Άρθρο 14 – Περίοδος διατήρησης και ανωνυμοποίηση των δεδομένων (Άρθρο 12 της Οδηγίας)

1. Η ΜΣΕ διατηρεί τα δεδομένα PNR, που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς, σε βάση δεδομένων που λειτουργεί σε αυτή για περίοδο πέντε ετών μετά τη διαβίβασή τους.

2.Έξι μήνες μετά τη διαβίβαση της παρ. 1 τα δεδομένα PNR ανωνυμοποιούνται με την κάλυψη των παρακάτω στοιχείων, που μπορούν να χρησιμεύσουν για την άμεση ταυτοποίηση, του επιβάτη στον οποίο αναφέρονται:
α) το όνομα (ή τα ονόματα), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων άλλων επιβατών που αναφέρονται στον φάκελο PNR, καθώς και του αριθμού επιβατών που συνταξιδεύουν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον φάκελο PNR·
β) η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας·
γ)όλα τα στοιχεία πληρωμής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση χρέωσης, εφόσον περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR, ή άλλων προσώπων·
δ) πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα τακτικού επιβάτη·
ε) γενικές πληροφορίες εφόσον μπορούν να χρησιμεύσουν για την άμεση ταυτοποίηση του επιβάτη στον οποίον αναφέρονται τα δεδομένα PNR·
στ)οποιαδήποτε δεδομένα API που έχουν συλλεχθεί.
3.Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προηγούμενης παραγράφου, η άρση της ανωνυμοποίησης, μέσω αποκάλυψης του συνόλου των δεδομένων PNR, εγκρίνεται μόνον εφόσον εκτιμάται εύλογα ότι είναι αναγκαία για τους σκοπούς της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 και έχει εγκριθεί από την κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή εισαγγελική αρχή.
4.Τα δεδομένα PNR διαγράφονται μόνιμα μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, με εξαίρεση τα δεδομένα PNRσυγκεκριμένης υπόθεσης, τα οποία έχουν διαβιβαστεί και χρησιμοποιούνται από αρμόδια αρχή στο πλαίσιο έρευνας για την πρόληψη ή δίωξη τρομοκρατικών πράξεων ή σοβαρών εγκλημάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της.

5.Το αποτέλεσμα της προβλεπόμενης στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 8 επεξεργασίας, διατηρείται από τη ΜΣΕ μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να ενημερωθούν για την ύπαρξη θετικού αποτελέσματος τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και οι ΜΣΕ των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου11. Αν μετά την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 8 μεμονωμένη επανεξέταση με μη αυτοματοποιημένα μέσα, το αποτέλεσμα μιας αυτοματοποιημένης επεξεργασίας αποδειχθεί αρνητικό, αυτό μπορεί να αποθηκευτεί για όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν ακόμη διαγραφεί τα σχετικά δεδομένα, σύμφωνα με την παρ. 4, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον ανακριβή αποτελέσματα από αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

  • 16 Μαρτίου 2018, 13:47 | Νικος Κωστας

    Πρέπει να γίνει διόρθωση αναφορικά με τον όρο «ανωνυμοποίηση», καθώς αυτός αφορά περατωμένη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία δεν είναι δυνατή η εκ των υστρέρων ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων. Η «ανωνυμοποίηση» δεν συνάδει με τον σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος στην περίπτωση της Οδηγίας 2016/681 πρόβλεπει τη δυνατότητα εκ των υστέρων ταυτοποίησης. Συνεπώς, η χρήση της έννοιας «ανωνυμοποίηση» ενδεχομένως να προκαλέσει σύγχυση. Θα ήταν φρόνιμο επομένως, ο νομοθέτης να χρησιμοποιήσει απλώς τον όρο «κάλυψη».