται από τις διατάξεις περί προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ.. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγικής τάξης καλύπτονται από ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εγγραφής μαθητών ΕΠΑ.Λ. και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.
 3. Τα Π.ΕΠΑ.Λ. δύνανται να συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και να εφαρμόζουν νέες εκπαιδευτικές μεθόδους με καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με την παρ. 4. Η Κ.Ε.Ε. προτείνει στο Ι.Ε.Π. τις απαραίτητες διαφοροποιήσεις στα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Λ., όπως και ειδικά μαθήματα, εφόσον έχουν ιδιαίτερο οικονομικό-αναπτυξιακό χαρακτήρα για την περιοχή, όπως τεκμηριώνεται με γνώμη των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε..

 

 1. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.
 2. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται σύστημα διοίκησης ποιότητας, που αναφέρεται α) στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στις εισροές, που περιλαμβάνουν το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς, γ) στις διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή τους, καθώς και δ) στις εκροές, που αφορούν στα μαθησιακά αποτελέσματα.

 

Άρθρο 19

Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.

 

 1. Για την οργάνωση και λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. εκδίδεται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 21, εκπαιδευτικός οδηγός, με τον οποίο καθορίζονται θέματα, όπως ιδίως:

α) η διαμόρφωση των ειδικότερων κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας έναντι των κανόνων που ισχύουν στα ΕΠΑ.Λ.,

β) τα όργανα διοίκησής τους, οι ειδικές προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η ειδική διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, η θητεία, καθώς και οι ειδικές αρμοδιότητές τους,

γ) οι ειδικές προϋποθέσεις, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης και η θητεία του διδακτικού προσωπικού τους,

δ) η διαδικασία επιλογής ειδικοτήτων,

ε) οι κανόνες οργάνωσης και οι προδιαγραφές εφαρμογής πρακτικής άσκησης,

στ) το πλαίσιο συνεργασιών με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς, κοινωφελή ιδρύματα και επιχειρήσεις,

ζ) ο τρόπος, ο χρονικός προγραμματισμός  διενέργειας, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της εκπαιδευτικής μονάδας και όλων των συντελεστών της και

η) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις διατάξεις του εκπαιδευτικού οδηγού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα ΕΠΑ.Λ..

 

Άρθρο 20

Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.

 

Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στην επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

 

Άρθρο 21

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. και γνώμη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., δύναται να ιδρύονται Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν δεν υποβληθεί εισήγηση εκ μέρους του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την αποστολή προς αυτό σχετικού αιτήματος, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να εκδίδεται και χωρίς την εισήγησή του.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε. και γνώμη του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. δύναται να χαρακτηρίζονται ως Π.ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Αν ο εν λόγω χαρακτηρισμός συνεπάγεται αύξηση των δαπανών απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων στα Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π.:

α) Καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών των Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

β) Εξειδικεύεται το σύστημα διοίκησης ποιότητας της παρ. 5 του άρθρου 18, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα διεθνώς πρότυπα.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.&Ν. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., εκδίδεται ο εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ. του άρθρου 19.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τις σχολικές μονάδες ή τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα κριτήρια, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης από την Κ.Ε.Ε., σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 3 του άρθρου 7 για τον χαρακτηρισμό ενός ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 17.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Π.ΕΠΑ.Λ., τα θέματα ασφάλισης των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η διαδικασία που τηρείται και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των Κέντρων Επιμόρφωσης των Π.ΕΠΑ.Λ., η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, τα αρμόδια όργανα διαχείρισης, οι υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης του άρθρου 20, και η διαδικασία που ακολουθείται για τη συνεργασία των Α.Ε.Ι. και των επιχειρήσεων με τα Κέντρα Επιμόρφωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

 

Άρθρο 22

Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

 

 1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:

α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων και

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

 1. Τα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν ως ευέλικτα όργανα διαρκούς παροχής, αναπροσαρμογής και εκσυγχρονισμού των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού και αποστολή τους είναι η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εργαζόμενων, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της χώρας, με τη συμβολή τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση.
 2. Τα Ι.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

 

Άρθρο 23

Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.

 

 1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, συνιστούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., από την οποία και εποπτεύονται.

Για τη στέγαση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ. και σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από αποφάσεις παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. δύναται να διαθέτουν οργανωμένα εργαστήρια για την παροχή εργαστηριακής κατάρτισης.

 1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία κατά τη λήξη δύο (2) συνεχόμενων ετών κατάρτισης από το έτος κατάρτισης 2020-2021 και εφεξής, έχουν συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζομένων που δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), τίθενται σε αναστολή λειτουργίας ή συγχωνεύονται με άλλα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ειδικότερα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο αντίστοιχος συνολικός κατ’ έτος αριθμός φοιτούντων/καταρτιζομένων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250). Ειδικώς, δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, δύναται να λειτουργούν με  συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζόμενων μικρότερο των εκατό (100).

 1. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται στα Θεματικά και Πειραματικά Ι.Ε.Κ., στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και στα Ι.Ε.Κ. τα οποία λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης.
 2. α) Η ίδρυση των Ι.Ε.Κ. από ν.π.δ.δ., γίνεται σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές πράξεις.

β) Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. της παρούσας ανήκει στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο ή το ν.π.δ.δ. στο οποίο ανήκει το Ι.Ε.Κ. αντίστοιχα και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. αδειοδοτούνται σύμφωνα με την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις. Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, καθώς και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου τους, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ η αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης επί των κτηριολογικών τους δεδομένων ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

Άρθρο 24

Ίδρυση Πειραματικών Ι.Ε.Κ. και Θεματικών Ι.Ε.Κ.

 

 1. Τα Πειραματικά και Θεματικά ΙΕΚ ιδρύονται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 34.

 

 1. Αποστολή των Πειραματικών Ι.Ε.Κ. είναι η προώθηση της ανάπτυξης και πειραματικής εφαρμογής μοντέλου καινοτόμου λειτουργίας στη βάση ειδικών προδιαγραφών, ιδίως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, εκπαιδευτικού προσωπικού, στοχευμένων ειδικοτήτων, εποπτικών μέσων διδασκαλίας, υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Ειδικότερη αποστολή κάθε Θεματικού Ι.Ε.Κ. αποτελεί η πιλοτική ανάπτυξη και προώθηση ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που αντιστοιχούν σε στοχευμένο κατά περίπτωση αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους λειτουργίας και υιοθετώντας καλές διεθνείς πρακτικές.

 

 1. Εκτός από την ίδρυση δημόσιων Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. ή πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε δημόσια Ι.Ε.Κ., επιτρέπεται η μετατροπή σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και ήδη λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Κριτήρια για τη μετατροπή λειτουργούντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Πειραματικά ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. αποτελούν η εξωστρέφεια, η συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις και οι υποδομές. Επίσης, επιτρέπεται η μετατροπή Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ν.π.δ.δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ..

 

Άρθρο 25

Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

 

1.α) Στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

 

β) Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο,  διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της  περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

 

γ) Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

δ) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 34, δύναται να καθορίζεται για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. αντιστοιχία ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ..

 1. Οι απόφοιτοι των δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ και οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
 2. Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76.
 3. Η φοίτηση στα δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.
 4. Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση και ολοκλήρωση της κατάρτισης στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε καταρτιζόμενους με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
 5. Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαίδευση-κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης. Εφόσον μια ειδικότητα μπορεί να παρασχεθεί στο σύνολό της με εξ αποστάσεως κατάρτιση, στους αποφοίτους της απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και τους παρέχεται δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 50 έχουν και οι απόφοιτοι για τους οποίους μέρος της κατάρτισης υλοποιήθηκε με την αξιοποίηση της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης, εφόσον προβλέπεται στον αντίστοιχο Οδηγό Κατάρτισης και τους έχει απονεμηθεί Β.Ε.Κ..

 

Άρθρο 26

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων

 

Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους των αποφοίτων μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 27

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

 

 1. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του δευτέρου εξαμήνου και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 

 1. 2. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Β.Ε.Κ. με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

 

 1. Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ. της παρ. 2 του άρθρου 32, με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Συμβούλου.

 

 1. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.ι.δ., ν.π.δ.δ., δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις είναι αμειβόμενες. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

 

 1. Για τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία σε χώρους εργασίας, αν οι καταρτιζόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των καταρτιζομένων που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο που χρησιμοποιείται από τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.

 

Άρθρο 28

Συμμετοχή σε προγράμματα της Ε.Ε.

 

 1. Οι καταρτιζόμενοι στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της θεωρητικής ή και της εργαστηριακής κατάρτισής τους σε πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης αντίστοιχου επιπέδου που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν ειδικότητες αντίστοιχες με αυτές οι οποίες παρέχονται στο Ι.Ε.Κ. προέλευσής τους και λαμβάνουν τις πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής.
 2. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της παρ. 1, είναι δυνατή και η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε παραγωγικές μονάδες των κρατών υποδοχής.
 3. Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. των παρ. 1 και 2, ύστερα από την ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, απονέμεται Β.Ε.Κ., στη βάση της οποίας οι ανωτέρω απόφοιτοι συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης οι οποίες διενεργούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ..
 4. Για τη συμμετοχή των καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε διεθνή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε ιδρύματα και παραγωγικές μονάδες της αλλοδαπής εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως και 3.

 

Άρθρο 29

Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.

 

Στα Ι.Ε.Κ. παρέχονται ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 34.

 

Άρθρο 30

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

 1. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34, ρυθμίζονται:

 

α) τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της σπουδαστικής ζωής των καταρτιζομένων στον χώρο κατάρτισής τους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών των Ι.Ε.Κ., καθώς και κάθε ειδικό και τεχνικό θέμα που αφορά στην παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και την πρακτική άσκηση ή μαθητεία των καταρτιζομένων, καθώς και στα πειθαρχικά παραπτώματα των καταρτιζομένων και τη διαδικασία με την οποία προβλέπονται και επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές,

β) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στα Ι.Ε.Κ. στο πλαίσιο της επαγγελματικής κατάρτισης,

γ) ο τρόπος και η διαδικασία για τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων διαφάνειας όλων των διοικητικών και διδακτικών διαδικασιών και αποφάσεων, που ακολουθούνται στα Ι.Ε.Κ.,

δ) τα κριτήρια, το πλαίσιο των διαδικασιών και ο τρόπος λειτουργίας που απαιτείται για την εφαρμογή αυτοαξιολόγησης και επαναξιολόγησης των δομών και αξιολόγησης των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών, τη διαμορφωτική και την εξωτερική αξιολόγηση, καθώς και τα αναγκαία όργανα του Ι.Ε.Κ. για την τήρηση αυτών,

ε) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία που αφορά στις εκπαιδευτικές επισκέψεις, καθώς και τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά, και διεθνή προγράμματα,

στ) οι προϋποθέσεις, οι όρους και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων, με τα Α.Ε.Ι. και άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς για την πραγματοποίηση μέρους της κατάρτισης ή της πρακτικής άσκησης σε χώρες της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες,

ζ) ο τύπο; και η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας, καθώς και των Β.Ε.Κ.,

η) ο τρόπος, τα κριτήρια και η διαδικασία για τις εγγραφές, μετεγγραφές ή κατατάξεις, η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, τα κριτήρια, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών σε ξενόγλωσσα τμήματα και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων,

θ) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα δημόσια Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και η χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

ι) τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ι.Ε.Κ., δηλαδή του Γραφείου Διοίκησης και Γραμματείας και του Γ.Ε.Α.Σ., του προσωπικού, της επιλογής καταρτιζομένων, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων, της διαδικασίας και των οργάνων επιλογής των εκπαιδευτών και τα θέματα των αντικειμένων κατάρτισης των ξενόγλωσσων τμημάτων,

ια) τα θέματα που αφορούν στο θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των προγραμμάτων που παρέχονται, καθώς και στην πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία,

ιβ) τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης και οργάνωσης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας των καταρτιζομένων, καθώς και της κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης και μαθητείας, όπου και όταν παρέχονται εκτός των Ι.Ε.Κ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα,

ιγ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του Ι.Ε.Κ., όπου προβλέπεται, και

ιδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων Ι.Ε.Κ..

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζονται Ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των δημόσιων Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ., οι οποίοι μπορεί να ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1, ειδικά θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και στελέχωσής τους, θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής καταρτιζομένων και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, των ειδικοτήτων κατάρτισης, των εποπτικών μέσων, της σύστασης, της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών αξιολόγησης της λειτουργίας, των προδιαγραφών των υποδομών, ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο κατάρτισης, θέματα ωρολογίου προγράμματος, διάρκεια φοίτησης και κατανομή ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ή του Υπουργού που εποπτεύει το ν.π.δ.δ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 34, καταρτίζονται Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. οι οποίοι ρυθμίζουν, πλέον των θεμάτων της παρ. 1, θέματα που αφορούν:

α) στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσης των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ.,

β) στο σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των Ι.Ε.Κ., καθώς και στις παραβάσεις και τις κυρώσεις επί αυτών,

γ) σε κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλου Υπουργείου ή ν.π.δ.δ..

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 17 του άρθρου 34, καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ο οποίος ρυθμίζει:

α) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

β) τα προσόντα και τα κωλύματα για την πρόσληψη των οργάνων διοίκησης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τις μονάδες υποστήριξης του έργου τους,

γ) τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., καθώς και τη διαδικασία, τον τρόπο και τα όργανα αξιολόγησής τους,

δ) το έτος και τα εξάμηνα κατάρτισης, τον καθορισμό των διακοπών και αργιών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διεξαγωγής εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και εξετάσεων των καταρτιζομένων σε αυτά, τα παραπτώματα, τις κυρώσεις και τα όργανα επιβολής αυτών σε καταρτιζόμενους των ιδιωτικών I.Ε.Κ.,

ε) τα υπηρεσιακά έγγραφα που οφείλουν να τηρούν τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και τη χρονική διάρκεια τήρησης αυτών,

στ) τη διαδικασία έκδοσης των αποτελεσμάτων, τα θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης του προσωπικού των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, τα θέματα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων στους ιδιοκτήτες ή τους εκπροσώπους των ιδιωτικών I.Ε.Κ., τον τύπο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων φοίτησης και στρατολογίας και των Β.Ε.Κ.,

ζ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

 

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

 

 1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

 

β)  Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι δημόσιος λειτουργός, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ.. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.

 

γ) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34.

 

ε) Η θητεία των Διευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική θέση που κατείχε θεωρείται συνεχής, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Διευθυντή Ι.Ε.Κ..

 

στ) Η ανάκληση της απόσπασης των επιλεγέντων διευθυντών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι δυνατή μόνο για απολύτως σοβαρούς και τεκμηριωμένους λόγους.

 

 1. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προΐσταται του προσωπικού του I.E.K., είναι διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος του Ι.Ε.Κ..

Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη για:

βα) την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων,

ββ) την έγκαιρη και αξιόπιστη τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της οικονομικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.,

βγ) την εφαρμογή των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν σε καταρτιζόμενους με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

βδ) την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικώς, και τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση κάθε ειδικού θέματος αρμοδιότητάς του,

γ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον/τους Υποδιευθυντή/ές, τους εκπαιδευτές,

δ) μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στο Σ.Σ.Π.Α.Ε. της περιφερειακής του ενότητας,

ε) αναθέτει στους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, όπως αυτά που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την υλοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και τη μαθητεία των καταρτιζομένων, την εφαρμογή προγραμμάτων εισαγωγής και διδακτικής αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, καθώς και την εν γένει λειτουργία του Ι.Ε.Κ.,

στ) υπογράφει κάθε έγγραφο του Ι.Ε.Κ. και κάθε σύμβαση ή σχετικό έγγραφο εκπροσωπώντας το Ι.Ε.Κ.,

ζ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα του Ι.Ε.Κ., η οποία δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό του.

 

 1. Ο Διευθυντής είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πειθαρχική εξουσία του ασκείται, για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το π.δ. 47/2006 (Α’ 48), για τους διοικητικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., (ν. 3528/2007, Α’ 26) και για τους εκπαιδευτές κατ’ ανάλογη εφαρμογή του ως άνω Κώδικα, όπως ορίζεται ειδικότερα στον Κανονισμό Λειτουργίας.

 

 1. Ο Διευθυντής χορηγεί στο προσωπικό του δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες. Για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών ο Διευθυντής ενημερώνει, αυθημερόν, το τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται, εφόσον πρόκειται για αποσπασμένο εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο δημόσιο Ι.Ε.Κ.
 2. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν υπηρετούν δύο Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή που ορίζεται με απόφασή του και αν και αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, από τον δεύτερο Υποδιευθυντή. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο Υποδιευθυντές, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό ή διοικητικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Ι.Ε.Κ., ο οποίος ορίζεται με απόφασή του.

 

 1. Ο Διευθυντής του δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκεί, προσωρινά, τις αρμοδιότητες του Υποδιευθυντή, όταν ο τελευταίος δεν έχει ορισθεί ή ελλείπει και τον αναπληρώνει σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Ο Υποδιευθυντής δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία στην επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε διδακτικές μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην επιμόρφωση εκπαιδευτών, να μπορεί να παρακολουθήσει και να εποπτεύει την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και να συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησής της.

 

 1. Οι υποψήφιοι Υποδιευθυντές αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 12 του άρθρου 34. Μετά την αξιολόγηση, η Επιτροπή επιλέγει τους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η απόσπαση και τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 34.

 

 

 1. Ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) αναπληρώνει τον Διευθυντή όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, σύμφωνα με την παρ. 5,

β) μεριμνά για την αξιολόγηση, εποπτεία και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου,

γ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διευθυντή,

δ) αξιολογεί, σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον άλλο Υποδιευθυντή, όπου υπάρχει, τους εκπαιδευτές.

 

 1. Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όταν το πλήθος των καταρτιζομένων υπερβαίνει τους εκατόν ογδόντα (180) υπηρετούν δύο (2) Υποδιευθυντές. Η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ τους γίνεται με απόφαση του Διευθυντή.

 

 1. Η θητεία των Υποδιευθυντών δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τριετής. Η υπηρεσία στη θέση Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. ως προς την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε πριν την επιλογή του ως Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ.

 

 1. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. δεν μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτές του Ι.Ε.Κ., δημόσιου ή ιδιωτικού, ή άλλης δομής της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

 

Άρθρο 32

Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

 

 1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας με έργο τη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.

β) Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τρεις (3) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως εκατό ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τέσσερις (4) υπαλλήλους όταν φοιτούν έως τετρακόσιοι καταρτιζόμενοι και από πέντε (5) υπαλλήλους, όταν φοιτούν άνω των τετρακοσίων καταρτιζομένων.

γ) Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καλύπτονται:

α) με μετατασσόμενους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Η μετάταξη των ανωτέρω διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες και αποφάσεις, β) με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.

 1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

 

αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

 

αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ.,

 

αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ.,

 

αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή  μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,

 

αε) η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συναρμόδιων Υπουργείων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας,

β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., ως αναφέρεται στο άρθρο 32.

γ) Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι. Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 12 του άρθρου 34. Η πρόσληψή τους, με σύμβαση έργου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι εποπτεύουν το έργο των εποπτών πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 30.

 

δ) Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. μπορούν να χρηματοδοτούνται  από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

 1. Τα Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ως προς τη λειτουργικότητά τους, την ανταπόκρισή τους στις τοπικές ανάγκες της περιοχής τους και την ορθολογική χωροταξική κατανομή τους, με κριτήρια ιδίως τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων που συμμετέχουν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, την απορρόφηση των αποφοίτων τους από την αγορά εργασίας, την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων τους σε δράσεις δια βίου μάθησης, καθώς και τον δείκτη βαθμού ικανοποίησης των καταρτιζομένων τους και των εκπαιδευτών σε ετήσια βάση.

 

 1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης των αξιολογικών επιδόσεων όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων τους, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον αριθμό των αποφοίτων που εξασφάλισαν θέση στην αγορά εργασίας, καθώς και την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων σε πανεπιστημιακές σπουδές.
 2. Οι λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού των δημοσίων Ι.Ε.Κ., καθώς και οι αμοιβές των εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

Άρθρο 33

Επίδομα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

 

 1. Στην υποπερ. στστ΄ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθενται οι λέξεις «καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου» και η υποπερ. στστ΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια (300) ευρώ ή εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.»

 1. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημόσιων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ.».

 1. Στην υποπερ. θθ) της περ. β) της παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημοσίων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής:

«θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»

 1. Στην περ β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, προστίθεται υποπερ. ιαια΄, ιβιβ΄, ιγιγ΄ και ιδιδ΄ ως εξής:

««ιαια) Διευθυντές των δημόσιων Ι.Ε.Κ. πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) καταρτιζόμενοι, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν από εκατόν πενήντα (150) έως διακόσιοι πενήντα (250) καταρτιζόμενοι και τετρακόσια (400) ευρώ για τα Ι.Ε.Κ. στα οποία φοιτούν έως εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.

ιβιβ) Διευθυντές των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ. πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ,  το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.

ιγιγ)  Υποδιευθυντές των δημόσιων Ι.Ε.Κ, διακόσια (200) ευρώ.

ιδιδ) Διευθυντές των δημοσίων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τριακόσια (300) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά.»

Άρθρο 34

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη του Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται δημόσια Πειραματικά Ι.Ε.Κ. και Θεματικά Ι.Ε.Κ., ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) δύναται να ιδρύονται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα,

β) καθορίζονται οι κατηγορίες και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄111),

γ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών της παρ. 5 του άρθρου 25, η διάρκεια και το ύψος τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι ειδικότητες και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της κατάρτισης στα ξενόγλωσσα τμήματα του άρθρου 26, καθώς και η γλώσσα διδασκαλίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής των καταρτιζομένων, τα ειδικότερα προσόντα των εκπαιδευτών, το ύψος των διδάκτρων φοίτησης, ο προϋπολογισμός του προγράμματος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να ιδρύονται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσια Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση των δαπανών η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.

 

 1. Με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνονται οι Σύμβουλοι Συντονιστές που στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 και καθορίζονται το ύψος της αμοιβής και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του ν.π.δ.δ. μετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται Ι.Ε.Κ. που έχουν ιδρυθεί από ν.π.δ.δ.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ..
 3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να μετατρέπονται Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ. σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ..
 4. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου, πραγματοποιείται, όπου απαιτείται, η απόσπαση των Διευθυντών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχουν επιλεγεί.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Αναστέλλεται η λειτουργία δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συγχωνεύεται σε συγκεκριμένο όμοιο Ι.Ε.Κ. και καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της αναστολής λειτουργίας ή της συγχώνευσης των Ι.Ε.Κ., τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Ι.Ε.Κ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται  ή το οποίο συγχωνεύεται σε άλλο, τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής του και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 23.

β) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα, προσδιορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, προβλέπονται οι λεπτομέρειες και τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας και του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής, η συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθορίζονται οι λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης της απόσπασής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

γ) Εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τα απαιτούμενα προσόντα των Συντονιστών Συμβούλων οι οποίοι στελεχώνουν τα Γ.Ε.Α.Σ., η διαδικασία και τα ειδικότερα θέματα επιλογής τους, τα καθήκοντα που ασκούν, η χρονική διάρκεια απασχόλησής τους και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

δ) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησης διοίκησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και θέματα του διοικητικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, στα οποία περιλαμβάνονται:

δα) η οργανωτική δομή τους, ανάλογα με τον αριθμό των καταρτιζομένων,

δβ) οι αρμοδιότητες των στελεχών της διοίκησης και του προσωπικού τους,

δγ) η μέριμνα για την υποστήριξη των καταρτιζομένων στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μετέπειτα ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και

δδ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα  για τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ..

ε) Καθορίζονται και εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα όργανα, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 32.

ζ) Δύνανται να συγχωνεύονται και να καταργούνται Ι.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

η) Καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία εφαρμογής, οι συντελεστές αξιολόγησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 32.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να ιδρύονται σε δημόσια Ι.Ε.Κ. πειραματικά τμήματα ειδικοτήτων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 25.

β) Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των καταρτιζομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1, του άρθρου 28.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και γνώμη της Κ.Ε.Ε., δύναται να μετατρέπονται δημόσια Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και Ι.Ε.Κ. που ήδη λειτουργούν, τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ. και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα. Σε περίπτωση που η εν λόγω μετατροπή συνεπάγεται αύξηση των δαπανών απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται τα κριτήρια μετατροπής δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ι.Ε.Κ. που ανήκουν σε ν.π.δ.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε Πειραματικά Ι.Ε.Κ. ή Θεματικά Ι.Ε.Κ., η διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τη μετατροπή, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Μπορεί να λειτουργούν, στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήματα εκτός της έδρας τους ή και σε όμορους δήμους της περιφερειακής ενότητας στην οποία ανήκουν. Στην ίδια απόφαση ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία στελέχωσης των τμημάτων, ο αριθμός του προσωπικού τους και ανατίθεται η διοικητική υποστήριξή τους σε Υποδιευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ..

 

β) Καταρτίζονται οι κανονισμοί λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

 

γ) Εκδίδονται ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας για τη λειτουργία των Πειραματικών και Θεματικών Ι.Ε.Κ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, ή των πειραματικών τμημάτων ειδικοτήτων σε Ι.Ε.Κ..

 

δ) Καθορίζονται ο τύπος και το βασικό περιεχόμενο της σύμβασης μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Κ., καθορίζονται οι αντιστοιχίες ανά ειδικότητα για την εγγραφή σε Ι.Ε.Κ. από ΕΠΑ.Λ. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται από τα Ι.Ε.Κ..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

Άρθρο 35

Σκοπός

 

 1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, μέσω μιας μαθησιακής διαδρομής που αξιοποιεί τις υπάρχουσες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και

γ) η περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών ένταξης των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας αξιοποιώντας τη μεθοδολογία της μαθητείας.

 1. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..
 2. 3. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητεία;, η οποία περιλαμβάνει:

α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και

β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ.. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ..

 

Άρθρο 36

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας

 

 1. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εγγράφονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. και ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων προς αυτούς τίτλων σε συναφείς ειδικότητες και

β) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες.

 

 1. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:

αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ. που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.

αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι:

 1. i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή
 2. ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

αγ) Η αμοιβή για την απασχόληση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών του στοιχείου ii της υποπερ. αβ) της περ. α) μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς  ή/και ενωσιακούς πόρους, σύμφωνα με διατάξεις που αφορούν σε αμοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα, ως εξής:

βα) Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

ββ) Η σύμβαση μαθητείας δύναται να:

 1. i) καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον αρμόδιο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.

iii) ακυρωθεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα-επόπτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση,

iii) διακοπεί από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των μαθητευομένων,

 1. iv) διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση του ΕΠΑ.Λ., ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο.

βγ) Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται  πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

 

 1. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σ.Ε. των Ε.ΠΑ.Λ., στα Ε.Κ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.

 

 1. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.

 

 1. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 100% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

 1. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

 

 1. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Β.Ε.Κ., ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

 1. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης του άρθρου 2 και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας:

α) δικαιούνται αναβολής στράτευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302),

β) συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και συντάξεις και

γ) συνεχίζουν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη οικογενειών,

 

 1. Οι μαθητευόμενοι στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε..

 

 1. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στους ίδιους κλάδους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), με τους διπλωματούχους επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 40.

 

 1. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες των πιστοποιημένων αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. σε συναφείς ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. της παρ. 11.

 

Άρθρο 37

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

 

 1. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας μπορούν να παρακολουθούν προαιρετικά προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης τίτλου επιπέδου πέντε ή αντίστοιχου και ισότιμου προς αυτόν τίτλου, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης αποφασίζεται η λειτουργία τμημάτων του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης και καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους. Το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε Ε.Κ. ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο, που καθορίζεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η διεξαγωγή του προπαρασκευαστικού προγράμματος  πιστοποίησης δύναται να πραγματοποιείται σε πρωινό ωράριο όταν δεν παρακωλύεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

 1. Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

Άρθρο 38

Ειδικότητες Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας

 

Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας παρέχονται ειδικότητες οι οποίες καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με την  παρ. 9 του άρθρου 40.

 

Άρθρο 39

Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας

 

 1. Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

 

 1. Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών. Η επιλογή του Συντονιστή γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40. Αν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης υλοποιούνται πάνω από σαράντα τμήματα μαθητείας, δύνανται να ορίζονται δυο (2) Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία. Στους Συντονιστές καταβάλλεται, από την Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μηνιαίο επίδομα διακοσίων (200) ευρώ.

 

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μαθητεία με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από έξι (6) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία. Η επιλογή του Υπευθύνου γίνεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία που καθορίζονται στην απόφαση της περ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 40. Στους Υπευθύνους καταβάλλεται, από την Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα εκατό (100) ευρώ.

 

 1. Στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική υποστήριξη των τμημάτων της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη σε θέματα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων μαθητείας και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των τμημάτων της μαθητείας, προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης μαθητείας εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες με τη χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία.

 

 1. Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εποπτείας που ανέρχονται μηνιαίως σε δέκα (10) ευρώ ανά μαθητευόμενο που εποπτεύουν.

 

 1. Οι δαπάνες των παρ. 2 έως 5 καλύπτονται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη.

 

 1. Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της μαθητείας έχουν σε κάθε περιφέρεια τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. του άρθρου 6.

 

 1. Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

Άρθρο 40

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

 

α) Καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που περιλαμβάνει την αναλογία διδασκόντων-μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα, τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου της εποπτείας με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, ζητήματα τρόπου και διαδικασίας φοίτησης και αδειών των μαθητευομένων, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητευομένων στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και σε εργασιακό χώρο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και μαθητευομένων, την εποπτεία και την αξιολόγηση των τμημάτων μαθητείας, θέματα διασφάλισης ποιότητας, θέματα που αφορούν στα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία, έντυπα, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, ζητήματα που αφορούν στο έργο και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και οργάνων της Διοίκησης για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με το άρθρο 35, τη διαδικασία πρόσληψης των Υπεύθυνων Υποστήριξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., τους κλάδους των εκπαιδευτικών, τις αρμοδιότητες και τα παραδοτέα τους καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την οργάνωση και τη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας.

 

β) Δύναται να τροποποιούνται η ημερομηνία έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, καθώς και η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για λόγους μειωμένης προσφοράς θέσεων μαθητείας, ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμίζεται η υλοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, ή με μικτή εκπαίδευση.

 

γ) Καθορίζονται oι κατηγορίες και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης ως επιμορφωτές και επόπτες, ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα ή λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του.

