Άρθρο 21 – Περιφερειακές Πανεπιστημιακές Εκπαιδευτικές Μονάδες Π.Φ.Υ.

1. Θεσμοθετούνται οι Περιφερειακές Πανεπιστημιακές Εκπαιδευτικές Μονάδες Π.Φ.Υ. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας, κατόπιν γνωμοδότησης του ΚΕ.Σ.Υ. και εισήγησης του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. εγκρίνεται η σκοπιμότητα μετατροπής μονάδας παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. σε Περιφερειακή Πανεπιστημιακή Εκπαιδευτική Μονάδα Π.Φ.Υ. στις Υγειονομικές Περιφέρειες, που υφίστανται Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής με υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι Πανεπιστημιακές Μονάδες Π.Φ.Υ. δύναται να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. στην κατεύθυνση της ανάπτυξης συνεργασίας με υπηρεσίες ή προσωπικό τους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Π.Φ.Υ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3329/05 (Α’ 81).

2.Σκοπός των Μονάδων αυτών είναι η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ολοκληρωμένων και ενιαίων υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό αναφοράς τους σε συνδυασμό με την ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 και του προσωπικού που εργάζεται ήδη στις υπάρχουσες δομές καθώς και η εκπαίδευση στην Ιατρική της Κοινότητας. Οι Μονάδες αυτές αναλαμβάνουν ιδίως:
α) να εκπονούν και να διεξάγουν ταχύρρυθμα Προγράμματα Εκπαίδευσης στην Π.Φ.Υ., τα οποία απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας που προσλαμβάνονται στις Τοπικές Ομάδες Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017,
β) να υποστηρίζουν τη δια βίου εκπαίδευση των επαγγελματιών Π.Φ.Υ., που λειτουργούν ήδη στην Υγειονομική τους Περιφέρεια, καθώς και φοιτητών σχολών επαγγελμάτων ΠΦΥ και ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής,
γ) να καταρτίζουν προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της Π.Φ.Υ., εντάσσοντας τα κατάλληλα Προγράμματα Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες ακαδημαϊκής και δια βίου εκπαίδευσης,
δ) να αναπτύσσουν τις απαραίτητες μεθόδους, διαδικασίες και διαγνωστικά εργαλεία, για τη βελτίωση της ποιότητας της κλινικής και διοικητικής διαχείρισης στην Π.Φ.Υ.,
ε) να αξιολογούν την πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω δραστηριοτήτων, κοινοποιώντας τα αποτελέσματα αυτής στο Κε.Σ.Υ.Πε. και στον Υπουργό Υγείας σε ετήσια βάση.

3.Οι Οργανισμοί των Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Μονάδων Π.Φ.Υ. εκδίδονται με αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ. Με τον Οργανισμό καθορίζονται οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του Οργανισμού τα Τμήματα Ιατρικής των Πανεπιστημίων, στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η Πανεπιστημιακή Μονάδα Π.Φ.Υ. συνδράμουν με ανθρώπινο δυναμικό στη στελέχωσή τους, κατόπιν Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του οικείου Πανεπιστημίου και της αρμόδιας Υ.Πε.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:27 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών μονάδων Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της ειδικότητας στη χώρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την προαγωγή της έρευνας σε επίπεδο κοινότητας. Όπως και για την έκθεση των προπτυχιακών φοιτητών της ιατρικής στις αρχές και τις αξίες της ΠΦΥ, σε πρότυπους ρόλους ιατρών ΠΦΥ και στις ακαδημαϊκές ευκαιρίες μιας καριέρας στην ΠΦΥ, που δυνατόν να τους επηρεάσουν θετικά στο να επιλέξουν μελλοντικά την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Σημαντικός είναι ο ρόλος τους και στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ιατρών και στην εκπαίδευση στην ειδικότητα σε αγαστή συνεργασία με την αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία, που πρέπει να είναι κυρίως υπεύθυνη στο πεδίο αυτό.
  Οι πανεπιστημιακοί οργανισμοί είναι σημαντικό να δημιουργηθούν όπου υπάρχει μέλος ΔΕΠ με το αντικείμενο και την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή με το αντικείμενο της ΠΦΥ ή έστω με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και άλλο αντικείμενο πχ Κοινωνική Ιατρική. Καθώς οι πανεπιστημιακές μονάδες καλούνται να σηκώσουν ένα σημαντικό βάρος και δυστυχώς τα μέλη ΔΕΠ με αντικείμενο και ειδικότητα στη Γενική/ Οικογενειακή Ιατρική σπανίζουν (ακόμα και στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας με τα εξακόσια και πλέον μέλη ΔΕΠ, δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ με αντικείμενο και ειδικότητα Γενικής/ Οικογενειακής Ιατρικής…) στην περίπτωση που δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ με αντίστοιχο αντικείμενο ή ειδικότητα, δυνατόν να δημιουργούνται πανεπιστημιακές μονάδες που να στελεχώνονται από Γενικούς Ιατρούς με διδακτορική διατριβή ή/ και μεταπτυχιακές σπουδές και να λειτουργούν υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ από άλλα πανεπιστήμια.

