Άρθρο 06 – Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (Άρθρα 4& 20 της Οδηγίας)

1.Στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται Τμήμα, το οποίο ορίζεται ως εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών (ΜΣΕ).

2.Η ΜΣΕ είναι αρμόδια:

α) για τη συλλογή δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς, την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβαση αυτών ή του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9,καθώςκαι για τη διαβίβαση σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 8, των πληροφοριών που λαμβάνονται από τις αντίστοιχες ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών.

β) για την ανταλλαγή τόσο των δεδομένων PNR όσο και του αποτελέσματος της επεξεργασίας τους με τις ΜΣΕ άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 αντίστοιχα.

3.Η ΜΣΕ παρέχει κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα PNR, τα οποία δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) τον συνολικό αριθμό επιβατών για τους οποίους συλλέχθηκαν και ανταλλάχθηκαν δεδομένα PNR•

β) τον αριθμό των επιβατών που ταυτοποιήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

4.Η ΜΣΕ στελεχώνεται από αστυνομικό προσωπικό, ενώ με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, μπορεί να αποσπάται στη ΜΣΕ προσωπικό των αρμοδίων Αρχών της παρ. 1 του άρθρου 9, με εξαίρεση τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές. Στο προσωπικό που αποσπάται στην ΜΣΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 27 του π.δ. 178/2014 (Α’ 281), όπως αυτές εφαρμόζονται και για το αστυνομικό προσωπικό της. Με προεδρικό διάταγμα, κατά τροποποίηση κάθε ισχύουσας διάταξης, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και των συναρμοδίων Υπουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες και τα μέσα λειτουργίας της ΜΣΕ, τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του προσωπικού της και κάθε σχετικό θέμα.

5.Η ΜΣΕ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της.