Άρθρο 11 – Ομάδα Υγείας

1. Η Ομάδα Υγείας στελεχώνεται όπως η Τοπική Ομάδα Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4461/2017, εκτός αν μετά από ειδικά τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ορίζεται διαφορετικά.

2. Η Ομάδα Υγείας συνεργάζεται με άλλες Ομάδες Υγείας με σκοπό τη συνεχή και ολοκληρωμένη φροντίδα του πληθυσμού ευθύνης τους και την αυτοαξιολόγηση των υπηρεσιών τους, παρακολουθεί τα σχετιζόμενα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προβλήματα και ενημερώνει σχετικά το Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ.. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., μετά από πρόταση της Ομάδας Υγείας και σύμφωνη γνώμη του Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ. η Ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας, με κριτήρια ιδίως τις τοπικές ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

3. Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας αναλύονται ως εξής:

α) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο οικογενειακός γιατρός για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως να:
αα) διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
αβ) επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
αγ) διαχειρίζεται τα χρόνια νοσήματα και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
αδ) συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας
αε) μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
αστ) διασφαλίζει την παρηγορητική φροντίδα,
αζ) συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και των μελών μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
αη) συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας,
αθ) λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).
β) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο οικογενειακός γιατρός για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως να:
βα) παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
ββ) αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),
βγ) υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη,
βδ) υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
βε) πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες,
βστ) ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,
βζ) τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
βη) πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
βθ) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,
βι) υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.
γ) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο/η νοσηλευτής/-τρια οφείλει ιδίως να:
γα) προάγει την υγεία του πληθυσμού,
γβ) αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδα υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση)
γγ) αποβλέπει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής,
γδ) συμμετέχει ενεργά στο συντονισμό και τη συνέχεια της φροντίδας καθώς και τη διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας,
γε) συντείνει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας,
γστ) παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές τους σε αυτές.

δ) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο/η επισκέπτης/-τρια υγείας οφείλει ιδίως να:
δα) στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων υγείας,
δβ) βελτιώνει τους όρους ποιότητας ζωής της κοινότητας,
δγ) υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας,
δδ) αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
δε) συμμετέχει στην χάραξη πολιτικών υγείας.
δστ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας
δζ) υλοποιεί προγράμματα εμβολιασμού στην κοινότητα

ε) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο/η κοινωνικός λειτουργός οφείλει ιδίως να:
εα) παρεμβαίνει στις αιτίες των ανισοτήτων της υγείας,
εβ) προσφέρει υπηρεσίες που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών,
εγ) εκτιμά, καταγράφει και παρεμβαίνει στους βιοψυχοκοινωνικούς παράγοντες της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού ευθύνης,
εδ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας,
εε) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα παιδικής προστασίας, προστασίας υπερηλίκων,
αναπήρων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
εστ) φροντίζει για τη διασύνδεση των δομών και των φορέων μεταξύ τους με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

4. Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών της, η Ομάδα Υγείας αντιμετωπίζει και επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας, τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα:
α) ενημερώνεται για τις λοιμώξεις, τους παράγοντες κινδύνου και τις πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της,
β) συνεργάζεται με τους επαγγελματίες της δημόσιας υγείας και
γ) συμβάλλει στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετιζόμενο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες δημόσιας υγείας θέμα.

5. Οι δράσεις δημόσιας υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς:
α) Εμβολιασμούς,
β) Προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο,
γ) Προγεννητική φροντίδα,
δ) Προαγωγή της υγείας και μεταβολή του τρόπου ζωής (αλλαγή συμπεριφοράς) και
ε) Διαχείριση των χρόνιων ασθενών.

6. Το διοικητικό προσωπικό της Ομάδας Υγείας έχει ως κύρια καθήκοντα τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Ομάδας Υγείας, την υποστήριξη των ληπτών υπηρεσιών υγείας κατά τη διαδικασία εγγραφής τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του παρόντος στην οικεία Το.Μ.Υ. όπου παρέχει τις υπηρεσίες της, τη διαχείριση των προγραμματισμένων επισκέψεων (ραντεβού) και την παρακολούθηση του χρόνου αναμονής.

7. Για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και για την ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδα Υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κατά την αξιολόγηση αποτιμώνται:
α) το ανθρώπινο δυναμικό και οι υλικοί πόροι της Ομάδας Υγείας,
β) η διαδικασία παροχής υπηρεσιών με έμφαση στη διασφάλιση της διαφάνειας των υπηρεσιών,
γ) η χρήση, κατά ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση, των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ομάδας Υγείας και
δ) η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η ποιότητα στις υπηρεσίες της Ομάδας Υγείας γίνεται με ανθρωποκεντρικά κριτήρια που αφορούν στην ικανοποίηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανοποίηση του προσωπικού και την ανάπτυξη του πλαισίου της οργάνωσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Κε.Σ.Υ.Πε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, τα κριτήρια και οι κατάλληλοι δείκτες, ο μηχανισμός αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

8. Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα κατοχυρωμένα με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:45 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Πρέπει να γίνει αντίστοιχο άρθρο με ορισμό ομάδας Αποκατάστασης
  για να αποφεύγονται περισσότερες θεραπείες, εξετάσεις, αλλά και η ταλαιπωρίας των ατόμων -μικρών και μεγάλων- ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:12 | Μαρία Μηλάκα

  Δεν εννοείται ένας κλάδος 35.000 χιλιάδων περίπου νοσηλευτών, που εργάζεται και στηρίζει το σύστημα υγείας της χώρας μας, με 3000 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 500 διδακτορικούς, να είναι αποκλεισμένος και νομοθετικά από τη χάραξη πολιτικών υγείας . Θα ήταν τουλάχιστον σχήμα οξύμωρο, αν δεν ήταν γραπτώς αποτυπωμένο στο Σ.Ν. Θεωρώ ότι είναι μία… παράλειψη, που ωστόσο πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα.

  Μαρία Μηλάκα
  Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Περιστερίου

 • Άρθρο 11 – Ομάδα Υγείας

  Προσθήκη στη παράγραφο 3

  στ) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος οφείλει ιδίως να:
  στα) υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας,
  1) συμμετέχει στη χάραξη πολιτικών υγείας,
  2) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας,
  3) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα διατροφικής αγωγής, διατροφικών διαταραχών και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
  4) υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους,
  5)συνεργάζεται μαζί με τον Παιδίατρο για την σωστή παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών και συμπληρώνει στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού.
  6)υποστηρίζει τη λειτουργία δομών σε τοπικό επίπεδο (κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων διατροφής σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς)
  7)συνεργάζεται με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη οικονομικά ευπαθών ατόμων και ομάδων

  Το παραπάνω προϋποθέτει τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νόμου 4461/2017 άρθρο 106 παράγραφος 3 με τη προσθήκη
  ια) Διαιτολόγος Διατροφολόγος ΠΕ-ΤΕ κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος

  Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει θεσμοθετηθεί στα νοσοκομεία η ύπαρξη Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης με βάση το Ν.4052/2012-άρθρου 134 (“Δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής”) και την ΥΑ Α3α/οικ.6021/2016 (ΦΕΚ 301/Β/15-02-2016) με τίτλο “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:26 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ Η ΜΑΙΑ/ΜΑΙΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΑΣ ΤΟΝΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΟΣΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΦΥ,
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ.ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΕΙ ΤΟ
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΦΥ,ΕΥΧΟΜΑΙ
  ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΠΩΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΙΩΝ/ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
  ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ.

 • 2 Μαΐου 2017, 02:58 | Ελένη

  Στο Άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 83/1989 – ΦΕΚ 37/Α/7-2-1989 διατυπώνεται σαφέστατα ότι οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας, εκτός των άλλων που οφείλετε να γνωρίζετε ως Υπουργείο,απασχολούνται «Στις πάσης φύσεως νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας και στα τμήματα των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.» Κάτι που σημαίνει πως αν τελικά δεν συμπεριληφθούν στον κατάλογο επαγγελματιών υγείας για τη στελέχωση των Κέντρων Υγείας, θα πρόκειται για εξόφθαλμη παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Ε.Δ.Υ.

 • 2 Μαΐου 2017, 01:25 | Νικόλαος Σταμούλης

  3/αε) Κρίνεται απαραίτητη η φροντίδα από εξειδικευμένο ιατρό Αποκατάστασης, στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου εμπίπτει η φροντίδα των συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι ο «Γενικός Ιατρ’ος των ατόμων με αναπηρία». Λόγω της εκπαίδευσης των ιατρών ΦΙΑπ σε Παθολογία, Νευρολογία και Ορθοπεδική καθώς και η εμβάθυνση στην Παθολογία όλων των συστημάτων των ατόμων με αναπηρία (ουρολογικό, αναπαραγωγικό αναπνευστικό κτλ) είναι πιο εύκολο για τον ιατρό ΦΙΑπ να αντεπεξέλθει ως οικογενειακός ιατρός παρά για έναν Γενικό Ιατρό ή έναν Παθολόγο να προασπίσει την υγεία ατόμων με αναπηρία (ασθενείς μετά από ΑΕΕ, ΚΝΜ, ΚΕΚ, ΣΚΠ κτλ)
  Νίκος Σταμούλης Ιατρός ΦΙΑπ

 • 2 Μαΐου 2017, 01:06 | Κική

  Από τη στιγμή που μιλάμε για δημόσια υγεία πρόληψη και προαγωγή αυτής, θα έπρεπε να υπάρχει και ένας υγειονολόγος ο οποίος θα βοηθάει και γιατί όχι θα συντονίζει και την ομάδα!

 • Διαφωνούμε με τις δράσεις που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας, αφού δεν περιλαμβάνεται η μαία στους επαγγελματίες υγείας. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να περιλαμβάνεται ο προληπτικός προσυμπτωματικός έλεγχος των γυναικών και η προγεννητική φροντίδα, αφού δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα στα συγκεκριμένα μέλη της Ομάδας υγείας. Με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου θίγονται τα κατοχυρωμένα με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των μαιών/μαιευτών.
  Παράγραφος 5
  Θεωρούμε ότι θα πρέπει από τη συγκεκριμένη παράγραφο, να απαλειφθεί το β και το γ ή να γραφεί ως εξής:
  Οι δράσεις δημόσιας υγείας που υλοποιεί η Ομάδα Υγείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές αφορούν ενδεικτικώς: 
  α) Εμβολιασμούς, 
  β) Προληπτικό, προσυμπτωματικό έλεγχο (σε συνεργασία με το «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών» όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος)
  γ) Προγεννητική φροντίδα (σε συνεργασία με το «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών» όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος), 
  δ) Προαγωγή της υγείας και μεταβολή του τρόπου ζωής (αλλαγή συμπεριφοράς) και 
  ε) Διαχείριση των χρόνιων ασθενών. 
  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

 • 2 Μαΐου 2017, 00:05 | Σοφία Ανυσιάδου

  O Επόπτης Δημόσιας Υγείας είναι ο αρμόδιος σε ένα Νοσοκομείο να εκτελέσει τον υγειονομικό έλεγχο ώστε να μην εμφανιστούν νοσοκομειακές λοιμώξεις και να τηρούνται πάντα οι κανόνες υγιεινής. Η τήρηση των κανόνων υγιεινής σε ένα Νοσοκομείο έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία μια και αφορά άμεσα τον νοσηλευόμενο, δηλαδή άτομα με χαμηλή αντίσταση και εξ΄ ορισμού σε κίνδυνο.
  Τα αντικείμενα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας είναι τα εξής:
  • Η επίβλεψη του συνεργείου καθαριότητας του Νοσοκομείου
  • Η Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας
  • Η Υγειονομική διαφώτιση των εργαζομένων
  • Η διαχείριση των Νοσοκομειακών αποβλήτων
  • Το Pest control (εντομοκτονίες, μυοκτονίες)
  • Έλεγχος της εφαρμογής κανόνων υγιεινής στους χώρους των μαγειρείων, εστιατορίου, κυλικείου ( Εφαρμογή HACCP)
  • Η συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων
  • H συμμετοχή στην επιλογή των απολυμαντικών
  • Η συνεχής ενημέρωση σε θέματα νέων μεθόδων που θα βοηθούν στην προαγωγή και προάσπιση της υγείας (νέοι μέθοδοι ή και προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτλ.)
  • Δειγματοληψία νερού
  • Η επίβλεψη των πλυντηρίων – ιματιοφυλακίου
  • Η επίβλεψη του συνεργείου συντήρησης του πράσινου
  • Η Ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας
  Η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα και υποχρέωση όλου του υγειονομικού προσωπικού.
  Σύμφωνα λοιπόν με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 83/1989 – ΦΕΚ 37/Α/7-2-1989) για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελμάτων υγείας οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι Τ.Ε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επαγγελματιών Υγείας του παρόντος άρθρου για τη Στελέχωση των Κέντρων Υγείας.

 • 1 Μαΐου 2017, 23:58 | ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Πρέπει να συμπεριληφθούν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι Τ.Ε . Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως και οι πτυχιούχοι του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ασχολούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη μελέτη υγιεινολογικών προβλημάτων. Ασκούν έλεγχο στις συνθήκες και διερευνούν τα αίτια και τους παράγοντες που επηρεάζουν ή βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου και καθορίζουν μαζί με άλλους επιστήμονες τους κανόνες για την πρόληψη, προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

  Ειδικότερα σε πάσης φύσης νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας:
  • Συμμετέχουν ως βασικά μέλη στις εκάστοτε επιτροπές νοσοκομειακών λοιμώξεων, διερεύνησης επιδημικών εξάρσεων, καθώς και σε κάθε είδους επιτροπές που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.
  • Πραγματοποιούν αυτοψίες σε κάθε είδους ανθυγιεινές εστίες,
  • ασκούν εσωτερικό υγειονομικό έλεγχο σε χώρους και εγκαταστάσεις υγειονομικής σημασίας,
  • ελέγχουν την τήρηση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας της παραγωγικής διαδικασίας σίτισης ασθενών και εργαζομένων,
  • Ασκούν τον έλεγχο ατομικών πιστοποιητικών υγείας και των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων του προσωπικού υγειονομικού ενδιαφέροντος,
  • Ελέγχουν την καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των χώρων.
  • Ασκούν έλεγχο για την εξασφάλιση της υγιεινής της ύδρευσης, της αποχέτευσης, την ορθή διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων (στερεών και υγρών, επικίνδυνων και μη).
  • Συμμετέχουν σε επιδημιολογικές έρευνες συνεργαζόμενοι με άλλους επιστήμονες.
  • Ελέγχουν την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στην υγειονομική μονάδα.
  • Οργανώνουν και ελέγχουν προγράμματα-εφαρμογές απολύμανσης, αποστείρωσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας, καταπολέμησης λοιπών ξενιστών και διαβιβαστών στο χώρο της υγειονομικής μονάδας.
  • Εκπαιδεύουν το προσωπικό σε θέματα που άπτονται της δημόσιας και περιβαλλοντικής υγιεινής.

  Εν κατακλείδι, σύμφωνα και με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 83/1989 – ΦΕΚ 37/Α/7-2-1989) για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελμάτων υγείας , προς αποφυγήν απαράδεκτων αποκλεισμών, οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι Τ.Ε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επαγγελματιών Υγείας του παρόντος άρθρου για τη Στελέχωση των Κέντρων Υγείας.

  Βόγας Δημήτριος
  Υγιεινολόγος MSc
  Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Σ.Ε.Δ.Υ)

 • 1 Μαΐου 2017, 23:26 | Μάρκου Αικατερίνη

  Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι Τ.Ε για τους εξής λόγους:
  Σκοπός τους είναι η εφαρμογή ενεργειών, ούτως ώστε να προστατεύεται και να προάγεται η Δημόσια υγεία στο χώρο του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα:
  1. Υγειονομικός έλεγχος των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραλαβής, μεταφοράς, αποθήκευσης, συντήρησης, παρασκευής και διάθεσης στους ασθενείς και εργαζόμενους.
  2. Δειγματοληψίες τροφίμων νερού και ποτών για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο.
  3. Υγειονομικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  4. Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
  5. Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρίες κ.λπ.).
  6. Υγειονομικός έλεγχος όλων των χώρων του Νοσοκομείου (μαγειρεία, αποθήκες τροφίμων, εστιατορίου, κλινικών, θαλάμων ασθενών, πλυντηρίων, αποστείρωσης, χειρουργείων, κοινόχρηστων και ακάλυπτων χώρων, κυλικείων, γραφείων, ΤΕΠ, ΤΕΙ, παιδικού σταθμού, συνεργείων, κ.λπ.).
  7. Αγωγή υγείας – διαφώτιση και εκπαίδευση προσωπικού, εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την ενημέρωση και αλλαγή του τρόπου συμπεριφοράς του προσωπικού.
  8. Μέλος της επιτροπής ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και της υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
  9. Έλεγχος τήρησης των αναγκαίων προληπτικών εξετάσεων των χειριστών τροφίμων, νηπιαγωγών και λοιπού προσωπικού υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  10. Η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
  11. Έλεγχος κυλικείων και του προσωπικού τους – βιβλιάρια υγείας κ.λπ.
  12. Οργάνωση συντονισμός και εποπτεία προγραμμάτων εντομοκτονίας, μυοκτονίας και απολυμάνσεων.
  13. Συμμετοχή σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου, για την εισήγηση προτάσεων, σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια υγεία και την προστασία του Νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
  14. Υποβολή προτάσεων αντιμετώπισης υγειονομικών προβλημάτων στο νοσοκομείο – συνεργασία με υπηρεσίες υπουργείου και περιφέρειας για την υλοποίηση προγραμμάτων υγείας ή επιβολή κυρώσεων.
  15. Συνεργασία με κεντρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της υγειονομικής πολιτικής, που κάθε φορά προτείνεται.
  16. Συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση υγειονομικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων δημόσιας υγείας.
  17. Εντοπισμός, επισήμανση των υγειονομικών προβλημάτων του Νοσοκομείου και προτάσεις για την επίλυσή τους.
  18. Έλεγχος εταιρίας καθαρισμού του Νοσοκομείου.
  Συνοψίζοντας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 83/1989 – ΦΕΚ 37/Α/7-2-1989) για τα Επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελμάτων υγείας οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας – Υγιεινολόγοι Τ.Ε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των επαγγελματιών Υγείας του παρόντος άρθρου για τη Στελέχωση των Κέντρων Υγείας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρόκειται για απαράδεκτο αποκλεισμό του κλάδου των Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
  Μάρκου Αικατερίνη
  Υγιεινολόγος MSc
  Γενική Γραμματέας Συλλόγου Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Σ.Ε.Δ.Υ)

 • 1 Μαΐου 2017, 20:11 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 11

  Σχετικά σχόλια έγιναν στο Άρθρο 2 και σε όλα τα προηγούμενα άρθρα. Σημαντικό είναι όλες οι παράγραφoι του άρθρου να λαμβάνουν υπόψει τις αρχές της φροντίδας με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συστηματική αξιολόγηση των υπηρεσιών και των επαγγελματιών, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, αλλά και αναπροσαρμογή όπου χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα διαχείρισης χρονίων νοσημάτων και εκπόνησης προγραμμάτων δημόσιας υγείας, π.χ., εμβολιασμών, με κατάλληλη ενημέρωση των ασθενών / πολιτών και κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

  Donabedian A. Evaluating the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly. 2005;83(4):691-729. doi:10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 18:01 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕΔΥ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

  Με την ελπίδα πως δεν πρόκειται για μία ακόμη «άσκηση επί χάρτου» και κάθε πρόθεσή μας να συμβάλλουμε τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην πραγματοποίηση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, προβαίνουμε στις παρακάτω παρατηρήσεις:

  Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (World Confederation of Physical Therapy), οργάνωση, που, από το 1952 συνεργάζεται με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), οι σκοποί της φυσικοθεραπευτικής πρακτικής δεν περιορίζονται μόνο στη φροντίδα του ασθενούς, αλλά αφορούν και
  -το σχεδιασμό στρατηγικών για την υγεία
  -την υποστήριξη, επίβλεψη και την εκπαίδευση άλλων, την οργάνωση και διαχείρηση, την έρευνα και την ανάπτυξη- εφαρμογή κανόνων υγείας σε τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο.
  – την προαγωγή της υγείας και της ευημερίας του ατόμου και της κοινωνίας, τονίζοντας τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης
  .- την πρόληψη προβλημάτων, περιορισμών της δραστηριότητας και της συμμετοχής των ατόμων, καθώς και δυσλειτουργιών, εξ’ αιτίας τροποποιημένων κινητικών συμπεριφορών οφειλόμενων είτε σε κοινωνικο-οικονομικούς / περιβαλλοντικούς παράγοντες, είτε στον τρόπο ζωής.
  – την τροποποίηση της πρόσβασης στο περιβάλλον, στο σπίτι και στην εργασία, ώστε να εξασφαλίσει την πληρέστερη συμμετοχή κάθε ατόμου στους κοινωνικούς του ρόλους.
  – την παροχή παρεμβάσεων / θεραπείας:
  προς αποκατάσταση της ακεραιότητας και της συνεργασίας των συστημάτων του οργανισμού των απαραίτητων στην κίνηση,
  προς τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και της ανάρρωσης/αποκατάστασης, την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
  προς την ανεξαρτητοποίηση και τη δυνατότητα για εργασία σε άτομα και σε ομάδες ατόμων, με τροποποιημένες κινητικές συμπεριφορές και πρότυπα, εξ’ αιτίας βλαβών, περιορισμών και δυσλειτουργιών.

  Δεδομένης, εξ’ άλλου, της μεγαλύτερης των 30 ετών εμπειρίας των φυσικοθεραπευτών της Π.Φ.Υ. σε θεραπευτικές παρεμβάσεις τόσο περιπατητικών, όσο και κατ’ οίκον, ασθενών, που αδυνατούν να μετακινηθούν – παρεμβάσεις, οι οποίες σε κανένα σημείο δεν υστερούν στις ιδιότητες που αποδίδει η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας στο ρόλο του φυσικοθεραπευτή, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η συμμετοχή του φυσικοθεραπευτή στην Ομάδα Υγείας, (αλλά και στις Τ.ΟΜ.Υ.), τόσο χάρη του επιστημονικού του ρόλου, όσο και της πολυετούς εμπειρίας του στην αποκατάσταση και στο σχεδιασμό ατομικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε χρόνιους πάσχοντες και άτομα με ιδιαιτερότητες.

