Άρθρο 13 – Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες (Άρθρα 11 της Οδηγίας)

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9 αιτούνται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 διαδικασία, μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση δεδομένα PNR και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, που έχουν αποθηκευτεί από τη ΜΣΕ σύμφωνα με το άρθρο 14, προκειμένου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να τα διαβιβάσουν σε τρίτη χώρα και εφόσον:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 350 της 30/12/2008, σελ. 60-71) ή των αντίστοιχων εθνικών διατάξεων που ισχύουν για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,

β) η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τους σκοπούς του άρθρου 2.

γ) η Τρίτη χώρα συμφωνεί να διαβιβάσει δεδομένα σε άλλη τρίτη χώρα μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς του άρθρου 2και μόνο με τηρητή έγκριση της αποστέλλουσας αρχής και

δ) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 11.

2. Οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR, χωρίς προηγούμενη έγκριση του κράτους μέλους από το οποίο ελήφθησαν, επιτρέπονται, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 13 της απόφασης-πλαισίου 2008/977/ΔΕΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο εφόσον:
α) η διαβίβαση των δεδομένων είναι ουσιώδους σημασίας και αναγκαία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης και πραγματικής απειλής που συνδέεται με τρομοκρατικές πράξεις ή σοβαρά εγκλήματα, εντός ενός κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και•

β) η προηγούμενη έγκριση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί εγκαίρως.
Το αρμόδιο για την παροχή της έγκρισης κράτος μέλος ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και η διαβίβαση καταγράφεται δεόντως και μπορεί να υποβληθεί σε έλεγχο εκ των υστέρων.

3. Ταδεδομένα PNR διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και μόνον όταν διασφαλίζεται ότι ο σκοπός της χρήσης τους από τους παραλήπτες συνάδει με τους όρους και τις εγγυήσεις των διατάξεων αυτών.

4. Η αρμόδια αρχή που διαβιβάζει δεδομένα PNR σύμφωνα με το παρόν άρθρο ενημερώνει κάθε φορά τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΜΣΕ.