Άρθρο 04 – Σοβαρά Εγκλήματα (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας)

Ως σοβαρά εγκλήματα κατά την έννοια της περ. θ΄ του άρθρου 3,νοούνται οι ακόλουθες αξιόποινες πράξεις, οι οποίες τιμωρούνται, σύμφωνα είτε με τους ελληνικούς ποινικούς νόμους, όταν τη χορήγηση δεδομένων αιτείται η ελληνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών ή οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 9, είτε με το δίκαιο του κράτους μέλους που αιτείται τη χορήγηση δεδομένων PNR, με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφάλειας, το ανώτατο όριο των οποίων είναι τουλάχιστον τριών ετών:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
β) εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία,
γ) προσβολές κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής ανηλίκων, πορνογραφία ή πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων,
δ) παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,
ε) παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,
στ) δωροληψία ή δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων, υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες και δωροληψία ή δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα,
ζ) απάτη, μεταξύ άλλων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
θ) εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ,
ι) ηλεκτρονικό έγκλημα και έγκλημα στον κυβερνοχώρο,
ια) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,
ιβ) διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και διαμονής στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών ή εξόδου από αυτή ή της παράνομης μεταφοράς τους,
ιγ) ανθρωποκτονία με πρόθεση, βαριά σωματική βλάβη,
ιδ) παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ιστών,
ιε) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία,
ιστ) οργανωμένη και ένοπλη ληστεία,
ιζ) παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων αρχαιοτήτων και έργων τέχνης,
ιη) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,
ιθ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και διακίνηση πλαστών δημοσίων εγγράφων,
κ) λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,
κα) λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,
κβ) βιασμός,
κγ) εγκλήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,
κδ) αεροπειρατεία και πειρατεία,
κε) δολιοφθορά,
κστ) εμπορία κλεμμένων οχημάτων,
κζ) βιομηχανική κατασκοπεία.