Άρθρο 13: Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης με στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση νέας τελεσίδικης καταδίκης για την ίδιο αδίκημα, το διάστημα προσωρινής ανάκλησης ή προσωρινής απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και σε περίπτωση τρίτης τελεσίδικης καταδίκης για το ίδιο αδίκημα, επιβάλλεται οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.
2. Αν για τα αδικήματα αυτά εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αυτή επίσημο αντίγραφο της αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης.
3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του Περιφερειάρχη εκτελούνται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια.
4. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα.
5. Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις υποβάλλουν, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στο αρμόδιο για την επιβολή των πρόσθετων διοικητικών μέτρων της παραγράφου 1 όργανο.
6. Στην περίπτωση που προβλέπεται η επιβολή μόνο διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, εάν μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών επιβληθούν στον ίδιο παραβάτη συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών επιβληθούν συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.

 • Η παράγραφος 4 του άρθρου πρέπει να διαγράφει, διότι τα πρόσθετα διοικητικά μέτρα προϋποθέτουν ποινική καταδίκη του φυσικού προσώπου που δε μπορεί να επηρεάζει άλλα φυσικά πρόσωπα στην άσκηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Για τις περιπτώσεις αλλοίωσης αποτελέσματος αντλιών υπάρχει η διάταξη του άρθρου 10 του παρόντος, η οποία είναι επαρκής.

  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 7, ως εξής:

  «7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις παραβάσεις του άρθρου 10.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Να προστεθεί παράγραφος 7, διότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος είναι οι αυστηρότερες που προβλέπει ο Κώδικας και θεσπίζουν αυτοτελή διαδικασία αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης, η οποία κρίνεται επαρκής για την αποτροπή των προβλεπομένων στο άρθρο αυτό παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη να εφαρμόζεται και η διαδικασία των παραγράφων του άρθρου 13.

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 22:13 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

  θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι αρκεί και η προσκόμιση αποσπάσματος αθωωτικής απόφασης, συνοδευόμενη από την κλήση ή το κλητήριο θέσπισμα, με δεδομένο το γεγονόε ότι από τα ποινικά δικαστήρια δεν καθαρογράφονται οι αθωωτικές ποινικές αποφάσεις, αλλά μόνο οι καταδικαστικές