Άρθρο 16: Διοικητική και Δικαστική Προσφυγή

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της.
2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διαμέσου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Η απόφαση του Υπουργού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου τέλεσης της παράβασης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου.
4. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο της προσφυγής.
5. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή ασκηθεί αυτή εκπρόθεσμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούν τις διαδικασίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση ολόκληρου του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α`).
6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υποχρέου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 3, ως εξής:

  «3. Η απόφαση του Υπουργού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου τέλεσης της παράβασης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο βεβαιώνεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας άσκησης προσφυγής.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 4, ως εξής:

  «4. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία απλό αντίγραφο του δικογράφου της κατατεθείσας προσφυγής.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
  Η Γραμματεία των Διοικητικών Δικαστηρίων δε χορηγεί αποδεικτικά για το εμπρόθεσμο της προσφυγής, το οποίο κρίνεται οίκοθεν και αποκλειστικά από το δικαστήριο κατά την εκδίκαση αυτής.

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 6, ως εξής:

  «6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προβεί σε καταβολή του ποσού αυτού με αίτηση να μη βεβαιωθεί το υπόλοιπο μισό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υποχρέου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.»