 

δ) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, ο τρόπος και η διαδικασία απόσπασης των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία, όπου απαιτείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

ε) Καθορίζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, καθώς και τα παραδοτέα σε μηνιαία βάση για την καταβολή του επιδόματος των Συντονιστών Π.Δ.Ε. και των Υπεύθυνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μαθητευομένων σε προγράμματα της Ε.Ε. στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την πραγματοποίηση μέρους της μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες κρατών μελών της Ε.Ε. και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 36.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας, η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αμοιβές των μαθητευομένων, τις εισφορές και καταβολές αμοιβών των εργοδοτών στους μαθητευόμενους κατά τη διάρκεια της μαθητείας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην αμοιβή των μαθητευομένων.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των εκπαιδευτικών που δύνανται να απασχοληθούν στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης ως επιμορφωτές και επόπτες και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα θέματα μαθητείας που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και καθορίζεται νέο πλαίσιο ποιότητας μαθητείας.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τη σύσταση ειδικοτήτων και τη λειτουργία τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων και καταρτιζόμενων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι δύνανται να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε φορείς του δημοσίου τομέα κάθε έτος.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. καθορίζονται:

α)  οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας σε εξάμηνα σε συναφή ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα,

β) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας σε εξάμηνα συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. και η διάρκεια φοίτησης, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο θέμα.

γ) ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η συνάφεια των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. με το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με τις παρ. 11 και 12 του άρθρου 36.

 

 1. 9. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., καθορίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται οι ειδικότητες που παρέχονται στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε σχετικό ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) καθορίζονται η λειτουργία των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης του άρθρου 37, ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας τους και το απογευματινό ωράριο λειτουργίας τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 

Άρθρο 41

Οδηγοί κατάρτισης

 

 1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ., οι ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόμενο των οποίων προβλέπεται στην περ. γ) του άρθρου 2. Οι οδηγοί κατάρτισης εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 2. α) Η σύνταξη των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτές και επαγγελματικά στελέχη με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Η εφαρμογή των οδηγών κατάρτισης τίθεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

β) Οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..

 1. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με βάση τη συμφωνία του ή μη με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης.

 

Άρθρο 42

Πιστοποίηση αποφοίτων

 

 1. Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Β.Ε.Κ., η οποία δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5), αντιστοίχως. Στους αντίστοιχους κατά περίπτωση Κανονισμούς Λειτουργίας ορίζεται ο τύπος της βεβαίωσης παρακολούθησης, στην οποία αναγράφονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία του καταρτιζομένου, η ειδικότητα και η διάρκεια φοίτησης, καθώς και η ημερομηνία αποφοίτησής του.

 

 1. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανατίθεται η αρμοδιότητα της πιστοποίησης προσόντων για τη χορήγηση Πτυχίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), στους απόφοιτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και Διπλώματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5), στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Κατά περίπτωση, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να αιτείται τη συνδρομή των Υπουργείων που χορηγούν αντίστοιχες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, για όσες ειδικότητες υπάρχει τέτοιου είδους απαίτηση, ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησής τους.

 

 1. Ύστερα από κοινή, ανά ειδικότητα και επίπεδο, εξέταση πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του επιπέδου τρία (3) και του επιπέδου πέντε (5), η οποία διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι επιτυχόντες απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), και εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι επιτυχόντες απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) και εγγράφονται στο ανωτέρω μητρώο. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

 

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει κατά περίπτωση η εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πιστοποιημένων αποφοίτων επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) λαμβανομένων υπόψη, όπου υπάρχουν, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ειδικοτήτων συναφών επαγγελμάτων του επιπέδου τέσσερα (4).

 

Άρθρο 43

Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 

 1. 1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος.
 2. Οι ως άνω κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) προ της εγγραφής τους στο Ι.Ε.Κ. πρέπει απαραιτήτως να είναι και κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου.
 3. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι υποψήφιοι που κατατάσσονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στην ειδικότητα Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας προέλευσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους.
 5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 και η υπό στοιχεία Φ2/121871/Β3/3.11.2005 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄1517).

 

Άρθρο 44

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζεται το σύστημα των εξετάσεων πιστοποίησης των προσόντων των αποφοίτων των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5), στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η διαδικασία των εξετάσεων, η δομή και ο τύπος των τίτλων που χορηγούνται, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των παραβόλων και των εξετάστρων πιστοποίησης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης σε όσους απασχολούνται, με κάθε ιδιότητα, στις εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στις εξετάσεις πιστοποίησης.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

 

α) Καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

β) Εγκρίνονται οι οδηγοί κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ., ύστερα από την πιστοποίησή τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι, μετά την έγκρισή τους, αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είναι δυνατή η χορήγηση της αντιστοιχίας στους κατόχους τίτλων ειδικοτήτων του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των αδειών των κατόχων αντίστοιχων, όπως ορίζεται στην περ. γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 40, τίτλων ειδικοτήτων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5).

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, όπως ορίζει το άρθρο 43.

 

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., εκδίδονται οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ..

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζονται:

α) τα διπλώματα επαγγελματικής ειδικότητας και εκπαίδευσης, τα οποία θεωρούνται συναφή με αυτά του προγράμματος σπουδών α΄ κύκλου του τμήματος υποδοχής για την κατάταξη των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43,

β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου τμήματος Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκδίδεται πρότυπος οδηγός κατάρτισης, σύμφωνα με τον οποίο συντάσσονται οι οδηγοί κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Άρθρο 45

Σκοπός – Στόχος

 

 1. Η ανάγκη δημιουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «Πλαίσιο», έχει ως σημείο αναφοράς τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) για τη Διά Βίου Μάθηση (2017/C 189/03).
 2. Σκοπός του Πλαισίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας και συγκρισιμότητας των ελληνικών τίτλων/προσόντων, και να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας..
 3. Στόχος του Πλαισίου είναι: α) να παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ελληνικοί τίτλοι/προσόντα να μπορούν να καταγραφούν, να ταξινομηθούν και, ταυτόχρονα, να συγκριθούν μεταξύ τους, β) να αποτελέσει τη βάση για την αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων/προσόντων σε επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π. (European Qualification Framework, E.Q.F.), καθώς και για τη σύγκριση όλων των τίτλων που χορηγούνται στη χώρα από άλλους εθνικούς ή και διεθνείς φορείς.
 4. Μέσω του Πλαισίου, τα προσόντα των ατόμων, δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής και άτυπης μάθησης, αναγνωρίζονται και συσχετίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια κατατάσσονται σε επίπεδα, στη λογική των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 5. Κριτήρια/προϋποθέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του Πλαισίου είναι:

α) ο σχεδιασμός μιας σαφούς και ενιαίας μεθοδολογίας για την περιγραφή και σύγκριση των τίτλων/προσόντων,

β) η ανάπτυξη ενός «ανοικτού» Πλαισίου, υπό την έννοια της δυνατότητας ένταξης, που θα καλύπτει όλο το φάσμα της μάθησης,

γ) η ανάπτυξη ενός «συνεκτικού» Πλαισίου, το οποίο να συμπεριλαμβάνει τίτλους οι οποίοι χορηγούνται για μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω μιας τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδικασίας.

 1. Η ανάπτυξη του Πλαισίου και η σύνδεσή του με το Ε.Π.Ε.Π. εξυπηρετεί ανάγκες όπως:

α) ο εξορθολογισμός του συστήματος χορήγησης των κάθε είδους τίτλων, όπως πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που εκδίδονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης,

β) η υποστήριξη της διά βίου μάθησης μέσω της προβολής και αναγνώρισης ποικίλων μαθησιακών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής εμπειρίας, με την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,

γ) η καταγραφή και αναγνώριση του συνόλου των προσόντων που αποκτώνται μέσω του τυπικού και μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της άτυπης μάθησης,

δ) η ενίσχυση της συνοχής των συστημάτων απόκτησης προσόντων μέσα από τη σύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ε) η βελτίωση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω της ενίσχυσης οριζόντιων και κάθετων συνδέσμων μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης,

στ) η ενδυνάμωση της ζεύξης και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων,

ζ) η προώθηση της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των προσόντων που αποκτώνται εκτός και εντός συνόρων, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους πολίτες γενικότερα,

η) η διασφάλιση της ποιότητας με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 1. Το Πλαίσιο δεν περιγράφει συγκεκριμένα προσόντα ή ικανότητες ενός ατόμου, αλλά κάθε τίτλος/προσόν δύναται να τοποθετείται στο αντίστοιχο επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. μέσω του Πλαισίου.
 2. Το Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, συμβάλλει στην αντικειμενική αξιολόγηση των ελληνικών τίτλων/προσόντων, καθιστώντας αυτά συγκρίσιμα με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να ενισχύεται και να προωθείται η γεωγραφική κινητικότητα των εκπαιδευομένων/μαθητευομένων, σπουδαστών, φοιτητών και εργαζομένων μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών της Ε.Ε.

 

Άρθρο 46

Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων

 

 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του Πλαισίου, καθώς και τον συντονισμό των εμπλεκομένων σε αυτό, όπως είναι οι εκπρόσωποι σε εθνικά και ενωσιακά συλλογικά όργανα, οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι κοινωνικοί εταίροι και τα επιμελητήρια.
 2. Η αρμοδιότητα της δημιουργίας και ανάπτυξης του Πλαισίου και της αντιστοίχισής του με το Ε.Π.Ε.Π., της κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στα επίπεδα του Πλαισίου, της κατάταξης στο Πλαίσιο διεθνών κλαδικών προσόντων και της δημιουργίας των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Πλαισίου, ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο οποίος αποτελεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ε.Π.Ε.Π. και Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

 

Άρθρο 47

Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου

 

 1. α) Το Πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και αποτελούν τον μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Πλαισίου με το Ε.Π.Ε.Π..

β) Για κάθε ένα επίπεδο του Πλαισίου αναπτύσσονται οι περιγραφικοί δείκτες και οι τύποι προσόντων.

 1. Οι περιγραφικοί δείκτες των επιπέδων εκφράζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ενός τίτλου/προσόντος σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
 2. Οι ακόλουθοι περιγραφικοί δείκτες του Πλαισίου σχηματίζουν, σε συνδυασμό με τους τύπους προσόντων, μηχανισμό αναγνώρισης και αντιστοίχισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και στοχεύουν στη διευκόλυνση πρόσβασης, μεταφοράς και εξέλιξης των εκπαιδευομένων μέσα στο σύστημα:

 

ΕΠΙΠΕΔΟΕπίτευξη τίτλου από εκπαιδευόμενο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, στο οποίο ο εκπαιδευόμενος:
Ένα●     Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον του και μπορούν να του χρησιμεύσουν και ως είσοδος σε διαδρομές δια βίου μάθησης.

●     Μπορεί να εφαρμόσει βασικές γνώσεις και να εκτελέσει συγκεκριμένο φάσμα απλών εργασιών. Διαθέτει βασικές και επαναλαμβανόμενες κοινωνικές δεξιότητες.

●     Μπορεί να εκτελέσει απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες με την εφαρμογή απλών γνώσεων και δεξιοτήτων υπό άμεση εποπτεία σε ένα δομημένο περιβάλλον.

Δύο●     Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες εφαρμογής βασικών καθηκόντων και οδηγιών.

●     Μπορεί να εκτελέσει εργασίες σε ένα ειδικό πεδίο εργασίας ή μελέτης υπό περιορισμένη εποπτεία ή και, με κάποια καθοδήγηση, να εφαρμόσει βασικές γνώσεις και να εκτελέσει ένα φάσμα περίπλοκων εργασιών σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης. Διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες.

●     Μπορεί να επιτελέσει εργασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής υπό περιορισμένη επίβλεψη ή/και με περιορισμένη αυτονομία σε δομημένο περιβάλλον.

Τρία●     Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που του επιτρέπουν να κατανοήσει τη σχέση της θεωρητικής γνώσης και της πληροφορίας με ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης. Κατανοεί τα στοιχεία και τις διαδικασίες που είναι κατάλληλα για περίπλοκες εργασίες και οδηγίες.

●     Μπορεί να επιδείξει εύρος αναπτυγμένων γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων στην επιτυχή εκτέλεση σύνθετων καθηκόντων, τόσο σε οικεία όσο και σε μη οικεία πλαίσια. Διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητες επίλυσης προβλημάτων μέσω της επιλογής και εφαρμογής βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών.

●     Μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα εργασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής. Έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων. Παίρνει πρωτοβουλίες σε καθορισμένα πεδία εργασίας ή σπουδής και εποπτεύεται σε περιπτώσεις ανάγκης εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.

Τέσσερα●     Έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων και νοητικής ανάλυσης που του επιτρέπει να κατανοήσει το πεδίο της εργασίας και της μελέτης και να εφαρμόσει δεδομένα και διαδικασίες σε ένα γενικό πλαίσιο.

●     Μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα τη γνώση και την ικανότητα για να εφαρμόσει ένα φάσμα τεχνικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης, διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες σε επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής πληροφόρησης και μπορεί να βρει λύσεις σε πεδίο εργασίας ή μελέτης.

●     Μπορεί να εκτελέσει ανεξάρτητα ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες σε συγκεκριμένο τομέα εργασίας ή μελέτης που απαιτεί επαγγελματικές ικανότητες. Έχει την ικανότητα να προβλέπει την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας άλλων ατόμων με υπευθυνότητα και αυτονομία. Επιδεικνύει αυξημένο επίπεδο βασικών ικανοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μελέτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέντε●     Επιδεικνύει περιεκτικές, εξειδικευμένες, πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις εντός ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεών του.

●     Διαθέτει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

●     Μπορεί να διευθύνει και να εποπτεύσει στο πλαίσιο συγκεκριμένων εργασιών ή μαθησιακής διαδικασίας κατά την οποία μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτες αλλαγές, μπορεί να αναθεωρήσει και να αναπτύξει  την προσωπική του απόδοση και την απόδοση των άλλων.

Έξι●     Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις για ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης που περιλαμβάνουν κριτική κατανόηση των θεωριών και των αρχών.

●     Διαθέτει προχωρημένες δεξιότητες και έχει την ικανότητα να επιδείξει τη δεξιοτεχνία και την καινοτομία που απαιτούνται για την επίλυση περίπλοκων και απρόοπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο τομέα εργασίας ή μελέτης.

●     Μπορεί να αντιμετωπίσει περίπλοκες τεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή έργα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της λήψης των αποφάσεων σε μη προβλέψιμες καταστάσεις στην εργασία ή την έρευνα. Μπορεί να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

Επτά●     Διαθέτει εξαιρετικά εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες αφορούν τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης και το οποίο αποτελεί τη βάση της πρωτότυπης σκέψης. Έχει κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσεων σε ένα τομέα και στο σημείο επαφής διαφόρων τομέων.

●     Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις επίλυσης προβλημάτων στην έρευνα ή και καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματώσει τις γνώσεις από διάφορα πεδία.

●     Μπορεί να αντιμετωπίσει και να μετατρέψει εργασιακά πλαίσια ή πλαίσια μελέτης, τα οποία είναι περίπλοκα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις. Μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να συμβάλλει στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή και στην αξιολόγηση της απόδοσης των στρατηγικών ομάδων.

Οκτώ●     Έχει γνώσεις στα πιο προχωρημένα επίπεδα ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης και στη διεπαφή με άλλα πεδία.

●     Έχει αποκτήσει πολύ προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων στην έρευνα ή και καινοτομία για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.

●     Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή δέσμευση στην ανάπτυξη νέων ιδεών ή διαδικασιών στην κορυφή του πλαισίου εργασίας ή μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

 

Άρθρο 48

Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου

 

 1. Το Πλαίσιο είναι δυνατό να εμπλουτίζεται με την κατάταξη νέων τίτλων/προσόντων και να αναθεωρείται, ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες και προτεραιότητες, εθνικές και ευρωπαϊκές.
 2. Βασικό εργαλείο για την κατάταξη τίτλων/προσόντων στα επίπεδα του Πλαισίου και για την αντιστοίχισή τους με το Ε.Π.Ε.Π., αποτελεί η προσέγγιση με τη μέθοδο των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 3. Η κατάταξη των τίτλων/ προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδα του Πλαισίου προσδιορίζεται είτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο θεσπίζονται οι συγκεκριμένοι τίτλοι/προσόντα, είτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο θεσπίζονται οι φορείς εκπαίδευσης ή και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο επίπεδο κατάταξης και η αντιστοιχία του προς το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. δύναται να αποτυπώνεται στον απονεμόμενο τίτλο/προσόν και στα έγγραφα του Europass.
 4. Για την κατάταξη των τίτλων/προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τυπικής και άτυπης μάθησης, σε επίπεδα του Πλαισίου, ο Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π. αναπτύσσει μεθοδολογικά εργαλεία και οδηγούς για τις διαδικασίες διάγνωσης, αξιολόγησης, επικύρωσης, πιστοποίησης και τελικής ένταξης των τίτλων/προσόντων στο Πλαίσιο, σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές αρχές και πρακτικές, τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις Οδηγίες και Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συστήματος πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
 5. Τα προσόντα/τίτλοι που εντάσσονται στο Πλαίσιο περιλαμβάνονται σε ειδικό Εθνικό Μητρώο Προσόντων που συνιστάται με τον παρόντα, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συνδέεται με την αντίστοιχη «Ευρωπαϊκή Πύλη Προσόντων και Εκπαιδευτικών Ευκαιριών». Το Εθνικό Μητρώο Προσόντων περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε προσόν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας έγκυρη και άμεση πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερομένους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε προσόν είναι οι εξής:

α) τίτλος,

β) επίπεδο του Πλαισίου,

γ) φορέας απονομής,

δ) γενική περιγραφή,

ε) εύρος,

στ) σκοπός και κατηγορία,

ζ) εκπαιδευτικός τομέας,

η) μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,

θ) σχέση με την απασχόληση.

 

Άρθρο 49

Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)

 

 1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο Εθνικός Φορέας Συντονισμού για το Ε.Π.Ε.Π. και για την οργάνωση της διαδικασίας διαρκούς αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.
 2. Στόχος της διαδικασίας είναι να καταδεικνύεται διαρκώς με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο η αντιστοίχιση των επιπέδων του Πλαισίου και κατά συνέπεια των τίτλων σπουδών/προσόντων της Ελλάδας, με τα αντίστοιχα επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π..
 3. Προκειμένου να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί η αντιστοίχιση τίτλων/προσόντων του Πλαισίου σε επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π., συντάσσεται σχετική Έκθεση Αντιστοίχισης, η οποία κατατίθεται και εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα – EQF Advisory Group) και, ύστερα από την έγκρισή της, τροποποιείται ή συμπληρώνεται αναλόγως και ο πίνακας Τύπων Προσόντων που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Στην Έκθεση Αντιστοίχισης περιγράφεται η διαδικασία της αντιστοίχισης που ακολουθήθηκε από τη χώρα και τεκμηριώνεται η τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

 

Άρθρο 50

Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

1.α) Η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων αποφοίτων φορέων μη τυπικής και άτυπης μάθησης μπορεί να ανατίθεται, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σε αδειοδοτημένους φορείς διεξαγωγής εξετάσεων προσόντων ν.π.δ.δ. ή και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή και ν.π.ι.δ. της ημεδαπής, τα οποία έχουν ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την πιστοποίηση προσόντων φυσικών προσώπων και διεξάγονται σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία για τη διενέργειά τους κατά τον χρόνο διεξαγωγής τους. Στο καταστατικό των νομικών προσώπων αυτών απαγορεύεται να περιλαμβάνεται ως σκοπός η παροχή εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα γνώσης που σχετίζεται με τα  πιστοποιητικά ή τίτλους που χορηγούνται. Ο νόμιμος εκπρόσωπος, οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της διοικήσεώς τους δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, κληρικού ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α., με εξαίρεση την περίπτωση ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και νομικών προσώπων, των οποίων ο ορισμός τους καθορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio).

β) Οι φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί οφείλουν να:

 1. i) τηρούν τους όρους έγκρισης της άδειάς τους,
 2. ii) γνωστοποιούν εκ των προτέρων ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις διαδικασίες, το πρόγραμμα και την ημερομηνία κάθε εξέτασης πιστοποίησης προσόντος και τον αριθμό υποψηφίων προς εξέταση σε αυτήν,

iii) υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονικά τις τελικές καταστάσεις των υποψηφίων που εξετάσθηκαν ανά εξεταστική περίοδο και διαδικασία πιστοποίησης προσόντος,

 1. iv) παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τις απαραίτητες πληροφορίες, για τη διεξαγωγή των ελέγχων,
 2. v) υποβάλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονικά τις τελικές καταστάσεις επιτυχόντων ανά εξεταστική περίοδο πιστοποίησης προσόντος.

 

2.α) Οι φορείς διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων της ημεδαπής αδειοδοτούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι οποίες αναρτώνται στη «Διαύγεια» που προβλέπεται στον ν. 3861/2010 (Α` 112) ιδίως όσον αφορά στις υποδομές, στο λογισμικό, στις μεθόδους και στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης και, ύστερα από την αδειοδότησή τους, τίθενται υπό την εποπτεία του.

 

β) Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται κατάλογος των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων που έχουν αδειοδοτηθεί, υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

 

γ) Για την αδειοδότηση των φορέων της περ. α΄, ο κάθε φορέας οφείλει να διαθέτει ανεξαρτησία, αμεροληψία, ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα, καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του φορέα ελέγχονται από τριμελές συλλογικό όργανο, το οποίο ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στο οποίο συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή μη, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που υποδεικνύονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ένας (1) εκπρόσωπος, υπάλληλος ή μη, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο φορέας οφείλει να:

γα) διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας,

γβ) διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της πρακτικής εξέτασης, όπου απαιτείται,

γγ) έχει τη δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να ενημερώνει τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από την επιτυχή εξέταση, προκειμένου να εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό/τίτλος και να ενημερωθεί το οικείο Μητρώο πιστοποιηθεντων προσώπων του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α΄24).

 

δ) Οι φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί ελέγχονται για την τήρηση του οικείου κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις αδειοδότησής τους και της διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Ο εν λόγω έλεγχος συμπεριλαμβάνει και τη χωρίς προειδοποίηση παρουσία εκπροσώπων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις εξετάσεις που διενεργεί ο φορέας, καθώς και έλεγχο, τουλάχιστον ετησίως, του προσωπικού και των αρχείων του φορέα σχετικά με την τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησής του και της διενέργειας των εξετάσεων.

Οι έλεγχοι της παρούσας περίπτωσης διενεργούνται από τρεις (3) ελεγκτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αξιολογητών, επιτηρητών, ελεγκτών, επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων της περ. στ` της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

ε) Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο φορέας που έχει αδειοδοτηθεί δεν τηρεί τις προϋποθέσεις αδειοδότησης ή τις υποχρεώσεις του για τη διενέργεια εξετάσεων, επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κυρώσεις και, ειδικότερα, η προσωρινή ή η οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας ή επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων και καταβάλλεται υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

στ) Οι άδειες των φορέων διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων ανανεώνονται, ετησίως από την έκδοσή τους, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αίτηση του φορέα, η οποία υποβάλλεται ένα μήνα πριν τη λήξη της αδείας του.

 

ζ) Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι δυνατή η μεταβίβαση άδειας φορέα διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων, εφόσον τόσο το νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια, έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Για την έγκριση της μεταβίβασης απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται από τη σύμβαση μεταβίβασης και τον τελευταίο ισολογισμό του προσώπου που μεταβιβάζει και του προσώπου που αποκτά την άδεια, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την πλήρωση των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου. Το ελάχιστο περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού περί μεταβίβασης άδειας εξειδικεύεται στην απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  της παρ. 5 του άρθρου 51. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταβίβασης.

 

η) Για την εξέταση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ανανέωσης ή μεταβίβασης της άδειας, οι φορείς καταβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τέλη για την εξέτασή τους. Για την διενέργεια ελέγχων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταβάλλονται τέλη εποπτείας υπέρ αυτού. Επίσης, καταβάλλεται από τους φορείς, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τέλη για την έκδοση κάθε χορηγούμενου πιστοποιητικού/τίτλου.

θ) Για την αξιοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συστήνει και τηρεί παρατηρητήριο μετάβασης στο οποίο εντάσσεται η λειτουργία μηχανισμού παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων εκπαιδευτικών διαδρομών επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) προς την αγορά εργασίας. Προς τούτο συνεργάζεται με το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. του άρθρου 5, τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. του άρθρου 6, την Κ.Ε.Ε. του άρθρου 7, ερευνητικούς φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων καθώς και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Άρθρο 51

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται θέματα όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του Πλαισίου, της αντιστοίχισής του με το Ε.Π.Ε.Π., της κατάταξης στο Πλαίσιο τίτλων/προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, καθορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46, τα αντικείμενα της εποπτείας κατά τη διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου, τα όργανα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα οποία ασκείται η εποπτεία, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησής της, ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού και συντονισμού όσων συμμετέχουν στη διαδικασία διαμόρφωσης και ανάπτυξης του Πλαισίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δύναται να συνιστώνται ομάδες εργασίας με έργο την ανάλυση των τίτλων/προσόντων για κάθε επαγγελματική ομάδα ή και για κάθε επαγγελματική ειδικότητα ή και για κάθε εξειδίκευση, και να καθορίζονται ο αριθμός των μελών, οι ιδιότητες και ο τρόπος ορισμού τους, ζητήματα λειτουργίας των εν λόγω ομάδων, οι οποίες λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, και ζητήματα καταβολής αποζημίωσης σε όσα μέλη τους είναι ιδιώτες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος και η διαδικασία καταβολής στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών εξέτασης των αιτήσεων αδειοδότησης, ανανέωσης και μεταβίβασης της άδειας των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών εποπτείας, του τέλους κάθε πιστοποιητικού/τίτλου που χορηγείται από τους φορείς αυτούς, το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του τριμελούς οργάνου αμεροληψίας/ ανεξαρτησίας των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων στα προβλεπόμενα όρια και με τις προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτο, πέμπτο και έκτο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ρυθμίζονται, για κάθε κατηγορία πιστοποίησης προσόντων των φορέων της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 50, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας αδειοδότησης, ανανέωσης της αδειοδότησης και μεταβίβασης της άδειας των φορέων διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης φορέων, συμπεριλαμβανομένου στην τελευταία περίπτωση και του ελάχιστου περιεχομένου του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης. Ειδικά στις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης περιλαμβάνονται ιδίως, η μέθοδος, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές της διαδικασίας του εξεταστικού συστήματος των φορέων αυτών, τα όργανα και τα πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διενέργεια εξετάσεων, των οποίων η αποζημίωση καταβάλλεται από τους φορείς, η βαθμολογία και η διαδικασία βαθμολογίας, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων κατά των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που διενεργεί ο φορέας, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από τους φορείς. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, τα κριτήρια και η κλιμάκωση των προβλεπόμενων κυρώσεων στους φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί, η διαδικασία επιβολής τους και ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των προστίμων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η διαδικασία και το περιεχόμενο γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο τύπος και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών/τίτλων που χορηγούνται και η διαδικασία χορήγησής τους, ο τρόπος τα όργανα και η διαδικασία ανάκλησής τους, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας τήρησης του καταλόγου των φορέων διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης προσόντων που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζεται:

α) κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις διαδικασίες διάγνωσης, αξιολόγησης, επικύρωσης, πιστοποίησης και τελικής ένταξης των τίτλων/προσόντων της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στο Πλαίσιο, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις για την κατάταξη, τροποποίηση ή συμπλήρωση της κατάταξης των τίτλων/ προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και υλοποίηση του άρθρου 48,

β) κάθε θέμα σχετικό με τα όργανα διοίκησης και στελέχωσης του παρατηρητηρίου μετάβασης, καθώς και τη μεθοδολογία, τον χρόνο και τον τρόπο παρακολούθησης των αποφοίτων, την έκδοση των αναφορών ιχνηλάτησης και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή και υλοποίηση της περ. θ)  της παρ. 2 του άρθρου 50.

 

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π:

 

α) Καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες κατάρτισης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Προσόντων, καθώς και κάθε ειδικότερο, τεχνικό θέμα.

β) Συγκροτούνται οι ομάδες εργασίας που συνιστώνται σύμφωνα με την παρ. 3.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)

 

Άρθρο 52

Σκοπός των Κ.Δ.Β.Μ.

 

Τα Κ.Δ.Β.Μ. αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες:

α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,

β) επανειδίκευση (reskilling),

γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling),

δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και

ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 

Άρθρο 53

Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Τα δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 66 και τα ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. αδειοδοτούνται από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. 5 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

 

 1. Τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στις ιδρυτικές ή συστατικές πράξεις τους, καθώς και στις εν γένει σχέσεις τους προς τα έξω τον όρο «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης» ή το αρκτικόλεξο Κ.Δ.Β.Μ. που συνοδεύει τον διακριτικό τίτλο τους, με τον οποίο αδειοδοτούνται.

 

 1. Κατά την αρχική αδειοδότηση, την ανανέωση άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε κάθε ενδιάμεσο έλεγχο που διενεργείται σε αυτά, τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους και ειδικότερα να διαθέτουν:

α) αίθουσα πληροφορικής, για τα προγράμματα που παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, με μέριμνα για έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) ανά συμμετέχοντα, λογισμικό με νόμιμη άδεια χρήσης, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, και

β) ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων, εφόσον υλοποιούνται προγράμματα εξ αποστάσεως ή μικτής κατάρτισης.

 

 1. Για την επίτευξη των σκοπών τους τα Κ.Δ.Β.Μ. διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό, τα μέλη του οποίου προσλαμβάνονται και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας:

α) Διευθυντή Κατάρτισης, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ..

β) Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο, που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

γ) Ειδικότερα για τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης που διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Αν ο υπεύθυνος δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τριακόσιες ώρες Συμβουλευτικής.

δ) Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.

Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία δομή κατάρτισης, και δύο Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία Ε.Μ.Ε. αν το Κ.Δ.Β.Μ. παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Στις τρεις Ε.Μ.Ε. δύνανται να συμπεριλαμβάνεται το στελεχιακό δυναμικό των περ. α) και β). Το ανωτέρω στελεχιακό δυναμικό καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 61.

 

 1. Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού της παρ. 4, απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας υπεύθυνος διαχείρισης Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ.).

