Άρθρο 07: Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
ε) Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά τη Ζώνη Λιμένων δικαιοδοσίας τους.
στ) Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς τους προβλέπουν τη δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων.
ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως προς τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.
2. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, αναφορικά με τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως κεντρικές αρμόδιες αρχές, το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και οι Αρχές στις οποίες περιήλθαν κατά μεταβίβαση αρμοδιότητες διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι Χημικές Υπηρεσίες αυτού, σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.
3. Οι φορείς, το ύψος και οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων του νόμου αυτού, όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου των τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.
4. Η παράβαση των όρων της Υγιεινής και καθαριότητας στα αναφερόμενα κατά το παρόντα νόμο καταστήματα, εργαστήρια και σε κάθε Δημόσιο κέντρο, ή κατάστημα που εξυπηρετεί το κοινό όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο νόμο, διώκεται και τιμωρείται κατά τις ειδικές υγειονομικές διατάξεις.
5. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.
6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους οργανισμούς λαϊκών αγορών που λειτουργούν στη χώρα.