  Χρήσιμο είναι, επίσης, να διασαφηνιστεί πως οι παρεμβάσεις στην οικογένεια, την εργασία, τα σχολεία κλπ, όσο και η κατ’ οίκον παρακολούθηση, διαχείρηση και φροντίδα υγείας προϋποθέτουν προϋπολογισμό για έξοδα μετακίνησης των επαγγελματιών υγείας που θα συμμετέχουν, είτε εκτός, είτε εντός έδρας- έξοδα τα οποία έχουν καταργηθεί και θα πρέπει να επαναπροβλεφθούν. Τα παραπάνω συμπεραίνονται εκ του γεγονότος ότι ως φυσικοθεραπευτές Π.Φ.Υ. (είτε ως Ε.Ο.Π.Υ.Υ, είτε ως Π.Ε.Δ.Υ.), εκτελούμε φυσικοθεραπευτικές πράξεις κατ’ οίκον σε ασθενείς που αδυνατούν να μετακινηθούν, δίχως να αποζημιωνόμαστε για την μετακίνησή μας στις οικίες των ασθενών από το έτος 2011.
  Ευχαριστούμε

 • 30 Απριλίου 2017, 23:13 | ΤΣΕΡΚΕΖΟΓΛΟΥ ΑΛΙΚΗ

  Άρθρο 11.1 Όπως και στο άρθρο 2.1 η ομάδα υγείας ενδέχεται να είναι ελλιπής για την κάλυψη αναγκών Ανακουφιστικής Φροντίδας.
  Προτείνεται: «Η ομάδα υγείας στελεχώνεται από ……. Ορίζεται διαφορετικά» Προστίθεται : Σε περιπτώσεις εξειδικευμένων ομάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας ισχύουν όσα καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία ή υπουργικές αποφάσεις
  Άρθρο 11.2 Στην παράγραφο αυτή μοιάζει ότι το έργο της ομάδας υγείας είναι μόνο πρόληψη και προαγωγή υγείας.
  Άρθρο 11.3 Ο οικογενειακός ιατρός ενηλίκων έχει στις αρμοδιότητες του την «Διασφαλίζει τη παρηγορητική φροντίδα»
  Προτείνεται : «Εφαρμόζει καλές πρακτικές Ανακουφιστικής Φροντίδας , σε συνεργασία με εξειδικευμένη ομάδα, εφ’ όσον διατίθεται»

 • 30 Απριλίου 2017, 00:33 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Γιατί τα σχολεία που είναι ένα κατεξοχήν μέρος για πρόληψη και αγωγή υγείας δεν ανήκουν στα σημεία δράσης των Ομάδων υγείας; Λείπουν επίσης τα καθήκοντα του λειτουργικού υπεύθυνου της ομάδας υγείας. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε πχ πως “βελτιώνονται οι όροι ποιότητας ζωής της κοινότητας“…..

 • Άρθρο 11, παρ. 6
  Στα καθήκοντα του διοικητικού προσωπικού της Ομάδας Υγείας να συμπεριλαμβάνεται και η συμπλήρωση των φακέλων των ατόμων με αναπηρία για την παραπομπή τους στα ΚΕ.Π.Α.

 • 28 Απριλίου 2017, 11:40 | Αλέξανδρος Χαρίσης

  Στις αρμοδιότητες του Επισκέπτη Υγείας μπορούν κάλλιστα να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω αρμοδιότητες που αποδίδονται στους οικογενειακούς γιατρούς: (αθ), (βδ), (βθ), επίσης να προστεθεί και στις δικές του αρμοδιότητες το (βγ).
  Δηλαδή οι αρμοδιότητες του επισκέπτη υγείας να διαμορφωθούν όπως παρακάτω: δ) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο/η επισκέπτης/-τρια υγείας οφείλει ιδίως να:
  δα) στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων υγείας,
  δβ) βελτιώνει τους όρους ποιότητας ζωής της κοινότητας,
  δγ) υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας,
  δδ) αξιολογεί τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού,
  δε) συμμετέχει στην χάραξη πολιτικών υγείας.
  δστ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας
  δζ) υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις στην κοινότητα και στις δομές της Π.Φ.Υ. και ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.
  δη) λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).
  δθ) υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του
  δι) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,

 • 27 Απριλίου 2017, 12:17 | Ελένη Μαραγκάκη

  Στο άρθρο 11 που αφορά στην Ομάδα Υγείας, παράγραφο 3 «Τα καθήκοντα των επαγγελματιών υγείας» και συγκεκριμένα στο εδάφιο δ «Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο/η επισκέπτης/-τρια υγείας οφείλει ιδίως να:»
  προτείνω να προστεθούν ακόμη δύο σημεία:

  δη)διενεργεί προσυμπτωματικό έλεγχο (screening test) με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση παθογένειας, σε πρώιμο στάδιο, στο σχολικό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και σε ομάδες πληθυσμού με ιδιαιτερότητες όπως οι καταυλισμοί των μεταναστών ή των αθιγγάνων

  δθ) έχει ουσιαστικό διασυνδετικό ρόλο μεταξύ των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των δομών του ΕΣΥ για τη διαχείριση των παραπομπών έπειτα από εκτίμηση των αναγκών του ατόμου ή της οικογένειας.

 • 27 Απριλίου 2017, 00:26 | Ηλίας Χαϊδούτης

  Σύμφωνα με την τελική πρόταση του προτεινόμενου άρθρου…
  «…Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα κατοχυρωμένα με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας της Ομάδας Υγείας», θίγονται όμως άμεσα τα κατοχυρωμένα με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα των Εποπτών Δημόσιας Υγείας (Π.Δ. 83/1989, ΦΕΚ 37/07-02-1989.

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη : «…Όταν στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, η ομάδα Υγείας καλείται να αντιμετωπίζει και να επιλύει ζητήματα δημόσιας υγείας, τα οποία ανακύπτουν μέσω οργανωμένων παρεμβάσεων στον πληθυσμό ευθύνης της και συγκεκριμένα:

  – λοιμώξεις, παράγοντες κινδύνου και πηγές νοσηρότητας για τον πληθυσμό ευθύνης της,
  -συμβολή στη διαχείριση σχετικών με τη δημόσια υγεία ζητημάτων, ιδίως μέσω της συλλογής πρωτογενών στοιχείων σχετικά με το μέγεθος και την έκταση των προβλημάτων δημόσιας υγείας και των προσδιοριστικών τους παραγόντων… ».

  Στην ομάδα δεν περιλαμβάνονται Επόπτες Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, το επαγγελματικό τους περίγραμμα και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη των υγιεινολογικών προβλημάτων (επιδημίες, μετάδοση λοιμογόνου παραγόντων κινδύνου στον πληθυσμό κλπ). Επίσης συμμετέχουν σε ομάδες προστασίας των κλειστών πληθυσμών (σχολεία, ιδρύματα, στρατώνες, φυλακές) από επιδημίες και διατύπωσης όρων υγιεινής και ασφάλειας των σχετικών εγκαταστάσεων.

  Σε περίπτωση που τελικώς δεν περιληφθούν στις προβλεπόμενες ομάδες υγείας, Επόπτες Δημόσιας Υγείας παραβιάζονται για άλλη μια φορά τα Επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των αποφοίτων Δημόσιας Υγιεινής και δημιουργείται σύγχυση και επικαλύψεις με άλλους επαγγελματίες υγείας. Καταστρατηγείται η διεπιστημονικότητα εις βάρος της ακαδημαϊκής και επιστημονικής δεοντολογίας των επαγγελμάτων λόγω ενδεχόμενων συντεχνιακών συμφερόντων.

  Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ 37/07-02-1989) έτσι ώστε οι διατάξεις του νόμου να είναι δίκαιες!

 • 26 Απριλίου 2017, 12:37 | Σπύρος Τσαγκάρης

  ΜΕΤΑ 25 XΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΦΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ (ΤΕΩΣ ΙΚΑ-ΟΠΑΔ-ΤΑΠΟΤΕ,ΚΛΠ/ΝΥΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΕΟΠΥΥ…)ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
  1.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ Π.Φ.Υ.
  2.ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ.
  3.ΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
  4.Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΥΡΩΡΟΥΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
  5.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΩΡΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ,ΕΩΣ 4 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΙΑ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ,ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
  6.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ,ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΣΥ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΠΦΥ.
  7.Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ,ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ,ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΣΕΠ,ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  8.ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ.
  ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ,ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΕΙΤΕ ΣΤΑ ΠΕΔΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ,ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ
  ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

 • 25 Απριλίου 2017, 11:29 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΑ

  Μέσα από την δική μου εμπειρία ως Επαγγελματίας Υγείας στην Κοινότητα εγώ ΕΝΑ έχω να αναφέρω:Oι συνθήκες Ζωής το stress , τα κοινωνικά στερεότυπα και φαινόμενα κοινωνικής παθολογίας καθιστούν την αρρώστια (οργανική ή/και ψυχική) συνεχώς επιδεινούμενη με μαγιά ένα γενικότερο συνονθύλευμα Κοινωνικής Νοσηρότητας .ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ .Η συντριπτική πλειοψηφία των εμποδίων που στέκονται μπροστά μας στην εργασία μας στην κοινότητα αφορά δικά τους πεδία , και δεν είναι λίγες οι φορές που προσωπικά κυριολεκτικά με «έσωσαν» Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι .
  Δείτε παρακαλώ και το πώς θα μπορούσε να επωφεληθεί η Υγεία της κοινότητας και από ευρύτερους Κοινωνικούς επιστήμονες(πχ Κοινωνιολόγους)
  Ενισχύστε οπωσδήποτε το ρόλο και την Ειδικότητα της Κοινωνικής Ιατρικής.
  Με εκτίμηση ,
  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΑ – ΜΑΙΑ ΠΕΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ .

 • 24 Απριλίου 2017, 20:22 | Mαρία Μηλάκα

  Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διεπιστημονική ομάδα εργασίας είναι κεντρικός και αυτό διότι προσεγγίζει ολιστικά τόσο τον χρήστη των υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και το περιβάλλον του. Επιπλέον δεν μπορεί να ακυρωθεί η πολυετής προσφορά και εμπειρία του εργαζόμενου νοσηλευτικού προσωπικού της ΠΦΥ, ούτε στην καθημερινή αντιμετώπιση και προσέγγιση των χρονίων νοσημάτων , ούτε στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Να υπενθυμίσω ότι οι νοσηλευτές στα εμβολιαστικά κέντρα των δομών της ΠΦΥ ανέλαβαν την μαζική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού στην επιδημία του Η1Ν1 το 2009 και δε θυμάμαι να υπήρξαν τότε αντιδράσεις ότι εκπίπτει των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ο εμβολιασμός υγιών ομάδων ως μέτρο πρόληψης της ασθένειας του πληθυσμού. Προς όφελος των πολιτών θα πρέπει ως επαγγελματίες υγείας να συμπεριφερθούμε με συνέπεια και διάθεση παραγωγικής συνεργασίας, χωρίς να χτίζουμε τείχη γύρω από τη κλαδική μας ταυτότητα. Η διεπιστημονική ομάδα εργασίας πρέπει να συγκροτείται από εκπροσώπους των διαφόρων επαγγελματιών υγείας και των κοινωνικών επιστημών με διακριτούς ρόλους και στόχο την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας . Οι κρίσιμες στιγμές που βιώνουμε ως χώρα (οικονομική δυσχέρεια , προσφυγικό κτλ) το επιβάλλουν .

  Μαρία Μηλάκα
  Νοσηλεύτρια ΠΕΔΥ Περιστερίου

 • 24 Απριλίου 2017, 11:34 | Αγορίτσα Κουλούρη

  Θεωρώ ότι στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του νοσηλευτή/-τριας πρέπει να προστεθούν:
  1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα.
  2. Η συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας.
  3. Η συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών υγείας.
  4. Η σχολική νοσηλευτική
  5. Η κατ΄οίκον νοσηλευτική φροντίδα
  6. Η συμβουλευτική νοσηλευτική με έργο την εκπαίδευση (διδασκαλία και επίδειξη), με σκοπό την αύξηση του επιπέδου ανεξαρτησίας, αυτοφροντίδας και συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή.
  7. Η προληπτική νοσηλευτική με σκοπό τη πρόληψη των επιπλοκών από τη χρονιότητα της νόσου και τον περιορισμό της αναπηρίας.
  8. Ως μέλος της Ομάδας Υγείας συμμετοχή στην εκπαίδευση των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας στο πλαίσιο της βασικής αλλά και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
  9. Διαχείριση και διαβαθμισμένη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
  Report of the Independent Commission on Whole Person Care (2014). One person, one team, one system. UK: Report of the Independent Commission on whole Person Care for the Labour party. https://www.hsj.co.uk/Journals/2014/03/03/u/e/l/One-Person-One-Team-One-System-final.pdf
  Καλοκαιρινού, Α. & Αδαμακίδου, Θ. (2014). Κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα: Έννοιες, δεξιότητες, εφαρμογές. https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3301/5/00_master_document.pdf
  Αγορίτσα Κουλούρη. Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Κ.Υ. Σαλαμίνας

 • 23 Απριλίου 2017, 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Να προστεθεί απαραίτητα ο φυσικοθεραπευτής

  Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας όπως περιγράφεται από την W.C.P.T στη Δήλωση Πολιτικής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ) (http://www.wcpt.org/policy/ps-primary-health-care) από το 2003

 • 23 Απριλίου 2017, 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  Ο ιατρός Φ.Ι.Απ. (φυσίατρος) συντονίζει και κινητοποιεί την πολυδιάστατη ομάδα που αποτελείται από : κινησιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νευροφυσιολόγο, ορθωτίστα, διαιτολόγο, βοηθητικό προσωπικό (νοσηλευτή, αποκλειστικό νοσοκόμο, τραυματιοφορέα, κ.α.), ψυχοκινητικό εκπαιδευτή.

  κινησιοθεραπευτή;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  μάλλον φυσικοθεραπευτή

 • 23 Απριλίου 2017, 10:21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΠΠΑ

  Η Δημόσια Υγεία του πληθυσμού στα χρόνια της απόλυτης εξειδίκευσης, χρήζει συλλογικής δράσης της ομάδας υγείας με απόλυτο σεβασμό στα θεσμικά επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας που την απαρτίζουν. Η έμφαση που δίνεται στην πρόληψη και την (προ)αγωγή υγείας με δράσεις που προάγουν την ατομική και συλλογική υγεία αποτελεί προτεραιότητα αλλά και κατοχυρωμένο καθήκον της ειδικότητας του Επισκέπτη Υγείας.

