Άρθρο 07 – Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια

1. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. δύναται να ιδρύονται και να λειτουργούν, ως αποκεντρωμένες μονάδες τους, Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, τα οποία παρέχουν διαγνωστικές υπηρεσίες εργαστηριακής και απεικονιστικής ιατρικής στις διασυνδεόμενες με αυτά μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. Η ίδρυση και λειτουργία των Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων πραγματοποιείται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε., με κριτήρια την αναγκαιότητα λειτουργίας τους, δημογραφικά και υγειονομικά κριτήρια, τη μορφολογία της περιοχής, τις συγκοινωνιακές συνθήκες, τη γειτνίαση με μονάδες Π.Φ.Υ. πρώτου επιπέδου και νοσοκομειακές νοσηλευτικές μονάδες και την εγγύτητα και προσβασιμότητα των ληπτών υπηρεσιών υγείας σε παρεχόμενες διαγνωστικές υπηρεσίες από δημόσιο φορέα.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών συστήνονται τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια και εκδίδονται οι Οργανισμοί τους. Με την ίδια ή άλλη απόφαση συστήνονται θέσεις προσωπικού ή ανακατανέμονται κενές οργανικές θέσεις της οικείας Δ.Υ.Πε. και καθορίζεται ο αριθμός των Τμημάτων και οι παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες κατά είδος και εύρος. Όμορες Δ.Υ.Πε. δύνανται να εξυπηρετούνται από το ίδιο Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, μετά από εισήγηση των Διοικητών τους και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε.
3. Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια έχουν ως σκοπό ιδίως:
α) τη συλλογή αιματολογικών δειγμάτων από τις συνδεόμενες με αυτά μονάδες Π.Φ.Υ.,
β) τον άμεσο εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων,
γ) την ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και του θεράποντα ή οικογενειακού γιατρού τους σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου,
δ) την εισήγηση προς την οικεία Δ.Υ.Πε. σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή επιστημονική και λειτουργική οργάνωση τους, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4. Το τακτικό ωράριο στα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Οι υπηρεσίες των Κεντρικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων παρέχονται καθημερινά από τις 8:00 έως τις 21:00, σε δύο βάρδιες ως εξής: από τις 8:00 έως τις 15:00 και από τις 14:00 έως τις 21:00. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να τροποποιείται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και απόφαση του Κε.Σ.Υ.Πε. Με όμοια απόφαση το Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο μπορεί να λειτουργεί και σε εφημεριακό ωράριο.
5. Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια διαθέτουν ιδίως τα κάτωθι Τμήματα:
α) Εργαστηριακά Τμήματα, όπως Βιοπαθολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό, Κυτταρολογικό, Γενετικής και
β) Απεικονιστικά Τμήματα, όπως Ακτινολογικό, Υπερήχων, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας και Μαστογραφίας.
Τα Τμήματα στελεχώνονται από γιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων, άλλο επιστημονικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ορίζονται ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου και οι Προϊστάμενοι των επιμέρους Τμημάτων.

 • Στην παράγραφο 3, να υπάρξει η κάτωθι αλλαγή:
  γ) την ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας, του θεράποντα ή οικογενειακού γιατρού τους, ή της μαίας σχετικά με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, 
  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

 • 1 Μαΐου 2017, 20:30 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 7

  7.1. «Δύνανται να ιδρύονται και να λειτουργούν» -δεν είναι σαφές με ποια κριτήρια, καθώς η παράθεση καταλόγου παραγόντων που την καθορίζουν δεν προσδιορίζει όρια- και σε ποιες περιπτώσεις και σε ποια χρονικά πλαίσια θα λαμβάνονται και θα υλοποιούνται αυτές οι αποφάσεις, π.χ., εντός τριμήνου, υπό τον όρο να υπάρχουν αντίστοιχοι πόροι κ.λπ.

  Με το αρθρο αυτό γίνεται αναφορά στα κεντρικά διαγνωστικά εργαστήρια, δεν γίνεται, όμως, καμία αναφορά στη διαγνωστική τεχνολογία στην ΠΦΥ, που κυρίως έχει θέση με τη μορφή των πλησίον του ασθενή διαγνωστικών δοκιμασιών. Οι διαγνωστικές τεχνολογίες θα έπρεπε να έχουν θέση στις τοπικές μονάδες υγείας όσο και στα κέντρα υγείας.