 

 1. Για δράσεις συμβουλευτικής ή επαγγελματικού προσανατολισμού απαιτείται η απασχόληση πιστοποιημένων συμβούλων Συμβουλευτικής ή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με βάση το αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικό επαγγελματικό περίγραμμα. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός πιστοποιημένων συμβούλων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής ή Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επιτρέπεται η απασχόληση μη πιστοποιημένων συμβούλων ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

Άρθρο 54

Εκπαιδευτές των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το πρόγραμμα που διδάσκουν. Σε ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου κατάρτισης είναι δυνατή η αξιοποίηση εμπειροτεχνών με επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.

 

 1. Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. απασχολούνται αποκλειστικά εκπαιδευτές ενηλίκων εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας σε θεματικό αντικείμενο συναφές με αυτό που καλούνται να διδάξουν. Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε Κ.Δ.Β.Μ. από εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας επιτρέπεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση πιστοποιημένων εκπαιδευτών, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

 

Άρθρο 55

Παρακολούθηση προγραμμάτων στα Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., έχουν θεωρητικό ή εργαστηριακό μέρος ή και τα δύο, ή και πρακτική άσκηση, όπου προβλέπεται στο εκάστοτε πρόγραμμα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης καθορίζεται με βάση το θεματικό αντικείμενό του, τον σκοπό παρέμβασης και το προφίλ των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στις εκάστοτε προσκλήσεις/προκηρύξεις των δικαιούχων των έργων.

 

 1. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., αποτελούν δράσεις υποστηρικτικές, οι οποίες συνδέονται στενά με τις υπηρεσίες κατάρτισης που παρέχονται. Περιλαμβάνουν ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες σε αριθμό και χρονική κατανομή που καθορίζονται στην πρόσκληση/προκήρυξη, με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, με στόχο τη διαμόρφωση ατομικού σχεδίου αναβάθμισης των δεξιοτήτων και την επιλογή προγράμματος κατάρτισης, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των ωφελούμενων, την προετοιμασία των συμμετεχόντων για την πρακτική άσκηση, αν προβλέπεται στο πρόγραμμα, την προσέγγιση της αγοράς εργασίας ευρύτερα και την υποστήριξη της διατήρησης θέσης εργασίας για εργαζόμενους συμμετέχοντες.

 

 1. Τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ., τα οποία παρέχονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως κατάρτισης, συνοδεύονται από εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 1. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε τμήματα μάθησης των Κ.Δ.Β.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα ή τα δεκαπέντε (15) σε περιπτώσεις προγραμμάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως ΑμεΑ. Τα κριτήρια ένταξης των συμμετεχόντων στα τμήματα μάθησης προσδιορίζονται στα αντίστοιχα προγράμματα.

 

 1. Η θεωρητική κατάρτιση, προκειμένου περί συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, γίνεται στις εγκαταστάσεις των Κ.Δ.Β.Μ. Το εργαστηριακό μέρος της κατάρτισης μπορεί να υλοποιείται είτε σε εργαστήρια των Κ.Δ.Β.Μ. είτε σε επιχειρήσεις ή φορείς που διαθέτουν εργαστήρια, αν η κατάρτιση πραγματοποιείται για εργαζόμενους αυτών ή σε άλλους επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν εργαστήρια, ύστερα από σύναψη σχετικής σύμβασης. Ως εργαστήρια νοούνται οργανωμένοι χώροι με κατάλληλο εξοπλισμό, στους οποίους πραγματοποιείται το εργαστηριακό μέρος της κατάρτισης, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες εργασίας, απόλυτα συνυφασμένες με το περιεχόμενο και τις ανάγκες της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται. Οι απαιτούμενες εργαστηριακές ώρες, οι προδιαγραφές των χώρων και ο απαραίτητος εξοπλισμός των εργαστηρίων περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα προγράμματα.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να διαμορφώνουν τις αίθουσες διδασκαλίας σε αίθουσες διδασκαλίας ειδικού σκοπού, με ειδικό εξοπλισμό που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αίθουσες πληροφορικής.

Οι προδιαγραφές των χώρων και ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας ειδικού σκοπού, όταν απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στα εκάστοτε προγράμματα.

 

Άρθρο 56

Πρακτική άσκηση στα Κ.Δ.Β.Μ.

 

Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία οργανώνεται και προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και δύναται να υλοποιείται:

 

α) σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Οι τύποι των επιχειρήσεων και των φορέων στους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, το περιεχόμενό της, οι όροι υλοποίησής της και η διάρκειά της προσδιορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις/ προκηρύξεις,

β) στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ., ιδίως σε προγράμματα εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων, καθώς  και σε ειδικές περιπτώσεις προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προκηρυσσόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

Άρθρο 57

Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από: α) Τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής.
 2. Τα πιστοποιημένα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ανταπόκριση του τίτλου προγράμματος στο περιεχόμενό του,

β) είδος προγράμματος, σύμφωνα με τις κατηγορίες της μη τυπικής μάθησης του άρθρου 52,

γ) διάρθρωση προγράμματος σε επιμέρους ενότητες, προβλεπόμενες ώρες ανά ενότητα επιμερισμένες σε θεωρητικό μέρος ή εργαστηριακό μέρος ή και πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση,

δ) προσδιορισμό των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά ενότητα,

ε) ενδεικτικό κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό,

στ) έκθεση σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτει η ανάγκη πιστοποίησης του προγράμματος,

ζ) ειδικές περαιτέρω προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως μάθηση,

η) τρόπους αξιολόγησης συμμετεχόντων προσαρμοσμένους στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και

θ) τρόπους αξιολόγησης του προγράμματος.

 1. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. της παρ. 1 γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με βάση τα κριτήρια της παρ. 2. Για τον σκοπό αυτό, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνιστά Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης με ισομερή εκπροσώπηση των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κοινωνικών εταίρων.

 

Άρθρο 58

Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ., οδηγεί στη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

 

 1. Οι βεβαιώσεις της παρ. 1 εκδίδονται από το Κ.Δ.Β.Μ., υπογράφονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης του Κ.Δ.Β.Μ., φέρουν τον διακριτικό τίτλο, το λογότυπο του Κ.Δ.Β.Μ. και τον κωδικό αδειοδότησής του και αναφέρουν τον ακριβή τίτλο, τη διάρκεια σε ώρες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τον τόπο υλοποίησης του προγράμματος.

 

 1. Για την επιτυχή παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ., συντρέχουν υποχρεωτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) επιβεβαιωμένη συμμετοχή, διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, του συμμετέχοντος στα προγράμματα,

β) αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων και

γ) επιτυχής ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται.

 

Άρθρο 59

Δημοσιοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων Κ.Δ.Β.Μ.

 

Τα πιστοποιημένα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ., αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και του κατά περίπτωση δικαιούχου. Η ανάρτηση περιλαμβάνει:

α) τον ακριβή τίτλο του προγράμματος,

β) το είδος του προγράμματος,

γ) τη χρονική διάρκειά του σε ώρες,

δ) το περιεχόμενο, δηλαδή τις θεματικές ενότητες και τη διάρκειά τους σε ώρες,

ε) τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και

στ) τη βεβαίωση παρακολούθησης που αποκτάται ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

 

Άρθρο 60

Αρχεία και Έντυπα Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Κάθε Κ.Δ.Β.Μ., με ευθύνη των Διευθυντών Κατάρτισης, υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

α) Το μητρώο όσων συμμετέχουν στα προγράμματα, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία τους και ιδίως τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι τίτλοι σπουδών τους.

β) Το μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία των εκπαιδευτών και ιδίως τα στοιχεία ταυτότητάς τους, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ. και οι τίτλοι σπουδών τους.

γ) Το μητρώο τμημάτων μάθησης, στο οποίο καταχωρούνται ανά τμήμα ιδίως οι  εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, το ωρολόγιο πρόγραμμα και η διδακτέα ύλη, οι χώροι εκπαίδευσης, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης, οι αξιολογήσεις/επιδόσεις των συμμετεχόντων.

δ) Τα παρουσιολόγια εκπαιδευτών και συμμετεχόντων ανά τμήμα μάθησης.

 

 1. Επιπλέον των αρχείων της παρ. 1, τα Κ.Δ.Β.Μ. τηρούν τουλάχιστον σε έντυπη μορφή:

α) το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για την αδειοδότησή τους,

β) τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με το προσωπικό τους, στελεχιακό και γραμματειακό, και

γ) τους πίνακες στελεχιακού και διοικητικού προσωπικού με παραστατικά πρόσληψης.

 

 1. Με την υποχρεωτική ένταξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. τα παραπάνω έντυπα τηρούνται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 61

Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. σχεδιάζει, εκπονεί και υποστηρίζει ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. με στόχο την ευέλικτη και πολύπλευρη εποπτεία, παρακολούθηση και υποστήριξη της λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την έγκαιρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών στο κοινό γι’ αυτά.

Ειδικότερα το Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει:

α) το μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.,

β) τον  μηχανισμό στήριξης της αδειοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ.,

γ) την καταγραφή και τήρηση δεδομένων της διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ.,

δ) τον μηχανισμό πληροφόρησης του κοινού για τα Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αδειοδοτηθεί και τα  προγράμματα που παρέχουν.

 

 1. Η ένταξη όλων των Κ.Δ.Β.Μ. στις λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της παρ. 1 είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρο 62

Εποπτεία και έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Η εποπτεία των Κ.Δ.Β.Μ. ως προς την τήρηση των όρων αδειοδότησης και των προδιαγραφών του κεφαλαίου Θ ανήκει στην αρμοδιότητα της Γ.Γ.Ε.Ε.Δ.Β.Μ.Ν.. Ο έλεγχος των Κ.Δ.Β.Μ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., με επιτόπιους ελέγχους από τριμελείς επιτροπές. Οι έλεγχοι διενεργούνται τακτικά ανά δύο (2) έτη και δύνανται να διενεργούνται και εκτάκτως.

 

 1. Για κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας για την οργάνωση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., επιβάλλεται στους φορείς με σχετική άδεια λειτουργίας, διοικητική κύρωση.

 

 1. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στον φορέα είναι:

α) Έγγραφη επίπληξη,

β) χρηματικό πρόστιμο για κάθε παράβαση,

γ) ανάκληση άδειας Κ.Δ.Β.Μ..

 

 1. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται ιδίως η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι κατ΄ εξακολούθηση παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας.
 2. Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται από τη Διεύθυνση που εποπτεύει τα Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας, ενώ οι κυρώσεις του χρηματικού προστίμου και της ανάκλησης αδείας με αιτιολογημένη απόφαση αρμόδιου Γενικού Διευθυντή κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά βίου μάθησης και Νεολαίας.
 3. Οι κυρώσεις επί παραβάσεων που επιβάλλονται στους φορείς που έχουν αδειοδοτηθεί για Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και θέματα καταβολής προστίμων, συνδρομής αστυνομικών αρχών προβλέπονται στο άρθρο 26Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και δεν θίγουν άλλες κυρώσεις, που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 (Α’ 222).

 

 

Άρθρο 63

Ένταξη των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.

 

Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (Α΄114), εντάσσονται αυτοδικαίως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσής τους, στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ. της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Μ.&Ν. του άρθρου 61 και υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως και το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου εκάστου έτους, στο ως άνω πληροφοριακό σύστημα τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, με σχετική αναφορά του αριθμού των κύκλων που προσφέρονται ανά έτος,

β) τις μεθόδους υλοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή εξ αποστάσεως, δια ζώσης ή μεικτή,

γ) τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα,

δ) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας, και

ε) τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το κάθε πρόγραμμα, με αναφορά των επιμέρους στοιχείων της περ. δ΄.

 

Άρθρο 64

Ειδική χρηματοδότηση Κ.Δ.Β.Μ.

 

Τα προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων, και να υλοποιούνται με τους όρους που κατά περίπτωση προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις/προκηρύξεις έργων.

 

Άρθρο 65

Μεταβολές αδειοδότησης Κ.Δ.Β.Μ.

 

 

 1. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι όροι «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» ή «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο» ή «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο» νοείται το «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)».

 

 1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. 10 της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), διαγράφεται ο όρος «Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα» και η περ. 10 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Για την κτιριολογική υποδομή των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών απαιτείται ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτήριο ή όροφος σε πολυώροφο κτήριο):

α) οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,

β) πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,

γ) ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα να μην υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (2 1/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευόμενων,

δ) ενάμισι (1,5) τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,

ε) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,

στ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους,

ζ) ελάχιστο εμβαδό αίθουσας διδασκαλίας δώδεκα (12) τετραγωνικά μέτρα,

η) βεβαίωση δύο (2) μηχανικών περί της στατικής επάρκειας του κτηρίου ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό και

θ) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.».

 

Άρθρο 66

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Δ.Β.Μ. ν.π.δ.δ. και να προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Για την αδειοδότηση των Κ.Δ.Β.Μ. των ν.π.δ.δ. απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύναται να συγχωνεύονται και να καταργούνται δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Δ.Β.Μ. ν.π.δ.δ., καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Αν η εν λόγω συγχώνευση ή κατάργηση προκαλεί αύξηση των δαπανών, η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται με τη σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ρυθμίζονται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους όρους και τις διαδικασίες εφαρμογής της πρακτικής άσκησης στα Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και στις αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές των πρακτικά ασκούμενων.
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες για την υλοποίηση της ειδικής χρηματοδότησης των Κ.Δ.Β.Μ. του άρθρου 64.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εξειδικεύονται τα κριτήρια και καθορίζεται η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής από τα Κ.Δ.Β.Μ. ή τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 57 στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. των τελών για την πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, επίσης, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 57, στα προβλεπόμενα όρια και με τις προϋποθέσεις των εδαφίων τρίτου, πέμπτου και έκτου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και το ύψος, ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης, με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, στους ιδιώτες-μέλη της Ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 57 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. και εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας τους.

β) Καθορίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή της επικύρωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων των Κ.Δ.Β.Μ..

γ) Ορίζονται, τα μέλη των επιτροπών που διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, σύμφωνα με το άρθρο 62.

δ) Εξειδικεύεται η διαδικασία ελέγχου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ελεγχόμενων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

 

Άρθρο 67

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.

 

Σκοπός των Σ.Δ.Ε. είναι:

α) η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ατόμων ηλικίας δεκαοκτώ ετών και άνω,

β) η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,

γ) η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνική – οικονομική ένταξη και ανέλιξη,

δ) η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευομένων και

ε) η συμβολή στην ένταξή τους ή στη βελτίωση της θέσης τους στον χώρο της εργασίας.

 

Άρθρο 68

Ίδρυση των Σ.Δ.Ε.

 

 1. Η ίδρυση των Σ.Δ.Ε. γίνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 73.
 2. Τα Σ.Δ.Ε. υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο, διά της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., διαμορφώνει το εκπαιδευτικό πλαίσιό τους και έχει την εποπτεία της λειτουργίας τους. Αποτελούν φορείς Γενικής Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και χορηγούν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου.
 3. Τα Σ.Δ.Ε. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

Άρθρο 69

Φοίτηση στα Σ.Δ.Ε. – Πρόγραμμα σπουδών

 

 1. Δικαίωμα εγγραφής στα Σ.Δ.Ε. έχουν όσοι α) συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή έχουν υπερβεί το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και β) δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση και έχουν απολυτήριο Δημοτικού.
 2. Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) σχολικά έτη.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών των Σ.Δ.Ε. είναι ανοικτό και ευέλικτο και στοχεύει στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών συγκροτείται από τα γνωστικά αντικείμενα- γραμματισμούς που εναρμονίζονται με τις οκτώ βασικές ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
 4. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. δύναται να λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου της παρ. 5 του άρθρου 9 του π.δ. 79/2017 (Α΄109).
 5. Στα Σ.Δ.Ε. μπορεί να λειτουργούν προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες, προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε.. Τα προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους.

 

Άρθρο 70

Όργανα διοίκησης των Σ.Δ.Ε.

 

 1. Η διοίκηση των Σ.Δ.Ε. ασκείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε κάθε Σ.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχουν θητεία τριών (3) ετών. Διευθυντής ορίζεται εκπαιδευτικός με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σημαντικά διοικητικά προσόντα, καθώς και γνώσεις και εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή των Σ.Δ.Ε. λογίζεται και ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων.
 2. Ο Διευθυντής που προΐσταται του προσωπικού των Σ.Δ.Ε. είναι παιδαγωγικός, διοικητικός, οικονομικός υπεύθυνος και πειθαρχικός προϊστάμενος των Σ.Δ.Ε. και είναι αρμόδιος για τα θέματα που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

Ο Διευθυντής των Σ.Δ.Ε. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδονται αρμοδίως, για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου,

β) έχει την ευθύνη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του Σ.Δ.Ε.,

γ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για τις σχέσεις και τη συνεργασία με τους τοπικούς και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων του σχολείου,

δ) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία του Σ.Δ.Ε.,

ε) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων,

στ) μεριμνά για την καλή εκπροσώπηση του σχολείου σε δημόσιες συναντήσεις,

ζ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν, εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και αποστέλλει όλα τα στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου, όπως στοιχεία που αφορούν στις εγγραφές, τη φοίτηση, δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικές εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία,

η) αναθέτει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Σ.Δ.Ε. συγκεκριμένες αρμοδιότητες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο,

θ) χορηγεί στο προσωπικό του Σ.Δ.Ε. του οποίου προΐσταται τις νόμιμες άδειες και ενημερώνει τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη χορήγησή τους,

ι)  ασκεί διδακτικό έργο τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως.

 1. Ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή. Αν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο Υποδιευθυντής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από εκπαιδευτικό που υπηρετεί στο Σ.Δ.Ε. και ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν οριστεί αναπληρωτής, ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο εκπαιδευτικό του Σ.Δ.Ε..
 2. Ο Υποδιευθυντής του Σ.Δ.Ε. συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σύμφωνα με την παρ. 3. Ο Υποδιευθυντής πρέπει να έχει γνώση και εμπειρία σε εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ειδικότερα, ο Υποδιευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την υλοποίηση του διοικητικού έργου,

β) εκτελεί τις αποφάσεις του Διευθυντή και του συλλόγου των διδασκόντων που αφορούν σε θέματα φοίτησης των εκπαιδευομένων,

γ) ασκεί τις αρμοδιότητες που του αναθέτει ο Διευθυντής και

δ) ασκεί διδακτικό έργο εννέα (9) ωρών εβδομαδιαίως.

 1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων, στον οποίο συμμετέχει το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Δ.Ε. και προεδρεύει ο Διευθυντής του Σ.Δ.Ε. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δύο (2) φορές τον μήνα. Οι έκτακτες συνεδριάσεις πραγματοποιούνται, όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζονται τα θέματα, για τα οποία ζητείται η συνεδρίαση.
 2. Ο σύλλογος διδασκόντων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του Σ.Δ.Ε., στην ομαλή λειτουργία του, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων,

β) διαπιστώνει και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες, συμβάλλει στον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ενεργειών που απαιτούνται για την ικανοποίησή τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών και εν γένει του εκπαιδευτικού έργου και αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο προσωπικό, τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και

γ) αποφασίζει για θέματα φοίτησης, επίδοσης και αξιολόγησης των εκπαιδευομένων.

 

Άρθρο 71

Στελέχωση των Σ.Δ.Ε.

 

 1. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Σ.Δ.Ε. αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ωρομίσθιους εκπαιδευτές καθώς και εκπαιδευτές ενηλίκων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4713/2020 (Α΄ 147) με ειδικότητες που μπορούν να διδάξουν τους γραμματισμούς στα Σ.Δ.Ε..

β) Εκπαιδευτής ενηλίκων στα Σ.Δ.Ε. ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα εκπαιδευτή που εκάστοτε ισχύει.

γ) Η επάρκεια και η διαρκής ανανέωση και επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών, όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 1. Σε κάθε Σ.Δ.Ε. παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες από έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας και έναν σύμβουλο ψυχολόγο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
 2. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος  μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,

β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας,

γ) αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες-αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά στις επαγγελματικές δυνατότητές τους,

δ) επικοινωνεί με άλλους φορείς-υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευομένους στις κατάλληλες υπηρεσίες και

ε) δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.

 1. Ο σύμβουλος ψυχολόγος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος  μια (1) ώρα εβδομαδιαίως,

β) παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων,

γ) παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και

δ) συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.

 1. Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. προκηρύσσονται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. ή από άλλον φορέα, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., όπως ορίζεται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 73.

 

Άρθρο 72

Κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε.

 

Με τον κανονισμό λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 73 ρυθμίζονται:

α) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε.,

β) τα προγράμματα εκπαίδευσης και η διάρκειά τους,

γ) η διοίκηση και στελέχωση των Σ.Δ.Ε.,

δ) η μοριοδότηση των εκπαιδευτών,

ε) η διαδικασία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων,

στ) η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Σ.Δ.Ε.,

ζ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών και μετεγγραφών των εκπαιδευόμενων,

η) η έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους,

θ) τα υπηρεσιακά έντυπα και

ι) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Σ.Δ.Ε..

 

Άρθρο 73

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. δύναται να ιδρύονται Σ.Δ.Ε. και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.:

α) Εξειδικεύονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του Διευθυντή του Σ.Δ.Ε..

β) Καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε. και δύναται να ορίζεται άλλος φορέας, ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ., για την προκήρυξη των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συμβούλων σταδιοδρομίας και των συμβούλων ψυχολόγων των Σ.Δ.Ε..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 72.
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν. δύναται να λειτουργούν στα Σ.Δ.Ε. προπαρασκευαστικά τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες προκειμένου να εγγραφούν σε Σ.Δ.Ε., εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και να προσδιορίζονται οι επιμέρους ειδικότεροι όροι και διαδικασίες και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Άρθρο 74

Λειτουργία εκπαιδευτικών δομών στα Καταστήματα Κράτησης

 

 1. Σε κάθε Κατάστημα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου μπορεί να ιδρύονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., δημόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
 2. Σε κάθε Κατάστημα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, όπου είναι εφικτή η άμεση λειτουργία δομών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 75, επιλέγεται ως Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης, μόνιμος εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τριετή θητεία.
 3. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή κάθε δομής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που λειτουργεί εντός κάθε Καταστήματος Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.
 4. Ο Σύμβουλος-Συντονιστής Εκπαίδευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., με το Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και  με τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των Καταστημάτων Κράτησης,

β) μεριμνά για τη δυνατότητα εύρεσης, δημιουργίας, χρήσης και επέκτασης των αναγκαίων χώρων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης των Καταστημάτων Κράτησης,

γ) υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση, στην οποία καταγράφεται και η σχετική πρόταση του Συμβουλίου του Καταστήματος Κράτησης, προς τα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη για τη λειτουργία μονάδων τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής μάθησης, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των κρατουμένων,

δ) συμμετέχει στο Συμβούλιο Εργασίας του Καταστήματος Κράτησης ως εξειδικευμένος επιστήμονας της παρ. 3 του άρθρου 41 του Σωφρονιστικού Κώδικα (ν. 2776/1999, Α΄ 291), όταν εξετάζονται θέματα εκπαίδευσης κρατουμένων,

ε) μεριμνά για:

εα) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων για απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού, σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δομών τυπικής κατάρτισης και μη τυπικής μάθησης, προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται στις εκπαιδευτικές δομές του Καταστήματος Κράτησης, των μαθημάτων ελληνομάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας εξετάσεων για πιστοποίηση Ελληνομάθειας,

εβ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και, όπου δεν λειτουργούν εκπαιδευτικές δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Τ.Α.Ε.),

εγ) τον συντονισμό και τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη φοίτηση των κρατουμένων σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

στ) καταγράφει τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού στις δομές τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής μάθησης βάσει του αριθμού των εκπαιδευομένων και του προγράμματος σπουδών κάθε εκπαιδευτικής δομής και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ζ) καταθέτει ετήσιο απολογισμό δράσης προς το Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προς το Τμήμα Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 1. Στις επιμέρους δομές εκπαίδευσης που λειτουργούν σε κάθε Κατάστημα Κράτησης επιλέγονται Υποδιευθυντές, μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριετή θητεία, που διαθέτουν διοικητικά και παιδαγωγικά προσόντα, γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών δομών σε Καταστήματα Κράτησης, καθώς και σχετική εκπαιδευτική ή και διδακτική εμπειρία.
 2. Οι ελλείψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού καλύπτονται με εκπαιδευτικούς ειδικών προσόντων, κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α) με μόνιμους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους,

γ) με αναπληρωτές από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους,

δ) με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνο για τα Σ.Δ.Ε. τα Δ.Ι.Ε.Κ., τις Ε.Σ.Κ. και τα δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. Για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους οι εκπαιδευτικοί των κοινών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ειδικοτήτων μπορούν να διδάσκουν σε όλες τις βαθμίδες του ίδιου Καταστήματος Κράτησης.

 1. Για την αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής μάθησης στα Καταστήματα Κράτησης, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. μεριμνά: α) για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού της παρ. 6 σε θέματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας δομών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και την αξιοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των κρατουμένων εκπαιδευομένων – καταρτιζομένων και β) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουμένων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Άρθρο 75

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του αρμόδιου για τα καταστήματα κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων Υπουργού, δύναται να ιδρύονται σε κάθε κατάστημα κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο ή Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., δημόσια Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., δημόσια Κ.Δ.Β.Μ. και τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και να ρυθμίζονται ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα.

 

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για τα καταστήματα κράτησης και τα ιδρύματα αγωγής ανηλίκων Υπουργού, καθορίζονται κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., καθορίζονται:

α) τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής του Συμβούλου-Συντονιστή Εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου,

β) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υποδιευθυντών των επιμέρους δομών εκπαίδευσης που λειτουργούν στα καταστήματα κράτησης,

γ) τα ειδικά προσόντα των εκπαιδευτικών της παρ. 6 του άρθρου 74.

 

 1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συστήνεται και συγκροτείται πενταμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 74. Έργο της επιτροπής είναι, ιδίως, η διερεύνηση βασικών θεμάτων που αφορούν στις προϋποθέσεις και την ανάγκη λειτουργίας δομών εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης και η σχετική εισήγηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

Άρθρο 76

Ελληνομάθεια

 

 1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. οργανώνει και εποπτεύει προγράμματα ελληνομάθειας: α) εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού και β) πολιτειακής εκπαίδευσης.
 2. Τα προγράμματα ελληνομάθειας αναπτύσσονται στα επίπεδα Α1, Α2, Β1 και Β2. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, καθώς και της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, απευθύνεται σε πολίτες τρίτων χωρών ή αιτούντες άσυλο άνω των δεκαέξι ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και οδηγεί, ύστερα από εξετάσεις, βάσει του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), στη λήψη ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η χρήση του πιστοποιητικού αυτού είναι δυνατή και για επαγγελματικούς σκοπούς, όπου το πιστοποιητικό είναι προαπαιτούμενο για άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 3. Τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν, στο πλαίσιο δράσεων των Κ.Δ.Β.Μ. των δήμων και των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία.

 

Άρθρο 77

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ’

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαμόρφωση και υλοποίηση των προγραμμάτων ελληνομάθειας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Άρθρο 78

Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

 1. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης που συστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.).
 2. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) ή σε οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ή η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης εννοείται η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.)

Άρθρο 79

Αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

Η παρ. 1 του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η εποπτεία και η αξιολόγηση των πολιτικών, των δράσεων και των προγραμμάτων στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της νεολαίας με κύριο σκοπό τη θωράκιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με σύγχρονα προσόντα, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης σε ποιοτικές νέες θέσεις εργασίας, την καλύτερη οργάνωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσωπική ανάπτυξη και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πολιτών, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών των νέων για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην εκπαιδευτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.»

 

Άρθρο 80

Συγκρότηση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.

 

 1. Η περ. Η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η. Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.), στην οποία υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας και το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τη συγκροτούν και

β)  Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

 

Άρθρο 81

Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Το άρθρο 67 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 67

Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

 1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι η επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του σχεδιασμού του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) και της εφαρμογής των πολιτικών για τα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας.
 2. Η Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.)

β) Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

γ) Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης.

δ) Διεύθυνση Νεολαίας.

ε) Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και

στ) Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας.».

 

Άρθρο 82

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

 

Το άρθρο 68 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 68.

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, ο συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, η παρακολούθηση και η διεθνής και ευρωπαϊκή εκπροσώπηση για τα ανωτέρω θέματα.

 

 1. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

β) Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας.

γ) Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

 

 1. Το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού Πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση, είναι αρμόδιο για:

α) τον συντονισμό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισμών, φορέων και ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

β) τη μέριμνα για τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη οργάνων που συμμετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και βίου μάθηση,

γ) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε άλλου θεσμικού οργάνου ή συλλογικότητας, με σκοπό την κατ’ ελάχιστο ετήσια κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση,

δ) τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο του σχεδιασμού της εφαρμογής των πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση,

ε) τη διοικητική υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.),

στ) τη συγκρότηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) και του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

ζ) την επεξεργασία των εισηγήσεων του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.,

η) τη συλλογή και ανάλυση των εισηγήσεων των Σ.Σ.Π.Α.Ε.,

θ) τη διοικητική υποστήριξη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.),

ι) τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.),

ια) την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ιβ) την κατάρτιση εισηγήσεων σχετικά με τον σχεδιασμό δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ιγ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων διά βίου μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της χώρας, καθώς και δράσεων που στοχεύουν στη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,

ιδ) τον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στην απασχόληση, στις νέες τεχνολογίες, εφαρμογές, ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες και

ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Β΄ Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας είναι αρμόδιο για:

α) την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εναρμόνιση και σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,

β) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων που αφορούν στον καθορισμό συστημάτων κινήτρων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εποπτεία εφαρμογής τους,

γ) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

δ) τα θέματα που αφορούν στη διασύνδεση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης και των καταρτιζομένων επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και ειδικότερα στη μαθητεία και τη μάθηση στο χώρο εργασίας, καθώς και τη συνεργασία με τα Γ.Ε.Α.Σ. των Ι.Ε.Κ.,

ε) την ευθύνη για τη σύνταξη των οδηγών κατάρτισης,

στ) τη συνεργασία:

στα) με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη χάραξη στρατηγικής, τον συντονισμό και την εποπτεία δράσεων μαθητείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,

στβ) με συναρμόδιες υπηρεσίες και εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και της αγοράς εργασίας για την εύρεση θέσεων μαθητείας,

στγ) με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διαμόρφωση των Οδηγών Κατάρτισης της μαθητείας,

στδ) με συναρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση πολιτικών και στρατηγικών της Ε.Ε., σχετικών με τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,

στε) με τους συναρμόδιους φορείς για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων, σχετικών με την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

ζ) τη συγκέντρωση, επεξεργασία και μελέτη δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικών με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας,

η) την εισήγηση για επιμόρφωση του πάσης φύσεως προσωπικού σε θέματα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας,

θ) τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης,

ι) τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης και

ια) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Γ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

α) την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 48,

β) την εκπροσώπηση για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης σε συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών οργανισμών, όπως η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO – ΟΥΝΕΣΚΟ) και τη διατύπωση πρότασης προς τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, για τις αποφάσεις ορισμού εκπροσώπων για τα ανωτέρω αναφερόμενα θέματα,

γ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονισμό, την εισήγηση, την προετοιμασία, την παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφωνιών, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

δ) την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

ε) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης στο εξωτερικό,

στ) την προώθηση των περιφερειακών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

ζ) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τη διάχυση της σχετικής πληροφόρησης στις αρμόδιες υπηρεσίες,

η) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τα προγράμματα που διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

θ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας, σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

ι) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς,

ια) τη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή εκπροσώπων σε όργανα, συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό, για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης,

ιβ) την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση,

ιγ) την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, την υποβολή προτάσεων – απόψεων αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα αρμοδιότητας Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.,

ιδ) την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, για τα οποία η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και

ιε) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

 

Άρθρο 83

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 

Μετά το άρθρο 68 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθεται άρθρο 68Α ως εξής:

« Άρθρο 68Α

Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
 2. Η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα  Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

β) Τμήμα Β’  Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας.