 • 1 Μαΐου 2017, 20:00 | Peitsidou

  Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εκπαιδευτικες μονάδες ΠΦΥ για όλους τους επιστήμονες υγείας που την ασκούν και όχι μόνο τους ιατρούς. Οπότε θα πρέπει να εμπλακούν στην παροχή της εκπαίδευσης επιστήμονες από όλους τους κλάδους και όχι μόνο μέλη ΔΕΠ ουσιαστικά τριών ιατρικών σχολών της χώρας, δηλαδή τέσσερα άτομα μια και αμιγώς έδρα Γενικής Ιατρικής δεν υπάρχει σε καμία ιατρική σχολή. Το ορθό είναι να ονομαστούν Περιφέρειακες Εκπαιδευτικες Μονάδες ΠΦΥ και να υπάρχει συνεργασία για την εκπαίδευση με ΑΕΙ, όσο και με ΤΕΙ κλάδων Υγείας.
  Με εκτίμηση Δρ.Πε’ι’τσίδου Ελένη
  Γενικός /Οικογενειακός Ιατρός

 • Ασαφές άρθρο με πολλά κενά ως προς τη σκοπιμότητα δημιουργίας. Δηλαδή οι γενικοί γιατροί που προβλέπεται να στελεχώνουν τα πάντα στην ΠΦΥ, όπως και το λοιπό προσωπικό που θα προσλαμβάνεται δεν θα έχει την κατάρτιση και θα χρήζει ταχύρρυθμης εκπαίδευσης για να αναλάβει υπηρεσία, άραγε για πόσο διάστημα;
  Η δια βίου εκπαίδευση που ήδη υφίσταται θα χορηγείται από άλλον ή θα είναι διαφορετική;

 • 29 Απριλίου 2017, 23:01 | Βαμβακιδου Μαρία

  Συμφωνώ με τους KONSTANTINOS, Παναγιώτα Σουρτζή και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ, διότι έτσι δίνεται η δυνατότητα συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης όλων των επιστημόνων υγείας της Π.Φ.Υ.,απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των Μανάδων Π.Φ.Υ..

 • 27 Απριλίου 2017, 22:30 | Ανδριανή Τσαγκάρη-Παιδίατρος ΚΥ Βύρωνα

  1) Δεν υφίστανται σε όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες Τμήματα ή Σχολές Ιατρικής με υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Άρα η μετατροπή μονάδας ΠΦΥ σε Πανεπιστημιακή μόνο στις ΥΠΕ που υπάρχουν υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο είναι αποσπασματική και άνιση ανά την επικράτεια.
  2) Η εξυπηρέτηση των γενικών σκοπών του άρθρου 2 οφείλει να αφορά τον πληθυσμό και το προσωπικό όλων ανεξαιρέτως των Κέντρων και Μονάδων Υγείας και όχι μόνο 3-4 Πανεπιστημιακών Μονάδων ανά την Ελλάδα. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τα ταχύρρυθμα προγράμματα πρέπει να είναι γεωγραφικά προσιτά για τους επαγγελματίες ΠΦΥ, τους φοιτητές και τους ειδικευόμενους και όχι πχ σε μία μονάδα ανά ΥΠΕ. Τα γ , δ και ε πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας ειδικών τμημάτων ΠΦΥ των Πανεπιστημιακών Ιατρικών σχολών (όπου δεν υπάρχουν να δημιουργηθούν) σε συνεργασία με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, το Υπουργείο Υγείας και τις ΥΠΕ.
  3) Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την έκδοση των Οργανισμών του άρθρου 3 ώστε να μη δημιουργηθεί “κερκόπορτα” καταστρατήγησης των εργασιακών σχέσεων ΠΑΑ των ιατρών στις δομές ΠΦΥ όπως θεσμοθετήθηκαν με τους νόμους 4238/2014, 4368/2016 και 4461/2017.

