Άρθρο 05 – Δεδομένα PNR (Παράρτημα Ι της Οδηγίας)

Τα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR), στο μέτρο που έχουν συλλεχθεί από τους αερομεταφορείς, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:
α) κωδικό ανεύρεσης φακέλου PNR.
β) ημερομηνία κράτησης/έκδοσης εισιτηρίου.
γ) προβλεπόμενη/ες ημερομηνία/-ες ταξιδιού.
δ) όνομα/-τα.
ε) διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
στ) όλα τα στοιχεία πληρωμής, στα οποία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση χρέωσης.
ζ) πλήρες δρομολόγιο για το συγκεκριμένο φάκελο PNR.
η) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη.
θ) ταξιδιωτικό πρακτορείο / ταξιδιωτικός πράκτορας.
ι) ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων των επιβεβαιώσεων κράτησης, του ελέγχου εισιτηρίων, πληροφοριών σχετικά με τη μη εμφάνιση του επιβάτη ή με την αγορά εισιτηρίου την τελευταία στιγμή χωρίς κράτηση.
ια) διαχωρισμένες/κατανεμημένες πληροφορίες PNR.
ιβ) επιπρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνουν: τις διαθέσιμες πληροφορίες για ασυνόδευτους ανηλίκους κάτω των 18 ετών, όπως όνομα και φύλο του ανηλίκου, ηλικία, γλώσσα ή γλώσσες που ομιλεί, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά την αναχώρηση και σχέση με τον ανήλικο, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας κηδεμόνα κατά τη άφιξη και σχέση με τον ανήλικο, τις διαθέσιμες πληροφορίες για τον πράκτορα αναχώρησης και άφιξης.
ιγ) πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων, που περιλαμβάνουν τον αριθμό εισιτηρίου, την ημερομηνία έκδοσης, τα εισιτήρια απλής μετάβασης και τα πεδία αυτόματης αναγραφής ναύλου (Automated Ticket Fare Quote).
ιδ) αριθμό θέσης και άλλες πληροφορίες για τη θέση.
ιε) πληροφορίες για τη χρήση κοινού κωδικού.
ιστ) όλες τις πληροφορίες για τις αποσκευές.
ιζ) αριθμό και άλλα ονόματα ταξιδιωτών του φακέλου PNR.
ιη) τυχόν εκ των προτέρων συλλεχθέντα δεδομένα για τους επιβάτες (δεδομένα API) μεταξύ άλλων είδος εγγράφου, αριθμός εγγράφου, χώρα έκδοσης, ημερομηνία λήξεως ισχύος του εγγράφου ταυτότητας, ιθαγένεια, επώνυμο, όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, αεροπορική εταιρεία, αριθμός πτήσης, ημερομηνία αναχώρησης, ημερομηνία άφιξης, αερολιμένας αναχώρησης,
ιθ) ιστορικό όλων των μεταβολών των δεδομένων PNR που απαριθμούνται στις περ. α΄ έως ιη΄.