γ) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 1. Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:

α) τη σύνταξη και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των δημοσίων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τη συνεργασία για τη διαμόρφωση Κανονισμών Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ.,

β)  το περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ.,

γ) τον καθορισμό των εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ.,

δ) την εφαρμογή των Οδηγών Κατάρτισης στα Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) το εκπαιδευτικό υλικό,

στ) τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και μαθητείας,

ζ) την έναρξη και λήξη των περιόδων κατάρτισης,

η) τη διάρκεια της κατάρτισης των εκπαιδευτικών δομών των περ. α) έως δ), συμπεριλαμβανομένων και των δομών αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ.,

θ) την αξιολόγηση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

ι) τη διαχείριση της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και

ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 1. Το Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας είναι αρμόδιο για:

α) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας,

β) τη διοίκηση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας, σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές δομές των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ., τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας,

γ)  το περιεχόμενο και τις μεθόδους του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας,

δ) το εκπαιδευτικό υλικό,

ε) τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους μαθητείας,

στ) την έναρξη και τη λήξη των περιόδων μαθητείας,

ζ) την αξιολόγηση του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας,

η) τη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας, καθώς και τη διευθέτηση των θεμάτων διοίκησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 1. Το Τμήμα Γ΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:

α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση Ε.Σ.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) τη στελέχωση των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ. και την υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσης  προσωπικού των ως άνω μονάδων,

β) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης,

γ) την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων μοριοδότησης υποψηφίων για θέσεις εκπαιδευτών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ., καθώς και την τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης,

δ) την εξέταση ενστάσεων των εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ.  και δημόσιων Ε.Σ.Κ. σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων,

ε) τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. και  στους Υποδιευθυντές των δημοσίων Ι.Ε.Κ,

στ) τις αποφάσεις έγκρισης ωρών εκπαιδευτών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ.,

ζ) τις αποφάσεις αμοιβών εμπειροτεχνών των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και των δημοσίων Ε.Σ.Κ.,

η) την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και δημοσίων Ε.Σ.Κ.,

θ) τη σύνταξη της πρότασης για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

ια) τη σύνταξη της πρότασης για τους εξοπλισμούς δομών μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και

ιβ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

 

Άρθρο 84

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

 

Μετά το άρθρο 68Α του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθεται άρθρο 68Β ως εξής:

« Άρθρο 68Β

Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης είναι η οργάνωση και εφαρμογή του συστήματος της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) καθώς και του χειρισμού συναφών θεμάτων που άπτονται ειδικών πληθυσμιακών ομάδων και ειδικών θεμάτων ελληνομάθειας.

 

 1. Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

β) Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης.

γ) Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

 1. Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αρμόδιο για:

α) την οργάνωση, τη σύνταξη και την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας και την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου στα Σ.Δ.Ε. και στα δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),

β) την εφαρμογή των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και την εποπτεία εφαρμογής του Οδηγού Σχεδιασμού Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των δήμων,

γ) την υποστήριξη των δήμων για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων και μέσων προώθησης διά βίου μάθησης,

δ) την προσαρμογή των οργανωτικών δομών των δήμων στην άσκηση αρμοδιοτήτων διά βίου μάθησης με τη δημιουργία Κ.Δ.Β.Μ.,

ε) τις προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δομών και των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,

στ) την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Σ.Δ.Ε. και στα δημόσια Κ.Δ.Β.Μ.,

ζ) τη διαχείριση προγραμμάτων διά βίου μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της χώρας, καθώς και στη διαχείριση δράσεων που στοχεύουν στη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,

η) την εποπτεία της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα στον έλεγχο της λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. και των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ.,

θ) στην εκπαίδευση των μελών εθελοντικών οργανώσεων στο πλαίσιο κοινωφελών σκοπών και

ι) στον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο για:

α) τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην ίδρυση ή κατάργηση Σ.Δ.Ε.,

β) τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Δημοσίων Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και την υπηρεσιακή κατάσταση πάσης φύσεως  προσωπικού των ως άνω μονάδων,

γ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτών και στελεχών των δομών διά βίου μάθησης,

δ) τη χορήγηση κάθε είδους αδειών στους Διευθυντές και Υποδιευθυντές Σ.Δ.Ε.,

ε) την έκδοση αποφάσεων κριτηρίων μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε., εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ., Συμβούλων Σταδιοδρομίας Σ.Δ.Ε. και Ψυχολόγων Σ.Δ.Ε.,

στ) την έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σ.Δ.Ε., και

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων είναι αρμόδιο για:

α) την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήματα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται στο πλαίσιο της συνεργασίας:

αα) της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου στο οποίο υπάγονται,

αβ) του Συμβούλου – Συντονιστή Εκπαίδευσης κάθε Καταστήματος Κράτησης όπου λειτουργούν δομές εκπαίδευσης,

β) τα θέματα σπουδών και οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατουμένων για όλες τις βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης, όπως τα θέματα που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακολούθησης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και της άτυπης μάθησης και ιδίως για την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία:

βα) των προπαρασκευαστικών τάξεων ενηλίκων με στόχο την απόκτηση απολυτηρίου του δημοτικού σχολείου σε Καταστήματα Κράτησης ενηλίκων,

ββ) των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης,

βγ) των προγραμμάτων σπουδών των Σ.Δ.Ε., ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης,

βδ) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται σε δομές εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης,

βε) των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού και ελληνομάθειας για αλλοδαπούς και της διαδικασίας εξετάσεων πιστοποίησης  ελληνομάθειας,

γ) την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών στις δομές εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης και τη σύνδεσή τους με τις υφιστάμενες δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστημάτων Κράτησης,

δ) τον συντονισμό και τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη φοίτηση των κρατουμένων σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) το περιεχόμενο και τις μεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης,

στ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών σε ζητήματα που αφορούν:

στα) στις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης,

στβ) στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αναγκών των κρατουμένων,

στγ) στην υιοθέτηση των κατάλληλων και εξατομικευμένων διδακτικών μεθόδων και

στδ) στα μαθησιακά και άλλου είδους προβλήματα,

ζ) τη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης στα θέματα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των κρατουμένων,

η) τη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τους αντίστοιχους οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

θ) την εισήγηση εκπόνησης μελετών για τη διερεύνηση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τη μεθοδολογία και τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία,

ι) τη μέριμνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των κρατουμένων,

ια) τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης εκτός Καταστημάτων Κράτησης και τη διασφάλιση της συνέχισης των σπουδών μετά την αποφυλάκιση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και

ιβ) τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων πολιτών τρίτων χωρών και μεταναστών, ιδίως σε θέματα της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε συνεργασία, με άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, με συναρμόδια Υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς,

ιγ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν στα τμήματα ελληνομάθειας,

ιδ) την οργάνωση και υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών, με σκοπό την υπαγωγή τους στο καθεστώς του «επί μακρόν διαμένοντος», βάσει του άρθρου 107 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80),

ιε) την οργάνωση και υλοποίηση εξετάσεων ελληνομάθειας, επιπέδου Α2 και άνω, για πολίτες τρίτων χωρών με σκοπό την επάρκεια της ελληνικής γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς,

ιστ) τη σύνταξη εισηγήσεων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση των προγραμμάτων  εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε πολίτες τρίτων χωρών και μετανάστες, καθώς και τον σχεδιασμό και την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς και

ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

 

Άρθρο 85

Διεύθυνση Νεολαίας

 

Μετά το άρθρο 68Β του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθεται άρθρο 68Γ ως εξής:

«Άρθρο 68Γ

Διεύθυνση Νεολαίας

 1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Νεολαίας είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή της πολιτικής για τη νεολαία, η προώθηση πρωτοβουλιών και δράσεων, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση εξειδικευμένων θεματικών προγραμμάτων και δράσεων για τη νεολαία.

 

 1. Η Διεύθυνση Νεολαίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη νεολαία.

β) Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας.

γ) Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας.

δ) Τμήμα Δ Ευρωπαϊκών και  Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία.

 

 1. Το Τμήμα Α΄ Σχεδιασμού και Εφαρμογής Πολιτικών και Αναπτυξιακών Δράσεων για τη Νεολαία είναι αρμόδιο για:

α) την κατάρτιση εισήγησης αναφορικά με τον καθορισμό της εθνικής στρατηγικής σε θέματα νεολαίας,

β) τον συντονισμό υπηρεσιών των Υπουργείων, οργανισμών, φορέων και ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. κατά την ανάπτυξη συνεργειών ή/και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα της νεολαίας,

γ) τη σύγκληση, ενημέρωση και υποστήριξη οργάνων που συμμετέχουν στο πλαίσιο διυπουργικών συνεργασιών ή συνεργειών για τον τομέα των ζητημάτων της νεολαίας,

δ) την εισήγηση για τη σύσταση, την εποπτεία και την υποστήριξη γνωμοδοτικών ερευνητικών επιτροπών για θέματα νεολαίας,

ε) τη συλλογή προτάσεων ή εισηγήσεων Υπουργείων, φορέων, οργανώσεων νέων και κάθε θεσμικού οργάνου ή συλλογικότητας σχετικών με τους νέους με σκοπό τη σύνταξη κατ’ ελάχιστον ετησίως έκθεσης αξιολόγησης πολιτικών για τη νεολαία,

στ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τον σχεδιασμό προγραμμάτων για τη νεολαία που αφορούν στον πληθυσμό της χώρας,

ζ) τον σχεδιασμό και την προώθηση προγραμμάτων και δράσεων με έμφαση στις ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες των νέων,

η) την ενημέρωση των νέων και την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, καθώς και για θέματα που αφορούν στην πολιτική στήριξης παραγωγικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων της νεολαίας,

θ) τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας πληροφόρησης των νέων Eurodesk,

ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας είναι αρμόδιο για:

α) την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τους νέους σε θέματα πολιτισμού,

β) την προώθηση και ανάδειξη της καλλιτεχνικής, αισθητικής και πολιτιστικής έκφρασης των νέων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,

γ) την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την ανάδειξη και προστασία των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων νεανικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο,

δ) την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, προγραμμάτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία,

ε) την υποστήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους θεσμούς,

στ) την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων δημιουργών με στόχο την ατομική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,

ζ) τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων δημιουργών και τη δικτύωσή τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,

η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για τη στήριξη της νεανικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και καινοτομίας, μέσα από τη συμμετοχή σε οργανισμούς και δίκτυα, και την εκπροσώπηση στα σχετικά καταστατικά όργανα,

θ) τη δημιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων με σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων,

ι) την εκπροσώπηση σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι  έχουν ως στόχο τη στήριξη των νέων δημιουργών και την παροχή ευκαιριών για συμμετοχή σε δράσεις διεθνούς χαρακτήρα και τη δικτύωσή τους σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην εθνική και διεθνή αγορά εργασίας στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού και

ια) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Γ΄ Κοινωνικής Συμμετοχής, Εθελοντισμού και Δομών Νεολαίας είναι αρμόδιο για:

α) τη στήριξη και την προώθηση του εθελοντισμού και της εθελοντικής δράσης των νέων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο,

β) την υλοποίηση και υποστήριξη προγραμμάτων και δράσεων σε θέματα:

βα) εθελοντικών πρωτοβουλιών, οργανώσεων νέων και φορέων αρμόδιων για τη νεολαία,

ββ) δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και βελτίωσης της υγείας των νέων,

βγ) προώθησης και προαγωγής της περιβαλλοντικής και οικολογικής παιδείας των νέων,

βδ) πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων και ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξής τους,

βε) αντιμετώπισης φαινομένων αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ρατσισμού, μίσους, εκφοβισμού, ξενοφοβίας των νέων,

γ) τη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων σε νέους εθελοντές,

δ) τη σύνταξη εισηγήσεων για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αναγνώριση και προστασία του εθελοντή, καθώς και των εργαζομένων με και για τους νέους (youth workers),

ε) την ανάπτυξη και υποστήριξη, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο:

εα) των δομών νεανικής συμμετοχής,

εβ) των θεματικών δικτύων,

εγ) των οργανώσεων νέων,

εδ) των συλλογικών οργάνων αντιπροσώπευσης των νέων,

εε) της συμμετοχής των νέων σε οργανώσεις και δίκτυα για τη νεολαία,

στ) την κατάρτιση και τήρηση μητρώου εθελοντικών οργανώσεων και δομών νεολαίας,

ζ) την έρευνα, μελέτη και διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα εθελοντισμού και δομών νεολαίας,

η) τη στήριξη ευπαθών ομάδων της νεολαίας, μέσω της υλοποίησης σχετικών πρωτοβουλιών, δράσεων και προγραμμάτων, όπως το πρόγραμμα «Νομική βοήθεια για νέους», με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος υπεράσπισης των νέων ή προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη,

θ) την κατάρτιση των εισηγήσεων σχετικά με τον σχεδιασμό δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και προσφύγων σε προγράμματα που αφορούν στη νεολαία,

ι) τη μέριμνα και τη στήριξη νέων προσφύγων και μεταναστών, μέσω της υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, σε συνεργασία και με συναρμόδια Υπουργεία,

ια) την έρευνα, τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν σε θέματα κοινωνικής συμμετοχής και μέριμνας για τους νέους,

ιβ) τη δημιουργία προϋποθέσεων και την παροχή κινήτρων με σκοπό τη συνεχή διεύρυνση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων και

ιγ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

6.Το Τμήμα Δ΄ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία είναι αρμόδιο για:

α) την παρακολούθηση, τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για τη νεολαία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

β) την εκπροσώπηση για θέματα νεολαίας σε συνέδρια, συναντήσεις, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, όργανα και επιτροπές των ευρωπαϊκών και λοιπών διεθνών οργανισμών, όπως η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ο.Η.Ε. και η UNESCO (ΟΥΝΕΣΚΟ),

γ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με ομόλογους φορείς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τον συντονισμό, την προετοιμασία, παρακολούθηση και υλοποίηση των πρωτοκόλλων συνεργασίας ή των διμερών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας,

δ) την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα νεολαίας,

ε) την ενεργοποίηση των διακρατικών μορφωτικών συμφωνιών σε θέματα νεολαίας,

στ) την προβολή της εθνικής πολιτικής σε θέματα νεολαίας στο εξωτερικό,

ζ) την προώθηση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών και τη διαμόρφωση διακρατικών συνεργασιών σε θέματα νεολαίας,

η) τη διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο, συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων, διαγωνισμών και ομάδων εργασίας για θέματα νεολαίας,

θ) τη συνεργασία με δομές οργανώσεων νέων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

ι) τη συγκέντρωση και την επεξεργασία στοιχείων που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και από τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα νεολαίας και τη διάχυση της σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες υπηρεσίες,

ια) την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις δυνατότητες, ευκαιρίες και προγράμματα που διαμορφώνονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της νεολαίας,

ιβ) την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων και σχεδίων στην Ε.Ε. και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα νεολαίας και την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων συνεργασίας,

ιγ) τη σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών εθνικών εκθέσεων και ερωτηματολογίων για θέματα νεολαίας, τα οποία προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς,

ιδ) την έκδοση σχεδίων αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης για συμμετοχή σε συναντήσεις και επιτροπές στο εξωτερικό για θέματα νεολαίας,

ιε) την εποπτεία, την υλοποίηση ή την εισήγηση ανάθεσης υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία,

ιστ) την εισήγηση για συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για την εποπτεία της εθνικής εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία, για τα οποία η Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί την εποπτεύουσα Εθνική Αρχή και

ιζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

Άρθρο 86

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

 

Μετά το άρθρο 68Γ του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθεται άρθρο 68Δ ως εξής:

«Άρθρο 68Δ

Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης είναι η γενική εποπτεία των φορέων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην οποία περιλαμβάνεοναι η αδειοδότηση και ο έλεγχος των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ., των Κολλεγίων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.

 

 1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

β) Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών  Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

γ) Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

 

 1. Το Τμήμα Α΄ Διοίκησης και Εποπτείας δημόσιων Φορέων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:

 

α) την εποπτεία των φορέων υλοποίησης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάγονται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., όπως η Δημόσια Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για τις δράσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.,

β) την εποπτεία των φορέων που έχουν ως αρμοδιότητα την αναγνώριση προσόντων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και διά βίου μάθησης και ειδικότερα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και άλλων φορέων με συναφείς αρμοδιότητες,

γ) τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία σε θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των τίτλων και προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και

δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, είναι αρμόδιο για:

α) την εξέταση αιτήσεων και την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στην έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ.  και  ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,

β) την τροποποίηση, ανανέωση, μεταβίβαση και ανάκληση αδειών των αδειοδοτημένων Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,

γ) την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου των Κολλεγίων των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,

δ) τον καθορισμό των δικαιολογητικών:

δα) για τη χορήγηση, τροποποίηση και την ανανέωση άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ.,

δβ) για τη μεταβίβαση άδειας Κολλεγίου, ιδιωτικού Ι.Ε.Κ., ιδιωτικής Ε.Σ.Κ., και ιδιωτικού Κ.Δ.Β.Μ.,

ε) τη διαμόρφωση, την τήρηση και τη διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Μητρώου των Κολλεγίων, ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ. που έχουν αδειοδοτηθεί, καθώς και Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων,

στ) την έκδοση αποφάσεων προσάρτησης προγραμμάτων σπουδών στην άδεια Κολλεγίου, την τροποποίηση αυτών και τον έλεγχο χρονικής διάρκειας ισχύος των υπαρχουσών συμβάσεων,

ζ) τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των συμβάσεων των Κολλεγίων με τα Α.Ε.Ι της αλλοδαπής,

η) την ένταξη των προγραμμάτων σπουδών των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. στην άδειά τους και

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Γ΄ Εποπτείας της λειτουργίας ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, είναι αρμόδιο για:

α) την εποπτεία της λειτουργίας των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,

β) τη διαμόρφωση και τήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., των ιδιωτικών Ε.Σ.Κ. και των ιδιωτικών Κ.Δ.Β.Μ.,

γ) την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους ιδιωτικούς φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,

δ) τη σύνταξη σχεδίων πράξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία της λειτουργίας των ιδιωτικών φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά  Βίου Μάθησης, καθώς και των Κανονισμών Λειτουργίας για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας, οργάνωσης και διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν,

ε) την εξέταση αιτήσεων για την ένταξη στο Μητρώο Διδασκόντων Κολλεγίων, την έκδοση των βεβαιώσεων ένταξης στο μητρώο, την τήρηση και διαχείριση του Μητρώου Διδασκόντων Κολλεγίων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τον πολίτη,

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

 

Άρθρο 87

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας

 

Μετά το άρθρο 68Δ του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθεται άρθρο 68Ε ως εξής:

« Άρθρο 68Ε

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας

 1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας είναι η αξιοποίηση μηχανισμών για την τεκμηρίωση των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, η αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων της, η γενική παρακολούθηση και επικαιροποίηση του συνολικού σχεδιασμού των αντίστοιχων πολιτικών, η αξιοποίηση εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυσή της, η υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών τεχνολογιών, καθώς και ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η ανάπτυξη κάθε πρόσφορου μέσου προβολής και προώθησης των πολιτικών και προγραμμάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας στην ελληνική κοινωνία και στις ομάδες υψηλού κινδύνου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.
 2. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

β) Τμήμα Β΄ Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

γ) Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

δ) Τμήμα Δ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία.

ε) Τμήμα Ε΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

 

 1. Το Τμήμα Α΄ Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δία Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι αρμόδιο για:

α) την αξιοποίηση εργαλείων και μηχανισμών καταγραφής και τεκμηρίωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας για τη διαμόρφωση τομέων και προγραμμάτων σπουδών, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και οργανισμούς,

β) την αποτίμηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.,

γ) την  αξιολόγηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την πρόληψη του κοινωνικού τους αποκλεισμού,

δ) την παρακολούθηση του συνόλου ίδιων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αυτών των άλλων Υπουργείων και Κ.Δ.Β.Μ. των Α.Ε.Ι. επί θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,

ε) τον καθορισμό δεικτών και την παρακολούθησή τους, τη συγκέντρωση, ανάλυση και ερμηνεία στατιστικών στοιχείων και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου και μεθόδου για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των Ι.Ε.Κ. καθώς και δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιούνται εντός πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,

στ) την έρευνα και μελέτη θεμάτων απασχόλησης και καινοτομίας, σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα, επιστημονικούς φορείς κοινωνικούς εταίρους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς,

ζ) τη σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων που πραγματοποιούνται εντός πλαισίου στρατηγικής και δράσεων για την ενδυνάμωση της νεολαίας και την εισήγηση από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τον επαναπροσδιορισμό των κονδυλίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του τακτικού προϋπολογισμού με βάση το μέγεθος της απορρόφησής τους και τον δείκτη αποτελεσματικότητας των υλοποιημένων δράσεων και προγραμμάτων κατά την περίοδο αξιολόγησης,

η) την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης και

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Β΄ Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι αρμόδιο για:

α) τη διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάρτιση είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές,

β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων,

γ) την ανάπτυξη και τη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό, της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

δ) την ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που σχετίζονται με τις εξετάσεις ελληνομάθειας,

ε) τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που αφορούν στα Κολλέγια, όπως μητρώο νομικών προσώπων που έχουν αδειοδοτηθεί και μητρώο διδασκόντων,

στ) τη διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

ζ) την εποπτεία και την παρακολούθηση των εργασιών των φορέων που υλοποιούν και διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν.,

η) την εξασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των οικείων λογισμικών,

θ) τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων όλων των δομών των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) της ΕΕΚ, καθώς και των δομών της διά βίου μάθησης και της νεολαίας και

η) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι αρμόδιο για:

 

α) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που παρέχονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και για τη νεολαία,

β) την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την επίτευξη των στόχων των Οδηγών Κατάρτισης και λοιπών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και τη χρήση του υλικού αυτού στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),

γ) την υλοποίηση προγράμματος για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

δ) τη μελέτη και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ε) την εισήγηση μεθοδολογιών, ψηφιακών συστημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και προτύπων για την περιγραφή του μαθησιακού υλικού στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση,

στ) τη χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση, καθώς και για τη νεολαία,

ζ) την προώθηση της χρήσης του ανοικτού λογισμικού, την ανάπτυξη αποθετηρίων (repositories) και γενικά τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση, καθώς και για τη νεολαία,

η) την ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραμματισμού στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση, καθώς και για τη νεολαία,

θ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 

 1. Το Τμήμα Δ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία, το οποίο είναι αρμόδιο για:

 

α) τον σχεδιασμό προγράμματος επικοινωνίας μεταξύ της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και λοιπών φορέων για την προώθηση θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,

β) την παρακολούθηση του προγράμματος επικοινωνίας με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας των υποσυστημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας,

 

γ) τη διαμόρφωση και προώθηση δελτίων τύπου, δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συνεντεύξεων, παραγωγών και εκπομπών, για τα θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά βίου μάθησης και νεολαίας, μέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε), της τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, των ψηφιακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου,

δ) την παραγωγή οπτικοακουστικού, έντυπου ή άλλου υλικού και τη διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, διημερίδων, συνεδρίων, μεμονωμένων γεγονότων ή και φεστιβάλ με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και σε θέματα που αφορούν στη νεολαία,

ε) τη διαχείριση των ιστοσελίδων και των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που ανήκουν στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν.,

στ) τη σύσταση και επικαιροποίηση αρχείου με πληροφοριακό υλικό για ενημέρωση των νέων σε θέματα ιδίως ανάπτυξης, κινήτρων, θεσμών και μέτρων, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης των νέων,

ζ) τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με όλους τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και τη νεολαία,

η) την οργάνωση και λειτουργία έκτακτων ή μόνιμων σημείων πληροφόρησης,

θ) τη μέριμνα για τη χορήγηση αιγίδας σε δράσεις, όπως συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και τη νεολαία και

ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

 1. Το Τμήμα Ε΄ Περιφερειακών Δράσεων είναι αρμόδιο για:

α) την ανάδειξη, υποστήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων και δράσεων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού,

β) τη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με όλους τους τοπικούς φορείς και οργανώσεις που αναπτύσσουν δράσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία, όπως δήμοι, Α.Ε.Ι., ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και οργανώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας στη Βόρεια Ελλάδα,

γ) τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών αυτών για όλα τα θέματα που αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία στη βόρεια Ελλάδα και τις δράσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο,

δ) την υποστήριξη του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων» της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. στη Θεσσαλονίκη,

ε) τη λειτουργία των γραφείων ενημέρωσης στη βόρεια Ελλάδα,

στ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

 

Άρθρο 88

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

 

Το άρθρο 69 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 69

 

Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και είναι αρμόδιο για:

α) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α’ 78),

β) την εξέταση αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010,

γ) την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας, όπως προβλέπεται από το π.δ. 51/2017 (Α΄ 82) που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2013/55/ΕΕ (EE L 354, ΣΕΛ. 132) της 20ης Νοεμβρίου 2013,

δ) την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στην αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,

ε) τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων διεθνών συναντήσεων σχετικά με θέματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς για θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,

στ) τη σύνταξη εκθέσεων και την καταχώρηση αναλυτικών πληροφοριών για θέματα που προκύπτουν από τις νομικές δεσμεύσεις της χώρας μας στην Ε.Ε. και άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,

ζ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.».

 

Άρθρο 89

Οργανικές θέσεις

 

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προς κατανομή στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, πλέον των εκατόν τριάντα τεσσάρων θέσεων (134) προσωπικού που κατανέμονται στην ίδια Γενική Γραμματεία με την υπ’ αρ. 1073/Γ1/7.1.2020 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 178).

 

 1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. της προηγούμενης παραγράφου κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής :

 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Θέσεις τρεις (3), ββ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, Θέσεις δύο (2), γγ)  Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, Θέσεις τέσσερις (4), δδ) Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών, Θέσεις τρεις (3), εε) Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος, Θέσεις τρεις (3), στστ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, Θέσεις μία (1).

 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): αα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, Θέσεις μία (1), ββ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, Θέσεις μία (1), γγ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, Θέσεις δύο (2).

 

Άρθρο 90

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Τροποποίηση του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 –

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) προστίθενται περ. ε΄ και στ΄ ως εξής:

«ε) Στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης που υπάγεται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.& Ν., καθώς και στο Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης και στο Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επιλογή των προϊσταμένων στις ανωτέρω οργανικές μονάδες, απαιτείται εμπειρία δέκα (10) ετών τουλάχιστον σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής και Κατάρτισης και εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, αντίστοιχα, για τις θέσεις προϊσταμένων των ανωτέρω Τμημάτων».

 

«στ) Στο Τμήμα Ε΄ Περιφερειακών Δράσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επιλογή του προϊσταμένου στην ανωτέρω οργανική μονάδα απαιτείται εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης ή νεολαίας».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.)

 

Άρθρο 91

Σκοπός και αρμοδιότητες

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός και ερευνητικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του σε θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,  τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Συνδράμει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου και αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του, απαιτείται συνεργασία με το Ι.Ε.Π.»

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. δύναται να συνεργάζεται και να συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), και ιδίως τα Παιδαγωγικά Τμήματά τους, τους ερευνητικούς φορείς, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με συναφή αποστολή ή τα μέλη των ανωτέρω φορέων.»

 

Άρθρο 92

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα ή από τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 19.»

 

Άρθρο 93

Αρμοδιότητες Διευθυντή και Αναπλήρωση Υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Διευθυντής προΐσταται της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και την εκτέλεση των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων. Είναι υπεύθυνος για κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται σύμφωνα με όσα ορίζοντα στον παρόντα. Ο Διευθυντής αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον Υποδιευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Ύστερα από έγγραφη εισήγηση του Διευθυντή, το Δ.Σ. δύναται να αναθέτει την αναπλήρωση του Υποδιευθυντή και στον αρχαιότερο προϊστάμενο Τμήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε περίπτωση που η θέση του Υποδιευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, έως ότου πληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3966/2011.

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Διευθυντής, με απόφασή του που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., δύναται να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής για συγκεκριμένες πράξεις στον Υποδιευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας ή σε προϊστάμενο τμήματος, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 (Α΄143)  και του άρθρου 65 του ν. 4270/2014 (Α΄143).»

Άρθρο 94

Επιστημονικό Προσωπικό

Στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) επέρχονται οι κάτωθι μεταβολές:  

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), μπορεί να τοποθετηθεί στην Επιστημονική Υπηρεσία για να συνεπικουρήσει το έργο της, με απόφαση του Δ.Σ. για επιστημονικό έργο αντίστοιχο των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συμβούλου.»

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν στην επιμόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τη μελέτη επιστημονικών ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και, ιδίως, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο εκάστοτε επιστημονικό ενδιαφέρον του φορέα.»

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα μπορεί να απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως Ειδικοί Σύμβουλοι. Η επιλογή των Ειδικών Συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 19.»

