Άρθρο 18: Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το Ν.Δ. 136/1946, β) ο ν. 3668/2008, γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978.
4. Έως την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η Α.Δ. 7/2009 με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.Δ. 136/1946.
5. Το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα που συστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3668/2008 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετατρέπεται σε τμήμα και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στην Υπηρεσία Ελέγχου Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα εννοείται εφεξής το τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα της Υπηρεσίας Ελέγχου Αγοράς.