Άρθρο 05: Εκπτώσεις – Προσφορές

1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
Α. Τακτικές εκπτώσεις.
α) Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
β) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Β. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι.
α) Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
β) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.
2. Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των τακτικών εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπευθύνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.
3. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.
4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα (30) ημέρες, αντίστοιχα.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.
5. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και της πώλησης εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

 • Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι για τα αυτοκίνητα ο μέγιστος χρόνος προσφορών θα είναι οι 60 ημέρες, ως ισχύει σήμερα, με βάση το νόμο 802/78, όπως έχει τροποποιηθεί.

  Όμως, στο σχέδιο νόμου δεν έχει περιληφθεί η υφιστάμενη διάταξη του εδαφίου β’ της παραγράφου 4 του νόμου 3557/2007, με την οποία εξαιρούνται οι πωλήσεις αυτοκινήτων από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για εκπτώσεις:

  β) Η παράγραφος του 5 του άρθρου 15 του ν. 802/1978, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:
  «5. Η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε προσφορές προϊόντων παντοπωλείου, καθώς και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου (εκπτώσεις) στις πωλήσεις αυτοκινήτων».

  Δεδομένου ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεν αρμόζει να υπάγονται σε τακτικές εκπτώσεις και για το λόγο αυτόν σε κανένα κράτος διεθνώς δεν ακολουθείται τέτοια πρακτική, παρακαλούμε θερμά όπως προστεθεί η ως άνω διάταξη στο νομοσχέδιο για το νέο αγορανομικό κώδικα.

  Με την εξαίρεση από το δικαίωμα πωλήσεων αυτοκινήτων στις εκπτώσεις, θα αρθεί η υποχρέωση μη παροχής προσφορών ένα μήνα πριν από αυτές, οπότε θα είμαστε σε θέση, όπως ισχύει σήμερα, να παρέχουμε προσφορές σε όλη τη διάρκεια τυο χρόνου.

 • 19 Δεκεμβρίου 2012, 01:17 | Δημ. Τσιρώνης

  Με την αύξηση των περιόδων εκπτώσεων (γιατί και οι περίοδοι προσφορών που αναφέρονται στο νομοσχεδιο,περίοδοι εκπτώσεων είναι στην ουσία),θα υπάρχουν υπερβολικές αρχικές τιμές στα προϊόντα,έτσι ώστε να μπορούν τα καταστήματα να παρουσιάζουν εκπτώσεις.
  Δε γίνετε εκ των πραγμάτων 4 μήνες τα καταστήματα να κάνουν πραγματικές εκπτώσεις.
  Και χάνετε και η έννοια της εκπτωτικής περιόδου (τέλος σεζόν-εκποίηση στοκ-κλπ.)

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 13:39 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Να διευκρινισθεί αν επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες,για όλο το χρόνο ή πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη χρονική απόσταση από τις περιόδους των εκπτώσεων.Αυτό είναι σημαντικό για αποφυγή επιβολής κυρώσεων κατά το δοκούν.Η προσωπική μου άποψη είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί αλλά οποσδήποτε πρέπεινα γίνει η παραπάνω διευκρίνηση.

 • 16 Δεκεμβρίου 2012, 10:42 | Νταλαμάγκας Γιώργος

  Με την εφαρμογή και των δύο μεσαίων εκπτωτικών περιόδων το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε εκπτωσεις 4 μήνες,δηλαδή το 1/3 της χρήσης,
  Άρα θα πρέπει να καταργηθεί ο θεσμός των προσφορών για να μη εμφανισθεί το φαινόμενο του υπερβολικού ποσοστού κέρδους επί της αρχικής πρώτης τιμής ώστε να υπάρχει κέρδος στις εκπτωτικές περιόδους.