 1. Προστίθεται παράγραφος 9 μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄118) ως εξής:

«9. Οι Σύμβουλοι  αξιολογούνται από το Δ.Σ., με γνώμονα ιδίως την επιστημονική επάρκεια, την εκπόνηση μελετών και επιστημονικών έργων, την πρωτοβουλία, την αποτελεσματικότητα, τη διοικητική ικανότητα, την επίδειξη ενδιαφέροντος, τις υπηρεσιακές σχέσεις και τη συμπεριφορά, εντός τεσσάρων μηνών τόσο από τη συμπλήρωση ενός  έτους, όσο και από τη συμπλήρωση τριών ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Ι.Ε.Π., που προβλέπεται στο άρθρο 19.  Οι Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα για υποβολή αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον πενταμελούς επιτροπής που αποτελείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες-μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕ.Ι.), τουλάχιστον ένας (1) από τους οποίους  έχει γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο  ή συναφές της ειδικότητας του αξιολογούμενου, και μέλη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.  Αν το έργο τους αξιολογηθεί ως μη επαρκές για τις ανάγκες της Επιστημονικής Υπηρεσίας, λήγει η θητεία τους και επιστρέφουν στην οργανική θέση τους με τη λήξη του σχολικού έτους, κατά το οποίο οριστικοποιείται η αξιολόγηση.»

Άρθρο 95

Διοικητικό προσωπικό

 

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) τροποποιείται και το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Διοικητικό προσωπικό

Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων και της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947).  Για την κάλυψη των αναγκών του πρώτου εδαφίου δύνανται να αποσπώνται  έως ογδόντα (80) εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υπαγομένων σ’ αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. δύνανται να αποσπώνται επιπλέον έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υπαγομένων σ’ αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του, ανά έργο. Η αναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.»

 

Άρθρο 96

Επιστημονική Υπηρεσία

 

Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιστημονική Υπηρεσία

 1. Η Επιστημονική Υπηρεσία μελετά και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν ιδίως στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών και την παραγωγή επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού υλικού. Προβαίνει στη συγκέντρωση κάθε είδους τεκμηρίων και στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Σχεδιάζει, υλοποιεί και συντονίζει επιμορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης. Εισηγείται μέτρα, οργανώνει δράσεις, και διατυπώνει γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις κατά τις κείμενες διατάξεις. Μεριμνά για τη διάχυση των πληροφοριών αυτών στην Κοινωνία των Πολιτών,
 2. Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής:

Γραφεία Α΄: Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Γραφεία Β΄: Προγραμμάτων  Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού

Γραφεία Γ΄: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 1. Το Γραφείο Α΄ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητα κάθε θέμα που σχετίζεται με την εκπαιδευτική καινοτομία, την ενταξιακή εκπαίδευση και ιδιαίτερα ζητήματα ειδικής αγωγής, μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές δομές σε καταστήματα κράτησης και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία.
 2. Το Γραφείο Β΄ Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, για την κατάρτιση και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού υλικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει σε θέματα που αφορούν: α) την πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση, β) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, γ) τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, δ) τις κοινωνικές επιστήμες και ε) τις τέχνες
 3. Το Γραφείο Γ΄ Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, καθώς και την παρακολούθηση και μελέτη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής. Ειδικότερα:
 4. i) Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της, συνεργάζεται με το Τμήμα Γ΄ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, εφαρμόζει σε συνεργασία με τον υπεύθυνο έργου τα κριτήρια εγγραφής επιμορφωτών σε ειδικά μητρώα, με γνώμονα ιδίως την καταλληλότητα και γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών, το επιμορφωτικό αντικείμενο, τους στόχους και την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται τα επιμορφωτικά προγράμματα, συγκροτεί, τηρεί και επικαιροποιεί τα μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, εκπονεί ή και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζει το Ι.Ε.Π. Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. δύνανται να πιστοποιούνται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, ιδίως από το Ε.Κ.Δ.Α.Α..
 5. ii) Εισηγείται για τους θεματικούς άξονες και τα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών καθώς και για την κατανομή των πόρων που διατίθενται για την εν λόγω αξιολόγηση, και εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε θέμα σχετικό με το ανωτέρω. Καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει τα δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την μετάβαση στην αγορά εργασία με τη λειτουργία ειδικών Παρατηρητηρίων, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης μαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραμμα PISA (Programme for International Student Assessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους.

iii) Παρακολουθεί και μελετά την ευρωπαϊκή και την διεθνή εκπαιδευτική πολιτική, συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων, εκπονεί συγκριτικές μελέτες ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συντάσσει και δημοσιοποιεί σχολιασμένες αναλύσεις των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους, προωθεί τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής, ενημερώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του, ανταλλάσσει πληροφορίες και τεχνογνωσία με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., οργανώνει επισκέψεις και επιτόπιες ενημερώσεις στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Ι.Ε.Π., παρακολουθεί και μελετά την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική και μεριμνά για τη δικτύωση, την επικοινωνία του Ι.Ε.Π. και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με τους ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, που αποσκοπούν ιδίως στη βελτίωση της πολιτικής της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 1. Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας δύναται να εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιμέρους αρμοδιότητες των Γραφείων και με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ορίζονται, συγκροτούνται και καταργούνται επιστημονικές μονάδες μέσα στα Γραφεία, με βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π. με βάση τους σκοπούς και τους στόχους του. Τόσο τα Γραφεία όσο και οι επιστημονικές μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και τους στόχους του Ι.Ε.Π. Ασκούν, επίσης, όσες αρμοδιότητες τους ανατίθενται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τίθενται Προϊστάμενοι των Γραφείων και συντονιστές στις επιστημονικές μονάδες Σύμβουλοι, με διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων συντονίζουν τη λειτουργία τους και συντάσσουν, ύστερα από την ολοκλήρωση κάθε θέματος, σχετική έκθεση την οποία υποβάλουν στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των προϊσταμένων των τμημάτων.
 3. Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ του Ι.Ε.Π., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Προϊσταμένων των Γραφείων Συμβούλων, τοποθετείται το επιστημονικό προσωπικό στα Γραφεία και τις μονάδες.
 4. Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει, με απόφασή του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε μέλη του την εποπτεία των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους προϊσταμένους των Γραφείων, στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γραφείων και μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Επιστημονικών Μονάδων και των λοιπών Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας.
 5. Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,. μπορεί να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που υπηρετούν στο Ι.Ε.Π., εκπαιδευτικοί ή άλλοι επιστήμονες.»

 

Άρθρο 97

Διοικητική Υπηρεσία

 

Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 (Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Άρθρο 14

Διοικητική Υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ Α΄

 1. Η Διοικητική Υπηρεσία του I.E.Π. περιλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή:

α) την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας,  η οποία αποτελείται από:

αα) το  Τμήμα, Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών,

αβ)  το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών  και

αγ) το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων,

β) το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας,

γ) το Τμήμα Πληροφορικής,  Διαλειτουργικότητας και Δικτύων,

δ) το Τμήμα Έργων και Δράσεων.

 1. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στην υποστήριξη του φορέα για οικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη διενέργειας προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τμήματα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α) Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών είναι αρμόδιο ιδίως για:

αα) Την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. και των τυχόν τροποποιήσεών του, σε συνεργασία με το Τμήμα  Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και με την ευθύνη και υπό την επίβλεψη του Διευθυντή,

αβ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, με βάση τις χρηματοδοτήσεις και τις πραγματοποιθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισμού των επιχορηγήσεων και την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή. Μεριμνά ιδίως για την καταγραφή και παρακολούθηση των δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, και των τραπεζικών  υπολοίπων τους, καθώς και τη συγκέντρωση από τους αρμόδιους υπευθύνους και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης, στο πλαίσιο εφαρμογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη,

αγ) την εκκαθάριση και τις εντολές πληρωμών των πάσης φύσεως δαπανών του Ι.Ε.Π. Προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας, κανονικότητας και επιλεξιμότητας των δαπανών και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Προβαίνει ιδίως σε  εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του I.E.Π., των λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και την αποστολή οικονομικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς και όργανα.

β) Το Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών είναι αρμόδιο ιδίως για  την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, την καταβολή και διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και κάθε νομική οντότητα, την εφαρμογή του οικείου λογιστικού σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του.

γ) Το Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη του Ι.Ε.Π. σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από την υποβολή τους από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π., ως και την κατάρτιση των συμβάσεων.

 1. Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας έχει αρμοδιότητα σε θέματα ιδίως υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του I.E.Π., καθώς και του έκτακτου προσωπικού κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα, για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν σε θέματα προσωπικού, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του I.E.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Παρέχει, με απόφαση του Δ.Σ., πάσης φύσης γραμματειακή υποστήριξη στις υπηρεσιακές μονάδες του I.E.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς και για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και έχει την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του I.E.Π. Έχει  αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του I.E.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτηριακή υποδομή και τον πάσης φύσης εξοπλισμό του I.E.Π. Μεριμνά  για την προμήθεια κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π.
 2. Το Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων διεκπεραιώνει την πάσης φύσης υποστήριξη του I.E.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρμόδιο ιδίως για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του I.E.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του I.E.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσης εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π.. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το Δ.Σ..
 3. Το Τμήμα Έργων και Δράσεων είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων ή των δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Προβαίνει ιδίως :

α) σε σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά το μέρος που αφορά στον επιστημονικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π.. Σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα και παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων παρέχοντας σύμφωνη  γνώμη στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων.

β) σε τήρηση του αρχείου υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π..

 1. Οι επιμέρους αρμοδιότητες των τμημάτων δύνανται να εξειδικεύονται με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του άρθρου 19, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.
 2. Οι θέσεις των προϊσταμένων των ανωτέρω τμημάτων και των προϊσταμένων των τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας πληρούνται με απόσπαση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των υπαγομένων σ’ αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, για τετραετή θητεία. Κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια και  η διαδικασία της επιλογής για τις θέσεις αυτές, η οποία δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ι.Ε.Π.    Αν κενωθεί η θέση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας ή τμήματος, είναι δυνατή η προσωρινή κάλυψη της θέσης, μέχρι την πλήρωσή της,  από μέλος του προσωπικού που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π..  με μόνη την απόφαση του Δ. Σ., ύστερα από πρόσκλησή του   που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. εντός  προθεσμίας εξήντα ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κένωσης της θέσης. Ενημερώνεται γι’ αυτή η Διεύθυνση Εποπτείας και Ανθρωπίνου Δυναμικού ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 947), δύναται να συμμετάσχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου υποδιεύθυνσης ή τμήματος της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και των αυτοτελών οργανικών μονάδων του Μέρους Β΄, πλην του αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου τοποθετείται απευθείας με απόφαση του Δ. Σ.

ΜΕΡΟΣ Β΄

 1. Αυτοτελή Τμήματα

1Α Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(Β΄947), με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

1Β Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

 1. Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης υπηρετούν δικηγόροι με έμμισθη εντολή, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ78 με πτυχίο νομικής καθώς και συνεργαζόμενοι νομικοί που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 2. Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο  43 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) και  συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους..
 3. Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος.
 4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄947), με απόφαση του Δ.Σ. , ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος.

1Γ Τμήμα Συντονισμού , Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π.

Σκοπός του τμήματος είναι:

α) η εισήγηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π.,

β) η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο Ι.Ε.Π καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία και απόδοση των τμημάτων, γραφείων και μονάδων, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Στις  αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνονται η τυποποίηση και ο έλεγχος των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι περιγραφές θέσεων και αρμοδιοτήτων, η διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των επιμέρους πολιτικών ποιότητας, όπως ορίζονται από το Δ.Σ., η σύνταξη ετήσιας απολογιστικής έκθεσης συμπερασμάτων και προτάσεων βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π και η διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας του φορέα.  Ο προϊστάμενος του τμήματος τοποθετείται, με απόφαση του Δ.Σ., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης  ή υπάλληλος του Ι.Ε.Π που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14.

 1. Αυτοτελή Γραφεία

2Α.  Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανομή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου

2Β Γραφείο Επικοινωνίας, μετονομάζεται σε 2Β

Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της δημοσιότητας για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Ι.Ε.Π.

 1. Προϊστάμενος σε Αυτοτελές Γραφείο της παρούσας παραγράφου ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μέλος του προσωπικού του, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων μπορούν να είναι και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π»

 

Άρθρο 98

Δημιουργία ψηφιακής βιβλιογραφικής βάσης

 

Η παρ. 20 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄118) αντικαθίσταται ως εξής:

 

«20. Οι βιβλιοθήκες των φορέων που καταργούνται περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19, και συγκροτούν μία ενιαία βιβλιοθήκη. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., δύναται η Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. ή μέρος αυτής, να περιέλθει, λόγω δωρεάς, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.), καθώς και να δημιουργηθεί σχετική ψηφιακή βιβλιογραφική βάση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.).»

 

Άρθρο 99

Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου

 

Στον ν. 3966/2011 (Α’ 118) προστίθεται άρθρο 18Β ως εξής:

«Άρθρο 18Β

Ηλεκτρονικές συμβάσεις έργου

«Οι συμβάσεις των άρθρων 681 έως 702 Α.Κ. μεταξύ του Ι.Ε.Π. και των φυσικών προσώπων που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες εποπτών και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών, εκπονητών επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών, αξιολογητών, θεματοδοτών και συντονιστών στην Τράπεζα Θεμάτων του Ι.Ε.Π. δύνανται να συνάπτονται είτε ιδιοχείρως είτε με τη χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Οι συμβάσεις αυτές φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ΙΕΠ.»

 

Άρθρο 100

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 

Η παρ. 1 του του άρθρου 19 του ν.3966/2011 τροποποιείται, στο ίδιο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 και το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Το Δ.Σ. καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας εξειδικεύονται αρμοδιότητες όλων των οργανικών μονάδων του Ι.Ε.Π., λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, θέματα ωραρίου του προσωπικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήματα, και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέματα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισμού και εν γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. Καθορίζονται η διαδικασία αξιολόγησης των Συμβούλων, όπως η κοινοποίηση των μελών της αξιολογικής επιτροπής, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής αιτήματος εξαίρεσης μέλους αξιολογικής επιτροπής, τα κριτήρια της αξιολόγησης, το σύστημα βαθμολόγησης των αξιολογούμενων, η αξιολογική κατάταξη, , ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος κοινοποίησης της έκθεσης αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων επί της αξιολογικής έκθεσης ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής αξιολόγησης του Ι.Ε.Π..

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζονται τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, η σύνθεση, η σύσταση και η διαδικασία συγκρότησης του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου οργάνου αξιολόγησης των Συμβούλων του Ι.Ε.Π. και ιδίως τα κριτήρια επιλογής των εξωτερικών-εμπειρογνωμόνων μελών Δ.Ε.Π. της δευτεροβάθμιας αξιολογικής επιτροπής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π., καθορίζεται Οδηγός Υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων που καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα θέματα χρήσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή και τα ειδικότερα ζητήματα για την έκδοση των ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου του Ι.Ε.Π..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 101

Εργαστηριακά Κέντρα-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

 

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος του μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. ή των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας. Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελματικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα».

 

 1. Η περ.η α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11».

 1. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε «Σ.Ε.Κ.» αντικαθίσταται με τον όρο «Ε.Κ.».

 

Άρθρο 102

Ισοτιμία τίτλων σπουδών τριετών εσπερινών λυκείων-

Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 4547/2018

 

Ύστερα από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄.

«Οι χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών των τριετών Εσπερινών Λυκείων (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.) είναι ισότιμοι των αντίστοιχων τίτλων των τετραετών Εσπερινών Λυκείων (ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ.)»

Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 20192020.

Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου.

Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑΛ.».

Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

Άρθρο 103

Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος

Φυσικής Αγωγής

 

Στην παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α’ 12) προστίθενται περ. γ) και δ) και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μερική ή ολική διάθεση, μέχρι και τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής, καθώς και για τη διεξαγωγή διδακτικών αθλητικών επισκέψεων, αθλητικών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται αντικείμενα του μαθήματος φυσικής αγωγής με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης εκδίδεται ύστερα από:

αα) την έκδοση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, και

ββ) τις έγγραφες βεβαιώσεις των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά εκπαιδευτικών του ως άνω κλάδου στις οικείες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί πλεονάζουν τόσο στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν, όσο και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας, δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας, αντίστοιχα.

β) Επιπλέον, είναι δυνατή, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. α), η απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Ν.Π.Δ.Δ. γυμναστήρια «Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»» και «Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής», σε πανεπιστημιακές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε άλλα αθλητικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια και αθλητικούς χώρους στα οποία διενεργούνται, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντικείμενα του μαθήματος φυσικής αγωγής.

γ) Αν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος φυσικής αγωγής, δύναται να προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), και κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένα διδαχτεί το αντικείμενο της κολύμβησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

δ) Η προϋπηρεσία που αποκτάται σύμφωνα με την περ. γ) λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 104

Μεταβατικές διατάξεις

 

 1. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 8, τα θέματα που προβλέπονται να ρυθμιστούν με αυτές, διέπονται μόνο από τις οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 2. Αν σε Περιφέρεια δεν λειτουργούν Πειραματικό ή Θεματικό Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. (Π.ΕΠΑ.Λ.), μέχρι την έναρξη λειτουργίας τους, ως μέλη των περ. β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του οικείου Σ.Σ.ΠΑ.Ε.Ε. ορίζονται προσωρινά Διευθυντές Ι.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Λ. της έδρας της Περιφέρειας αντίστοιχα, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ύστερα από την έναρξη λειτουργίας Πειραματικού ή Θεματικού Ι.Ε.Κ. ή Πρότυπου ΕΠΑ.Λ., τα μέλη των περ. β) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας των μελών του Σ.Σ.Π.Α.Ε..

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετατρέπονται οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε συναφές ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

 

 1. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 21 ξεκινά από το σχολικό έτος 2021-22 για την Α΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2022-23 για τη Β΄ τάξη Π. ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2023-24 για τη Γ΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετατρέπεται το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Ο.) Επιδαύρου σε δημόσια Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 1. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετατρέπονται τα Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία ή τα Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ν.π.δ.δ. και τα οποία υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε Ι.Ε.Κ. του παρόντος και ρυθμίζεται κάθε συναφές ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Μέχρι την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία ή των Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ν.π.δ.δ., εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις βάσει του ν. 4186/2013.

 

 1. Ειδικότητες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) ή οι ειδικότητες που έχουν προβλεφθεί με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 44 του ίδιου νόμου και στις οποίες, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, συνεχίζεται η φοίτηση, καταργούνται ύστερα από την ολοκλήρωση αυτής, με την απόφαση της παρ. 19 του άρθρου 34 του παρόντος.

 

 1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 34 του παρόντος, εφαρμόζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

 1. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση των Διευθυντών και των Υποδιευθυντών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον παρόντα, η διοίκηση των Ι.Ε.Κ. αυτών ασκείται από τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

 1. Τα Προγράμματα Σπουδών της Μαθητείας που εφαρμόζονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα οποία καθορίζεται και η εβδομαδιαία κατανομή μεταξύ μάθησης στο χώρο εργασίας και εργαστηριακού μαθήματος, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44.

 

 1. Η υπ’ αρ. 26385/16.2.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄491) ισχύει μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 40.
 2. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 44 ισχύει η υπ’ αρ. 90050/Υ2/1.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β΄ 2007).

 

 1. α) Οι ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, οι οποίες έχουν προβλεφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. α) της παρ. 2. του άρθρου 43 του ν. 4186/2013, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με τη διαδικασία της παρ. 9 του άρθρου 40 του παρόντος.

β) Η υπ΄ αρ. 26412/16.2.2017 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 490) ισχύει σε ό,τι αφορά στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Μαθητείας μέχρι την έκδοση  του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης της παρ. 1 του άρθρου 41.

 

 1. Οδηγοί ή Προγράμματα Σπουδών, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος για την κατάρτιση καταρτιζόμενων και μαθητευόμενων που έχει εκκινήσει με βάση αυτά, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Οι απόφοιτοι αυτοί των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ, των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εξετάζονται και πιστοποιούνται με βάση τους Οδηγούς ή τα Προγράμματα Σπουδών κατά περίπτωση.

 

 1. Οι Οδηγοί Κατάρτισης, ύστερα από την έκδοσή τους σύμφωνα με το άρθρο 41, εφαρμόζονται για την κατάρτιση ειδικοτήτων στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στα Ι.Ε.Κ. και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξης Μαθητείας και την πιστοποίηση των αποφοίτων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αντικαθιστώντας εφεξής τους Οδηγούς ή τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 2. Το πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, το οποίο λαμβάνουν όσοι συμμετέχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έως και τις εξεταστικές περιόδους μέχρι την 31η.3.2021, είναι ισότιμο με το δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου πέντε της περ. στ’ της παρ. 1. του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 που απονέμεται σε όσους συμμετέχουν επιτυχώς στην κοινή εξέταση πιστοποίησης όλων των αποφοίτων του μεταλυκειακού επιπέδου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.), που θα διοργανώνεται από την 1η.4.2021 και εφεξής.

 

 1. α) Η μετατροπή των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα και δύο σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, δύναται να πραγματοποιηθεί, για Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που έχουν αδειοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.9.2021. Ύστερα από τις 30.9.2021 ανακαλούνται οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα και δύο, που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

β) Από 30.9.2021, τα Κ.Δ.Β.Μ. που υποχρεούνται να υποβάλλουν προς πιστοποίηση τα προγράμματά τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 57, υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα.

 

 1. α) Από 1ης.9.2021 στα Σ.Δ.Ε. απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτές ενηλίκων με πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν αποδεδειγμένα ελλείπουν υποψήφιοι εκπαιδευτές με την εν λόγω πιστοποίηση, απασχολούνται μη πιστοποιημένοι εκπαιδευτές.

β) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών και κοινών υπουργικών αποφάσεων για την οργάνωση και λειτουργία των Σ.Δ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν οι κανονιστικές πράξεις βάσει του ν. 4186/2013.

 1. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 75, οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σχολικές μονάδες, δηλαδή δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, Σ.Δ.Ε., ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. ή τα παραρτήματα αυτών που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης και το Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα Τμήματα και τα Γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. τοποθετούνται ως προϊστάμενοι μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν ήδη προσληφθεί για τη θητεία:

α) στο Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων, ο εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων,

β) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας, ο εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης,

γ) στο Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων, ο εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης,

δ) στο Τμήμα  Έργων και Δράσεων, ο εν ενεργεία προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος  Έργων και Δράσεων,

ε) στο αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών του Ι.Ε.Π., ο εν ενεργεία προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού,

στ) στο αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, στο αυτοτελές Τμήμα Νομικής υποστήριξης, στο Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και στο Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας παραμένουν οι εν ενεργεία προϊστάμενοι.

 1. Ο εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.. τοποθετείται μέχρι τη λήξη της θητείας του, με απόφαση του Δ.Σ., είτε στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών είτε στο Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών. Ο προϊστάμενος του Τμήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας, του οποίου η θέση παραμένει κενή, αναπληρώνεται είτε από τον Υποδιευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας είτε, με απόφαση του Δ.Σ., από το αρχαιότερο μέλος του προσωπικού του Ι.Ε.Π. στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, μέχρι η θέση να πληρωθεί.
 2. Η άσκηση καθηκόντων ευθύνης του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραφείου Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων παύει αυτοδικαίως.
 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η άσκηση καθηκόντων των υπηρετούντων Προϊσταμένων και Συντονιστών Μονάδων των καταργούμενων Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας
 4. Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε καταργούμενα τμήματα, γραφεία και επιστημονικές μονάδες τοποθετείται στα τμήματα και γραφεία του παρόντος με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π..
 5. Η συγκρότηση και λειτουργία των εργαστηριακών κέντρων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101, εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2021-2022.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 105

Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 1. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
 2. Τα άρθρα 10 έως 14 και 18 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146).
 3. Οι παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 2, τα άρθρα 3, 5, 7, 9 και 10, οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12, η παρ. 3 του άρθρου 16 και η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163).
 4. Η παρ. 3 του άρθρου 5, η παρ. 3 του άρθρου 9, οι παρ. 2 έως και 4 και 6 του άρθρου 12, το άρθρο 14, οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 και οι παρ. 2 έως και 9 του άρθρου 17, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 18, τα άρθρα 19 έως και 24α, οι παρ. 1, 3, 5, 8 και 9 του άρθρου 25, οι παρ. 1 έως και 13 και οι παρ. 15 και 16 του άρθρου 27, η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 43, οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 44 και η παρ. 17 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
 5. Τα άρθρα 48A και 79 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
 6. Τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).
 7. Το άρθρο 41 του ν. 4722/2020 (Α΄177).
 8. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10, οι περ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 15γ, η περ. γ΄ της παρ. 2, οι περ. ε΄, θ΄, ι΄, ια΄ και ιβ΄ της παρ. 3, η περ. γ΄ της παρ. 4 και η παρ. 5 του άρθρου 34 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 66 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄

EΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 106

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

 

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 07:55 | Ιωαννίδης Θεόδωρος Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ο.Α.Ε.Δ.

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ) ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ

  26 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2020

  Το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω της δίνης της Πανδημίας Covid-19, του απαγορευτικού κυκλοφορίας των πολιτών και των “κλειστών” σχολείων, τα οποία λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, αποφάσισε να φέρει προς διαβούλευση το πολυσυζητημένο Σχέδιο Νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
  Μεταξύ των άλλων, το εν λόγω Νομοσχέδιο αναφέρεται και στην λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ εφεξής.
  Εμείς οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ, που εργαζόμαστε στα σχολεία του Οργανισμού, περιμέναμε ένα Νομοσχέδιο που θα λύσει τα χρόνια προβλήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα αναβαθμίσει τις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, όπως «υπόσχονταν» οι Υπουργοί της Κυβέρνησης. Αντίθετα το Νομοσχέδιο οδηγεί σε άμεσο «αφανισμό» των σχολών μας και του επιτυχημένου συστήματος της μαθητείας.
  Το Νομοσχέδιο:
  •Στοχεύει στην εμπορευματοποίηση των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Οργανισμού που θα οδηγήσουν στη διάλυση τους, πλήττοντας επιπρόσθετα τον κοινωνικό ρόλο του ΟΑΕΔ, ο οποίος έχει ήδη πληγεί με τη μείωση των εισφορών.
  •Καταργεί με τον πιο βάναυσο τρόπο ένα σύστημα σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ζωή 68 χρόνων που είναι το πιο επιτυχημένο στην παραγωγή επαγγελματιών με ικανότητες και δεξιότητες υψηλού τεχνολογικού επιπέδου που εδράζονται στη στέρεα γενική παιδεία των μαθητών που φοιτούν. Οι μελέτες του CEDEFOP και οι έρευνες για την Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ του 2013-2015 έδειξαν ότι μόνο η Μαθητεία του ΟΑΕΔ έχει τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης αποφοίτων στην ειδικότητα τους (50%).
  •Ακυρώνει ένα θεσμό επαγγελματικής εκπαίδευσης νέων που προέρχονται από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, που είχαν ως κίνητρο και ευκαιρία τις σπουδές στο σχολείο και τη μάθηση στους χώρους εργασίας, για να κατακτήσουν θέσεις εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση.
  •Επιδιώκει την επαναφορά δομών κατάρτισης των δεκαετιών του 50 και του 60 τη στιγμή που ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται όπως τα επαγγέλματα και οι τεχνίτες που τα υπηρετούν.
  •Απαξιώνει τις θετικές κριτικές των Ευρωπαϊκών Οργάνων και των Κοινωνικών Εταίρων που την χαρακτηρίζουν ως μια καλή πρακτική της Ε.Ε.Κ. με ευρεία αποδοχή στην κοινωνία (εκτιμήσεις ΣΕΒ, ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ ΕΣΕΕ).
  •Μεταλλάσσει τη μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. από δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ήταν ισότιμη με δομές της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τους νόμους 1566/1985, 2640/1998, 3475/2006, σε δομή κατάρτισης ανήλικης μαθητείας στερώντας από τους μαθητές την εγκύκλια γνώση και τη μετατροπή τους σε ανειδίκευτους αμόρφωτους εργάτες, έρμαια της αγοράς εργασίας.
  •Καταργεί με το πιο βάναυσο τρόπο την έκδοση πτυχίων επαγγελματικής ειδικότητας που δόθηκαν σε χιλιάδες αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. που παρείχε ο ν.3475/2006, επιδιώκοντας να ακυρώσει το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του ΕΟΠΠΕΠ που κατατάσσει τα πτυχία των ΕΠΑ.Σ. στο επίπεδο 4. Η πράξη αυτή πιστεύουμε ότι είναι ευθέως Αντισυνταγματική. Ας αναλογιστούμε όλους τους αποφοίτους μας και τους μαθητές που φοιτούν τώρα στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., και οι οποίοι προσήλθαν στις σχολές μας με συγκεκριμένους νόμους και προσκλήσεις εγγραφής και των οποίων η φοίτηση και τα πτυχία που εκδόθηκαν υποβαθμίζονται.
  •Υποβαθμίζει τη συμμετοχή του Ο.Α.Ε.Δ. στο 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Σύνδεσης της Παραγωγής με την αγορά Εργασίας όπου συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ. Ενώ δεν προβλέπεται η συμμετοχή του Ο.Α.Ε.Δ. στην 9μελή Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, που αποστολή της είναι η επιστημονική έρευνα, μελέτη για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  •Ακυρώνει την εκπαιδευτική προϋπηρεσία χιλιάδων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που επί δεκαετίες εργάζονται και αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.. Παράλληλα δεν προβλέπεται καμία ενέργεια πρόσληψης τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού όταν τα σχολεία είναι ακραία υποστελεχωμένα ενώ το Οργανόγραμμα που είναι Π.Δ. από το 2019 δεν εφαρμόσθηκε και έχει παγώσει για 18 μήνες.
  •Εμπορευματοποιεί την Πρακτική Άσκηση. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι οι συμβάσεις της μαθητείας θα είναι συμβάσεις μισθωτής εργασίας με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας.
  •Εμπορευματοποιεί τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. δίνοντας τη δυνατότητα λειτουργίας Ι.Ε.Κ. από ΝΠΔΔ με τη μορφή ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με το νόμο 4093/2012.

  Οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ διεκδικούν:
  1.Σχολές Μαθητείας ενταγμένες στην Ανώτερη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα παρέχει πτυχία Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, χωρίς εξετάσεις Πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ.
  2.Εύρος ηλικιών από 16 έως 25 έτη που περιέχονται σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές ένταξης νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας.
  3.Φοίτηση 3ετή με 4 εξάμηνα πρακτικής άσκησης στο 2 και 3 έτος.
  4.Συμβάσεις Μαθητείας για ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας, που προβλέπει τη μισθωτή εργασία και την επιδότηση του μισθού από το Κράτος. Πλήρης αντιστοίχιση ωρών εργασίας με τη αμοιβή του ανειδίκευτου εργαζόμενου κατά την Μαθητεία.
  5.Χορήγηση των επιδομάτων σίτισης και στέγασης σε μαθητές χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
  6.Αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών αναπληρωτών και ωρομισθίων που υπηρέτησαν και υπηρετούν στις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. επί σειρά ετών.
  7.Εφαρμογή του Οργανογράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. με άμεσες προσλήψεις στις εκπαιδευτικές μονάδες του ΟΑ.Ε.Δ..
  8.Κατάργηση της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 23 για τα Ι.Ε.Κ. των Ν.Π.Δ.Δ. που προβλέπει ίδρυση ιδιωτικών ΙΕΚ.
  9.Κατάργηση της παρ.2 του άρθρου 14 του νομοσχεδίου που αφορά την κατάργηση της ισοτιμίας και μάλιστα αναδρομικά των πτυχίων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. με τα ΕΠΑ.Λ.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

  Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ο.Α.Ε.Δ.

  Θεόδωρος Ιωαννίδης

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 07:17 | Κωνσταντινος

  Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο Ν/Σ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  • Στο Ν/Σ, η σχέση εκπαίδευσης και αγοράς δεν προτείνεται με όρους ισοτιμίας. Η αγορά προτάσσεται και η εκπαίδευση ακολουθεί.
  • Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν αναφέρεται στα ΕΠΑ.Λ. και σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης τους ή/και ανανέωσης και προμήθειας σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού.
  • Ουσιαστικά, οι προτάσεις που διατυπώνει το νομοσχέδιο για τα ΕΠΑ.Λ. θα έχουν ως συνέπειες: Τη σημαντική μείωση μαθητικού δυναμικού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα μετακινηθεί στην πρόωρη Κατάρτιση ανηλίκων προς τις Ε.Σ.Κ., τη δημιουργία πλεονάσματος καθηγητών σε διάφορες ειδικότητες λόγω έλλειψης μαθητών και μείωσης των θέσεων Υπεύθυνων Τομέων.
  • Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να στηρίξει τον βασικό θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα ΕΠΑ.Λ., επιλέγει να ενισχύσει την πρόωρη Κατάρτιση των Ε.Σ.Κ. και να καταργήσει μια δομή Κατάρτισης τα Ι.Ε.Κ., με σκοπό την προώθηση των καταρτιζόμενων προς τα Πανεπιστήμια, όπου η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε όλη την Ε.Ε., με αποτέλεσμα να έχουμε την μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων πτυχιούχων.
  • Το Ν/Σ δεν αναβαθμίζει την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.) τα οποία είναι η βάση για την περαιτέρω Κατάρτιση – εξειδίκευση. Αντίθετα με τις ρυθμίσεις που προτείνονται υποβαθμίζεται ο ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και δημιουργούνται συνθήκες δυσλειτουργίας οι οποίες θα καταστήσουν ανεφάρμοστες πολλές διατάξεις του.
  • Το Ν/Σ αφήνει μετέωρα καίρια θέματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρονται, αλλά προβλέπεται η ρύθμισή τους με Υ.Α.
  • Δημιουργεί πολλά νέα όργανα (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., Σ.Σ.Π.Α.Ε., Κ.Ε.Ε.) τα οποία εμπλέκουν πληθώρα φορέων με αποτέλεσμα ο συντονισμός τους να είναι προβληματικός έως αδύνατος.
  • Διαμορφώνει ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασιακής κατάρτισης, των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του Ν.Σ. Αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, στο τέλος του γυμνασίου, δεν έχουν την ωριμότητα για να κάνουν οριστικές επαγγελματικές επιλογές, θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε σχολικό περιβάλλον Γενικού ή Επαγγελματικού κυρίως, Λυκείου. Η πρόωρη κατάρτιση, χωρίς το απαραίτητο γνωστικό τεχνολογικό υπόβαθρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχει εγκαταλειφθεί από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών συστημάτων.
  Οι νέοι, που έχουν πολλά μορφωτικά εφόδια, έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα να αναδιατάσσουν τις όποιες επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αναπροσαρμόζονται και να σταθμίζουν καλύτερα τις αποφάσεις και τις επιλογές της ζωής τους, ενώ η πρόωρη εξειδίκευση εύκολα μπορεί να αχρηστευτεί.
  • Δεν αναδεικνύει τον διττό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για έξοδο προς την αγορά εργασίας αλλά και για όσους μαθητές επιθυμούν τις πανεπιστημιακές σπουδές σε σχολές και τμήματα αντίστοιχα των ειδικοτήτων τους.
  • Σε πλήθος άρθρων του Ν/Σ γίνεται σύγχυση μεταξύ του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κοινή αντιμετώπιση των δύο συστημάτων όταν και όπου επιχειρήθηκε τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
  • Η από κοινού νομοθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την κατάρτιση και όχι με τη γενική εκπαίδευση έχει μια συγκεκριμένη σημειολογία. Η μη συνεξέταση των ΕΠΑ.Λ. με τα ΓΕ.Λ., που από κοινού συνιστούν την λυκειακή βαθμίδα, δείχνει ότι δεν υπάρχει “ισοτιμία” των δύο τύπων λυκείου.
  • Εδώ το θέμα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό – πολιτικό: Θέλουμε επαγγελματική εκπαίδευση για εργαζόμενους με απαιτήσεις και για πολίτες με μορφωτικά εφόδια ή κατάρτιση για εργαζόμενους με χαμηλό κόστος και πολίτες ευάλωτους σε κάθε φύσημα του ανέμου της αγοράς εργασίας;
  • Η βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεταγυμνασιακής κατάρτισης θα αποψιλώσει τα ΕΠΑ.Λ., γιατί αυτή η μορφή κατάρτισης θα δίνει πιο εύκολες λύσεις στην αγορά εργασίας.
  • Το Ν/Σ αποτελείται από πάρα πολλές γενικές προτάσεις με σκοπό τη δημιουργική ασάφεια και απώτερο στόχο την αποδοχή του, έχοντας πετύχει τις ελάχιστες δυνατές αντιδράσεις.
  Ο μεγάλος κερδισμένος του Ν/Σ είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει μεγάλο κομμάτι της κατάρτισης με τους όρους που η ίδια είχε ζητήσει και τελικά ικανοποιούνται.
  • Τα τοπικά συμβούλια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι εκπρόσωποι των μελών της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία, θα προτείνουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο και θα αποφασίζει ποιος τομέας και ποια ειδικότητα θα λειτουργήσει σε ποιο σχολείο. Ουσιαστικά το Υπουργείο παραχωρεί την οργάνωση της λειτουργίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, σε επιτροπές των οποίων η σύνθεση θα συστήνεται με κομματικά, συντεχνιακά και τοπικά κριτήρια.
  • Σε αρκετά σημεία του Ν/Σ, είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκεται η τάξη της μαθητείας να συμπλέει με τα Ι.Ε.Κ. με απώτερο στόχο να υπάρξει κοινή πιστοποίηση προσόντων, μιας και οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί δρόμοι οδηγούν σε πτυχίο επιπέδου 5. Ο ενδεχόμενος στόχος στην περίπτωση αυτή είναι να καλυφθεί το τεράστιο ποσοστό αποτυχίας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έναντι του μεγάλου ποσοστού επιτυχίας των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.
  • Η ρύθμιση για τη δημιουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στις Ε.Σ.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στα ΕΠΑ.Λ.
  • Είναι απαράδεκτη η ρύθμιση για την αναστολή λειτουργίας Ι.Ε.Κ. με αριθμό καταρτιζόμενων κάτω του 100 ή κάτω του 250, θα ανασταλεί η λειτουργία μεγάλου αριθμού Ι.Ε.Κ.
  • Οι ρυθμίσεις για το Π. ΕΠΑ.Λ. δημιουργούν ένα σχολείο με τα στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης. Εάν εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο Ν/Σ τότε θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ισοτιμία των δύο τύπων λυκείου με καταστρεπτικές συνέπειες για τα ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα μετατραπούν σε δομές κατάρτισης με το Ψευδώνυμο «Λύκειο»
  • Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ απομειώνεται με την εκχώρηση του δικαιώματος της πιστοποίησης σε ιδιώτες.
  • Στο σύνολό του το Ν/Σ δεν αναβαθμίζει, αλλά υποβαθμίσει πολλαπλώς την επαγγελματική εκπαίδευση, τα ΕΠΑ.Λ.
  • Ο μεγάλος ωφελούμενος αναδεικνύεται ο ιδιωτικός τομέας, εις βάρος της ποιότητας της ΕΕΚ

  Από το Δ.Σ της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 06:52 | Νίκος

  [Άρθρο 23 παρ. 2] Το όριο των 100/250 σπουδαστών πρέπει να επανεξεταστεί (και να μειωθεί). Όταν η Πολιτεία εγκρίνει επί χρόνια ολιγομελή τμήματα στα ΕΠΑΛ, δεν μπορεί να απαιτεί τα παραπάνω όρια στα ΙΕΚ. Το πλήθος των φιλοξενούμενων τμημάτων έχει σχέση με τα κτήρια στα οποία φιλοξενούνται τα ΔΙΕΚ, οπότε εάν ένα ΔΙΕΚ συστεγάζεται με Γυμνάσιο ή Λύκειο υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί στις διαθέσιμες αίθουσες και κατά συνέπεια στα τμήματα/ειδικότητες που δύνανται να λειτουργήσουν.

  [Άρθρο 31]

  Ο διευθυντής για να αναθέσει τις εκπαιδευτικές αρμοδιότητες του, όπως αυτές αναφέρονται και στο 2βγ και 2ε, πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι απλά δημόσιος λειτουργός ή δημόσιος υπάλληλος, οπότε και δεν έχει σχέση με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.

  Επιπρόσθετα το ότι επιτρέπεται σε δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς να στελεχώνουν θέσεις ευθύνης σε μία εκπαιδευτική δομή αποτελεί συνταγματικά άνιση μεταχείριση μεταξύ των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και των υπαλλήλων του δημόσιου, αφού δεν ισχύει και το αντίστροφο.

  Όπως αναφέρεται για τον υποδιευθυντή ότι είναι απαιτούμενη η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, έτσι θα πρέπει να ισχύει και για τον διευθυντή .

  Επιπρόσθετα αν εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν στην επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να διοριστούν διευθυντές σε δομές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τότε θα πρέπει να ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή να μπορούν και εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να διοριστούν διευθυντές σε ενιαία λύκεια, γυμνάσια κλπ και στο ευρύτερο δημόσιο.

  Θα πρέπει λοιπόν να καταργηθεί από το άρθρο 31 1β η δυνατότητα ο διευθυντής να είναι δημόσιος λειτουργός ή μόνιμος δημόσιος υπάλληλος.

  Για τους δε υποδιευθυντές απαιτούμενη πρέπει να είναι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία και όχι η απαραίτητα διδακτική στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:41 | Στάθης Καρκαζής

  Χαίρετε,

  Ο Μαξ Βέμπερ ανέφερε πως η Γραφειοκρατία είναι η συνείδηση του κράτους. Το παρόν αποτελεί μνημείο ανορθόδοξης γραφειοκρατίας… για μια απλή ανάγνωση χρειάζεται 6-7 ώρες, για να αποδελτιωθεί πόσες ώρες; Και δεν διαθέτω άπειρο χρόνο για να υπολογίσω τις εργατοώρες που θα χρειαστεί για να εφαρμοστεί…

  Τηλεγραφικά:
  το παρόν σχέδιο νόμου δημιουργεί καινούρια προβλήματα και γιγαντώνει τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες του συστήματος της ΤΕΕ σε σχέση με το όφελος απο τα θέματα που υποτίθεται πως λύνει.

  Μία σύντομη παρατήρηση για τις ΕΣΚ:
  Ο Πατριάρχης του Οικονομικού Φιλελευθερισμού Ανταμ Σμιθ είχε χαρακτηρίσει το ιδιότυπο μοντέλο της μαθητείας ανηλίκων δίπλα σε μάστορες της εποχής του (18ος αιώνας): «σύγχρονη μορφή δουλείας». Οι ΕΣΚ του 21ου αιώνα θα λειτουργούν ως σχολεία ή προκρίνονται για να αποτελέσουν αποθήκες παιδικών ψυχών;

  Και τελευταίο άλλά όχι έσχατο… «επί της αρχής»:
  Η αρχή της διαφάνειας υπογραμμίζει την ανάγκη για δημοσιοποίηση των στοιχείων των εκάστοτε συντακτών των Σχέδίων Νόμων γενικότερα και κατά συνέπεια του παρόντος. Οι βασικές αρχές άλλωστε που διέπουν την δημόσια διοίκηση αναφέρονται σε αυτές της διαφάνειας της κρατικής δράσης, της πληροφόρησης του πολίτη, της νομιμότητας, της λογοδοσίας, οι οποίες προφανώς και δεν ικανοποιούνται μέσω της ανωνυμίας.

  Ευστάθιος Καρκαζής

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:11 | Χημικός – Ακαδημαϊκός υπότροφος και Εκπαιδευτής ΙΕΚ

  Επειδή τα περισσότερα θέματα έχουν ήδη σχολιαστεί, Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

  1. Παρακαλώ τον κ. Βούτσινο, προσοχή στις επιτροπές που θα ορίσετε (Κ.Ε.Ε. και τις υπόλοιπες) να απαρτίζονται από ικανά μέλη, ανεξαρτήτου κομματικής ταυτότητας και με προσόντα. Το να υποστηρίζει κάποιος ότι έχει εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι απλά δεν είναι αρκετό αλλά θα οδηγήσει και πάλι σε παθογένειες. Αφού πήρατε την απόφαση για ριζικές αλλαγές ας τις κάνετε σωστά, αφήνοντας πίσω τις λογικές τύπου ΕΠΑΛ.
  2. Σωστή κίνηση η δυνατότητα για κατατακτήριες στους αποφοίτους των ΙΕΚ.
  3. Αξιολόγηση από αυτό το εξάμηνο σε όλο το διδακτικό προσωπικό στα ΙΕΚ. Το ότι είμαι πρώτος στα μόρια ή έχω 20 χρόνια προϋπηρεσία δε σημαίνει τίποτα. Τις είδαμε τις προϋπηρεσίες…
  4. Δε μπορώ να καταλάβω το σχόλιο που έγινε από τη κυρία (με τίτλο κοινωνικός εταίρος για να συγκινήσει προφανώς τον κ. Βούτσινο) που αναφέρεται με στόμφο στον οδηγό σπουδών του φαρμακείου και σε αναθέσεις μαθημάτων. Ο οδηγός δε θα αλλάξει γιατί είναι από τους πιο δουλεμένους (κάποιος ανέφερε για μικρές αλλαγές, σωστό συμφωνώ) και οι βοηθοί φαρμακείου πρέπει να έχουν υψηλό επίπεδο για να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική αυτή δουλειά. Τι να πούμε, ότι δίνουν οι φαρμακοποιοί τα κλειδιά στους βοηθούς και τους αφηνούν όλη μέρα να δουλεύουν μόνοι τους την επιχείρηση. Προσωπικά θεωρώ ότι θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα από τα ΕΠΑΛ ο βοηθός φαρμακείου, δε μπορεί ένα πιτσιρίκι να αποκτήσει σε τόσο μικρή ηλικία τα εφόδια που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Στα ΙΕΚ γίνεται καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια πανώ σε αυτή την ειδικότητα, με τους χημικούς να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των εργαστηριακών μαθημάτων και όλων των μαθημάτων της χημείας και οι φαρμακοποιοί αντίστοιχα στα δικά τους μαθήματα. Πάντως σε κάποια μαθήματα θα πρέπει να μπει ως προϋπόθεση το PhD και να πέσει λίγο χρήμα παραπάνω για τα εργαστήρια, αξίζει το κόπο και είναι απαίτηση και των σπουδαστών.
  5. Ο Τεχνικός φαρμάκων ως ειδικότητα θέλει κάποιες αλλαγές για να διαφέρει από εκείνον του βοηθού φαρμακείου με λιγότερες «πρακτικές εφαρμογές (3 ολόκληρα εξάμηνα άνευ ουσίας)» και «πρακτική άσκηση στο φαρμακείο (ανούσιο και αυτό αφού ο απόφοιτος θα κάνει πρακτική άσκηση και μάλιστα πρακτική σε φαρμακείο δε κολλάει με την ειδικότητα τεχνικός φαρμάκων)» και περισσότερη ουσία στα μαθήματα που θα έχει (περισσότερη οργανική και ανόργανη χημεία, ποιοτικό έλεγχο φαρμάκων και αναλυτικές τεχνικές, φαρμακοχημεία) και με αρκετές εργαστηριακές ώρες, γιατί η χημεία μαθαίνεται στον εργαστηριακό πάγκο και όχι με βιβλία των ΕΠΑΛ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 02:08 | ΕΛΕΝΗ

  Η υποβάθμιση των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ θα έχει επιπτώσεις σε μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς που απασχολούνται ως ωρομίσθιοι και αναπληρωτές στις σχολές του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές δεν θα λαμβάνουν το πτυχίο που λάμβαναν μέχρι σήμερα (επιπέδου 4), αλλά θα παίρνουν πτυχίο υποβαθμισμένο( επιπέδου 3).Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ θα οδηγηθούν στην ανεργία-ακόμη και εκείνοι που έχουν πολλά χρόνια προϋπηρεσίας-διότι η προϋπηρεσία τους δεν αναγνωρίζεται στο Υπουργείο Παιδείας και έτσι δεν θα τους δίνεται η δυνατότητα να απασχοληθούν σε άλλες εκπαιδευτικές δομές. Χρειάζεται λοιπόν, οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ να παραμείνουν ως έχουν ή να αναβαθμιστούν , όχι να υποβαθμιστούν. Επιπλέον προτείνω την άμεση αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ στο Υπουργείο Παιδείας.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:57 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

  Σχέδιο νόμου
  «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
  Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

  Άρθρο 2-Ορισμοί, σελ 11-12
  Παρακάτω παραθέτω ορισμένα σημεία που θεωρώ ότι είναι ασαφή και «τυφλά».

  Σχετικά με: «Μαθητεία»:ζδ) προβλέπουν αμοιβή ή άλλου τύπου αποζημίωση για τον μαθητευόμενο, για το μέρος της κατάρτισης που βασίζεται στην εργασία. Τι εννοείται όταν λέτε άλλου τύπου αποζημίωση; Τι είδους αποζημίωση; Από ποιόν θα αποφασιστεί και με ποια κριτήρια; Ουσιαστικά οι μαθητευόμενοι είναι εκτεθειμένοι οικονομικά και ας αναφέρεται στο άρθρο 36, περι.5, ότι θα λάβουν το 100% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

  θ) «Προσόν»: το επίσημο αποτέλεσμα, όπως πιστοποιητικό, …….. …άτομο έχει επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές.
  Δεν αναφέρεται το είδος της εκπαίδευσης ή κατάρτισης που οδηγεί στο «προσόν». Εισάγεται με αυτό τον τρόπο έμμεσα η πιστοποίηση της άτυπης μάθησης;

  Παρακάτω αναφέρονται: ια) «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων»: το πλαίσιο κατάταξης προσόντων με τη μορφή μαθησιακών αποτελεσμάτων… Τα μαθησιακά αποτελέσματα ποιας διαδικασίας; Της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της άτυπης μάθησης; Και στις βασικές αρχές της Διακυβέρνησης αναφέρετε: ι) Η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

  Άρα, η επαγγελματική εμπειρία θα μπορεί να αποτελέσει μια προϋπόθεση για να πιστοποιήσει κάποιος τις γνώσεις του, χωρίς να λάβει εκπαίδευση ή κατάρτιση σε εκπαιδευτική δομή και εισαγάγετε επίσημα η άτυπη μάθηση.

  ι) «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων»: το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Αναφοράς, το οποίο
  συνδέει τα εθνικά συστήματα και πλαίσια επαγγελματικών προσόντων διαφορετικών
  χωρών. Εννοείται ΚΜ της ΕΕ, των χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου ή αναφέρεστε σε ένα διεθνές περιβάλλον;

  ιγ) «Μαθησιακά αποτελέσματα»: η περιγραφή όλων αυτών ……., ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αυτή έχει υλοποιηθεί.» Αναφέρεστε προφανώς , με βάση τα παραπάνω, στην τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση & Κατάρτιση και την άτυπη μάθηση.

  ιε) «Περιγραφικοί δείκτες»: οι δείκτες που προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα,
  …….., ανεξάρτητα από το πεδίο μάθησης. Η έκφραση «ανεξάρτητα από το πεδίο μάθησης» αφορά τη βαθμίδα; Αφορά το είδος δηλ. εάν είναι θεωρητικό μέρος; Πρακτικό σε εκπαιδευτική δομή; Με βάση την εργασία σε επιχείρηση; Επίσης, οι περιγραφικοί δείκτες για τις νέες ειδικότητες, έχουν προετοιμαστεί από τον ειδικό φορέα ή θα προετοιμαστούν με βάση τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα;

  ιστ) «Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: ……η διαδικασία έκδοσης ενός
  πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου και εν γένει τίτλου……
  ιζ) «Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων»:….. είτε μέσω της χορήγησης τίτλων, όπως
  πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πτυχίων ή μέσω της απόδοσης ισοδυναμίας ή δικαιώματος, είτε η διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης ….

  Δηλαδή, θα αποδίδουν πιστοποιητικά, διπλώματα, πτυχία και κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς. Ποιος θα πιστοποιεί τους φορείς αυτούς; Ή μήπως δεν χρειάζεται αφού θα αποτελούν μέρος του συστήματος πιστοποίησης;

  Άρθρο 3

  Βασικές αρχές:

  α) Θετικό το στοιχείο της προσπάθειας για έλλειψη αλληλοεπικαλύψεων στην ΕΕΚ αλλά φαίνεται ότι όλο το νομοσχέδιο θέτει ως προτεραιότητα αρχικά τη βέλτιστη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, στη συνέχεια, της ελληνικής οικονομίας και τέλος των νέων και των πολιτών γενικότερα.

  Άρθρο 4. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συγκεντρώνει πολλές αρμοδιότητες, σα να δημιουργείται ένα μικρό υπουργείο μέσα στο ΥΠΑΙΘ για την ΕΕΚ και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

  Άρθρο 5. Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.

  Σχετικά με: αη) τρεις (3) εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τους εργοδοτικούς φορείς,

  Δεδομένου ότι, η θητεία των μελών της Κ.Σ.Ε.Ε.Κ είναι τριετής, θα πρέπει να κατονομάζονται ρητά, ποιες Γ’θμιες εργοδοτικές οργανώσεις, θα συμμετέχουν.

  Εύλογα προκύπτουν κάποια ερωτήματα: Δεν έχουν πειστεί για το εγχείρημα; Δεν επιθυμούν να εμπλακούν και να αναλάβουν ευθύνες; Δεν επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Δεν είναι διατεθειμένοι να πείσουν τα μέλη τους για τα δεδομένα που εισαγάγει το παρόν ν/σ; Δεν επιθυμείτε να τους κατονομάσετε, λόγω των αντιδράσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών; Κάτι άλλο;

  Σχετικά με: αθ) τρεις (3) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,
  Ορθά συμμετέχουν και πρέπει να έχουν λόγο, όμως, αφού προωθείτε την κοινωνική συναίνεση με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών για την ΕΕΚ, για ποιο λόγο δεν συμμετέχει η ΑΔΕΔΥ, η οποία εκπροσωπεί και τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης εξασφαλίζοντάς τους, λόγο για τα τεκταινόμενα. Με βάση το παρόν Ν/σ ένα ποσοστό θέσεων της μαθητείας των ΕΠΑΛ , αλλά και των ΙΕΚ, θα καλύπτεται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με βάση τον σχεδιασμό σας, δεν θα ήταν υποστηρικτική η ΑΔΕΔΥ;

  Άρθρο 6
  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια, των συντακτών του Ν/σ, για μια προσέγγισή των αναγκών της αγοράς εργασίας, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και την οργάνωση της ΕΕΚ, σύμφωνα με αυτές. Τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), ουσιαστικά προτείνεται να αναλάβουν να:

  α) ανιχνεύουν τις τοπικές ανάγκες της αντίστοιχης περιφέρειας…
  β) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για την ικανοποίηση των αναγκών ….
  γ) υποβάλλουν εισηγήσεις στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για τους τομείς, τις ειδικότητες, τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ι.Ε.Κ., στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, στα ΕΠΑ.Λ., στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της περιφέρειάς τους,
  δ) υποβάλλουν στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. προτάσεις για τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, ….
  ε) επικοινωνούν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις για την πρακτική άσκηση ή μαθητεία …..
  στ) υποστηρίζουν τη μαθητεία …..

  Οι αρμοδιότητες είναι πολύ επιφορτισμένες και βαρύνουσες και το ενδεκαμελές Σ.Σ.Π.Α.Ε., είναι αμφίβολο εάν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, σε όλα αυτά τα πεδία ικανοποιητικά, μιας και δεν αποτελούν το κύριο αντικείμενό τους. Επίσης, απαραίτητη θα ήταν η εξιδεικευμένη γνώση τους και η εξασφάλιση των αναγκαίων προσόντων τους. Η υποστήριξη τους από την Κ.Ε.Ε. θα ήταν αναμενόμενη αλλά δεν υφίσταται. Εκτός και εάν ο ρόλος τους, είναι σημαντικός μόνο ως δεδομένο κοινωνικής συναίνεσης, και την κύρια εργασία θα αναλάβουν τελικά οι ειδικοί συνεργάτες της ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ και των λοιπών κοινωνικών εταίρων, με τα Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων.

  Μετά από όλα αυτά προκύπτει το εύλογο ερώτημα, εάν οι κατευθύνσεις για την ΕΕΚ , θα προκύπτουν από τις περιφερειακές και τοπικές ανάγκες ή εάν θα προωθούνται από τη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

  Σχετικά με τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, λόγω της εμπειρίας που έχει ο φορέας θεωρώ έχουν τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν, ικανοποιητικά.

  Οι ΕΣΚ από την άλλη ενώ προτείνεται να λειτουργήσουν με σκοπούς όπως:
  άρθρο 9, περ. 2
  α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν,
  β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των
  κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην
  αγορά εργασίας και
  γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών
  ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ..
  Στη συνέχει αναφέρετε ότι:
  3. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές.
  Στην πράξη μπορεί να είναι ιδιωτικές μόνο για την περίπτωση α), διαφορετικά δεν έχει νόημα.

  Η διασπορά της ευθύνης τους σε διάφορά Υπουργεία, που δεν έχουν εμπειρία σε εκπαιδευτικά θέματα (εκτός του Υπουργείου Ναυτιλίας), θεωρώ ότι θα αποδώσουν αμφίβολες «εκροές».

  Αρνητικό στις ΕΠΑΣ και στις ΕΣΚ θεωρώ την πρόταση να εισάγονται, οι δεκαπεντάχρονοι μαθητές σε κατάρτιση και μόνο. Επίσης, δεν προβλέπεται συνέχιση της εκπαιδευτικής τους διαδρομής…..Δε γίνεται καμία αναφορά για την στο ύψος της αποζημίωσής τους, είναι και ανήλικοι…. Εκτός από τον ΟΑΕΔ που προβλέπει Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). (άρθρο 12, περ. 2) δεν προβλέπεται η ανάλογη υποστήριξη των μαθητών της ΕΣΚ….Επίσης, σε αυτή τη δομή κατάρτισης, η διοίκηση μπορεί να ασκείται και από διοικητικό υπάλληλο, αυξημένων προσόντων μεν, αλλά δεν θα είναι εκπαιδευτικός….
  Τέλος, αρνητική θεωρώ την υποβάθμιση των ΕΠΑΣ από επίπεδο 4 στο επίπεδο 3 καθώς και την κατάταξη της ΕΣΚ στο επίπεδο 3.

  Στα σχετικά άρθρα για το Μεταλυκειακό έτος- τάξη μαθητείας (35ο έως 44ο ) διαφαίνεται ότι η μαθητεία έχει οργανωθεί αρκετά ικανοποιητικά, μετά από την μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που εργάστηκαν για την οργάνωσή τους αλλά και των εκπαιδευτικών, τα προηγούμενα χρόνιά. Θετικό είναι το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο χρόνος από 9 σε 11 μήνες, η αύξηση της αποζημίωσης των μαθητευόμενων καθώς και η κατάταξή τους σε ΑΕΙ έστω και με το μικρό ποσοστό του 5%.

  Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να τονίσω τη έλλειψη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( εκτός από τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ), που στο παρόν Ν/σ δεν θεωρήθηκε σημαντικός και δεν συμπεριλήφθηκε στα άρθρα του. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα για την ενίσχυση της ανάπτυξής του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας.