 • 27 Απριλίου 2017, 17:56 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  Στο υπάρχον επιστημονικό και άλλο ανθρωπινο δυναμικό της 1ης ΥΠΕ, αλλά και σε άλλες ΥΠΕ απο ότι ξέρω υπηρετούν ηδη 27 διδακτορικά ελληνικών Πανεπιστημιων, γιατροί με πλουσια βιογραφικά ακαδημαικού επιπέδου με εργασιες πρωτοτυπες και ενδιαφέροντος πρωτοβαθμίου που αφιέρωσαν την καρριέρα τους στην ΠΦΥ. Είναι εντελώς άδικο και στα όρια του μεμπτου να αξιολογούνται, να εξομβελίζονται ή να παραγκωνίζεται το Υπάρχον Δυναμικό από σεμιναριοτροφοδοτούμενους συχνα φωτογραφημένους «πανεπιστημιακούς» με μικρή συμμετοχή στην ενεργό ιατρική θεραπευτική ζωή. Δεν μπορεί η διοικητική και επιστημονική επετηριδα να ανταγωνιζεται πανεπιστημιακά συμφέροντα που συχνα αποξενωνονται απο την Κοινωνία που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Δικαιολογημένα οδοντιατροι, νοσηλευτριες μαιες, οδοντοτεχνιτες να εγείρουν αμφισβητήσεις στους αιώνιους «επιτηδευματίες» που δεν τους είδαμε ποτέ στο χώρο εργασίας μας.

 • Δεν έχω πεισθεί για την αναγκαιότητα του πανεπιστημίου στην ΠΦΥ

 • 23 Απριλίου 2017, 11:03 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  τα ΑΕΙ της Ελλάδας είναι τα Παν/μια & τα ΤΕΙ, άρα είναι αναγκαία η μετονομασία του τίτλου σε «Περιφερειακές Εκπαιδευτικές Μονάδες Π.Φ.Υ» όπου όμως θα συμμετέχουν όχι μόνον τα σχετικά τμήματα των Παν/μιων % των ΤΕΙ, αλλά και τα συλλογικά όργανα των επαγγελμάτων που εμπλέκονται στην Π.Φ.Υ και έχουν την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των.

 • 22 Απριλίου 2017, 10:06 | Τσουμάνη Ναταλία

  Πολύ σημαντική η λειτουργία Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Μονάδων Π.Φ.Υ. που εισάγεται με το παρόν άρθρο. Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθούν τα εξής για την ευρύτερη εφαρμογή: 1)θα πρέπει να προστεθεί πως στις παραπάνω μονάδες (σε επίπεδο σύστασης και επιστημονικής υποστήριξης) θα συμμετέχουν και τα τμήματα που ανήκουν στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) που βρίσκονται κοντινότερα σε αυτές, με στόχο την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παραγράφου.Θα πρέπει να εκπαιδευτούν στην ΠΦΥ όχι μόνο Γιατροί αλλά και Νοσηλευτές και Κοινωνικοί Λειτουργοί και Επισκέπτες υγείας και Διατολόγοι και όλες οι ειδικότητες που δυνητικά μπορούν να εργαστούν στην ΠΦΥ 2) θα πρέπει να προστεθεί πως στις παραπάνω μονάδες να μπορούν να εκπαιδεύσουν και τα ήδη υπάρχων στελέχη που εργάζονται στην ΠΦΥ (χωρίς να είναι μόνιμα μέλη ΔΕΠ) και διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Για παράδειγμα το ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Ηρακλείου Κρήτης στέλνει φοιτητές Νοσηλευτικής στις δομές του ΠΕΔΥ Ηρακλείου και την εποπτεία την έχουν Νοσηλευτές προσοντούχοι που υπηρετούν στη Μονάδα. Μην αποκλείσετε ικανά στελέχη που ήδη εργάζονται στην ΠΦΥ και την γνωρίζουν καλύτερα από αυτούς που την διδάσκουν μόνο στα χαρτιά.

