Άρθρο 09: Ειδικές Ποινικές Κυρώσεις

Στους παραβάτες του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, πέραν των προβλεπομένων από τις Υπουργικές Αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων ως εξής:
α. Παροχή πληροφοριών.
αα) Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής του, όπου αυτά επιβάλλονται από άλλες διατάξεις και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών καθώς και των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.
ββ) Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα κατεχόμενα τιμολόγια αγοραπωλησίας και άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνονται οι πληροφορίες της προηγούμενης υποπερίπτωσης (αα). Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται κατά την έννοια του παρόντος και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
β. Τρόφιμα.
αα) Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή νοθεύει τρόφιμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με την νομοθεσία περί τροφίμων. Εάν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της δημόσιας υγείας, τον θάνατο ή την πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη.
ββ) Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία τρόφιμα, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρείται με φυλάκιση, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων.
γγ) Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται με φυλάκιση.
δδ) Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου α., περίπτωση αα), ως εξής:

  «αα) Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής του, όπου αυτά επιβάλλονται από άλλες διατάξεις και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών καθώς και των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Η ποινική μεταχείριση θα πρέπει να είναι ανάλογη του προβλεπομένου διοικητικού προστίμου στο άρθρο 12, παράγραφος 1 του παρόντος και δεδομένου ότι το προβλεπόμενο ανώτατο διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις αυτές είναι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, θεωρείται ανάλογη μια ποινή έως ένα (1) έτος.

  Προτείνεται η προσθήκη περίπτωσης εε) στην παράγραφο β., ως εξής:

  «εε) Όταν όλες οι ανωτέρω πράξεις τελούνται εξ αμελείας, οι δράστες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός (1) έτους.»

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 22:48 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

  Η παλαιότερη κατηγοριοποίηση του Αγορανομικού Κώδικα περιελάμβανε τρεις κατηγορίες: Τα ακατάλληλα, τα επιβλαβή και τα επικίνδυνα. Με την παρούσα διάταξη υφίσταται νομοθετικό κενό ως προς την κατηγορία των επιβλαβών, η οποία απαιτείται να εξειδικευτεί. Επιπλέονν, πρέπει να διευκρινησθεί η νέα έννοια του μη ασφαλούς, και ποια η διάκρισή της – εφόσον υπάρχει- από το ακατάλληλο, άλλως η η ύπαρξή της είναι περιττή. Τέλος η κατηγορία τροφίμων τα οποία δεν ήταν ακατάλληλα, αλλά χαρακτηρίζονταν ως μη κανονικά, είχαν δε ποινική αντιμετώπιση, διαφορετική από των ακατάλληλων, πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται, με σκοπό την προστασία του καταναλωτή.

 • 20 Δεκεμβρίου 2012, 13:38 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Είναι εγκληματική η κατάργηση της πρόβλεψης ποινικών ευθυνών που αφορά στην εμπορική συμπεριφορά της τεχνητής έλλειψης προϊόντων βιοτικής ανάγκης δια της απόκρυψης ή της άρνησης πώλησης αυτών.
  Προτείνω:
  εε)Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ανεξάρτητα με τον επιδιοκώμενο σκοπό περιορίζει την παραγωγή ή το εμπόριο ή αποκρύπτει αυτά ή αρνείται την πώληση προϊόντων τα οποία παρήχθησαν ή απεχτήθησαν απ’ αυτόν με σκοπό την άσκηση εμπορίας με σκοπό την πώλησή τους κατά συγκεκριμένο χρόνο,ορισμένο τρόπο ή πρακτική.