Άρθρο 09 – Αρμόδιες αρχές (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Ως αρμόδιες για να ζητούν ή να λαμβάνουν δεδομένα PNR ή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από τη ΜΣΕ αρχές, προκειμένου να εξετάζουν περαιτέρω τις πληροφορίες αυτές ή να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών ή σοβαρών εγκλημάτων ορίζονται οι υπηρεσίες των αρχών επιβολής του νόμου, όπως οι τελευταίες καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 135/2013 (Α΄ 209, ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Απόφασης – Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ), καθώς και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
2. Η ΜΣΕ κοινοποιεί τον κατάλογο των αρχών της παρ. 1 και κάθε τροποποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.Τα δεδομένα PNR και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών που λαμβάνονται από τη ΜΣΕ μπορούν να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς της πρόληψης, της ανίχνευσης, της διερεύνησης ή της δίωξης τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων. Μετά το πέρας της επεξεργασίας του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση άλλων εγκλημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι αρχές της παρ. 1 μπορούν να χρησιμοποιούν, να λαμβάνουν υπόψη ή και να επεξεργάζονται περαιτέρω τα παραπάνω στοιχεία.
4. Οι αρχές της παρ. 1 δεν λαμβάνουν απόφαση που έχει δυσμενείς νομικές συνέπειες για συγκεκριμένο πρόσωπο ή θίγει αυτόσημαντικά με μόνο κριτήριο το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων PNR. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη τέτοιας απόφασης δεν λαμβάνεται υπόψη η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, η κατάσταση της υγείας, η σεξουαλική ζωή ή οσεξουαλικός προσανατολισμός του ατόμου.

  • 16 Μαρτίου 2018, 13:51 | Νικος Κωστας

    Η παρ. 3 παραβιάζει την αρχή του περιορισμού του σκοπού καθώς και τον σκοπό της Οδηγίας, όπως ορίζεται σαφώς απο τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθ. 1 και 3 στοιχ. 8 και 9.
    Η επεξεργασία των PNR πρέπει να διενεργείται μονο για τα εγκλήματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2016/681. Εξάλλου, αυτός ήταν και ο σκοπός της προσθήκης του παραρτήματος, μετά την προηγούμενη πρόταση της Οδηγίας, στην οποία δεν αποτυπωνόταν ρητώς ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων (γινόταν αναφορά στην αόριστη έννοια της δημόσιας ασφάλειας).
    Η εν λόγω παράγραφος πρέπει να τροποποιηθεί και να αναφέρει ότι η επεξεργασία των PNR είναι δυνατή, πέραν των σκοπών της αρχικής συλλογής (ή κατά περίπτωση, διαβίβασης), εφόσον διαπιστωθούν «σοβαρές» ενδείξεις (οχι απλώς ενδείξεις) και για άλλες εγκληματικές πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2016/681.