Άρθρο 18 – Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις των άρθρων: α) 5 παρ. 9, β) 6 παρ. 4 έως 7, γ) 7 παρ. 3 εδ. β΄ και γ΄ και 4, δ) 9 παρ. 2 περ. δ΄ υποπερ. ββ΄, ε) 14 παρ. 6 εδ. γ΄, στ) 15 παρ. 15, 21 και 22, ζ) 16 και η) 17, τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 1 Μαρτίου 2017, 12:04 | katselinomos2

    δεν είδα πουθενά για την ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων. Εάν δεν υπάρξει σχετικός νόμος κανείς δεν θα υπογράψει ρυθμίσεις και διαγραφές.

  • 28 Φεβρουαρίου 2017, 14:22 | katselinomos2

    Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία αιτήσεων όταν όλες οι εφαρμογές και τα συστήματα θα είναι σε πλήρη λειτουργία αλλιώς θα γίνει η χαρά του κακαοπληρωτή…