Κεφάλαιο 11 – ΚΑΥΣΙΜΑ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:54 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 136
  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 1 ως εξής : «Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, εαν η τιμή συναρτάται από την παραδιδόμενη ποσότητα, οι κάτοχοι αδείας των περιπτώσεων α και γ …»

 • 24 Απριλίου 2017, 14:23 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 124
  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου 8 με το εξής περιεχόμενο «Κατά τις δειγματοληψίες υγρών καυσίμων, τα ελεγκτικά όργανα λαμβάνουν υπόψη τους τις α) Αριθμ. 30/005/398/2013 Γνωματεύσεις δειγμάτων βιοκαυσίμων και β) Αριθμ. 54/2015/16 ΦΕΚ 462Β «Διαδικασίες δειγματοληψίας, εξέτασης και γνωμοδότησης περί της κανονικότητας ή μη δειγμάτων υγρών καυσίμων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

 • 24 Απριλίου 2017, 14:00 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 124 Παράγραφος 7
  Στις περιπτώσεις υπόνοιας νοθείας, όπου λαμβάνεται δείγμα εις απλούν να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο «η εξέταση γίνεται επι τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου θέρμανσης».

 • 24 Απριλίου 2017, 09:40 | Δημήτρης Γ. Μακρυβέλιος

  Στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας, πρέπει να υποχρεωθούν οι Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών να αναρτούν σε σχετική ιστοσελίδα καθημερινά τις τιμές μονάδος χονδρικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων που διαθέτουν ανά Νομό, καθώς και τις εκπτώσεις βάσει της κλιμάκωσης των πωλήσεων.
  Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή της προμηθεύτριας Εταιρείας Εμπορίας Πετρελαιοειδών, από τα Ανεξάρτητα Πρατήρια για τη αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων. αφού δεν δεσμεύονται από συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας.
  Η υποχρεωτική ανάρτηση καθημερινά των τιμών χονδρικής και των εκπτώσεων κλίμακας, όπως προβλέπεται και επισημαίνεται και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού θα είναι προς όφελος των καταναλωτών και στην πτωτική διαμόρφωση των τελικών τιμών.

 • 23 Απριλίου 2017, 20:36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Οι τις διατάξεις του ADR σε συνδυασμό με τις διατάξεις Πυρασφάλειας (ATEX κ.λ.π.) και περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την χρήση του Δημόσιου οδικού δικτύου ή στάθμευσης του Βυτιοφόρου οχήματος, υπάρχει υποχρέωση μη απόρριψης στο περιβάλλον ατμών καυσίμου – «στεγανότητας» και ασφάλειας έναντι διαρροής καυσίμου στο περιβάλλον σε περίπτωση ανατροπής ή εισόδου φλόγας μέσω ελεύθερων διόδων επικοινωνίας με εναπομένον καύσιμο όπως στον « μετρητή – αεροδιαχωριστή» κ.λ.π..

  στο άρθρο 127 στην παράγραφο 5
  ο όρος «..διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό,..»
  θα πρέπει σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ADR να αντικατασταθεί με τον όρο
  «..διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό πιστοποιημένο Πραγματογνώμονα ADR ή Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) από το αρμόδιο Υπουργείο ή εξουσιοδοτημένο φορέα,..»

  στο άρθρο 127 στην παράγραφο 6 η πρώτη παράγραφος
  «6.Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:
  προτείνεται να αναδιατυπωθεί αποσαφηνίζοντας το θέμα των σχεδιαγραμμάτων
  Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, ενδεικτικά σχεδιαγράμματα των ελάχιστων υποχρεωτικών σωληνώσεων, η προσθήκη σωληνώσεων,βαλβίδων – εξαρτημάτων πριν τον μετρητή που δεν επηρεάζουν την αξιοπιστία του μετρητικού οργάνου βάση των διατάξεων του ADR, του κατασκευαστή της μετρητικής διάταξης ή άλλων προδιαγραφών ασφάλειας, πραγματοποιούνται μετά από σχετική τεκμηρίωση και με ευθύνη του αρμόδιου Μηχανολόγου Μηχανικού της παραγράφου 5 :

  στο άρθρο 127 στην παράγραφο 7 η πρώτη παράγραφος θα πρέπει να προσαρμοστεί στην εγκύκλιο Φ2-2667/14 «Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης» (ΑΔΑ: ΩΩΒΤΦ-3ΘΓ) και στο γεγονός ότι ο αεροδιαχωριστής μπορεί να ελεγχθεί μόνο κατά την παράδοση καυσίμου ή κατά την διαδικασία ελέγχων αξιοπιστίας της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των οδηγιών που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Σωληνώσεων του βυτιοφόρου της παραγράφου 5 του άρθρου 127

  7. Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελαίου για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν συμμορφώνονται με το Πιστοποιητικό Σωληνώσεων του βυτιοφόρου της παραγράφου 5 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή του συστήματος μέτρησης ελεγχόμενο κατά την παράδοση καυσίμου ή κατά την διαδικασία ελέγχων αξιοπιστίας της λειτουργίας του συστήματος μέτρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των οδηγιών που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Σωληνώσεων του βυτιοφόρου της παραγράφου 5 του παρόντος ……

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  Αριθμός μητρώου ΤΕΕ: 140370
  Αριθμός Άδειας ΥΑ Ρεθύμνου: 84
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 37
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Τηλεομοιότυπο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346

 • 23 Απριλίου 2017, 10:32 | Π.Ο.Π.Ε.Κ

  Άρθρο 115, μετά την παράγραφο 2Γ να προβλεφθεί και πινακίδα 4 που να γράφει,
  «Η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας» ανεξαρτήτως παραδιδόμενης ποσότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες παράδοσης και τον τρόπο πληρωμής.
  Άρθρο 115 παράγραφος 4Γ, η αναγραφή του είδους του καυσίμου στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών, πρέπει να αναγράφεται και στα αντίστοιχα τιμολόγια που εκδίδει προς τον κάτοχο λιανικής εμπορίας, η προμηθεύτρια Εταιρεία Εμπορίας.
  Άρθρο 116 παράγραφος 7, πως εξασφαλίζεται ο κάτοχος άδειας΄λιανικής εμπορίας για την ορθότητα της θερμοκρασίας φόρτωσης, βάσει της οποίας γίνεται η αναγωγή του όγκου και η χρέωση σε θερμοκρασία 15oC;
  Άρθρο 124 παράγραφος 1, θεωρούμαι απαραίτητο κατά την δειγματοληψία, προς αποφυγή λαθών και αμφισβητήσεων, να παραδίδεται προς φύλαξη στον κάτοχο αδείας λιανικής εμπορίας, αντίστοιχο δείγμα.
  Άρθρο 123 «Έλεγχος ποιότητας καυσίμου.»
  Πως θα γίνεται ο έλεγχος της ποιότητας καυσίμου, όταν δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση που αφορά την μοριακή ιχνηθέτηση των καυσίμων του Ν.4072/2012.
  Άρθρο 124 παράγραφος 6, να προσδιορίζεται χρονικό συγκεκριμένη ημερομηνία επανεξέτασης.