Άρθρο 10: Ειδικές κυρώσεις για πρατήρια υγρών καυσίμων

1. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
α) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αποδεδειγμένη αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επιδράσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α’). Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του και η ιδιοκτησία παραμένει σε αυτόν.
β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη.
2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.
α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

Σφάλμα αντλίας

Κύρωση

-0,5% <

σφάλμα

≤–1,0Διοικητικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000)  ευρώ για κάθε
ελεγχόμενη αντλία.

–1,0% <

σφάλμα

≤–1,5%Διοικητικό πρόστιμο είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.

Από –1,5% και άνω

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας
της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στη περίπτωση (α) της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.Η κύρωση επιβάλλεται για
σφάλμα ακόμα και μιας αντλίας.

 

β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για τις δύο πρώτες περιπτώσεις του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

γ) Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις του παραπάνω πίνακα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.

δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

3. ΝΟΘΕΙΑ.

Όποιος παραποιεί ή νοθεύει υγρά καύσιμα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000). Όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου υγρά καύσιμα, παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.

 

 

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση ολόκληρου του άρθρου 10, ως κατωτέρω και με τις εξής παρατηρήσεις:

  «1. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
  α) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων συμπεριλαμβανομένων και των μικτών, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επεμβάσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η κατοχή μηχανισμών ή οργάνων αλλοίωσης του αποτελέσματος των μετρήσεων, ακόμα και εάν αυτοί βρεθούν εκτός λειτουργίας.
  (Να αποτελέσει χωριστή παράγραφο) Τα ανωτέρω μέσα, όργανα ή μηχανισμοί αλλοίωσης κατάσχονται και καταστρέφονται και στον παραβάτη επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Το αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Διαγράφεται η πρόταση «κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α’)», διότι η εν λόγω διάταξη δεν έχει σχέση με την αδειοδότηση των πρατηρίων.

  «Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Διαγράφεται η πρόταση «Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης.», διότι προσκρούει στο άρθρο 20 του Συντάγματος.

  «Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του ή έχει δικαίωμα κατοχής σε αυτές και η ιδιοκτησία ή η κατοχή παραμένει σε αυτόν. Η απαγόρευση ισχύει και στις περιπτώσεις λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης από νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχουν τα ανωτέρω πρόσωπα με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου, διαχειριστή ή εταίρου.
  β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα, όργανα ή μηχανισμούς για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Διαγράφεται το εδάφιο «Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη.», διότι μεταφέρεται στην παράγραφο 1.α).

  «2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.
  α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται στον παραβάτη οι ακόλουθες κυρώσεις:

  Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-0,5% < σφάλμα ≤-1,0», να τροποποιηθεί το -0,5% .
  Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.»

  Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «-1,0% < σφάλμα ≤-1,5%», να τροποποιηθεί το -1,0% .
  Η αντίστοιχη στήλη «Κύρωση»: «Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.»

  Στη στήλη «Σφάλμα αντλίας»: «Από –1,5% και άνω» η στήλη «Κύρωση»: «Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στη περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και μιας αντλίας.», να τροποποιηθεί ως εξής: «Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.»
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Η αφαίρεση άδειας λειτουργίας -ως η επαχθέστερη από όλες τις κυρώσεις- επιφυλάσσεται στις περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης μηχανισμών για την αλλοίωση των μετρήσεων των αντλιών και είναι υπερβολικά αυστηρό να επιβάλλεται εξίσου και σε περιπτώσεις αποκλίσεων, όπου τέτοιος μηχανισμός δεν έχει βρεθεί. Θεωρούμε επομένως ότι μόνη η πρόβλεψη ιδιαίτερα υψηλών προστίμων είναι αρκετά αποτελεσματική για την πρόληψη και ανάλογη με την απαξία της παράβασης, με την επιφύλαξη παρακάτω του εδαφίου β.

  «β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για την τρίτη περίπτωση του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
  γ) Στην προηγούμενη περίπτωση του εδαφίου β, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.
  δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο και πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.
  3. ΝΟΘΕΙΑ.
  Όποιος παραποιεί ή νοθεύει υγρά καύσιμα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου υγρά καύσιμα, παραποιημένα ή νοθευμένα.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Με το άρθρο 1, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 (ΦΕΚ 1039/Β’/ 07-07-2010) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προβλέπονται αυστηρά και υψηλά πρόστιμα για κάθε απόκλιση από τις προδιαγραφές όλων των ειδών των καυσίμων, ακόμα και αν αυτή δεν οφείλεται σε δόλο και δεν έχει οικονομική συνέπεια στον καταναλωτή. Επομένως, η πρόβλεψη επιβολής διοικητικών προστίμων για νοθεία, πλέον των ποινικών κυρώσεων, στον παρόντα Κώδικα είναι περιττή, αφού τα προβλεπόμενα από την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση πρόστιμα είναι υψηλότερα και επιπλέον συνιστά δυσανάλογη και αδικαιολόγητη διπλή τιμώρηση της ίδιας παράβασης. Κατ’ ακολουθία φρονούμε ότι οι περιπτώσεις νοθείας, διοικητικά αντιμετωπίζονται επαρκώς με τις διατάξεις της προηγηθείσας Υπουργικής Απόφασης και ποινικά από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

  «4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.»

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 13:00 | ΜΕΤΡΟΛΟΓΟΣ

  ΟΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ «ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ« – «ΑΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ« ή «ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΛΟΙΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ από εξωτερικές προς την αντλία επιδράσεις«

  εμπεριέχουν ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ« κατα τον ελεγχο.

  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΎΝ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΌΠΩΣ:
  Π.Χ. –Τεχνητή αύξηση του όγκου του καυσίμου με θερμαντικά στοιχεία
  –Σφράγιση εξόδου αέρα του αεροδιαχωριστή πριν απο το μετρητή
  –Χρήση αέρα υπο πίεση που μπορεί να προσμετράται απο το μετρητή
  –Αντικατάσταση totalizer χωρίς ενημέρωση των αρχών ή απενεργοποιηση της λειτουργιας του
  –Αποσφράγιση ρυθμιστων ακρίβειας ή μη ασφαλής χρήση της σφραγίδας
  — Υπαρξη παρεμβάσεων ηλεκτρονικων εμφυτευμάτων (πως θα τεκμηριωθει αυτό, όταν δεν υπαρχει σαφής ένδειξη περι της λειτουργιας αυτών).
  –ΚΛΠ ΚΛΠ

  ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
  ΕΡΩΤΗΜΑ 1:
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΊΝΕΤΑΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ? ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ? ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΗΤΩΝ ?

  ΕΡΩΤΗΜΑ 2: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ?