Άρθρο 17 – Εποπτική Αρχή (Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση ή εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, για κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται σε αυτόν και εργάζεται για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία αυτή.
2. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία της:
α) χειρίζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται από κάθε υποκείμενο δεδομένων, ερευνά την υπόθεση και ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος•
β) ελέγχει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, διεξάγει έρευνες και ελέγχους, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε βάσει καταγγελίας σύμφωνα με την περ. α΄.
3. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συμβουλεύει, κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.