Άρθρο 18 – Κοινά πρωτόκολλα και υποστηριζόμενοι μορφότυποι δεδομένων [Άρθρο 16 της Οδηγίας και άρθρο 1 και Παράρτημα της υπ’ αριθ. 2017/759 Εκτελεστικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EEL113 της 29/04/2017, σελ.48-51)]

1.Όλες οι διαβιβάσεις δεδομένων PNR από αερομεταφορείς στη ΜΣΕ για τους σκοπούς του παρόντος νόμου γίνονται ηλεκτρονικά, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης της επεξεργασίας που πρέπει να διενεργηθεί. Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, τα δεδομένα PNR μπορούν να διαβιβασθούν με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο εφόσον διατηρείται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

2.Όταν οι αερομεταφορείς διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεδομένα PNR χρησιμοποιούν έναν από τους μορφότυπους δεδομένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης που απαριθμούνται στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος της παρ. 5. Αντίθετα αν διαβιβάζουν στη ΜΣΕ, χωριστά από τα δεδομένα PNR για την ίδια πτήση, δεδομένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10, χρησιμοποιούν το μορφότυπο του σημείου 3 του παραρτήματος της παρ. 5.

3.Οι αερομεταφορείς που δεν εκτελούν πτήσεις εντός και εκτός ΕΕ σύμφωνα με συγκεκριμένο και δημοσιευμένο πρόγραμμα και δεν διαθέτουν την αναγκαία υποδομή για να υποστηρίξουν τους μορφότυπους δεδομένων και τα πρωτόκολλα διαβίβασης του παραρτήματος της παρ. 5, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2, διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR με ηλεκτρονικά μέσα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά στα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και τα οποία καθορίζονται με διμερή συμφωνία του αερομεταφορέα και της ΜΣΕ.

4.Τα πρωτόκολλα της παρ. 2 είναι κοινά για όλες τις διαβιβάσεις, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των δεδομένων PNRκατά τη διαβίβαση. Τα δεδομένα PNRδιαβιβάζονται με υποστηριζόμενο μορφότυπο δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάγνωσης των δεδομένων από όλους τους ενδιαφερομένους. Όλοι οι αερομεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να επιλέγουν και να γνωστοποιούν στη ΜΣΕ το κοινό πρωτόκολλο και τον μορφότυπο δεδομένων που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τις διαβιβάσεις τους από τους προβλεπόμενους σημεία 1 και 2 του παραρτήματος της παρ. 5. Η ΜΣΕ λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα για να την υποστήριξη των ανωτέρω κοινών πρωτοκόλλων και μορφοτύπων δεδομένων .

5.Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου το Παράρτημα που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Μορφότυποι δεδομένων για τη διαβίβαση δεδομένων PNR

—EDIFACT PNRGOV, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής EDIFACT· δεδομένα PNR που προωθούνται σε κράτη ή άλλες αρχές· μήνυμα PNRGOV έκδοση 11.1 ή μεταγενέστερη

—XML PNRGOV, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής XML· δεδομένα PNR που προωθούνται σε κράτη μέλη ή άλλες αρχές· μήνυμα PNRGOV έκδοση 13.1 ή μεταγενέστερη.

2. Πρωτόκολλα διαβίβασης για τη διαβίβαση δεδομένων PNR

—IBMMQ
—IATATypeΒ
—Προφίλ AS4 του ebMS 3.0 έκδοση 1.0, πρότυπο OASIS, δημοσιευμένο στις 23 Ιανουαρίου 2013.Εφαρμογή του AS4 σύμφωνα με το προφίλ e-SENS AS4 που έχει αναπτυχθεί από το πιλοτικό έργο μεγάλης κλίμακας e-SENS, τρέχον αναγνωριστικό και έκδοση: «PR — AS4-1.10». Από το 2017 ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα εξακολουθεί να διατηρεί και να βελτιώνει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

3. Μορφότυποι δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων API όταν διαβιβάζονται χωριστά από το μήνυμα PNR

—EDIFACT PAXLST, όπως περιγράφεται στον οδηγό εφαρμογής των WCO/IATA/ICAOγια τα μηνύματα κατάστασης επιβατών (PAXLST), έκδοση 2003 ή μεταγενέστερη.