  Ελισσάβετ Καραμανίδου
  Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ

 • Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του Ν/Σ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

  • Στο Ν/Σ, η σχέση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας δεν προτείνεται με όρους ισοτιμίας. Η αγορά εργασίας προτάσσεται και η εκπαίδευση ακολουθεί.
  • Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα άρθρο του νομοσχεδίου δεν αναφέρεται στα ΕΠΑ.Λ. και σε οποιαδήποτε προσπάθεια ενίσχυσης τους ή/και ανανέωσης και προμήθειας σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού.
  • Ουσιαστικά, οι προτάσεις που διατυπώνει το νομοσχέδιο για τα ΕΠΑ.Λ. θα έχουν ως συνέπειες: Τη σημαντική μείωση μαθητικού δυναμικού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το οποίο θα μετακινηθεί στην πρόωρη Κατάρτιση ανηλίκων προς τις Ε.Σ.Κ., τη δημιουργία πλεονάσματος καθηγητών σε διάφορες ειδικότητες λόγω έλλειψης μαθητών και μείωσης των θέσεων Υπεύθυνων Τομέων.
  • Το Υπουργείο Παιδείας, αντί να στηρίξει τον βασικό θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τα ΕΠΑ.Λ., επιλέγει να ενισχύσει την πρόωρη Κατάρτιση των Ε.Σ.Κ. και να καταργήσει μια δομή Κατάρτισης τα Ι.Ε.Κ., με σκοπό την προώθηση των καταρτιζόμενων προς τα Πανεπιστήμια, όπου η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε όλη την Ε.Ε., με αποτέλεσμα να έχουμε την μετανάστευση εκατοντάδων χιλιάδων πτυχιούχων.
  • Το Ν/Σ δεν αναβαθμίζει την Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ.) τα οποία είναι η βάση για την περαιτέρω Κατάρτιση – εξειδίκευση. Αντίθετα με τις ρυθμίσεις που προτείνονται υποβαθμίζεται ο ρόλος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και δημιουργούνται συνθήκες δυσλειτουργίας, οι οποίες θα καταστήσουν ανεφάρμοστες πολλές διατάξεις του.
  • Το Ν/Σ αφήνει μετέωρα καίρια θέματα τα οποία θα έπρεπε να αναφέρονται, αλλά προβλέπεται η ρύθμισή τους με πολλές Υ.Α.
  • Δημιουργεί πολλά νέα όργανα (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., Σ.Σ.Π.Α.Ε., Κ.Ε.Ε.) τα οποία εμπλέκουν πληθώρα φορέων με αποτέλεσμα ο συντονισμός τους να είναι προβληματικός έως αδύνατος.
  • Διαμορφώνει ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασιακής κατάρτισης, των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), το οποίο αποτελεί και την αιχμή του δόρατος του Ν.Σ. Αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, στο τέλος του γυμνασίου, δεν έχουν την ωριμότητα για να κάνουν οριστικές επαγγελματικές επιλογές, θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε σχολικό περιβάλλον Γενικού ή Επαγγελματικού κυρίως, Λυκείου. Η πρόωρη κατάρτιση, χωρίς το απαραίτητο γνωστικό τεχνολογικό υπόβαθρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, έχει εγκαταλειφθεί από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών συστημάτων.
  Οι νέοι, που έχουν πολλά μορφωτικά εφόδια, έχουν πολύ καλύτερη δυνατότητα να αναδιατάσσουν τις όποιες επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αναπροσαρμόζονται και να σταθμίζουν καλύτερα τις αποφάσεις και τις επιλογές της ζωής τους, ενώ η πρόωρη εξειδίκευση εύκολα μπορεί να αχρηστευτεί.
  • Δεν αναδεικνύει τον διττό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για έξοδο προς την αγορά εργασίας αλλά και για όσους μαθητές επιθυμούν τις πανεπιστημιακές σπουδές σε σχολές και τμήματα αντίστοιχα των ειδικοτήτων τους.
  • Σε πλήθος άρθρων του Ν/Σ γίνεται σύγχυση μεταξύ του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής Κατάρτισης. Η κοινή αντιμετώπιση των δύο συστημάτων όταν και όπου επιχειρήθηκε τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
  • Η από κοινού νομοθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την κατάρτιση και όχι με τη γενική εκπαίδευση έχει μια συγκεκριμένη σημειολογία. Η μη συνεξέταση των ΕΠΑ.Λ. με τα ΓΕ.Λ., που από κοινού συνιστούν την λυκειακή βαθμίδα, δείχνει ότι δεν υπάρχει “ισοτιμία” των δύο τύπων λυκείου.
  • Εδώ το θέμα δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και κοινωνικό – πολιτικό: Θέλουμε επαγγελματική εκπαίδευση για εργαζόμενους με απαιτήσεις και για πολίτες με μορφωτικά εφόδια ή κατάρτιση για εργαζόμενους με χαμηλό κόστος και πολίτες ευάλωτους σε κάθε φύσημα του ανέμου της αγοράς εργασίας;
  • Η βασική επιλογή για την ενίσχυση της μεταγυμνασιακής κατάρτισης θα αποψιλώσει τα ΕΠΑ.Λ., γιατί αυτή η μορφή κατάρτισης θα δίνει πιο εύκολες λύσεις στην αγορά εργασίας.
  • Το Ν/Σ αποτελείται από πάρα πολλές γενικές προτάσεις με σκοπό τη δημιουργική ασάφεια και απώτερο στόχο την αποδοχή του, έχοντας πετύχει τις ελάχιστες δυνατές αντιδράσεις.
  • Ο μεγάλος κερδισμένος του Ν/Σ είναι η ιδιωτική εκπαίδευση. Ουσιαστικά εξασφαλίζει μεγάλο κομμάτι της κατάρτισης με τους όρους που η ίδια είχε ζητήσει και τελικά ικανοποιούνται.
  • Τα τοπικά συμβούλια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στα οποία οι εκπρόσωποι των μελών της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία, θα προτείνουν στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο και θα αποφασίζει ποιος τομέας και ποια ειδικότητα θα λειτουργήσει σε ποιο σχολείο. Ουσιαστικά το Υπουργείο παραχωρεί την οργάνωση της λειτουργίας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας, σε επιτροπές των οποίων η σύνθεση θα συστήνεται με κομματικά, συντεχνιακά και τοπικά κριτήρια.
  • Σε αρκετά σημεία του Ν/Σ, είναι ξεκάθαρο ότι επιδιώκεται η τάξη της μαθητείας να συμπλέει με τα Ι.Ε.Κ. με απώτερο στόχο να υπάρξει κοινή πιστοποίηση προσόντων, μιας και οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί δρόμοι οδηγούν σε πτυχίο επιπέδου 5. Ο ενδεχόμενος στόχος στην περίπτωση αυτή είναι να καλυφθεί το τεράστιο ποσοστό αποτυχίας των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. έναντι του μεγάλου ποσοστού επιτυχίας των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.
  • Η ρύθμιση για τη δημιουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) στις Ε.Σ.Κ. και στα Ι.Ε.Κ. είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στα ΕΠΑ.Λ.
  • Είναι απαράδεκτη η ρύθμιση για την αναστολή λειτουργίας Ι.Ε.Κ. με αριθμό καταρτιζόμενων κάτω του 100 ή κάτω του 250, θα ανασταλεί η λειτουργία μεγάλου αριθμού Ι.Ε.Κ.
  • Οι ρυθμίσεις για το Π. ΕΠΑ.Λ. δημιουργούν ένα σχολείο με τα στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης. Εάν εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στο Ν/Σ τότε θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην ισοτιμία των δύο τύπων λυκείου με καταστρεπτικές συνέπειες για τα ΕΠΑ.Λ. τα οποία θα μετατραπούν σε δομές κατάρτισης με το Ψευδώνυμο «Λύκειο»
  • Ο ρόλος του ΕΟΠΠΕΠ απομειώνεται με την εκχώρηση του δικαιώματος της πιστοποίησης σε ιδιώτες.
  • Στο σύνολό του το Ν/Σ δεν αναβαθμίζει, αλλά υποβαθμίσει πολλαπλώς την επαγγελματική εκπαίδευση, τα ΕΠΑ.Λ.
  • Ο μεγάλος ωφελούμενος αναδεικνύεται ο ιδιωτικός τομέας, εις βάρος της ποιότητας της ΕΕΚ

  Από το Δ.Σ της Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:47 | Παλαιολόγος Δούρος

  Θέλοντας να συμβάλλω στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτω τις παρακάτω παρατηρήσεις, διορθώσεις στο σχέδιο νόμου, «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», όπως αυτές αποτυπώνονται στη συνέχεια.

  Σχέδιο νόμου
  «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

  ΜΕΡΟΣ Α΄
  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 1
  Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός

  1. Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πλαίσιο), κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Ειδικότερα, στο επίπεδο τρία (3) εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και τα Ε.Ε.Ε.Κ. στο επίπεδο τέσσερα (4) τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στο επίπεδο πέντε (5) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ..

  Άρθρο 5
  Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

  1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

  2. α) Στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μετέχουν τα ακόλουθα μέλη με τριετή θητεία:

  αιγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.
  αιδ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την ΟΛΤΕΕ.
  Άρθρο 6
  Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

  1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συστήνεται ενδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.). Στην Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δύναται να συστήνονται περισσότερα του ενός Σ.Σ.Π.Α.Ε..
  2. Στα Σ.Σ.Π.Α.Ε. μετέχουν ως μέλη με διετή θητεία:

  δ) ένας (1) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ε) ένας (1) Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του Ο.Α.Ε.Δ.,
  στ) ένας (1) εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο περιφερειάρχη,
  ζ) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του που ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε.,
  η) δύο (2) κοινοί εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες τριτοβάθμιες οργανώσεις,
  θ) δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τη Γ.Σ.Ε.Ε..
  ι) ένας (1) Διευθυντής Ε.Κ. της περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης,
  κ) ένας (1) εκπρόσωπος της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. από κάθε Περιφέρειακή Ενότητα της εκάστοτε Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση των τοπικών Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.

  Άρθρο 7
  Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

  1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.. Η αποστολή της συνίσταται στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση στα θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης.
  2. α) Η Κ.Ε.Ε. απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, τα οποία ορίζονται με τριετή θητεία.

  θ) ένας (1) εκπαιδευτικός αυξημένων προσόντων μέλος της ΟΛΤΕΕ, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από το Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
  (ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

  Άρθρο 11
  Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

  1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητευόμενοι που προάγονται από την Α΄ τάξη. Οι προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη, όπως και αυτές με βάση τις οποίες θα κριθεί επιτυχής η παρακολούθηση στη Β΄ τάξη, διεξάγονται εντός των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στα μαθήματα και στις επαγγελματικές ασκήσεις που έχουν ασκηθεί οι μαθητευόμενοι.

  2.…

  5.Οι δημόσιες και ιδιωτικές Ε.Σ.Κ., καθώς και οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.ΕΔ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση διά ζώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση- κατάρτιση, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, μόνο σε περιπτώσεις πανδημίας ή και ακραίων φυσικών ή άλλων φαινομένων με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης. Στους Οδηγούς Κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνονται η χρήση νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση ψηφιακού περιβάλλοντος, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για εξ αποστάσεως μάθηση και η κατανομή μεταξύ της διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-κατάρτισης.

  Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε μία μόνο Ε.Σ.Κ. ή ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για καταρτιζόμενους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76, το ίδιο πιστοποιητικό ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και για τους αντίστοιχους μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ..

  Άρθρο 13
  Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.

  1. α) Η διοίκηση της Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκείται από τον Διευθυντή.
  β) Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, με προϋπηρεσία στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και σημαντική εμπειρία σε θέση ευθύνης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
  γ) Ο Διευθυντής επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) και η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
  δ) Οι υποψήφιοι Διευθυντές, αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 14 του άρθρου 15, στην οποία επιτροπή μετέχει και εκπρόσωπό της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ως μέλος της που είναι η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.
  Μετά την αξιολόγηση, η επιτροπή επιλέγει τους Διευθυντές των δημόσιων Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπασή τους πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 ενώ η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 15.
  ε) Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η υπηρεσία του στη θέση του Διευθυντή, ως προς την οργανική θέση που κατείχε είναι συνεχής, μετά δε τη λήξη της θητείας του, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στον φορέα όπου υπηρετούσε, πριν την επιλογή του ως Διευθυντή. Ο χρόνος άσκησης των καθηκόντων του Διευθυντή δημοσίου Ε.Σ.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λογίζεται ως χρόνος άσκησης διδακτικών καθηκόντων, εφόσον πρόκειται για μόνιμο εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης, και ως χρόνος άσκησης διοίκησης εκπαιδευτικής μονάδας.
  2. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. είναι διοικητικός υπεύθυνος, πειθαρχικός προϊστάμενος, καθώς και οικονομικός υπεύθυνός της.
  Ο Διευθυντής ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Ε.Σ.Κ.,
  β) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την τήρηση των νόμων και των εγκυκλίων κατά την έκδοση των αποφάσεων αρμοδιότητας της Ε.Σ.Κ.,
  γ) αναθέτει στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτές της Ε.Σ.Κ. συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, βάσει των Οδηγών Κατάρτισης, και τους αξιολογεί,
  δ) μεριμνά και έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντύπως ή και ηλεκτρονικά, και συνεργάζεται με την Κεντρική Υπηρεσία και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητάς του,
  ε) υπογράφει κάθε έγγραφο της Ε.Σ.Κ.,
  στ) εποπτεύει και στηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους, καθώς και της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο,
  ζ) προωθεί και συντονίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών και των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
  3. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ., ΕΠΑΛ, Δ.ΙΕΚ, Ε.Κ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό έργο ως τρεις (3) ως εκπαιδευτικός.
  4. Οι εκπαιδευτικοί – εκπαιδευτές που διδάσκουν στις Ε.Σ.Κ. είναι κατά προτεραιότητα μόνιμοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του ΥΠΑΙΘ κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή και εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων της ειδικότητας που διδάσκουν. Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και επιπλέον προσόντα για τη διδασκαλία μαθημάτων των ειδικοτήτων προσδιορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ε.Σ.Κ..

  Άρθρο 14
  Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα- Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

  1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

  α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση και στους αποφοίτους των Ε.Ε.Ε.Κ.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
  ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)
  (Όπου χρησιμοποιείται ο όρος πρότυπα αντικαθίσταται με το όρο πειραματικά ο οποίος ουσιαστικά ανταποκρίνεται στον τύπο του σχολείου που περιγράφεται στο παρόν σχέδιο νόμου)

  Άρθρο 16
  Σκοπός των Προτύπων Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

  1. Σκοπός των Προτύπων Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι:

  α) …

  Άρθρο 17
  Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.

  1. Τα Πρότυπα Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται ύστερα από πρόταση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21.
  2α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν, επίσης, να χαρακτηρίζονται ως Πρότυπα Πειραματικά Επαγγελματικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. που ήδη λειτουργούν, καθώς και ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους, αντίστοιχα μπορούν να ιδρυθούν και Πειραματικά Ε.Κ.
  Άρθρο 18
  Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.

  1. Στην Α΄ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ. εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους σε ποσοστό 50 % και οι υπόλοιποι με κλήρωση. Η προαγωγή των μαθητών από τη μία τάξη στην άλλη διέπεται από τις διατάξεις περί προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ.. Κενές θέσεις που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγικής τάξης καλύπτονται από ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εγγραφής μαθητών ΕΠΑ.Λ. και βάσει του βαθμού προαγωγής τους από την προηγούμενη τάξη.
  2. …
  3. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση-παρακολούθηση έργου στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της φοίτησης μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης- παρακολούθησης έργου, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.

  Άρθρο 20
  Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.

  Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακό Κέντρο μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στην επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –
  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

  Άρθρο 22
  Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

  1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:
  Α….
  4. Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας παραρτημάτων δημοσιών Ι.Ε.Κ. για την εξυπηρέτηση των καταρτιζόμενων σε απομακρυσμένες περιοχές ή για άλλους ειδικούς ή/και τοπικούς λόγους.

  Άρθρο 31
  Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

  1. α) Η διοίκηση του Ι.Ε.Κ. ασκείται από τον Διευθυντή.

  β) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι δημόσιος λειτουργός, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, με προϋπηρεσία στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Ο Διευθυντής πρέπει να διαθέτει αυξημένα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα, πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση που καλύπτει τις ανάγκες διοίκησης εκπαιδευτικού οργανισμού της φύσης και της αποστολής των Ι.Ε.Κ.. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και επαγγελματική και διοικητική εμπειρία.
  Άρθρο 32
  Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

  1. α) Σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., ΕΠΑΛ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας με έργο τη διεξαγωγή όλων των εργασιών που αφορούν στη διοικητική και οικονομική λειτουργία του Ι.Ε.Κ. Ειδικότερα, στο Γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση εγγράφων, την αρχειοθέτηση αυτών και την επιμέλεια της αλληλογραφίας του Διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή των εγγράφων και του λοιπού έντυπου υλικού και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων.
  β) Το Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας στελεχώνεται από δύο (2) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τρεις (3) υπαλλήλους, όταν φοιτούν έως εκατό ογδόντα καταρτιζόμενοι, από τέσσερις (4) υπαλλήλους όταν φοιτούν έως τετρακόσιοι καταρτιζόμενοι και από πέντε (5) υπαλλήλους, όταν φοιτούν άνω των τετρακοσίων καταρτιζομένων.
  ….
  2. α) Σε κάθε δημόσιο Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

  αα) η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ..

  αβ) η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ..

  αγ) η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ..

  αδ) η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ..

  Άρθρο 33
  Επίδομα θέσης ευθύνης – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4354/2015

  1. Στην υποπερ. στστ΄ της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), προστίθενται οι λέξεις «καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου» και η υποπερ. στστ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
  «στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, καθώς και Σύμβουλοι-Συντονιστές Εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου, τριακόσια (400) ευρώ ή εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (450) ευρώ.»
  2. Στην υποπερ. ηη) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημόσιων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. ηη΄ διαμορφώνεται ως εξής:
  «ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ., διακόσια πενήντα (350) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (400) ευρώ.».
  3. Στην υποπερ. θθ) της περ. β) της παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, διαγράφονται οι λέξεις «δημοσίων Ι.Ε.Κ.» και η υποπερ. θθ) διαμορφώνεται ως εξής:
  «θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (250) ευρώ.»

  4….

  5.Για τους Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και τους υπεύθυνους τομέων Ε.Κ., το διδακτικό τους ωράριο διαμορφώνεται στο 50% του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –
  ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  Άρθρο 35
  Σκοπός

  1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας είναι:

  …..

  3.Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητεία;, η οποία περιλαμβάνει:
  α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και
  β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ.. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει το Εργαστηριακό Κέντρο.

  Άρθρο 39
  Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας

  1. Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

  2. Για …
  3. Στα Εργαστηριακά Κέντρα λειτουργούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική υποστήριξη των τμημάτων της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη σε θέματα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων μαθητείας και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των τμημάτων της μαθητείας, προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης μαθητείας εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες με τη χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
  ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

  Άρθρο 41
  Οδηγοί κατάρτισης

  1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ., οι ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόμενο των οποίων προβλέπεται στην περ. γ) του άρθρου 2. Οι οδηγοί κατάρτισης εκπονούνται και συντάσσονται σύμφωνα με τον Πρότυπο Οδηγό Κατάρτισης, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
  2. α) Η σύνταξη των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας και των Ι.Ε.Κ. πραγματοποιείται με την ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. από ειδικούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες, εκπαιδευτές και επαγγελματικά στελέχη με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και εκπρόσωπο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. Η εφαρμογή των οδηγών κατάρτισης τίθεται υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..
  β) Οι οδηγοί κατάρτισης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
  3. Η πιστοποίηση των οδηγών κατάρτισης των Ε.Σ.Κ., των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με βάση τη συμφωνία του ή μη με τις κατευθυντήριες γραμμές του Πρότυπου Οδηγού Κατάρτισης.

  Άρθρο 42
  Πιστοποίηση αποφοίτων

  1. Στους αποφοίτους
  2. …
  3. Ύστερα από κοινή, ανά ειδικότητα και επίπεδο, εξέταση πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων του επιπέδου τρία (3) και του επιπέδου πέντε (5), η οποία διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι επιτυχόντες απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), και εγγράφονται στο μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4115/2013 (Α’ 24), που τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι επιτυχόντες απόφοιτοι των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου πέντε (5) και εγγράφονται στο ανωτέρω μητρώο. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
  ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.)
  …..

  Άρθρο 75
  Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΑ’

  1. …….

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

  Άρθρο 81
  …………

  Άρθρο 89
  Οργανικές θέσεις

  1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προς κατανομή στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, πλέον των εκατόν τριάντα τεσσάρων θέσεων
  (134) προσωπικού που κατανέμονται στην ίδια Γενική Γραμματεία με την υπ’ αρ. 1073/Γ1/7.1.2020 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 178).

  2. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. της προηγούμενης παραγράφου κατά κατηγορία και κλάδο κατανέμονται ως εξής :

  α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Θέσεις τρεις (3), ββ) Κλάδος ΠΕ Μηχανικών, Θέσεις δύο (2), γγ) Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, Θέσεις τέσσερις (4), δδ) Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών, Θέσεις τρεις (3), εε) Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος, Θέσεις τρεις (3), στστ) Κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, Θέσεις μία (1).

  β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): αα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, Θέσεις μία (1), ββ) Κλάδος ΤΕ Μηχανικών, Θέσεις μία (1), γγ) Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, Θέσεις δύο (2).

  γ) Σε κάθε Εργαστηριακό Κέντρο συνίστανται οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού – εκπαιδευτικών. Εκεί μεταφέρονται οι οργανικές θέσεις των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών κατηγορίας Δ.Ε. και Τ.Ε.. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία οργανικών θέσεων των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηρίων επιπλέον των άλλων οργανικών θέσεων.
  Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θα καλύπτουν κατά προτεραιότητα το διδακτικό τους ωράριο στα εργαστηριακά μαθήματα των Ε.Π.Α.Λ., Ε.Σ.Κ. και Ι.Ε.Κ..

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (I.E.Π.)

  Άρθρο 101
  Εργαστηριακά Κέντρα-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος του μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. ή των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας. Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελματικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα».

  2. Η περ.η α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 3-5 εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11»
  3. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε «Σ.Ε.Κ.» αντικαθίσταται με τον όρο «Ε.Κ.».
  4. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου σε κάθε εργαστηριακό χώρο του Ε.Κ. έχει μείωση 3 ώρες από το διδακτικό του ωράριο.

  5. Συνεργασία Ε.Κ. με Ι.Ε.Κ. και. Ε.Σ.Κ.
  Μέχρι την αναθεώρηση του κανονισμού καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των
  Ε.Κ., ισχύουν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 της Υ.Α. Αριθμ. 96004/Δ4 / 17-6-2015(ΦΕΚ 1318/Β΄/2015) :

  ‘’ 4.Επιπλέον, για τη διασφάλιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων και την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηριακών μαθημάτων προσλαμβάνεται, κατά προτεραιότητα, ένας (1) τουλάχιστον εκπαιδευτικός του Ε.Κ για κάθε εργαστηριακό μάθημα.
  5.Στις περιπτώσεις χρήσης των εργαστηρίων κατεύθυνσης από Δ.ΙΕΚ,ΕΣΚ ισχύουν οι διατάξεις περί Ε.Κ. σε κάθε περίπτωση. ‘’

  Παλαιολόγος Δούρος

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

  Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι στα ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ» τοποθετήθηκαν ¨καθηγητές στα ΙΕΚ», κάποιοι εκπαιδευτικοί από τη διαθεσιμότητα, οι οποίοι έχουν ουσιαστικώς ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, αλλά έχουν όλα τα διακαιώματα των μονίμων εκπαιδευτικών με διδακτικό έργο(6ωρο ωράριο διακοπές 15νθημέρων και 2μηνες καλοκαιρινές διακοπές)!! Στη συντριπτική πλειοψηφία έχουν διδακτικό ωράριο στα ΔΙΕΚ 0 -5 ωρών,με λίγες εξαιρέσεις, όταν το Διδακτικό τους ωράριο είναι 17 -23 ώρες και καλύπτουν το υπόλοιπο σε διοικητικό έργο!!!! Είναι άδικο για τους αποσπασμένους συναδέλφους τους στη γραμματεία , που έχουν 8ωρο και πραγματοποιούν διοικητικό έργο, ουσιαστικώς το ίδιο με αυτούς!!! Αν δεν έχουν διδακτικό ωράριο επαρκές στην ειδικότητά τους ή δεν θα έχουν σύμφωνα με τα ωρολόγιο πρόγραμμα να τους δοθεί να δυνατότητα να κάνουν μετάταξη στη διοίκηση των Δ.ΙΕΚ ή στη ΔΒΜ ή σε σχολικές μονάδες που έχουν την ειδικότητά τους.Υπάρχει πρόβλημα να δημιουργία γραμματείας δύο ταχυτήτων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:40 | ΚΣ

  Μετά την πολυετή εμπειρία μου στην εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια αλλά κ στη Μεταδευτεροβάθμια, πιστεύω πως οι θέσεις ευθύνης, όπως Δ/ντών Υ/ντων δεν μπορούν να καταλαμβάνονται από διοικητικούς δημοσίους υπαλλήλους. Σε αυτές τις θέσεις πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδαγωγική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία σε σχολείο.

 • ΠΑ.Σ.Ι.Α.Μ.Ε.Ι.

  Επειδή όλοι οι Έλληνες μουσικοί και καθηγητές μουσικής είναι απόφοιτοι Αναγνωρισμένων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδείων και Μουσικών Σχολών) με αναγνωρισμένους αλλά αδιαβάθμητους τίτλους σπουδών, εξαιτίας της αδυναμίας συνεννόησης των δύο συναρμόδιων υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας, και της αρνησικυρίας την οποία προβάλλουν κύκλοι του ΥΠΠΕΠΘ, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο μπορεί να είναι η ευκαιρία για την απαρχή αυτής της τακτοποίησης, αν στεγάσει την απαραίτητη Νομική εξουσιοδότηση.

  Προτείνουμε να συμπεριληφθεί στο Άρθρο (34)
  μια Παράγραφος (20) με την εξής πρόβλεψη:

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβάθμισης των απολυτηρίων τίτλων των Αναγνωρισμένων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (δηλαδή των Πτυχίων και Διπλωμάτων των Ωδείων, Μουσικών Σχολών και Σχολών Βυζαντινής Μουσικής), αλλά και των Ιδρυμάτων αυτών καθ’ αυτών, στις βαθμίδες 4, 5 και 6 του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

  (ή εναλλακτικά)

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Πολιτισμού ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβάθμισης των απολυτηρίων τίτλων των Μουσικών Σχολών και Ωδείων, Σχολών Χορού και Δραματικών Σχολών, δηλαδή των Δομών Πολιτιστικής Εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, αλλά και των Ιδρυμάτων αυτών καθ’ αυτών, στις βαθμίδες 4, 5 και 6 του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων.

  Μιχάλης Πατσέας
  Πρόεδρος ΠΑΣΙΑΜΕΙ

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:08 | Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Παρόλα τα νέα δεδομένα που επικρατούν στον ελληνικό τουρισμό λόγο της πανδημίας, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικότερους οικονομικούς τομείς της χώρας. Μέσω αυτού, μπορούν παράλληλα να ωφεληθούν και άλλοι οικονομικοί τομείς. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
  Αυτό είναι ήδη γνωστό σε περιφέρειες και τοπικούς φορείς, καθώς η πλειοψηφία τους τον έχουν ήδη εντάξει στα περιφερειακά τους προγράμματα, ως βασική προτεραιότητα ανάπτυξης.

  Επιπλέον, είναι γνωστό ότι οι νέες τάσεις του τουρισμού απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση, εκσυγχρονισμό και διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

  Για αυτούς τους λόγους, ο σύλλογός μας, ζητά τα νέα προγράμματα σπουδών να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να δοθεί η απαραίτητη επαγγελματική εξειδίκευση μέσα από αυτά.

  Προκειμένου όμως αυτό να επιτευχθεί και οι σπουδαστές να λαμβάνουν πραγματικά εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση, θα πρέπει οι μαθητές να διδάσκονται μαθήματα που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Επίσης, να αρθούν οι των τελευταίων ετών στρεβλώσεις στις αναθέσεις μαθημάτων του Τομέα Τουρισμού και συγκεκριμένα των τουριστικών ειδικοτήτων και ειδικοτήτων γαστρονομίας (ΦΕΚ 5521/21-11-18, σελ. 62027, 62040, 62041 & ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4864/31-11-2018, σελ. 58222-58289, 58289, 58290-58358) και (τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ).

  Ζητούμε:
  1. Τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών στις ειδικότητες του τομέα τουρισμού γαστρονομίας.
  2. Την επανεξέταση εις το ορθών των προαναφερόμενων στρεβλώσεων σε αυτούς.
  3. Την συμμετοχή μας ως συμβουλευτικού οργάνου στην κατάρτιση των νέων.

  Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:04 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

  Το Υπουργείο Παιδείας όλο το προηγούμενο διάστημα υποστήριζε ότι το νομοσχέδιο «θα λύσει τα χρόνια προβλήματα» της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μεταξύ των δομών που επηρεάζονται αρνητικά από αυτό είναι και οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Για να είναι επιτυχημένο ένα σύστημα αλλαγών και να έχει διάρκεια και απήχηση στην κοινωνία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις όλων των εμπλεκομένων που στην περίπτωση των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ είναι η Διοίκηση, οι εκπαιδευτικοί του ΟΑΕΔ και οι κοινωνικοί εταίροι που ήταν διαχρονικά υποστηρικτές των Σχολών και του Συστήματος μαθητείας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ κτλ).
  Οι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ λειτουργούν με το επιτυχημένο δυϊκό σύστημα εδώ και 68 χρόνια. Η Μαθητεία του Ο.Α.Ε.Δ. είναι το μόνο δυικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας μας που ταυτίζεται με τα Ευρωπαϊκά Συστήματα και έχει ήδη αξιολογηθεί ως το πιο αποτελεσματικό από κάθε άλλο εθνικό σύστημα. Οι έρευνες του CEDEFOP την περίοδο 2013-2015, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Ο.Α.Ε.Δ., αναφέρουν ότι το 50% περίπου των αποφοίτων βρίσκει θέση εργασίας άμεσα μετά την αποφοίτηση στην ειδικότητα που σπούδασε. Η Κυβέρνηση της ΝΔ μάλιστα το 2006 με τον νόμο 3475 τοποθέτησε τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ στον ανώτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πλήρη ισοτιμία με τα ΕΠΑΛ, (Υπουργός Παιδείας Μ. Γιαννάκου και Διοικητής του ΟΑΕΔ Γ. Βερναρδάκης). Επιπρόσθετα στο επιτυχημένο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΣ στηρίχθηκε και το Υπουργείο Παιδείας Ν.4148/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013 ) για να εφαρμόσει την τάξη μαθητείας. Το υπουργείο εργασίας (στο οποίο ανήκουν οι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ), δια στόματος του Υπουργού κ. Βρούτση, διαβεβαίωνε ότι οι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ θα αναβαθμιστούν.
  Εντούτοις με το εν λόγω σχέδιο νόμου οι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και το σύστημα μαθητείας οδηγούνται όχι σε αναβάθμιση αλλά σε συρρίκνωση και στον άμεσο αφανισμό τους. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το όνομα των ΕΠΑΣ θα είναι το μόνο που θα παραμείνει το ίδιο, μένει λοιπόν το περιτύλιγμα και αφαιρείται όλη την φιλοσοφία και το περιεχόμενο. Αναρωτιόμαστε αν αυτές οι αλλαγές σε ένα επιτυχημένο σύστημα μαθητείας που προτείνει το νομοσχέδιο, στηρίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και στοιχεία. Οι απαράδεκτες αλλαγές που μεθοδεύονται για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ είναι:

  1. Υποβαθμίζονται και περνούν από το ανώτερο επίπεδο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατάρτιση με ότι συνεπάγεται αυτό για τους μαθητές. Όσον αφορά τους μαθητές είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η φετινή προκήρυξη “Έγκριση λειτουργίας ειδικοτήτων ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σχολικό έτος 2020 – 2021”που εκδόθηκε 24/6/2020 (ΑΔΑ ΩΔ3Λ4691Ω2-ΖΝ3, στην σελίδα 23) αναφέρει: …..Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας έχον τη δυνατότητα: Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων 4…..Επομένως μεταβάλλονται δραματικά τα δεδομένα της φοίτησής τους και των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Είναι μάλιστα εξωφρενικό ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, κατατάσσονται αναδρομικά τα πτυχία όλων των μέχρι τώρα αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, τα οποία ήταν ισότιμα με αυτά των ΕΠΑΛ, στο επίπεδο 3. Επιπρόσθετα πως θα διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη με την κοινωνία την στιγμή που ξαφνικά στο όνομα της αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το σχέδιο νόμου υποβαθμίζει αναδρομικά τα επαγγελματικά δικαιώματα των έως τώρα αποφοίτων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ;
  2. Οι ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ δεν θα χορηγούν πλέον Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις αλλά οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν μια απλή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και θα μπορούν να πάρουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 3, μετά από εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ. Επομένως οι απόφοιτοι δεν θα παίρνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αρχιτεχνίτη, αλλά βοηθού τεχνίτη μετά μάλιστα από εξετάσεις πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να «καθυστερούν» τουλάχιστον ένα χρόνο για να πάρουν την πιστοποίηση, αφού οι εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ πραγματοποιούνται κάθε 1 με 2 χρόνια (από το 2012 έως σήμερα έγινα μόνο 7 φορές εξετάσεις πιστοποίησης). Παράδειγμα της καθυστέρησης στη διαδικασία πιστοποίησης, είναι ότι οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας των ΙΕΚ «Προπονητής Αθλημάτων», κάτοχοι ΒΕΚ από τον Ιούνιο 2016, είχαν δικαίωμα πιστοποίησης για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2020, αφού δεν είχε ολοκληρωθεί ο Οδηγός Σπουδών και η Τράπεζα Θεμάτων.
  3. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ θα εγγράφονται απόφοιτοι γυμνασίου κι όχι όσοι ολοκλήρωσαν την φοίτηση της 1ης τάξης του Λυκείου που ισχύει σήμερα, επαναφέροντας ένα αποτυχημένο σύστημα που προσπάθησε να εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Το έτος 2013-2014 έγινε προσπάθεια να λειτουργήσει το μοντέλο των ΣΕΚ και απέτυχε παταγωδώς με αποτέλεσμα να παραμείνουν μόνοι οι ΕΠΑΣ που λειτουργούσαν παράλληλα με παράταση. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αλλάξει και το προφίλ των μαθητών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, αφού σήμερα το 94% των μαθητών είναι απόφοιτοι λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ), και η δυνατότητα που δίνει το νομοσχέδιο στους αποφοίτους για εγγραφή στη Β΄ Λυκείου των ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Αυτό που προωθείται με το νομοσχέδιο είναι να επιλέγουν τις σχολές μας ανήλικοι που θα γίνονται τεχνίτες, χωρίς βασικές εγκύκλιες γνώσεις, απαραίτητες για τη ζωή τους. Υπάρχουν αμφιβολίες αν 15χρονοι μαθητές και οι οικογένειές θα επιλέγουν σχολεία με περιορισμένη επιλογή ειδικοτήτων, πτυχίο επιπέδου 3, εξετάσεις πιστοποίησης πτυχίου τύπου ΕΟΠΕΕΠ.
  4. Το παρόν Νομοσχέδιο καταργεί τη δυνατότητα που είχαν οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ να εγγραφούν στο 2ο έτος αντίστοιχης ειδικότητας σε ΙΕΚ που θα τους οδηγούσε σε αναβάθμιση του πτυχίου σε επίπεδο 5.
  5. Όσον αφορά τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του ΟΑΕΔ των οποίων τα δικαιώματα βασίζονται στο Ν. 1566/1985, δημιουργούνται ερωτηματικά.
  6. Καταργούνται σχεδόν όλες τις επιτελικές δράσεις του Οργανισμού μας στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως η επιλογή των ειδικοτήτων, ακόμη κι ο επαγγελματικός προσανατολισμός θα παρέχεται από τα Γραφεία Σταδιοδρομίας που συστήνονται.
  7. Υπάρχει ελλιπής εκπροσώπηση του ΟΑΕΔ Δομές Διακυβέρνησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια βίου μάθησης (Κεφάλαιο Β΄ του Νομοσχεδίου). Συγκεκριμένα:
  I. Συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ στο 16μελές Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), που θα σχεδιάζει την εθνική πολιτική σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  II. Στο 11μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Σύνδεσης της Παραγωγής με την αγορά Εργασίας, που υποβάλει εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους τομείς και τις ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν σε κάθε περιφέρεια, συμμετέχει μόνο ένας εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ.
  III. Στην 9μελή Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή, που αποστολή της είναι η επιστημονική έρευνα, μελέτη για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, δεν συμμετέχει κανείς εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ.
  8. Διακυβεύεται το εργασιακό μέλλον των εκατοντάδων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που στηρίζουν τη λειτουργία των Σχολών μας. Όλοι επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια και πολλοί από αυτούς έχουν και 25έτη προϋπηρεσία στον ΟΑΕΔ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στηρίζοντας τον θεσμό της δυικής εκπαίδευσης. Μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

  9. Δεν περιγράφεται ξεκάθαρα το πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ όπως:
  I. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Σε κάθε ειδικότητα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο χώρο του σχολείου και «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» σύμφωνα με τον Οδηγό Εκπαίδευσης-Κατάρτισης. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φορέα του δημοσίου τομέα σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας χολικής μονάδας.
  II. Η σύμβαση Μαθητείας δύναται να:
  – καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που
  ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τον αρμόδιο Διευθυντή της ΕΠΑΣ
  – ακυρωθεί από τον Διευθυντή της ΕΠΑΣ, ύστερα από εισήγηση του διδάσκοντα-επόπτη, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τη σύμβαση,
  – διακοπεί από τον Διευθυντή της ΕΠΑΣ εφόσον δεν τηρούνται τα όρια των απουσιών των μαθητευομένων,
  – διακοπεί από τον εργοδότη σε περίπτωση πτώχευσης με έγκαιρη ενημέρωση της ΕΠΑΣ, ώστε να διασφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την ανεύρεση άλλου εργοδότη για τον μαθητευόμενο.
  III. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
  IV. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.
  V. Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ υπάγονται ασφαλιστικά στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της Μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Για τις ασφαλιστικές εισφορές εφαρμόζεται αναλογικά η περ γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α΄185), κατά την οποία οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών.
  VI. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της Μαθητείας ορίζεται ίση με το 75% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, (Πλήρης αντιστοιχία ωρών εργασίας με αμοιβή) και το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο τόσο στους ιδιωτικούς, όσο και στους φορείς του δημοσίου είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.
  VII. Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ:
  – δικαιούνται αναβολής στράτευσης σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3421/2005 (Α΄302),
  – συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της Μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και συντάξεις
  – συνεχίζουν να θεωρούνται προστατευόμενα μέλη οικογενειών,
  VIII. Οι μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ δύνανται, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ε.Ε. στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να πραγματοποιούν μέρος της Μαθητείας σε φορείς υποδοχής και παραγωγικές μονάδες που εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
  IX. Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εποπτείας που ανέρχονται μηνιαίως σε δέκα ευρώ ανά μαθητευόμενο που εποπτεύουν.

  10. Είναι θετικό ότι μας επιτρέπει να λειτουργούμε Πειραματικές ΕΠΑΣ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας.
  11. Τέλος είναι θετικό ότι η Πρακτική Άσκηση στα ΙΕΚ θα είναι αμειβόμενη, αν και στο νομοσχέδιο δεν είναι ξεκάθαρο ότι τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ καλύπτονται από την αναφορά για τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Παιδείας δημόσια ΙΕΚ.

  Θεόδωρος Ιωαννίδης
  Πρόεδρος Ομοσπονδίας
  Εκπαιδευτικών Λειτουργών ΟΑΕΔ

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 01:00 | Εκπαιδευτής Ενηλίκων

  500 σχόλια σε όλο το νομοσχέδιο και το μεγαλυτερο μέρος των σχολίων αναλώθηκε γύρω από το άρθρο 31 παρ 7.
  Υπάρχει η μερίδα των υποδιευθυντων των ΔΙΕΚ που διαμαρτύρονται για την 5ετη εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι εκτός πραγματικότητας. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί που επικρoτούν αυτή τη ρύθμιση γιατί βιώνουν τη κατάσταση που επικρατεί στα ΔΙΕΚ είτε ώς εκπαιδευτές είτε ως γραμματειακή υποστήριξη.
  Το θέμα είναι ότι η επικείμενη ρύθμιση της 5 στης εμπειρίας θα επαναφέρει την κανονικότητα στη γενική λειτουργία στο ΔΙΕΚ και θα συμβάλει στην γενική ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  Μπράβο στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας για τις σωστές ρυθμίσεις!!!!

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:59 | Παπαδόπουλος Άκης

  Άρθρο 1
  Τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η φοίτηση διαρκεί (6) και έχουν και πρακτική άσκηση, σήμερα χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α προτείνω να πάνε στο 3 και μετά από τα ΕΝΕΕΓΥΛ να αποκτούν το 4ο επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρχει κενό στο επίπεδο 3 για τα ειδικά σχολεία.
  Διαφωνώ στην κατάργηση των διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων (Κ.Ε.Ε)
  Στην περίπτωση δ) να προστεθεί «διασφαλίζοντας την δυνατότητα απόκτησής πτυχίου και άλλης ειδικότητας στο ίδιο επίπεδο»
  Δεν μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα της ΤΕΕ να ξαναζήσει το κόψιμο με ηλικιακό όριο τα 17 με μανδύα αυτή τη φορά.
  Άρθρο 5
  Να προστεθεί «στο (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) συμμετέχουν με εκπρόσωπο ως μέλος οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της δευτεροβάθμιας ΟΛΤΕΕ-ΟΛΜΕ»
  Στις αποφάσεις για τη λειτουργία ειδικοτήτων πρέπει να έχουν άποψη και οι εκπαιδευτικοί. Δεν πρέπει να μας καθορίζει η αποκλειστικά η αγορά εργασίας.
  Άρθρο 6
  Να προστεθεί «στο (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) συμμετέχουν με εκπρόσωπο ως μέλος Διευθυντής ΕΚ»
  Στις αποφάσεις για τη λειτουργία ειδικοτήτων πρέπει να έχουν άποψη και οι διευθυντές των ΕΚ που γνωρίζουν τις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων.
  Άρθρο 7
  Να προστεθεί «στο (Κ.Ε.Ε.) συμμετέχουν με εκπρόσωπο ως μέλος οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις της δευτεροβάθμιας ΟΛΤΕΕ-ΟΛΜΕ»
  Στις αποφάσεις για τη λειτουργία ειδικοτήτων πρέπει να έχουν άποψη και οι εκπαιδευτικοί. Δεν πρέπει να μας καθορίζει η αποκλειστικά η αγορά εργασίας.
  Άρθρο 9
  Είναι θετικό ότι όλος ο έλεγχος πτυχίων περνάει σε επιτροπή ελεγχόμενη από το ΥΠΑΙΘ. Οι σχολές ΕΣΚ ωστόσο είναι κατάρτιση. Η κατάρτιση στο ΥΠΑΙΘ είναι μετά τα 17 και έτσι να μείνει. Εκτός αν πρόκειται για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. (Φυλακές ανηλίκων και κλειστές δομές Hotspot, ROMA)
  –Θα πρέπει να γίνει τροποποίηση οι ΕΣΚ των άλλων Υπουργείων εκτός του Παιδείας
  Άρθρο 10
  Τροποποίηση «Για τη στέγαση των δημόσιων Ε.Σ.Κ. του ΥΠΑΙΘ χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων…»
  Και τα άλλα υπουργεία του δημοσίου είναι. Δεν πρέπει να μπουν στα σχολεία για την κατάρτιση. Υπάρχει είδη στενότητα χώρων στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΚ
  Άρθρο 11
  Να προστεθεί η λέξη μόνο σε περιπτώσεις πανδημίας και ακραίων φυσικών φαινομένων είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση εξ αποστάσεως
  το ίδιο ισχύει για όλα τα άρθρα που αναφέρουν την εξ αποστάσεως
  Προσθήκη «μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. κατέχουν κατ΄ ελάχιστον πιστοποίηση Β1 επιπέδου γνώσης της ελληνικής γλώσσας»
  Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών των ΕΠΑΛ – ΕΝΕΕΓΥΛ που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο του ΕΚ
  Άρθρο 13
  Προσθήκη «Διευθυντές στις δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται κατά προτεραιότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Τ.Ε.Ε.»
  Αυτό να εφαρμοσθεί και στο άρθρο 104 Π5 όπως αναφέρει ότι μετατρέπεται το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Ο.) Επιδαύρου σε δημόσια Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Οι υποψήφιοι Διευθυντές, να αξιολογούνται από επιτροπή που να συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι του ΚΥΣΔΕ αν είναι κεντρική η τοποθέτηση τους.
  Προσθήκη « σε κάθε ΕΠΑ.Λ. να προβλέπονται θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή του»
  Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ να μην παρέχουν στις εκπαιδευτικές μονάδες τους εκπαιδευτικό έργο όπως και οι Δ/ντές των Δ.Ε.Σ.Κ και Δ.Ι.Ε.Κ και οι υποδιευθυντές ΕΠΑΛ – ΕΚ να έχουν μικρότερο ωράριο διδασκαλίας
  Άρθρο 14
  Τα ΕΕΕΚ αποδίδουν Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιπέδου 3
  2 Β) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ να διατηρήσουν το επίπεδο 4 γιατί έχουν ολοκληρώσει την Α Λυκείου.
  Άρθρο 16
  Τα πρότυπα όπως περιγράφονται αντιστοιχούν σε ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
  Θα υλοποιούν εκπαιδευτική έρευνα με τα ΑΕΙ. Θα έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια και με τι ποσοστά; θα έχουν αυξημένα ποσοστά στα τμήματα που θα συνεργάζονται;
  Άρθρο 17
  Τα Π. ΕΠΑ.Λ δεν εντάσσονται σε ΕΚ. Λειτουργούν αυτόνομα και μπορεί να μην έχουν ούτε μία ώρα εργαστηριακών μαθημάτων μέσα στα σχολεία καθώς μπορούν να τροποποιούν το ωρολόγιο πρόγραμμα τους και να κάνουν πρακτική σε επιχειρήσεις.
  Άρθρο 18
  Τα Π ΕΠΑΛ μπορούν να κάνουν 08:00 με 14:00 πρακτική άσκηση ενταγμένη στα εργαστηριακά μαθήματα χωρίς να περιγράφει την τάξη και την ηλικία, το πλαίσιο εποπτείας, τις αρμοδιότητες εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. Άρα στα Π ΕΠΑΛ οι μαθητές-μαθητευόμενοι έχουν πλέον 29ώρες μαθημάτων και πρακτικής άσκησης. Ποια μαθήματα θα αντικατασταθούν με Πρακτική Άσκηση στην Α, Β και Γ τάξη και τι πρόβλεψη έχει γίνει; Υπάρχει περίπτωση να είναι παραπάνω από μια η επιχείρηση που θα δέχεται τμήματα 27 ατόμων;
  Φτηνή αντιγραφή συστημάτων χωρών που έχουν σοβαρή βιομηχανία και εκπαίδευση μαθητευόμενων.
  Η εισαγωγής στην Α΄ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου της Γ’ Γυμνασίου θα συγκεντρώσει όλους τους μαθητές που έχουν κάποιο ενδιαφέρον και θα δημιουργήσει σχολεία δύο ταχυτήτων. Πρέπει να εφαρμόσουν κλήρωση και να δοκιμάσουν σε πραγματικές συνθήκες καινοτομίες.
  Άρθρο 19
  Αύξηση του ποσοστού εισακτέων αποφοίτων ΕΠΑΛ στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
  Τα ΕΠΑΛ πρέπει να γίνουν η πρώτη επιλογή από τους καλούς μαθητές.
  Εισαγωγή αποφοίτων σε όλες τις σχολές αξιωματικών
  Άρθρο 22
  Να σταματήσουν οι αλληλοεπικαλύψεις ειδικοτήτων με αυτές των ΕΠΑ.Λ
  Άρθρο 31
  Διευθυντής στα ΙΕΚ κατά προτεραιότητα μόνιμος εκπαιδευτικός της ΤΕΕ με επαρκή εμπειρία.
  Άρθρο 32
  Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε τύπου ΕΠΑ.Λ.
  Άρθρο 33
  Το επίδομα θέσης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολείων της ΕΕΚ να είναι ίσο με αυτό των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Δ.Ι.Ε.Κ.
  Άρθρο 36
  Υπάρχουν θετικά σημεία ωστόσο
  Δεν είναι εφικτό να έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες και να ξεκινάει 1 Σεπτεμβρίου και να λήγει 31 Ιουλίου αν δεν αλλάξει ριζικά η νομοθεσία λειτουργίας των σχολικών μονάδων, διακοπών, μεταθέσεων και τοποθετήσεων εκπαιδευτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα δύο τελευταία χρόνια που η μαθητεία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο την πρώτη χρονιά και καθόλου την επόμενη.
  Το ημερομίσθιο πρέπει να είναι 100% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου πτυχιούχου τεχνίτη επιπέδου 4
  Πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία ώστε να γίνει ελκυστική
  Προβληματίζει έντονα η νομοθέτηση της δυνατότητας υλοποίησης του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι συγχωνεύσεις ή καταργήσεις ειδικοτήτων που προβλέπει το νομοσχέδιο.
  Άρθρο 39
  Πρέπει να αλλάξει όλο το νομικό πλαίσιο της μαθητείας για την ανάθεση και την ευθύνη υλοποίησης τμημάτων μαθητείας καθώς το υπάρχον δημιουργεί προβλήματα καθώς εμπλέκει τους συλλόγους των εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και ΕΚ. Όταν εργάζεται κάποιος εκπαιδευτικός από το ΕΠΑ.Λ για την υλοποίηση των τμημάτων δεν μπορεί να του ανατεθεί και το μάθημα και η εποπτεία αν δεν διατεθεί για το ωράριο αυτό σε άλλη σχολική μονάδα. Το ΕΚ.
  Η μαθητεία θα πρέπει να μεταφερθεί αποκλειστικά στο ΕΚ και την ευθύνη να την έχει ο Διευθυντής του ΕΚ με τον Τομεάρχη και τον υπεύθυνο εργαστηρίου να την υλοποιεί ή αντίστοιχα όπου δεν υπάρχει ΕΚ στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ.
  Άρθρο 42
  Να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα όχι μόνο οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και απόφοιτοι που δεν έχουν λάβει την πιστοποίηση.
  Άρθρο 70
  Πρέπει όλοι οι Διευθυντές ΕΠΑ.Λ και ΕΚ να εναρμονιστούν με τις ευνοϊκές διατάξεις των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε.
  Πρέπει όλοι οι Υποδιευθυντές ΕΠΑ.Λ και ΕΚ καθώς και Τομεάρχες να εναρμονιστούν με τις ευνοϊκές διατάξεις των Υποδιευθυντών των Σ.Δ.Ε.
  Άρθρο 101
  Να τροποποιηθεί το ωράριο των υπεύθυνων εργαστηρίων, με μείωση διδακτικού ωραρίου και στους εκπαιδευτικούς με 20 χρόνια και πάνω προϋπηρεσία.
  Β) Να μην αντικατασταθεί η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 καθώς (9) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης θα έχουν μόνο έναν υπεύθυνο τομέα, κάτι αδιανόητο, ενώ με την ισχύουσα κατάσταση κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τρία (3) μέχρι πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:45 | ΟΛΤΕΕ

  Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. θέλοντας να συμβάλλει στη δημόσια διαβούλευση, για το Σχέδιο νόμου «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις», καταθέτει κάποιες παρατηρήσεις και θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα στην επόμενη φάση του νομοσχεδίου.

  Άρθρο 1
  Δεν αναφέρονται καθόλου τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., τα οποία πρέπει να ενταχθούν στο 3ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
  Άρθρο 5
  Στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.) να μετέχει και η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, που είναι η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εκπρόσωπό της ως μέλος.
  Άρθρο 6
  Στο Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) να μετέχει, και ένας εκπρόσωπος της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε από κάθε Περιφερειακή Ενότητα της εκάστοτε Περιφέρειας καθώς επίσης και ένας (1) Διευθυντής ΕΚ της περιφέρειας, ως αναπληρωτής Συντονιστής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

  Άρθρο 7
  Στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) να μετέχει και η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, που είναι η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εκπρόσωπό της ως μέλος.
  Άρθρο 9
  Θα πρέπει να νομοθετηθεί η 12ετής υποχρεωτική εκπαίδευση η οποία θα περιλαμβάνει την Επαγγελματική και την Γενική εκπαίδευση.
  Άρθρο 10
  Όσο αφορά τη στέγαση των δομών αυτών επισημαίνουμε την κακή κατάσταση και τον κορεσμό που υπάρχει στα κτήρια και τα εργαστήρια των σχολικών μονάδων. Ζητούμε την δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και όχι την στοίβαξη και άλλης δομής.

  Άρθρο 11 παρ 5
  Α) Ότι ισχύει για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε ή τρίτων χωρών, το ίδιο να ισχύει και για τους αντίστοιχους μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. Δηλαδή γνώση της ελληνικής γλώσσας κατ΄ ελάχιστον επιπέδου Β1.

  Β) Ότι ισχύει για την κάλυψη των δαπανών για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των καταρτιζομένων που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση σε εργαστηριακό χώρο που χρησιμοποιείται από τις δημόσιες Ε.Σ.Κ., τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση, το ίδιο να ισχύει και για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ και ΕΝΕΓΥ-Λ
  Οι σχολές μόνο σε περιπτώσεις πανδημίας και ακραίων φυσικών φαινομένων δύναται να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση εξ αποστάσεως, το ίδιο ισχύει για όλα τα άρθρα που αναφέρουν την εξ αποστάσεως. Είμαστε αντίθετοι με αυτή την διατύπωση.
  Άρθρο 13
  Α)Διευθυντές στις δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να γίνονται κατά αποκλειστικότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Τ.Ε.Ε.

  Β)Οι υποψήφιοι Διευθυντές, να αξιολογούνται από θεσμοθετημένη επιτροπή, στην οποία να μετέχει και η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε, που είναι η πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εκπρόσωπό της ως μέλος και όχι από επιτροπή που ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας κατά περίπτωση και αυθαίρετα συγκροτεί. Γιατί θα διορίζονται κατά περίπτωση οι ημέτεροι.

  Γ) Σε κάθε ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ να προβλέπονται θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξή τους.

  Δ) Για τις θέσεις διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη των ΕΠΑ.Λ και των Ε.Κ να προηγούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. .

  Ε) Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ να παρέχουν, στις εκπαιδευτικές μονάδες τους, εκπαιδευτικό έργο όπως και οι Δ/ντές των Δ.Ε.Σ.Κ και Δ.Ι.Ε.Κ μέχρι 3ώρες
  Άρθρο 14
  Α) Δεν αναφέρονται καθόλου τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
  Β) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο 4 γιατί προϋπόθεση εγγραφής σε αυτές ήταν οι υποψήφιοι να έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.

  Άρθρο 15
  Α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρέπει να πρωτίστως να λαμβάνει μέριμνα για ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες.

  Μας βρίσκει αντίθετους η εναρμόνιση, των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων, σύμφωνα με τις «ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καθώς υπάρχουν μαθητές/τριες που επιθυμούν να σπουδάσουν άλλα αντικείμενα και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προσφέρονται σε κάθε Δ.Δ.Ε όλοι οι Τομείς και όλες οι Ειδικότητες.

  Άρθρο 17
  Α) Μας βρίσκει αντίθετους η ονομασία Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. Λέμε ναι σε Πειραματικά ΕΠΑ.Λ. και σε Πειραματικά Ε.Κ. που θα λειτουργούν με τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, όπου θα δοκιμάζονται και θα υλοποιούνται πιλοτικά πειραματικές μέθοδοι σε εργαστηριακά θέματα καθώς και θέματα γενικών μαθημάτων πχ διδασκαλία εφαρμοσμένων μαθηματικών ανάλογα με τον τομέα ή την ειδικότητα που θα διδαχθούν.

  Β) Στα Πειραματικά ΕΠΑ.Λ. και σε Πειραματικά Ε.Κ. που ζητούμε να ιδρυθούν πρέπει να διασφαλιστούν οι οργανικές θέσεις των υπηρετούντων συναδέλφων.

  Άρθρο 18
  Α) Να αυξηθούν, από 9 σε 25, οι διδακτικές επισκέψεις (παρακολούθηση έργου), ούτως ώστε να αποφευχθεί η πρακτική άσκηση-εργασία ανήλικων μαθητών/τριών.
  Ο τρόπος εισαγωγής στην Α΄ τάξη του Π.ΕΠΑ.Λ. (με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους) των απόφοιτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ο τρόπος κάλυψης των κενών θέσεων που ανακύπτουν σε επόμενη της εισαγωγικής τάξης θα αποψιλώσουν τα ΕΠΑ.Λ. από τους πιο καλούς μαθητές που τα τελευταία χρόνια επέλεξαν τα ΕΠΑ.Λ.
  Άρθρο 31
  Διευθυντές στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να γίνονται κατ’ αποκλειστικότητα μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας Τ.Ε.Ε..
  Άρθρο 32
  Να θεσμοθετηθεί η λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). σε κάθε ΕΠΑ.Λ/ΕΚ

  Άρθρο 33
  Όποια αλλαγή υπάρξει στο Επίδομα Θέσης στους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. να ισχύσει και για τους αντίστοιχους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

  Άρθρο 39
  Η λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στα Ε.Κ. γιατί τα ΕΠΑ.Λ είναι επιφορτισμένα με μεγάλο όγκο διοικητικής εργασίας.

  Άρθρο 42
  Να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα όχι μόνο οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. αλλά και απόφοιτοι που δεν είναι πιστοποιημένοι.

  Άρθρο 70
  Τα ωράρια διδασκαλίας των Διευθυντών ΕΠΑ.Λ και ΕΚ να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των Διευθυντών των Σ.Δ.Ε.
  Τα ωράρια διδασκαλίας των Υποδιευθυντών ΕΠΑ.Λ και ΕΚ καθώς και των Τομεαρχών να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των Υποδιευθυντών των Σ.Δ.Ε.
  Άρθρο 101
  Α) Να θεραπευτεί η αδικία των συναδέλφων, υπεύθυνων εργαστηρίων, που έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσία και δεν έχουν τουλάχιστον, 2 ώρες μείωση στο ωράριό τους όπως οι νεότεροι συνάδελφοί τους.
  Β) Να καταργηθεί η τροποποίηση της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 καθώς προβλέπει έως εννέα (9) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης να έχει έναν υπεύθυνο τομέα, κάτι αδιανόητο, ενώ με την ισχύουσα κατάσταση κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τρία (3) μέχρι πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης.

  ΟΛΤΕΕ

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:42 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΙΕΚ

  Τα ιδιωτικά ΙΕΚ είναι εμπορομάγαζα, τα οποία υπάρχουν μόνο και μόνο για να προσφέρουν εύκολα, αγοραστά πτυχία. Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, και ψεύδεται και τρώει. Και το ελληνικό κράτος,εφόσον έχει έσοδα από τις επιχειρήσεις αυτές, αρέσκεται στην εύκολη και προσοδοφόρα λύση, διευκολύνοντας το έργο τους. Το ίδιο σκηνικό στήθηκε και με την εξίσωση πτυχίων ΑΕΙ και κολεγίων, με πρόσχημα τον υγιή ανταγωνισμό, έχοντας προηγούμενως φτάσει στο σημείο να μην έχει να πληρώσει το κράτος ως και το χαρτί υγείας των φοιτητών. Τα δημόσια Πανεπιστήμια ενέδωσαν στην μεταπολυτεχνειακή πραγματικότητα της εποχής των μνημονίων, μπαγιατεύοντας ψωμί-παιδεία-ελευθερία και πουλώντας φρέσκα μεταπτυχιακά με το τσουβάλι, ως και σεμινάρια σε τιμή χρυσού: Πετάει ο γάιδαρος; Πετάει! 400 ωρών για χρήση εδώ κι εκεί, εφαρμόζοντας όμως συγχρόνως και εκπτωτική πολιτική βάσει κοινωνικών κριτηρίων, λόγω ακαδημαϊκής ευαισθησίας προς τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έτσι, με τον ιδρώτα του προσώπου τους, καταφέρνουν να μπουν στις μαύρες λίστες με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Τρομάρα τους! Σήμερα οι καλοπληρωτές βγαίνουν πανεπιστήμονες. Έκτρωμα, τερατογένεση, απόλυτη κατάντια. Ξεπουλήθηκαν όλα. Τα δημόσια ΙΕΚ, όπως λειτουργούν, εξυπηρετούν κυρίως την αρπαχτή, το πρόχειρο βόλεμα και τη συμπλήρωση του κύριου μισθού των εκπαιδευτών. Οι καταρτιζόμενοι είναι τα πραγματικά θύματα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι καταρτιζόμενοι χάνουν τον χρόνο τους, ελπίζοντας ότι το χαρτί θα κάνει το θαύμα του. Αυτά που προέχουν είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτών ΙΕΚ και η επαναξιολόγηση του μητρώου εκπαιδευτών ΙΕΚ.

 • 3 Δεκεμβρίου 2020, 00:21 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Πρώτον είναι ανέντιμο που φέρατε πάλι νομοσχέδιο εν μέσω καραντίνας και δεύτερον που δεν μπορεί να σχολιαστεί κατ’ άρθρο. Έτσι είναι αδύνατο να πειστούμε πως θα μελετήσει κάποιος όσα γράφουμε και θα τα ταξινομήσει, ώστε να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί άμεσα . Όταν περάσει η πανδημία θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους και με στέρεα βήματα να οδηγηθούμε σε ενδυνάμωση των ΕΠΑΛ. Δεν χρειάζεται άλλη βαθμίδα κατώτερη αυτών ούτε η παιδική εργασία που προβλέπουν τα ΕΣΚ και μάλιστα αμισθί. Δεν υπάρχει κάποιο έλλειμμα στην αγορά εργασίας σε αποφοίτους επιπέδου 3. Ήδη οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ δυσκολεύονται να απορροφηθούν. Ενδυνάμωση και αναβάθμιση των ΕΠΑΛ χρειάζεται και τα ΙΕΚ για κατάρτιση μόνο. Στο παρελθόν δοκιμάστηκαν οι ΕΠΑΣ, που ήταν αντίστοιχες των ΕΣΚ, και είδατε ότι απέτυχαν. Μην κάνετε άλλα πειράματα στις πλάτες της νέας γενιάς. Δώστε τους τα εφόδια που τους αξίζουν.