Άρθρο 15: Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001, στον Κρατικό Προϋπολογισμό.