Άρθρο 03 – Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «αερομεταφορέας»: επιχείρηση αερομεταφορών με ισχύουσα άδεια εκμετάλλευσης ή ισοδύναμο της τελευταίας που επιτρέπει την αεροπορική μεταφορά επιβατών•
β) «Αεροπορική Αρχή»: η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο 66 του ν. 4427/2017 (Α΄ 188) κανονιστικών πράξεων και στη συνέχεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ιδίου νόμου.
γ) «ανωνυμοποίηση μέσω κάλυψης των δεδομένων»: η διαδικασία με την οποία ορισμένα στοιχεία των δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην άμεση ταυτοποίηση του υποκειμένου, καθίστανται μη ορατά στους χρήστες•
δ)«επιβάτης»: κάθε πρόσωπο, που μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί με αεροσκάφος με τη συγκατάθεση του αερομεταφορέα, η οποία εκφράζεται με την καταχώριση του επιβάτη στον κατάλογο επιβατών. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως τέτοια πρόσωπα νοούνται και οι μετεπιβιβαζόμενοι (transfer) και διερχόμενοι (transit)επιβάτες μιας πτήσης. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνονται τα μέλη του πληρώματος της πτήσης που εκτελεί το αεροσκάφος.
ε) «ονομαστικό αρχείο επιβάτη» ή «PassengerNameRecord» (PNR): ταξιδιωτικός φάκελος κάθε επιβάτη, ο οποίος περιλαμβάνει τις απαραίτητες για την επεξεργασία και τον έλεγχο των κρατήσεων πληροφορίες από τους αερομεταφορείς που πραγματοποιούν την κράτηση ή συμμετέχουν στη μεταφορά για κάθε ταξίδι για το οποίο γίνεται κράτηση από το ίδιο το άτομο ή για λογαριασμό του, ανεξάρτητα από το αν ο φάκελος περιλαμβάνεται σε συστήματα κράτησης ή συστήματα ελέγχου αναχωρήσεων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβατών πριν επιβιβασθούν στο αεροπλάνο ή αντίστοιχα συστήματα με τις ίδιες λειτουργίες•
στ) «μέθοδος προώθησης» («pushmethod»): η μέθοδος με την οποία οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν δεδομένα PNR του άρθρου 5 στη βάση δεδομένων της Μονάδας Στοιχείων Επιβατών•
ζ)«πτήση εκτός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη από αερομεταφορέα που αναχωρεί από τρίτη χώρα και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος κράτους μέλους ή αναχωρεί από το έδαφος κράτους μέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί σε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένων, σε αμφότερες τις περιπτώσεις πτήσεων με πιθανές ενδιάμεσες στάσεις στο έδαφος κρατών μελών ή τρίτων χωρών•
η)«πτήση εντός της ΕΕ»: κάθε τακτική ή μη τακτική πτήση εκτελούμενη από αερομεταφορέα, η οποία αναχωρεί από το έδαφος κράτους μέλους και προβλέπεται να προσγειωθεί στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων από τα λοιπά κράτη μέλη, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στο έδαφος τρίτης χώρας•
θ) «σοβαρά εγκλήματα»: οι αξιόποινες πράξεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4.
ι) «συστήματα κράτησης»: το εσωτερικό σύστημα του αερομεταφορέα, στο οποίο συγκεντρώνονται δεδομένα PNR για τη διεκπεραίωση των κρατήσεων•
ια) «τρομοκρατικές πράξεις»: οι αξιόποινες πράξεις όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 187Α ΠΚ(άρθρα 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ).
ιβ) «δεδομένα API (AdvancePassengerInformation): τα στοιχεία επιβατών που συλλέγονται από τους αερομεταφορείς και διαβιβάζονται στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 53/2008 (Α΄ 84).
ιγ) «περίοδος»: το χρονικό διάστημα είτε μεταξύ της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου και του τελευταίου Σαββάτου του Οκτωβρίου (θερινή περίοδος), είτε μεταξύ τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου και του τελευταίου Σαββάτου του Μαρτίου (χειμερινή περίοδος)εκάστου έτους.

  • 16 Μαρτίου 2018, 21:30 | Μπέλος

    Θα ήταν προτιμότερο η απόδοση των PNR στην ελληνική («ονομαστικό αρχείο επιβάτη») να παραμείνει ίδια με αυτήν που παραθέτει η Οδηγία 2016/681 στο άρθ. 3: «κατάσταση ονομάτων επιβατών»