Άρθρο 16 – Κυρώσεις (Άρθρο 14 της Οδηγίας)

1.Σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν διαβιβάζει τα δεδομένα PNR στη ΜΣΕ ή δεν τα διαβιβάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 18, επιβάλλεται στον αερομεταφορέα με Απόφαση του Προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα, κατόπιν εισήγησης της ΜΣΕ, χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ ανά πτήση. Για κάθε νέα παράβαση εντός της ίδιας περιόδου μπορεί με όμοια απόφαση να επιβληθεί το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στο διπλάσιο καθώς και απαγόρευση απογείωσης του αεροσκάφους μέχρι την πληρωμή του προστίμου ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα αλλοδαπής τράπεζας. Η απαγόρευση εκτελείται από την κοινοποίηση της απόφασης στον κυβερνήτη ή στον εκμεταλλευόμενο το αεροσκάφος ή σε νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού.
2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν εισήγησης της Αεροπορικής Αρχής, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο του προστίμου της παρ. 1 και στην περίπτωση αυτή το ύψος του ανώτατου ορίου του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.
3.Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1εντός της ίδιας περιόδου από αερομεταφορείς μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Αεροπορικής Αρχής του αερολιμένα ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αεροπορικής Αρχής, να επιβάλλονται με Απόφαση του Διοικητή της Αεροπορικής Αρχής άλλης μορφής κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
4.Δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος των αερομεταφορέων στην περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων PNR δεν καθίσταται τεχνικά δυνατή λόγω βλάβης. Η ευθύνη απόδειξης της συγκεκριμένης αδυναμίας διαβίβασης των δεδομένων PNR ανήκει στον αερομεταφορέα.
5. Οι θιγόμενοι αερομεταφορείς μπορούν να ασκήσουν την προσφυγή του άρθ. 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 2690/1999) και ακολούθως, σε περίπτωση απόρριψής της, να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η προθεσμία και η άσκηση της διοικητικής προσφυγής και των ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διαδικασίες της Αεροπορικής Αρχής.