Άρθρο 14: Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Πρόστιμα μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.
2. Αν τα πρόστιμα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
3. Περίληψη των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

  • 20 Δεκεμβρίου 2012, 08:34 | ΑΝΝΑ ΠΙΣΤΟΛΑ

    ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ? ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΤΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ? ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ή ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2011?