Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (Άρθρα 1 & 2 της Οδηγίας)

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στη διαβίβαση από τους αερομεταφορείς των δεδομένων που περιέχονται στα ονομαστικά αρχεία επιβατών (PNR) πτήσεων εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες προσγειώνονται σε- ή απογειώνονται από- ελληνικό έδαφος, καθώς και στην επεξεργασία, στη συλλογή, στη χρήση και διατήρηση, αλλά και στην ανταλλαγή των δεδομένων αυτών, με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η επεξεργασία των δεδομένων PNR που συλλέγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8.

  • 16 Μαρτίου 2018, 15:15 | Νικος Κώστας

    Είναι καθοριστικής σημασίας, στο εν λόγω άρθρο που αφορά στο «πεδίο εφαρμογής» να καθίσταται ξεκάθαρο στα υποκείμενα των δεδομένων για τις περιπτώσεις, στις οποίες λαμβάνει χώρα η διαβίβασει των δεδομένων απο τους αερομεταφορείς στις ΜΣΕ. Συνεπώς, το εδ. β, παρ. 1 του αρθ. 10 του παρόντος σχεδίου, με μια καλύτερη και πιο προσιτή διατύπωση, θα πρέπει να μεταφερθεί στη διάταξη του άρθ. 2