Κεφάλαιο 05 – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:56 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 71 – Για το άρθρο αυτό προτείνεται α) το περιεχόμενο του να μεταφερθεί στο άρθρο 66, στο οποίο θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες είναι πιθανή η δέσμευση τροφίμων και β) στο σημείο αυτό να γίνει αναλυτική αναφορά στις περιπτώσεις δέσμευσης βιομηχανικών προϊόντων, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη από τον Ν. 4072/2012 ή τις λοιπές διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στους Πίνακες 1Α και Β.

 • 24 Απριλίου 2017, 14:47 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 70 – Προτείνεται η προσθήκη «Κατάλογος των προϊόντων για τα οποία έχει δοθεί έγκριση βάσει του ΕΚ/66/2010, υπάρχει αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 • Για το άρθρο 69, παράγραφος 1B, προτείνουμε την εξής αλλαγή:
  “Εξαιρούνται τα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, για τα οποία έχουν καθιερώσει διεθνώς αναγνωρισμένες ονομασίες πώλησης (π.χ.: DVD, VIDEO, MP3, e-liquids, e-cigarettes κτλ), καθώς και προϊόντα για τα οποία υφίστανται ειδικότερες διατάξεις.”

  Στα προϊόντα με διεθνή αναγνωρισμένη ονομασία πώλησης να προστεθούν τα e-liquids και τα e-cigarettes, όπως είναι παγκοσμίως γνωστά τα υγρά αναπλήρωσης και οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου αντίστοιχα.

 • Για το άρθρο 69, παράγραφος 1B, προτείνουμε την εξής αλλαγή:
  “Την ονομασία πώλησης του προϊόντος, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, ώστε να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση για το είδος του προϊόντος.”

  Η απουσία της ονομασίας προϊόντων, που μπορεί να είναι προφανής, δεν συνεπάγεται παραπλάνησης του καταναλωτή και τις εξ αυτής ποινές.
  Όταν τα προϊόντα τοποθετούνται από εξειδικευμένα καταστήματα, να θεωρείτε ότι υπάρχει η επαρκής πληροφόρηση για τον καταναλωτή, ακόμη και απουσία της ονομασίας πώλησης.
  Π.χ. Ένα κατάστημα με ειδίκευση σε προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι προφανές ότι εμπορεύεται προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου και ότι δεν τίθεται θέμα μη πληροφόρησης του καταναλωτή.

 • Για το άρθρο 69, παράγραφος 1Α, προτείνουμε την εξής αλλαγή:
  «Την καταχωρησμένη εμπορική επωνυμία, το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και την ιστοθέση, του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης όπου υφίστανται, του προϊόντος στην ελληνική αγορά από την οποία προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης.»

  Δεν υπάρχει λόγος ούτε και πρόβλεψη από την εξαιρετικά εκτενή Ευρωπαϊκή νομοθεσία να παρατίθενται επί της επισήμανσης τα στοιχεία και του κατασκευαστή και του εισαγωγέα και υπεύθυνου διάθεσης, όπου αυτός υφίστανται.

 • 17 Απριλίου 2017, 20:57 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 71: Το εν λόγω άρθρο, αν και αναφέρεται αποκλειστικά στα τρόφιμα, ευρίσκεται στο Κεφάλαιο 5 το οποίο αφορά επισήμανση και ενδείξεις μη εδωδίμων! Προτείνεται, για λόγους νοηματικής και δομικής συνοχής των κειμένων και γειτνίασης των σχετικών άρθρων μεταξύ τους, η μεταφορά του είτε στο Κεφ.3, μετά το Αρθρο 14, είτε στο Κεφ. 14, πριν το Αρθρο 140.

 • 17 Απριλίου 2017, 20:11 | Συνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων (ΣΕΒΑΣ)

  Αρθρο 69, παραγραφος 8: Η διατύπωση της ιδιαίτερα σημαντικής αυτής παραγράφου δεν είναι σωστή νοηματικά και συντακτικά, με συνέπεια να δημιουργείται σύγχυση στον αναγνώστη: Η παρεμβολή των παραδειγμάτων της κοινοτικής νομοθεσίας έγινε στο μέσον της προτάσεως, αντί να την ακολουθήσουν στο τέλος αυτής. Οι δε αναφερόμενες Υπ. Αποφάσεις δεν ισχύουν πλέον.
  Η πρόταση θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί όπως ήταν στην μέχρι σήμερα εκδοχή των ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ 2090 Β του 2014, άρθρο 68, παρ. 8). Τα παραδείγματα θα μπορούσαν (εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο) να ακολουθούν:
  «Το παρόν άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που απορρέουν από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, όπως π.χ. για τα προϊόντα που εμπίπτουν στις διατάξεις των Κανονισμών 1272/2008/ΕΚ, 1907/2006/ΕΚ, 648/2004/ΕΚ και των Υπουργικών Αποφάσεων ΥΑ 3015811/2663/2010 (ΦΕΚ 1410/Β/2010), ΥΑ 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Β/2008), ΥΑ 82/2009 (ΦΕΚ 581/Β/2009) και ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β/2006)».

 • 14 Απριλίου 2017, 12:37 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 70 μειώνεται σημαντικά σε σχέση με το σημερινό το ύψος του προστίμου σε βάρος όσων προβαίνουν σε κακή, αβάσιμη ή παραπλανητική χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών.
  Γιατί αυτή η μείωση και τι μήνυμα δίδει όταν οι αβάσιμοι και καταχρηστικοί ισχυρισμοί και ψευδείς επικλήσεις περί δήθεν μεγάλων περιβαλλοντικών ωφελειών έχουν αυξηθεί ;

 • 14 Απριλίου 2017, 11:06 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 71 περί δεσμεύσεων διεγράφη η υπάρχουσα σήμερα στο αντίστοιχο 71.3 αναφορά στην επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων. Ο λόγος διαγραφής φαίνεται ακατανόητος, αφενός μεν διότι «το ειδικότερο κατά κανόνα υπερισχύει του γενικότερου» στην νομική επιστήμη, αφετέρου δε διότι όντως υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις περί δεσμεύσεων σε άλλες ρυθμίσεις.

 • 14 Απριλίου 2017, 11:52 | Θ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 69 1Β δεν μπορεί να γίνει κατανοητή η αιτιώδης σχέση που να δικαιολογεί λογικά το συμπέρασμα ή την συνεπαγωγή ότι η αναγραφή της ονομασίας πώλησης προιόντος εξασφαλίζει επαρκή πληροφόρηση και μη παραπλάνηση του καταναλωτή για το είδος του προιόντος. Δεν υπάρχει επαρκής λογική σύνδεση ή συνεπαγωγή μεταξύ τους.

  Το άρθρο 69 κατ’ επανάληψη περιέχει αναφορές ή παραπομπές στο άρθρο 85.1 των ΔΙΕΠΠΥ αντί του άρθρου 84.1