Κεφάλαιο 10 – ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Για να δείτε το περιεχόμενο του κεφαλαίου κάντε κλικ εδώ

 • 24 Απριλίου 2017, 14:36 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 104
  Όμοια με την παρατήρηση στο άρθρο 102, η έννοια «διάθεση στην αγορά», σύμφωνα με την ΔΠΠ 1418/27-04-2016, έχει την έννοια της πρώτης φοράς που καθίσταται διαθέσιμο ένα όργανο μέτρησης στην ενωσιακή αγορά. Εφόσον τα ελεγκτικά όργανα δεν ελέγχουν την συμμόρφωση των οργάνων όταν αυτά διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά αλλά όταν πωλούνται ή είναι σε χρήση εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας τους, προτείνεται η αλλαγή του όρου σε «διάθεση προς πώληση», «διατίθενται προς πώληση» κλπ.

  Άρθρο 104 παράγραφος 1
  Η διατύπωση εξακολουθεί να παραμένει προβληματική καθώς διαβάζοντας την παράγραφο συμπεραίνεις ότι δύο τεινά μπορούν να συμβαίνουν i) Εκτός από τα όργανα μέτρησης που περιγράφονται στις MID, και αναφέρονται στην περίπτωση α), υπάρχουν και άλλα όργανα. Στην περίπτωση αυτή, το καλύτερο θα ήταν τα όργανα αυτά να περιγραφούν ώστε να γνωρίζουν οι περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες ποιά είναι αυτά, Ή ii) Τα όργανα μέτρησης είναι μεν όσα περιγράφονται στην α) περίπτωση αλλά η διαδικασία έγκρισης των οργάνων της β) περίπτωσης ήταν διαφορετική από ότι προέβλεπαν οι MID. Στην περίπτωση αυτή, το καλύτερο θα ήταν να δημιουργηθεί μητρώο των εγκρίσεων αυτών, ώστε να γνωρίζουν οι περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες ποιές είναι οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί.

  Άρθρο 104 παράγραφος 2
  Η παράγραφος πρέπει να τροποποιηθεί και να λάβει υπόψη την ΔΠΠ 1418/27-04-2016 ΦΕΚ 1231Β Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων.

  Άρθρο 104 παράγραφος 4
  Να τροποποιηθεί η παράγραφος και να αναφέρει συγκεκριμένες κυρώσεις για όργανα μέτρησης τα οποία δεν έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας ή δεν έχει εκδοθεί για αυτά δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Ίσως ανάλογη κύρωση με το άρθρο 104 παράγραφος 7.Β

  Άρθρο 104 παράγραφος 5
  Δεν υπάρχει πρόβλεψη για κύρωση σε περίπτωση που δεν διατίθεται κατά τον έλεγχο η Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

  Άρθρο 104 παράγραφος 6
  Δεν υπάρχει νοηματική συνοχή καθώς ενώ αναφερόμαστε σε όργανα μέτρησης που διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας πριν τον Οκτώβριο του 2006, στην περίπτωση Α γίνεται αναφορά σε κύρωση στον εισαγωγέα για όργανο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας. Θα μπορούσε να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για όργανο για το οποίο δεν έχει εκδοθεί έγκριση κυκλοφορίας, σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 4, Άρθρο 104.

  Άρθρο 104 παράγραφος 7
  Προτείνεται η αναρίθμηση του 6.Β σε περίπτωση γ

  Άρθρο 104 παράγραφος 9
  Να διαγραφεί η πρώτη λέξη «κυρώσεις» καθώς αποτελεί πλεονασμό.

  Άρθρο 106 παράγραφος 7
  Η παράγραφος πρέπει να τροποποιηθεί από το λανθασμένο «…πλεόν των κυρώσεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 109..», στο ορθό «…πλεόν των κυρώσεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 109..»

  Άρθρο 107
  Στην περίπτωση Πρατηρίου Υγραερίου Κινητήρων, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών του φακέλου τεκμηρίωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016 ΦΕΚ 2113Β και τα παρακάτω 1) Υπεύθυνη Δήλωση πρατηριούχου και 2) Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης, σχετικά με την αναγωγή .

 • 24 Απριλίου 2017, 14:25 | Φ. Σαμιώτης

  Άρθρο 102
  Να τροποποιηθούν τα σημεία τα οποία αναφέρουν «διάθεση στην αγορά» ή παρεμφερείς όρους καθώς η έννοια αυτή όπως αναλύεται, τόσο στην Υ.Α. Φ2-1347/6.6.2013 όσο και στην ΔΠΠ/1417/2016, σημαίνει «η πρώτη φορά κατά την οποία ένα όργανο καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά». Εφόσον τα ελεγκτικά όργανα δεν ελέγχουν την συμμόρφωση των οργάνων όταν αυτά διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά αλλά όταν πωλούνται ή είναι σε χρήση (εντός συγκεκριμένων χωρικών ορίων αρμοδιότητας τους), προτείνεται η αλλαγή του όρου «διάθεση στην αγορά» σε «διάθεση προς πώληση», «διατίθενται προς πώληση» κλπ.