 • 22 Απριλίου 2017, 08:12 | Τσουμάνη Ναταλία

  Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε κλάδου είναι ξεκάθαρα και θεσμικά κατοχυρωμένα. Δεν υφίσταται λόγος να αναλωνόμαστε σε αναφορές για το τι δυνητικά μπορεί να κάνει ο κάθε επαγγελματίας υγείας. Η ομάδα υγείας, όπως έχω προαναφέρει, δεν θα πρέπει να αποκλείσει ΚΑΝΕΝΑΝ επαγγελματία υγείας, που επιθυμεί, μπορεί, έχει τις γνώσεις και θέλει να συμμετέχει. Για παράδειγμα, το οδοντιατρικό πρόγραμμα πρόληψης που υλοποιείται, σε όλη την περιφέρεια της Κρήτης πλέον, στελεχώνεται από οδοντιάτρους, επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές. Μια σκέψη είναι να συνεργαστούμε και με διαιτολόγους καθώς έρευνες δείχνουν οτι η τερηδόνα έχει συσχέτιση με την παχυσαρκία και με το ΔΜΣ. Παρατηρούμε ξανά οτι η ομάδα υγείας θα πρέπει να είναι ανοιχτή για ΟΛΟΥΣ τους επαγγελματίες υγείας

  Τσουμάνη Ναταλία- Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 14:26 | Ελένη

  Οι επαγγελματίες υγείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, μπορούν να παρεμβαίνουν σε θέματα υγείας, η κάθε ειδικότητα σύμφωνα με τις αρχές και την δεοντολογία του επαγγελματος της. Η δημιουργία στεγανών δεν προάγει την ομαλή συνεργασία της ομάδας .Κάθε ειδικότητα μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό προγραμμάτων και ειδικά οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν την γνώση να κατανοούν και να χειρίζονται τις στάσεις και συμπεριφορές απέναντι σε θέματα υγείας (πολιτιστικά πρότυπα και επικίνδυνες συμπεριφορές, πληθυσμιακές πεποιθήσεις και συμπεριφορές κτλ.), καθώς και τις προσδοκίες, εμπόδια και συγκρούσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας.Μια πιο ενδελεχή μελέτη του πρόγραμματος σπουδών του αντίστοιχου τμήματος καταδεικνύει τα όσα αναφέρονται.

 • 21 Απριλίου 2017, 09:13 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι η σύγχρονη ιατρική ειδικότητα που εφαρμόζοντας το ολιστικό ιατρικό πρότυπο, πιστεύει και υλοποιεί το ότι η θεραπευτική πρακτική δεν περιορίζεται στα φάρμακα και στις χειρουργικές τεχνικές. Είναι εκείνη που κάνει καθημερινή πρακτική τον αποτελεσματικό τρόπο σύγχρονης επαγγελματικής εργασίας και ολοκληρώνεται μέσα σε μια ομάδα επαγγελματιών υγείας σχετικά με την επανεκπαίδευση και την αποκατάσταση.
  Το επίπεδο του πολιτισμού – υλικού, επιστημονικού και πολιτικού – μιας χώρας μετριέται και δοκιμάζεται από τον τρόπο και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει προς τα Α.Μ.Ε.Α. της. Α.Μ.Ε.Α. δεν είναι μόνο ο παραπληγικός ή ο ακρωτηριασμένος. Είναι ο κάθε πολίτης που εμποδίζεται στην παραγωγική / συμμετοχική του δραστηριότητα (προσωρινά ή μόνιμα). Η προαγωγή της υπόθεσης της Αποκατάστασης είναι επιλογή οικονομικού οφέλους, κοινωνικής μέριμνας, πολιτικού πολιτισμού και δεν μπορεί παρά να περνάει μέσα από την ελεύθερη και απρόσκοπτη άσκηση της ειδικότητας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

  «Ο ιατρός Φ.Ι.Απ. (φυσίατρος) είναι ο ειδικός που έχει ως ρόλο το συντονισμό και την εξασφάλιση της εφαρμογής όλων των μέτρων για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των αναπόφευκτων λειτουργικών, φυσικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών των ελλειμμάτων και των ανικανοτήτων».
  Ορισμός της Φ.Ι.Απ. από την Union Européen des Médecines Spécialistes (U.E.M.S.) – Section of Physical and Rehabilitation Medicine.
  Ο ιατρός Φ.Ι.Απ. (φυσίατρος) συντονίζει και κινητοποιεί την πολυδιάστατη ομάδα που αποτελείται από : κινησιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νευροφυσιολόγο, ορθωτίστα, διαιτολόγο, βοηθητικό προσωπικό (νοσηλευτή, αποκλειστικό νοσοκόμο, τραυματιοφορέα, κ.α.), ψυχοκινητικό εκπαιδευτή.
  Εργάζεται σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες (νευρολόγο, ορθοπαιδικό, καρδιολόγο, Ω.Ρ.Λ., κ.α.) και το γενικό ιατρό.
  Τα θεραπευτικά μέσα είναι : τα φυσικά μέσα,η κινησιοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η επανεκπαίδευση του περινέου, τα ορθωτικά, η λογοθεραπεία, η επανεκπαίδευση των διαταραχών κατάποσης, η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη.

 • 21 Απριλίου 2017, 03:16 | Βρανά Παναγιωτα

  Το καθηκοντολόγιο των επαγγελματικών κλάδων είναι ξεκάθαρο και θεσμοθετημένο,η καπήλευση προσδίδει ανασφάλεια και κενό εκπαίδευσης από πολυσυλλεκτικούς κλάδους.
  Αυτονομία και δημιουργία αυτόνομης Μαιευτικής και Γυναικολογικής Διεύθυνσης και συμμετοχή στην Διοικητικής ιεραρχία και των Μαιών (Τομεάρχες κ.λ.π). Η Διοίκηση δεν είναι ιδιαίτερο προσόν κάποιων κλάδων αλλά εμπειρία και εξειδίκευση μέσω μεταπτυχιακών σπουδών.
  ΟΙ ομάδες Υγείας πρέπει να έχουν ίδιες και ίσες ευκαιρίες με βάση το Σύνταγμα.

 • 20 Απριλίου 2017, 12:33 | ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4238/2014 “Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις”, στους επαγγελματίες Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.
  Ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ανήκει στα παραϊατρικά επαγγέλματα, ενώ στα καθήκοντά του μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται η πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου της παχυσαρκίας, η διάγνωση και αντιμετώπιση διατροφικών διαταραχών αλλά και η μελέτη και συμμετοχή σε προγράμματα αγωγής της υγείας, σύμφωνα με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των ΠΕ και ΤΕ Διαιτολόγων- Διατροφολόγων.
  Μέχρι και σήμερα στις δομές της Π.Φ.Υ. η ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου κατείχε θέση, κάτι που με το παρόν σχέδιο νόμου δεν υπάρχει πουθενά. Μάλιστα, προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι στην παρ. 3 του άρθρου 11 του σχέδιου νόμου, δίνονται αρμοδιότητες στην ειδικότητα του οικογενειακού ιατρού, όπως αυτή της συμβουλευτικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και γονείς σε θέματα διατροφικών διαταραχών, αρμοδιότητα που άπτεται ξεκάθαρα στην ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.
  Παραπέρα, παρατηρούμε ότι και στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) αναφορά των οποίων γίνεται στο άρθρο 106 του ν.4461/2017 και κατ’ επέκταση στο άρθρο 11 του σχέδιου νόμου για τις Ομάδες Υγείας, ότι απουσιάζει και από εκεί η ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, παρόλο που στο καθηκοντολόγιο που ορίζεται θα μπορούσαν να ανταποκριθούν ΚΑΙ οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι. Θεωρούμε λοιπόν ότι εκ παραδρομής δεν αναφέρεται η ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου στο παρόν σχέδιο νόμου και παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση ως εξής:

  Στο άρθρο 6 “Στελέχωση Κέντρων Υγείας” προστίθενται η ειδικότητα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου ΠΕ ή ΤΕ

  Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ “ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Π.Φ.Υ.”, προστίθενται νέο άρθρο “Ειδικότητα Διαιτολόγου-Διατροφολόγου ΠΕ ή ΤΕ”:
  Στην παρ.3 του άρθρου 106 του ν.4461/2017 προστίθενται η ειδικότητα του ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων
  Ο Διαιτολόγος- Διατροφολόγος υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις ΤΟ.Μ.Υ, στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.

