Άρθρο 04: Ρυθμίσεις για τη διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον τίτλο : «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» και κωδικοποιούνται ανά πενταετία.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να καθορίζονται, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής και παροχής υπηρεσιών, όταν εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.