  Περαιτέρω, θα πρέπει να είναι σαφής η μορφή χρηματοδότησης και η προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων, αντιδραστηρίων κ.λπ. τόσο στα κέντρα υγείας, όσο και στα κεντρικά εργαστήρια.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • Η κεντρική επεξεργασία των δειγμάτων θα σήμαινε την μείωση του κόστους φυσικά με την προϋπόθεση ότι θα διασφάλιζε την κατά τόπους ύπαρξη αιμοληπτηρίων με το απαιτούμενο προσωπικό, την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά τους και την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του θεραπευτή γιατρού

 • 29 Απριλίου 2017, 23:31 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 1:
  Καλή ιδέα τα κεντρικά διαγνωστικά εργαστήρια που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου, όμως εκτός από τις προεκλογικές προσλήψεις προσωπικού, μήπως θα πρέπει να προσδιοριστεί και με τι οικονομικό προϋπολογισμό θα λειτουργούν. Θα γίνονται με πανελλήνιο διαγωνισμό τα αντιδραστήρια; Θα αναλαμβάνει η ΥΠΕ; Επίσης, τι διαδικασίες ποιότητας και ISO θα έχουν;

 • 24 Απριλίου 2017, 18:49 | ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

  ΚΥΡΙΟΙ
  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΩΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΟΠΩς ΕΚΑΝΕ ΤΟ «ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΓΑΠΗΣ» ΚΑΠΟΙΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ???

 • 22 Απριλίου 2017, 22:17 | Ηλίας Καραντώνης

  Θα ήθελα πρώτα απ όλα να επισημάνω ότι όσον αφορά τους βιοπαθολόγους η οικονομική κρίση έχει κυριολεκτικά διαλύσει την ειδικότητά τους!Στα μεγάλα αστικά κέντρα τα εργστήρια έχουν κλείσει το ένα μετά το άλλο.Θα πρέπει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να λάβει υπ όψιν της ότι για μεγάλο ποσοστό των βιοπαθολόγων στα μεγάλα αστικά κεντρα η δουλειά σε δημόσια δομή Υγείας είναι μονόδρομος.Ετσι στην στελέχωση των κεντρικών εργαστηρίων αλλά και στα ΠΕΔΥ θα πρέπει να προβλεφθεί απασχόληση ικανού αριθμού Βιοπαθολόγων!
  Αλλοστε η στελέχωση των ΠΕΔΥ με ένα σωρό άλλες ειδικότητες που σε άλλα κράτη η πρωτοβάθμιος φροντίδα υγεάς δεν περιλαμβάνει φανερώνει κάποια διάθεση εκ μέρους του κράτους να μην πετάξει έξω τους γιατρούς αυτούς που τόσα χρόνια έχουν στηρίξει την Πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας.
  Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει η Πολιτεία να μην υπάρξει ανάλγητη στους Βιοπαθολόγους των οποίων η ειδικότητα εχει πληγεί ίσως όσο καμία άλλη!

 • 22 Απριλίου 2017, 19:36 | Ελένη

  Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν είναι κοινές οι αρμοδιότητες στους Νοσηλευτές και τους Επισκέπτες Υγείας. Επιπρόσθετα ενώ γίνεται Ειδική μνεία σε παρακάτω άρθρα για τους Επισκέπτες και τις Μαίες ουδεμία αναφορά γίνεται για τους Νοσηλευτές. Με προβληματίζει το γεγονός που σε ένα σχέδιο νόμου πρέπει να γίνει εκτενή αναφορά στο ΝΠΔΔ των Επισκεπτών και στην ημέρα της Επίσημης Εορτής. Μήπως επικαιροποιούμε έτσι εντέχνως τη διαφορετικότητα ανάμεσα στους Επαγγελματίες του Νοσηλευτικού Χώρου; Στις χώρες του εξωτερικού ανάλογες δομές στηρίζονται από τον Κοινοτικό Νοσηλευτή (μιας και δεν υφίσταται ο Επισκέπτης υγείας) και επειδή στη χώρα μας οι σύγχρονες ειδικότητες δεν έχουν θεσμοθετηθεί, μήπως πρέπει να δοθεί στον Επισκέπτη ή εν λόγω ειδικότητα;

 • 22 Απριλίου 2017, 19:30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Για να μην αλλοιώνονται τα δείγματα που θα συλλέγονται από τις διασυνδεόμενες μονάδες ΠΦΥ θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πρωτόκολλο συλλογής-μεταφοράς