  Στο άρθρο 11 του σχέδιο νόμου προστίθενται νέα παράγραφος:
  ζ) Στο πλαίδιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος οφείλει ιδίως να:
  ζα) υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας
  ζβ) συμμετέχει στη χάραξη πολιτικών υγείας
  ζγ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας
  ζδ) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα διατροφικής αγωγής, διατροφικών διαταραχών και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
  ζε) υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους
  ζζ) συνεργάζεται μαζί με τον Παιδίατρο για την σωστή παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών και συμπληρώνει στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

  Με εκτίμηση
  Ανδρουλάκη Νίκη, Μέλος Κεντρικού ΔΣ της Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδος
  Σουπιός Ιωάννης, Μέλος Κεντρικού ΔΣ της Ένωσης Διαιτολόγων- Διατροφολόγων Ελλάδος

 • 19 Απριλίου 2017, 22:58 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΩΘΟΣ

  Αναφορικά με την προτεινόμενη δομή της διεπιστημονικής ομάδας υγείας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν η διαφοροποιημένη εκπαίδευση , τα θεσμοθετημένα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας που απαρτίζουν την ομάδα καθώς και οι διακριτοί ρόλοι προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα παροχής υπηρεσιών υγείας , αμοιβαίος αλληλοσεβασμός και αποφυγή συγκρούσεων και διαπληκτισμών στην μεταξύ τους συνεργασία. Θεωρώ ατεκμηρίωτη και λανθασμένη την εκχώρηση και υφαρπαγή αρμοδιοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών υγείας ( υλοποίηση εμβολιασμών στην κοινότητα-σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής-προαγωγής υγείας) τόσο στον οικογενειακό γιατρό όσο και στον κοινωνικό λειτουργό του οποίου το πρόγραμμα σπουδών του δεν έχει σαφή προσανατολισμό υγείας αλλά κοινωνικής προστασίας και μέριμνας.

 • 19 Απριλίου 2017, 20:11 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  Είναι υψίστης σημασίας να διαμορφωθούν εξ’ αρχής σαφή και ευδιάκριτα όρια μεταξύ των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, όπου τις σχέσεις θα χαρακτηρίζει η ομαλή συνεργασία και ο σεβασμός στην εκπαίδευση και τα επαγγελματικά δικαιώματα του ενός κλάδου προς τον άλλο, με κοινό στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Γι αυτό τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε επαγγελματία υγείας θα πρέπει να περιγράφονται ξεκάθαρα και να μην υπάρχουν παρερμηνείες που μοιραία οδηγούν σε συγκρούσεις και δυσαρέσκεια. Εξάλλου, επειδή τον τελευταίο καιρό, υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια από συγκεκριμένο Επιστημονικό Σύλλογο να συμπεριλάβει στο καθηκοντολόγιο του, θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα άλλων κλάδων, θα πρέπει με την ευκαιρία του σχεδίου μεταρρύθμισης της ΠΦΥ να οριοθετηθεί ο ρόλος του κάθε επαγγελματία υγείας.

 • 19 Απριλίου 2017, 00:29 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Εξαρχής σαφή και νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά διακαιώματα πρέπει να οριοθετηθούν και να μη συγχέονται ή εκχωρούνται σε όλα τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας υγείας,προκειμένου να αποφευχθούν προστριβές επαγγελματιών και να επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.Ο λόγος γίνεται για επαγγελματικά δικαιώματα που περιοριστικά αναφέρονται ή καταχρηστικά παραχωρούνται από τους Επισκέπτες Υγείας σε νοσηλευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς.Στο προηγούμενο άρθρο δηλώνετε μέχρι και κίνητρα συμμετοχής ιατρών για συμμετοχή σε δράσεις (προ)αγωγής υγείας και για το μοναδικό θεσμοθετημένο επάγγελμα του/της Επισκέπτη-πτριας Υγείας περιορίζεται το εύρος των δυνατοτήτων,ικανοτήτων και γνώσεων του!!Ομοίως αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας αναφέρονται σαν δράσεις όλης της ομάδας,ενώ τα αναγραφόμενα ανήκουν στα οριζόμενα του άρθρου 3 του Π.Δ. 351/1989 κατά περιοριστικό τρόπο για τους Επισκέπτες Υγείας.
  Επίσης,σε καμιά από τις προαναφερόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου δεν ορίζεται η δυνατότητα πλην του ιατρού να καταγράφει τις πληροφορίες των αυτενεργούμενων δραστηριοτήτων ευθύνης του στο Α.Η.Φ.Υ.,κάτι που δε συνάδει με τους αρχικά τιθέμενους σκοπούς της ΠΦΥ που αφορούν τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας και την ολιστική και πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των χρηστών.Η πρόσβαση στο ΗΔΙΚΑ αποτελεί μονόδρομο ασφαλείας για όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας,και όχι μόνο ως τώρα τους ιατρούς!!

 • 18 Απριλίου 2017, 22:34 | Μαυριδάκη Καλλιόπη

  Αν και προβλέπεται η ύπαρξη Ψυχολόγων στη στελέχωση των Κέντρων Υγείας δε φαίνεται να έχουν ρόλο ή θέση στις Ομάδες Υγείας. Θεωρώ ότι ο ρόλος τους στις Ομάδες Υγείας είναι ουσιώδης καθώς η Ψυχική Υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη Σωματική και δε θα πρέπει να υποτιμάται.

 • 18 Απριλίου 2017, 12:08 | Δέσποινα Τοπάλη

  ο ρόλος του κάθε επαγγελματία υγείας μέσα στην διεπιστημονική ομάδα θα πρέπει να συναδει με τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε κλάδου. Εχω την εντύπωση ότι έχουν μοιραστει τα επαγγελματικά δικαιώματα των επισκεπτών υγείας σε άλλους τρεις κλάδους.Αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου στην ομαλή λειτουργία συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών. Αυτός είναι και ο λόγος όπου υπευθυνος στην ομάδα εργασίας θα πρέπει να είναι ΜΟΝΟ επισκέπτης-τρια υγείας.Δεν γνωρίζει κανείς άλλος την πρόληψη και την αγωγή υγείας καλύτερα.

 • 17 Απριλίου 2017, 14:28 | Παναγιώτα Σουρτζή

  Προτείνω στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του νοσηλευτή/-τριας τις παρακάτω αλλαγές/προσθήκες:

  στο γβ) αξιολογεί και παρέχει υπηρεσίες φροντίδα υγείας (θεραπεία, υποστήριξη, πρόληψη και αποκατάσταση) στο άτομο, στην οικογένεια και στην κοινότητα.

  στο γστ) εκτιμά τις ανάγκες, σχεδιάζει και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και να εκπαιδεύει τους φροντιστές των ασθενών.

  να προστεθούν:

  γζ) αναλαμβάνει την εκπαίδευση ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα και τη βελτίωση της προσκόλλησης στη θεραπευτική αγωγή.

  γη) συμμετέχει στη διατήρηση και ανανέωση του ατομικού ιστορικού υγείας και καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) πληροφορίες που αφορούν στις δραστηριότητες ευθύνης του.