  Άρθρο 102 παράγραφος 3
  Η παράγραφος προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής «…η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε α)μετά το 1992 και μέχρι την 26/04/2016, προβλέπεται από την Οδηγία 2009/23/ΕΚ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Υ.Α. Φ2-1347/6.6.2013 (ΦΕΚ 1392/Β/2013) β) μετά την 27/04/2016, προβλέπεται από την Οδηγία 2014/31/ΕΕ όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΔΠΠ/1417/2016 ΦΕΚ 1230Β/27-04-16, όπως ισχύει».

  Άρθρο 102 παράγραφος 7
  Η παράγραφος 7 αποτελεί μια γενική πρόταση η οποία μπορεί είτε να διαγραφεί (καθώς υπάρχει εκτενής ανάλυση όλων των περιπτώσεων μη συμμορφούμενων οργάνων στις παραγράφους 10 έως 14) είτε να τροποποιηθεί ώστε συμπεριλάβει την περίπτωση όπου ένα όργανο μέτρησης δεν έχει καθόλου έγκριση (με αναφορά ανάλογης κύρωσης).

  Άρθρο 102 παράγραφος 8
  Στην παράγραφο αυτή προτείνεται να περιληφθεί κύρωση για τους χρήστες οργάνων ζύγισης, για τα οποία ενώ υπάρχει περιορισμός ως προς την χρήση, τα χρησιμοποιούν για εμπορικές συναλλαγές.

  Άρθρο 102 παράγραφος 10
  Στην παράγραφο αυτή δεν αναφέρεται κύρωση για την περίπτωση όπου, παρά τη δέσμευση τα όργανα μέτρησης χρησιμοποιηθούν.

  Άρθρο 102 παράγραφος 13
  Θα πρέπει να τροποποιηθεί η αρίθμηση από 13 σε περίπτωση Δ. και το κείμενο να τροποποιηθεί «Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες. Εάν παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν ….»

 • 23 Απριλίου 2017, 20:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Οι τις διατάξεις του ADR σε συνδυασμό με τις διατάξεις Πυρασφάλειας (ATEX κ.λ.π.) και περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την χρήση του Δημόσιου οδικού δικτύου ή στάθμευσης του Βυτιοφόρου οχήματος, υπάρχει υποχρέωση μη απόρριψης στο περιβάλλον ατμών καυσίμου – «στεγανότητας» και ασφάλειας έναντι διαρροής καυσίμου στο περιβάλλον σε περίπτωση ανατροπής ή εισόδου φλόγας μέσω ελεύθερων διόδων επικοινωνίας με εναπομένον καύσιμο όπως στον « μετρητή – αεροδιαχωριστή» κ.λ.π..
  Σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται η ασφάλεια της λειτουργίας του αεροδιαχωριστή κατά την παράδοση καυσίμου και η αξιοπιστία του οργάνου μέτρησης (ΜΙ – 005 της αριθ. ΔΠΠ 1418/16 κοινής Υπουργικής απόφασης) όταν πραγματοποιείται:
  α) κάλυψη από τον εσωτερικό μηχανισμό toy kataskeyast;h των θυρίδων «διόδων του αέρα» του αεροδιαχωριστή αυτόματα κατά την παράδοση του καυσίμου, λόγο αύξησης της πίεσης στην κοιλότητα του αεροδιαχωριστή
  β) ο διακόπτης / τάπα βρίσκεται στην θέση κλειστό των θυρίδων «διόδων του αέρα» του αεροδιαχωριστή «με καλυμμένη την δίοδο του αέρα», για λόγους προστασίας αεροδιαχωριστή-δίσκων αυτόματης στεγανοποίησης των θυρίδων από την είσοδο σκόνης ή ξένων σωμάτων κατά την μετακίνηση του Βυτιοφόρου ή την στάθμευση του λόγο αναμονής ή φόρτωσης καυσίμου.
  αφού ληφθούν υπόψη
  1. οι προδιαγραφές των κατασκευαστών των οργάνων μέτρησης -αεροδιαχωριστών
  2. οι διατάξεις του ADR
  3. οι ειδικές διατάξεις Πυρασφάλειας για τα βυτιοφόρα οχήματα κατά την παράδοση καυσίμων και κατά την χρήση του δημόσιου και ιδιωτικού οδικού δικτύου
  4. άλλες σχετικές διατάξεις
  όπου στην ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. αναφέρεται ο όρος
  «Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)»
  θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο
  «Αεροδιαχωριστής σε κατάσταση ορθής λειτουργίας (απομάστευση ατμών/αέρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή στο διαμέρισμα δεξαμενής / δίκτυο ανάκτησης ατμών «ελεύθερη δίοδος αέρα» ή άνοιγμα της διόδου αέρα/ατμών με απόρριψη στην ατμόσφαιρα (διακόπτης / τάπα στην θέση ανοικτό) πριν την έναρξη παράδοσης καυσίμου στην δεξαμενή του πελάτη «ελεύθερης δίοδος αέρα» για τα βυτιοφόρα οχήματα Πετρελαίου θέρμανσης)

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  Αριθμός μητρώου ΤΕΕ: 140370
  Αριθμός Άδειας ΥΑ Ρεθύμνου: 84
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ – ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 37
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Τηλεομοιότυπο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346