Άρθρο 11 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών (Άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Η ΜΣΕ, όταν πρόκειται για πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8, διαβιβάζει όλα τα συναφή και αναγκαία δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους, στις ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών, μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 8.
2. Η ΜΣΕ με αίτησή της μπορεί να ζητήσει από τη ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους δεδομένα PNR που διατηρούνται στη βάση δεδομένων της τελευταίας και δεν έχουν ακόμα ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, καθώς και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας που πιθανόν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τη ΜΣΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ως άνω αίτηση μπορεί να αφορά σε δεδομένα PNR και άλλων χρονικών στιγμών, με εξαίρεση αυτών της παρ. 3 του άρθρου 10, όταν η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα.
3. Η ΜΣΕ, κατόπιν αίτησης ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους, διαβιβάζει δεδομένα PNRπου διατηρεί στη βάση δεδομένων της και δεν έχουν ακόμα ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας που πιθανόν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου8.Η ΜΣΕ παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ως άνω διαβίβαση μπορεί να αφορά σε δεδομένα PNR και άλλων χρονικών στιγμών, με εξαίρεση αυτών της παρ. 3 του άρθρου 10, όταν η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένη και πραγματική απειλή που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα.
4. Η ΜΣΕ διαβιβάζει δεδομένα PNRπου διατηρεί στη βάση δεδομένων της απευθείας στις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους, μόνο όταν απαιτείται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 3.
5. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, μπορούν να ζητούν απευθείας δεδομένα PNR, τα οποία διατηρούνται στη βάση δεδομένων ΜΣΕ άλλου κράτους μέλους, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 2. Οι αιτήσεις των αρμόδιων αρχών είναι αιτιολογημένες και αντίγραφο της αιτήσεώς τους αποστέλλεται πάντοτε στη ΜΣΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ΜΣΕ.
6. Στις παρ. 2 και 5, η αίτηση της ΜΣΕ ή των αρμοδίων αρχών του άρθρου 9 πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Η αιτιολόγηση θεμελιώνεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο δεδομένων ή σε συνδυασμό τέτοιων στοιχείων, που κρίνονται απαραίτητα σε μια συγκεκριμένη υπόθεση πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης ή δίωξης, τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων. Στις παρ. 3 και 4 η ΜΣΕ διαβιβάζει τις αιτούμενες πληροφορίες στις ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών ή στις αρμόδιες αρχές τους, εφόσον η αίτησή τους πληροί τις προϋποθέσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων.
7. Εάν τα ζητούμενα δεδομένα των παρ. 3 και 4έχουν ανωνυμοποιηθεί μέσω κάλυψης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου14, η ΜΣΕ γνωστοποιεί τα πλήρη δεδομένα μόνον εφόσον εκτιμάται εύλογα ότι είναι αναγκαίο για το σκοπό της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8και έχει εξουσιοδοτηθεί από αρμόδια αρχήτης περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου14.
8. Η ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο,γίνεται αμελλητί, με τη χρήση των υφιστάμενων διαύλων συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και σε γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον επιλεγόμενο δίαυλο. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται μέσω του σημείου επαφής που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από τη ΜΣΕ. Τα στοιχεία του σημείου επαφής και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.