  Επιπλέον, σε σχέση με ολόκληρη της ομάδα να προστεθεί ως:

  7. Η Ομάδα Υγείας συμμετέχει στην εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών επιστημών και επαγγελμάτων υγείας στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης αλλά και στη δια βίου εκπαίδευση.

 • 16 Απριλίου 2017, 23:43 | Λάππα Χρυσούλα

  Αρχικά να επισημάνω ότι συμφωνώ απόλυτα με την σύσταση ομάδων εργασίας. Όμως για την εύρυθμη λειτουργία τους και για την προαγωγή της ομαδικότητας είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχουν κανόνες και αρμοδιότητες σύμφωνα με την νομοθεσία. Για τους επαγγελματίες Επισκέπτες Υγείας, σωστά παρουσιάζονται κάποια καθήκοντα όμως υπάρχουν και άλλα που δεν αναφέρονται ή δίνονται σε όλη την ομάδα ενώ η σχετική νομοθεσία (Π.Δ. 351 , ΦΕΚ 159 Α΄/1989), δεν τα αναφέρει ως καθήκοντα όλων.. Παρακαλώ να επαναπροσδιοριστούν οι αρμοδιότητες π.χ. διενέργεια εμβολιασμών, επισκέψεις στο σπίτι σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού … έγκυες, βρέφη και παιδιά, προγράμματα διαχρονικής παρακολούθησης πληθυσμού κλπ

 • 16 Απριλίου 2017, 23:31 | Σισυ

  Τα καθήκοντα της κάθε ειδικότητας της ομάδας υγείας θα πρέπει να συνάδουν με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα .Δεν είναι δυνατόν κοινωνικός λειτουργός να κάνει αγωγή υγείας και ο επισκέπτης υγείας να έχει ένα τόσο περιορισμένο ρόλο .Η συμμετοχή του επισκέπτη στην κατοικον νοσηλεία, στη σχολική υγιεινή στην υγιεινή της εργασίας και γενικώς στην κοινότητα με παρεμβάσεις τόσο σε πρακτικό οσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο
  είναι επιβεβλημένη και νομικά κατοχυρωμένη

 • 13 Απριλίου 2017, 19:23 | KONSTANTINOS

  Στην παράγραφο 3 του Άρθρου γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των καθηκόντων της ομάδας υγείας, και στην παράγραφο 8 αναφέρεται πως από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών της ομάδας υγείας. Είναι γνωστό από τις αρχές του 2015 πως το Υπουργείο Υγείας ανέθεσε στα επιμελητηριακά όργανα των παραπάνω κλάδων (συγκεκριμένα αναφέρομαι στους Επισκέπτες Υγείας – τους Νοσηλευτές και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς) την δημιουργία καθηκοντολογίων σε κεντρικό επίπεδο (εκεί θα εμπεριέχονταν και τα καθήκοντα στην Π.Φ.Υ.). Μάλιστα από κάποια επιμελητηριακά όργανα είδαμε να συγκροτούν καθηκοντολόγια και μάλιστα κάποια να δημοσιεύονται επισήμως ως Υπουργικές Αποφάσεις και να ακυρώνονται στη συνέχεια. Με το παρόν άρθρο δεν προωθείται σε καμία περίπτωση η ομαλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας της ομάδας μιας και κανείς δε θα επικαλεστεί για τα καθήκοντά του σε αυτή τον παρόν νόμο αλλά τα επαγγελματικά του δικαιώματα τα οποία είναι θεσμικά κατοχυρωμένα με Π.Δ. το οποίο έχει ανώτερη θεσμική ισχύ από όλα τα άλλα νομοθετήματα. Επίσης εάν διαβάσει κανείς τα επαγγελματικά δικαιώματα των κλάδων, αυτά διαφέρουν αισθητά σε σχέση με το ΄΄mini καθηκοντολόγιο΄΄ που γίνεται προσπάθεια να κατοχυρωθεί στο παρόν άρθρο χωρίς όπως ανέφερα παραπάνω να μπορεί να ισχύσει. Ειδικά για τον κλάδο των Επισκεπτών Υγείας το άρθρο 3 του Π.Δ. 351/1989 είναι πολύ ευρύτερο σε καθήκοντα από αυτά που αποτυπώνονται εδώ, σε σημείο μάλιστα να εμπεριέχεται, σε καθήκοντα που έχουν δοθεί σε άλλους επαγγελματίες της ομάδας υγείας. Θα πρότεινα το άρθρο να αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των επαγγελματιών υγείας και το καθηκοντολόγιο του καθενός να οριστεί με την έγκριση από το Υπουργείο των καθηκοντολογίων που θα έπρεπε να έχουν ήδη έτοιμα τα επιμελητήρια με την κατάθεση του παρόντος πολύ σημαντικού νομοσχεδίου. Είναι πολύ σημαντικό για την ομαλή συνεργασία της πολυκλαδικής ομάδας τα καθήκοντα του καθενός να είναι ξεκάθαρα με όρια για τον καθένα τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας όσο και επιστημονικών-ακαδημαϊκών γνώσεων που παρέχει η κάθε σχολή.

  Δασκάλου Κωνσταντίνος
  Επισκέπτης Υγείας

 • 12 Απριλίου 2017, 17:01 | Δημητρης

  Στην παρ. γ για τις αρμοδιοτητες των νοσηλευτών θεωρωώ πως πρεπει να προστεθεί ιδιαίτερη αναφορα στην επίτευξη και διατηρηση της αυτοφροντίδας και της αυτοδιαχείρισης των χρονίων πασχόντων. Επίσης για να γινει η ομάδα πιο αποτελεσματική κι αποδοτική καλό θα ήταν η διαχείριση του Α.Η.Φ.Υ. να αποτελει και δική τους αρμοδιοτητα όπως επίσης και η επαναλαμβανόμενη συνταγογραφηση χρονίως ασθενων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθουν οι αντεγκλήσεις αναμεσα στους επαγγελματίες υγείας με αυξηση της παραγωγικότητας και ικανοποίησης των ασθενων.

 • 12 Απριλίου 2017, 10:25 | Αλέξανδρος

  Ο λόγος της παρέμβασης μου είναι σχετικά με τη δυνατότητα από τους Κοινωνικούς λειτουργούς να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας. Πιστεύω πως θα πρέπει να υπάρξει καθορισμός των δυνατοτήτων σε ότι αφορά την παρέμβαση σε θέματα υγείας, μιας και από το πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος ( http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=7996&lang=el ) δεν προκύπτει εκπαίδευση σε θέματα υγείας παρά μόνο στην κοινωνική και κλινική ψυχολογία, η εκπαίδευσή τους περιορίζεται κυρίως στην κοινωνική διάσταση της υγείας και των κοινωνικών παραγόντων που την διαμορφώνουν. Εξάλλου και από το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους ( ΦΕΚ 23/26-1-89, τεύχος Α΄) άρθρο 1 Επαγγελματικά δικαιώματα, παρ. 3 Δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης υποπαράγραφος β) Τομέας Υγείας, αναγράφει ότι παρέχουν ειδικές κοινωνικές υπηρεσίες προς τον ασθενή και τους οικείους του,…. Επίσης στην υποπαράγραφο 3γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας, αναφέρει ότι παρέχουν υπηρεσίες διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες … . Ας μην μπερδευτούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων(στη συγκεκριμένη περίπτωση με τους επισκέπτες υγείας), πλην ιατρών, που συμμετέχουν στην ομάδα υγείας επειδή αυτό θα επιφέρει ρήξη στις σχέσεις των μελών της ομάδας και κατ΄επέκταση αυτή η ρήξη θα αποτυπωθεί και στην γενικότερη λειτουργία του Κ.Υ., ΤΟ.Μ.Υ., κλπ.