 • 20 Απριλίου 2017, 21:18 | Ε. Δημητριάδης

  Τα κεντρικά διαγνωστικά εργαστήρια και ειδικά αυτά που αφορούν την ανάλυση δεικτών σε βιολογικά υγρά (αιματολογικό, βιοχημικό, μικροβιολογικό, κυτταρολογικό) πρέπει η να είναι κεντρικά η να μην δημιουργηθούν καθόλου
  Ο τρόπος λειτουργίας τους θα πρέπει να είναι αντίστοιχος με αυτό που έχουν τα πλέον σύγχρονα ιδιωτικά κεντρικά εργαστήρια. Δηλαδή πλήρης αυτοματοποίηση από την λήψη του δείγματος έως την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων με την εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής και όλων των σύγχρονων συστημάτων ανάλυσης που επιτρέπουν την αξιόπιστη και γρήγορη εκτέλεση των αναλύσεων.
  Η δημιουργία δημόσιων κεντρικών διαγνωστικών εργαστηρίων ως ένα βαθμό θα είναι σε βάρος των συμφερόντων των ιδιωτών ιατρών που κάνουν εκτεταμένη χρήση των κεντρικών ιδιωτικών εργαστηρίων (οι άλλες ειδικότητες επιστημόνων πχ βιολόγοι-βιοχημικοί που εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των αναλύσεων λίγα έχουν να χάσουν). Οι απόψεις ότι θα συμφέρει το δημόσιο να χρησιμοποιήσει αυτή την αλυσίδα « ιδιώτης μικροβιολόγος-κεντρικο ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο» πρέπει να απαντήσουν στο πως είναι δυνατό όλοι να βγάζουν κέρδος και να έχουν και χαμηλότερο κόστος από ένα απευθείας κεντρικό εργαστήριο? Η μακρόχρονη εμπειρία μου ως εργαζομένου σε ιδιωτικό κεντρικό εργαστήριο με έπεισε πως αυτό γίνεται σε βάρος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και επειδή τα όποια δημόσια εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ «λειτουργούσαν» με ολότελα λαθεμένο τρόπο.
  Η μη ύπαρξη δημοσίων εργαστηρίων θα ευνοήσει τους ιδιώτες ιατρούς αλλά θα «αποχαλινώσει» τον ήδη ανεξέλικτο ιδιωτικό τομέα( δεν υφίσταται σήμερα ουσιαστικά κάνεις δημόσιος έλεγχος ποιότητας) και θα ζημιώσει του ασθενείς.
  Όσο αφορά την δημιουργία τμημάτων γενετικής στα κεντρικά εργαστήρια υποθέτω θα εννοούνται τμήματα που θα εκτελούν μια σειρά αναλύσεων που κάνουν χρήση μεθόδων μοριακής βιολογίας , και όχι καθ αυτό τμήματα Γενετικής που αφορούν τον έλεγχο για την γενετική κληρονομούμενων νοσημάτων η νοσημάτων ειδικού χαρακτήρα πχ καρκίνος.
  Η λειτουργία τέτοιων εργαστηρίων με τα σημερινέ δεδομένα είναι ουσιαστικά εκτός των δυνατοτήτων ενός συστήματος Π.Φ Υ. και αν γινόταν ποτέ ο πληθυσμός της χώρας θα δικαιολογούσε μόνο ένα η το πολύ δύο κεντρικά αργαστήρια για όλο το σύστημα υγείας πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο

 • 19 Απριλίου 2017, 18:30 | Anthi

  Διευκρινίστε, τι εννοείτε «άλλο επιστημονικό προσωπικό»!Σας υπενθυμίζω ότι Κεντρικά Βιοπαθολογικά Εργαστήρια (ΚΒΕΑ), λειτουργούν ήδη στην Αττική με μεγάλο όγκο δειγμάτων και ένα ευρύ φάσμα αναλύσεων, στελεχωμένα και από ειδικότητες που δεν προβλέπονται στην ΠΦΥ!!!

  Επί χρόνια έχω απασχοληθεί στο προαναφερόμενο εργαστήριο και ουδείς βιοπαθολόγος(=μικροβιολόγος), μπόρεσε επιστημονικά να καλύψει όλα τα επιμέρους εργαστηριακά τμήματα.

 • 18 Απριλίου 2017, 23:16 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Τα Κεντρικά Διαγνωστικά Εργαστήρια με το προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας τους δύναται να επιβαρύνουν το κρατικό προυπολογισμό και να αυξήσουν την ταλαιπωρία των χρηστών υπηρεσιών τους.Διαφαίνονται «κρυφά»έξοδα,ήτοι οχημάτων μετακίνησης μετακίνησης δειγμάτων,χρηστών και δυνητικά προσωπικού λόγου αύξησης φόρτου εξυπηρετούμενων.

 • Έχω κακιά εμπειρία από κρατικά διαγνωστικά εργαστήρια.

  Στο ΙΚΑ όπου εργάστηκα ως Γενικός Ιατρός για 5 χρόνια, οι υπάλληλοι πολλές φορές απαξιούσαν να γράψουν ακόμη και την ημερομηνία που έγινε η ανάλυση του αίματος…

  Εκχωρείστε τα εργαστήρια σε ιδιώτες (όπως γίνεται και τώρα σε μεγάλο βαθμό).

  Οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε σαφώς ποιοτικότερη εργαστηριακή κάλυψη ενώ στο κράτος θα βγει φθηνότερα.

  Αργύρης Αργυρίου
  Γενικός Ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ,
  Καβάλα,
  Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής Λουντ Σουηδίας,
  Ειδικότητα στην Γενική Ιατρική στο Λινκοπινγκ Σουηδίας.

 • 18 Απριλίου 2017, 13:46 | Παρασκευοπούλου Πηνελόπη

  1. Στην παράγραφο 5α αναφέρεται το εξής: «Εργαστηριακά τμήματα όπως Βιοπαθολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό». Ο όρος Βιοπαθολογικό πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο Μικροβιολογικό. Διότι το Βιοπαθολογικό Εργαστήριο περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους εργαστήρια-τμήματα δηλαδή Αματολογικό, Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό.

  2. Στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι «τα τμήματα στελεχώνονται…». Πώς θα γίνεται η πρόσληψη του προσωπικού? Δε θα γίνεται με ανοιχτή προκήρυξη και όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος?

  3. Θα οριστεί ένας επιστημονικά υπεύθυνος του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου? Αφού αυτό περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά εργαστηριακά τμήματα πχ Βιοπαθολογικό, Απεικονιστικά, Κυτταρολογικό κοκ. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί είναι προφανές ότι μια ιατρική ειδικότητα δεν μπορεί να υποστηρίξει επιστημονικά μια διαφορετική ιατρική ειδικότητα.

  4. Οι προϊστάμενοι των επιμέρους τμημάτων τα οποία είναι αμιγώς ιατρικά τμήματα δεν θα γίνονται με ανοιχτή προκήρυξη αλλά με απλή απόφαση του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ? Η αρχή της διαφάνειας επιβάλλει την ανοιχτή προκήρυξη θέσεων ιατρών διευθυντών και επιμελητών σε όλα τα επιμέρους εργαστηριακά τμήματα.

  5. Βάσει Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ A 228/02-11-2011), άρθρο 34 προβλέπεται: «Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή του.» Το παρόν σχέδιο νόμου δεν αναφέρει τίποτε σχετικό.

 • 13 Απριλίου 2017, 00:52 | Χρήστος Ραγιάς

  Ανά την επικράτεια υπάρχουν πιστοποιημένα με ISO ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, που εξυπηρετούν τον πληθυσμό στον τόπο του. Έχουν γίνει σημαντικότατου οικονομικού ύψους επενδύσεις, από ιδιώτες ιατρούς κατά το πλείστον, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό, σε μηχανήματα, συντήρηση, δέσμευση χώρων, κλπ.. Πέραν των άλλων η οικονομική επιβάρυνση του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά τα εργαστήρια επιβαρύνει επίσης τους ιδιώτες και όχι τον κρατικό προυπολογισμό. Το κυριότερο είναι ότι παρέχουν υψηλότατου επιπέδου υπηρεσίες με πλήρη αξιοπιστία. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν εξετάζεται και δεν γίνεται πουθενά σύγκριση του κόστους λειτουργίας, συντήρησης, δεσμεύσεων χώρων, πληρωμής προσωπικού, όταν διατηρείται η υπάρχουσα κρατική δομή, έστω και θεωρητικά ελλαττούμενη με την συγκέντρωση σε ένα κεντρικό εργαστήριο, αλλά διατηρούμενων των τοπικών παραρτημάτων, σε σύγκριση με το να υπάρχουν τα Κεντρικά κρατικά εργαστήρια μόνο στα νοσοκομεία για τις ανάγκες τους και να υπάρχουν τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ΠΦΥ, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προυπολογισμό. Στην σημερινή κατάσταση πτώχευσης της χώρας, θα έπρεπε να νομοθετείται όχι με αύξηση των δαπανών του κράτους, αλλά με μείωση τους. Επιβεβαιωμένα λοιπόν η δομή που προτείνεται θα αυξήσει το κόστος της κρατικής δαπάνης και δεν θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τοπικά, εκεί που τις χρειάζεται ο Πολίτης! Η πιο σοφή νομοθέτηση είναι να αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, τα οποία αναλαμβάνουν το κόστος λειτουργίας, συντήρησης, υποδομών και χώρων, εξέλιξης, αναλώσιμων, προσωπικού, κλπ, από μόνα τους, μη επιβαρύνοντας τον κρατικό προυπολογισμό. Με Τιμή Χρήστος Ραγιάς Πολιτικός Μηχανικός Αμάρυνθος Ευβοίας