Άρθρο 08 – Επεξεργασία των δεδομένων PNR (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Η ΜΣΕ συλλέγει τα δεδομένα PNR, που διαβιβάζονται από τους αερομεταφορείς όπως προβλέπεται στο άρθρο 10. Αν τα δεδομένα που διαβιβάσθηκαν από τους αερομεταφορείς περιλαμβάνουν και άλλα δεδομένα πλην εκείνων του άρθρου 5, η ΜΣΕ τα διαγράφει αμέσως και μόνιμα μετά την παραλαβή τους.
2. Η ΜΣΕ επεξεργάζεται τα δεδομένα PNR μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:
α)αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματιζόμενη άφιξη στη -ή την αναχώρηση από τη – χώρα, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που πρέπει να εξεταστούν λεπτομερέστερα από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 και, εφόσον απαιτείται, από την Europol, σύμφωνα με το άρθρο 12, επειδή ενδέχεται είτε να διέπραξαν ή να συμμετείχαν στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος, είτε στο μέλλον να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος.
β) απάντηση, κατά περίπτωση, σε αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο απευθύνεται στη ΜΣΕ από τις αρμόδιες αρχές, για τη χορήγηση και την επεξεργασία δεδομένων PNR, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προς το σκοπό της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές ή κατά περίπτωση στην Europolτων αποτελεσμάτων αυτής της επεξεργασίας.
γ) ανάλυση των δεδομένων PNR με σκοπό την επικαιροποίηση ή τη δημιουργία νέων κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται στις αξιολογήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την περ.β΄ της παρ. 3 με σκοπό την ταυτοποίηση κάθε προσώπου επειδή ενδέχεται είτε να διέπραξε ή να συμμετείχε στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος, είτε στο μέλλον να διαπράξει ή να συμμετάσχει στην τέλεση τρομοκρατικής πράξης ή σοβαρού εγκλήματος.
3. Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης της περ. α΄της παρ. 2, η ΜΣΕ μπορεί:
α) να αντιπαραβάλει τα δεδομένα PNR με βάσεις δεδομένων, σχετικές με τους σκοπούς της πρόληψης, ανίχνευσης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών πράξεων και σοβαρών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων για πρόσωπα ή αντικείμενα που αναζητούνται ή για τα οποία υπάρχει σχετική καταχώριση, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, το ενωσιακό δίκαιο και την εθνική νομοθεσία που ισχύουν για τέτοιες βάσεις δεδομένων ή
β) να επεξεργαστεί τα δεδομένα PNR σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια.
4. Κάθε αξιολόγηση των επιβατών πριν από την προγραμματισμένη άφιξη σε ή την αναχώρηση από τη χώρα, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια της περ. β΄ της παρ. 3 πραγματοποιείται χωρίς διακρίσεις. Τα προκαθορισμένα κριτήρια είναι στοχοθετημένα, αναλογικά και ειδικά. Τα εν λόγω κριτήρια καθορίζονται από τη ΜΣΕ, σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και επανεξετάζονται τακτικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα κριτήρια δεν βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κατάσταση της υγείας, στη σεξουαλική ζωή ή στο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου.
5. Κάθε θετικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων PNR, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπερ. α΄ της παρ. 2,ελέγχεται μεμονωμένα με μη αυτοματοποιημένα μέσα για να εξακριβωθεί εάν είναι απαραίτητη η παρέμβαση της αρμόδιας αρχής του άρθρου 9.
6. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδομένα PNR των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα μετην περ. α΄ της παρ. 2 ή τα αποτελέσματα επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, για περαιτέρω εξέταση στις αρμόδιες αρχές του άρθρου 9. Η ΜΣΕ διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά μόνο έπειτα από μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα.
7. Η διατήρηση, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων PNR από την ΜΣΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά σε ασφαλή χώρο της ΜΣΕ.
8. Οι συνέπειες των προβλεπόμενων στην περ. α΄ της παρ. 2 αξιολογήσεων των επιβατών δεν θίγουν το δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια προσώπων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμεναστο π.δ. 106/2007 (Α΄ 135, ενσωμάτωση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ). Οι συνέπειες των αξιολογήσεων σε σχέση με πτήσεις εντός της ΕΕ μεταξύ Ελλάδας και άλλων κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 399/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πρέπει να εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό(ΕΕ L77 της 23/03/2016, σελ. 1-52).