  Με εκτίμηση Ναταλία Τσουμάνη- Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας- ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 20 Απριλίου 2017, 11:52 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Θα συμφωνήσω με την πρόταση της κας Τσουγένη.

 • 19 Απριλίου 2017, 01:00 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Συμφωνώ με τον KONSTANTINOS και συμπληρωματικά με την πρόταση της Π.Σουρτζή να προστεθεί και στο Τμήμα Ιατρικής «και άλλων Σχολών Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ».
  Στη παραγρ.1 του παρόντος άρθρου στο «δυνατότητα προγραμματικών συμβάσεων των Πανεπιστημιακών Μονάδων ΠΦΥ με τους Ο.Τ.Α.» να προστεθεί «και με Συλλογικούς Επαγγελματικούς Φορείς που εκ των νομοθετικών διατάξεων σύστασης και των καταστατικών ιδρύσεως τους φέρουν την ευθύνη και έχουν τη δυνατότητα πιστοποίησης συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των μελών τους».

 • 17 Απριλίου 2017, 14:14 | Παναγιώτα Σουρτζή

  Η αρχική και συνεχής εκπαίδευση των επιστημόνων/επαγγελματιών ΠΦΥ είναι προαπαιτούμενο της αποτελεσματικής λειτουργίας των μονάδων ΠΦΥ και προτείνω:

  στην παράγραφο 1 να προστεθεί στο Τμήματα Ιατρικής «και άλλων Επιστημών Υγείας» όπου υπηρετούν μέλη ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο … «ή Κοινοτικής Νοσηλευτικής, κ.ά.»

  στην παράγραφο 2 να αλλάξει το «εκπαίδευση στην Ιατρική της Κοινότητας» σε «εκπαίδευση στην Υγεία της Κοινότητας» ώστε να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους αλλά και να εστιάζει στην Υγείας και όχι στην Αρρώστια.

 • 13 Απριλίου 2017, 19:33 | KONSTANTINOS

  Πολύ σημαντική η λειτουργία Πανεπιστημιακών Εκπαιδευτικών Μονάδων Π.Φ.Υ. που εισάγεται με το παρόν άρθρο. Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθούν τα εξής για την ευρύτερη εφαρμογή: 1) Στα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ των ιατρικών σχολών να προστεθούν και μέλη με κατεύθυνση την Κοινωνική Ιατρική διότι σε κάποιες Ιατρικές σχολές δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ Οικογενειακής Ιατρικής ή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 2)θα πρέπει να προστεθεί πως στις παραπάνω μονάδες (σε επίπεδο σύστασης και επιστημονικής υποστήριξης) θα συμμετέχουν και τα τμήματα (καθηγητές με αντικείμενο την κοινοτική υγεία και την Π.Φ.Υ.) που ανήκουν στις Σχολές Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται κοντινότερα σε αυτές, με στόχο την καλύτερη επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2.

  Δασκάλου Κωνσταντίνος
  Επισκέπτης Υγείας

 • 13 Απριλίου 2017, 15:44 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Πρόταση Προέδρου Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (ΕΟΟ) κ. ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:

  Μετά το άρθρο 21 προτείνεται η προσθήκη άρθρου με τον αριθμό 22 για τη θέσπιση του Ινστιτούτου Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ, με την ακόλουθη διατύπωση:
  «1. Η ΕΟΟ, κεντρικό συντονιστικό όργανο των οδοντιάτρων και των οδοντιατρικών συλλόγων της χώρας, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της διαχείρισης, πιστοποίησης και μοριοδότησης του συστήματος συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης των οδοντιάτρων.

  2. Με την 4-3-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΟ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 1026/1980 και 11 παρ. Η του Ν. 2955/2001, ιδρύεται Ινστιτούτο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων της ΕΟΟ», με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των οδοντιάτρων στη δια βίου επαγγελματική επιμόρφωση, το συντονισμό και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής επιμόρφωσης και την πιστοποίηση των προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης (ΣΕΕ) των οδοντιάτρων, με έδρα την Αθήνα, οδός Θεμιστοκλέους, αρ. 38».