Άρθρο 07 – Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων στη ΜΣΕ (Άρθρα 5 και 6 παρ. 7 της Οδηγίας)

1.Η ΜΣΕ ορίζει ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εποπτεία της επεξεργασίας δεδομένων PNR και την υλοποίηση των σχετικών διασφαλίσεων, μέλος του προσωπικού της κατά αποκλειστική απασχόληση. Η επιλογή του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων γίνεται με κριτήριο τα επαγγελματικά του προσόντα και, ιδίως, τις ειδικές του γνώσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων.
2.Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Επιπλέον, έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα που επεξερ¬γάζεται η ΜΣΕ και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων, τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3.Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ως ενιαίο σημείο επαφής για την ΜΣΕ, σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την επεξεργασία των οικείων δεδομένων PNR, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
4.Η ΜΣΕ ενημερώνει αμέσως την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το όνομα, την ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και για κάθε τροποποίηση σχετικά με τα στοιχεία αυτά.
5.Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνεργάζεται με αυτή για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αν ο υπεύθυνος θεωρεί ότι η επεξεργασία οποιονδήποτε δεδομένων δεν ήταν νόμιμη, κατόπιν διαβούλευσης με τον Προϊστάμενο της ΜΣΕ, μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην Αρχή της Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  • 16 Μαρτίου 2018, 12:15 | Νικος Κωστας

    Στην παρ. 1 άρθ. 7 αναφέρεται ότι η επιλογή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων «γίνεται με κριτήριο τα επαγγελματικά του προσόντα και, ιδίως, τις ειδικές του γνώσεις στον τομέα της προστασίας δεδομένων».

    Ωστόσο, δεν είναι σαφές για την διαδικασία πλήρωσης της εν λόγω θέσης και για τον τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί ένα τέτοιο πρόσωπο με τόσο εξειδικευμένα προσόντα εντος της ελληνικής αστυνομίας. Θα λάβει χώρα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, δεδομένου των εξειδικευμένων προσόντων που απαιτεί η θέση (βλ. κατ’ αναλογία τις διατάξεις των άρθ. 37-39 του Κανονισμού 2016/679 και των άρθ. 32-34 της Οδηγίας 2016/680 για την επεξεργασία δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου)ή μέσω μετάταξης ή απόσπασης απο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με το Ν. 4440/2016;

    Η ΜΣΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει κατά τον ορισμό του ΥΠΔ, ότι ο τελευταίος είναι σε θέση να παράσχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, λόγω των κινδύνων για την ιδιωτικότητα, που ελλοχεύει η μαζική εν προκειμένω επεξεργασία δεδομένων.