Άρθρο 12 – Αναβάθμιση της μαιευτικής φροντίδας στην Π.Φ.Υ.

1. Παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για τη λήψη δείγματος κολπικού και τραχηλικού υγρού (τεστ Παπανικολάου) καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 2 του π.δ. 351/1989 (Α’ 159).

2. Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. δίκτυο Μαιών- Μαιευτών με τίτλο «Δίκτυο Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών- Μαιευτών», με μέλη του υπηρετούντες Μαίες- Μαιευτές στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. Ως Υπεύθυνος Συντονισμού του Δικτύου ορίζεται με ψηφοφορία πρόσωπο μεταξύ των μελών του Δικτύου.
α) Ως έδρα του δικτύου ορίζεται δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Υ.Πε. με απόφαση του Διοικητή της, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Συντονισμού του δικτύου.
β) Το δίκτυο Μαιών- Μαιευτών διασυνδέεται με τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. Το δίκτυο Μαιών-Μαιευτών διασυνδέεται λειτουργικά ιδίως με τις Το.Μ.Υ. καταρτίζοντας και υλοποιώντας ένα τακτικό πρόγραμμα επισκέψεων σε αυτές.
γ) Σκοπός του δικτύου Μαιών- Μαιευτών είναι:
γα) η παροχή συμβουλευτικής και ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας,
γβ) η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας, υποστήριξης του μητρικού θηλασμού και Οικογενειακού Προγραμματισμού,
γγ) η λήψη δείγματος κολπικού και τραχηλικού υγρού (τεστ Παπανικολάου),
γδ) η πραγματοποίηση επισκέψεων μελών σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων, μετά από ενημέρωση της οικείας Δ.Υ.Πε. και των αρμόδιων αρχών για πραγματοποίηση δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας και
γε) η ανάπτυξη συνεργασίας με Ο.Τ.Α. και φορείς που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης, αγωγής και προαγωγής υγείας.
Τα δείγματα από διενεργούμενα τεστ Παπανικολάου αποστέλλονται άμεσα για κυτταρολογική εξέταση σε εργαστήριο της δημόσιας δομής που συνιστά την έδρα του δικτύου ή άλλης δημόσιας δομής εντός της οικείας Δ.Υ.Πε. Τα χρησιμοποιούμενα κατά την υλοποίηση των δράσεων έντυπα πρέπει να συνιστούν προτυποποιημένα έντυπα του Υπουργείου Υγείας. Οι παραπάνω δράσεις, πράξεις και ενέργειες πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής, όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κείμενη νομοθεσία.
δ) Η οργάνωση και ο συντονισμός της λειτουργίας του Δικτύου, των δράσεων και των προγραμμάτων που διενεργούνται γίνεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. Το δίκτυο ενημερώνει σε μηνιαία βάση τη δημόσια δομή που συνιστά την έδρα του καθώς και τη Μονάδα Αναφοράς σε περίπτωση που υφίσταται, σχετικά με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεών του. Το δίκτυο υποχρεούται να καταθέτει κάθε τρίμηνο και συνολικά στο τέλος του έτους απολογιστικά για τις δράσεις του στο Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:52 | Χριστίνα Μετοικίδου

  Το άρθρο πολύ ελλιπές.

  Α) Στην παράγραφο 1, πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή:
  1. Παρέχεται η δυνατότητα συνταγογράφησης από τους επαγγελματίες υγείας του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για εξετάσεις που σχετίζονται με την πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας (τεστ Παπανικολάου και ανίχνευση γονιδιώματος HPV), φαρμάκων που σχετίζονται με την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία, καθώς και για τις σχετικές με την κύηση απαιτούμενες εξετάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως το άρθρο 2 του π.δ. 351/1989 (Α’ 159).
  (περιλαμβάνεται έτσι η διατύπωση του ΣΕΜΜ Πάτρας, καθώς και του ΣΕΜΜ Αθηνών, με τις οποίες συμφωνώ)

  Β) Στην παράγραφο 2, οι αλλαγές που προτείνει το ΣΕΜΜ Αθηνών με βρίσκουν σύμφωνη, έχοντας να προσθέσω κάποια πράγματα στο σχόλιο:
  αλλαγή στο γστ)ως εξής «…η παρακολούθηση νεογνού και θηλάζοντος βρέφους/νηπίου έως 2 ετών (βάρος, καμπύλες ανάπτυξης, ψυχοκινητική εξέλιξη κ.α.)…»,
  στο γη)μια μικρή επιφύλαξη για τη χρήση της λέξης «ψυχοπροφυλακτική»
  και αλλαγή στην εξής πρόταση ως «…η ενθάρρυνση των επιστημονικά αποδεκτών μεθόδων για την φροντίδα και την διατροφή του νεογνού και βρέφους/νηπίου έως 2 ετών…»

  Γ) Δεν αποσαφηνίζεται πώς ακριβώς θα λειτουργεί το Δίκτυο Μαιών, ποιος χρόνος δίνεται μέχρι αυτό να γίνει, αν μέλη του θα είναι όλοι όσοι εργάζονται σε δομές της Π.Φ.Υ, και με ποιον τρόπο θα διασυνδέονται με τις Το.Μ.Υ.

  Δ) Η συνεχόμενη εκπαίδευση, για την ανταπόκριση των μαιών/ευτών στο έργο τους, πρέπει να θεσμοθετηθεί. Γενικότερα, η πρόταση του ΣΕΜΜΑ Αθηνών με βρίσκει σύμφωνη.

  Γ) Η ομάδα υγείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, πρέπει να περιλαμβάνει και μαία/ευτή, καθώς οι νοσηλευτές και οι επισκέπτες υγείας, δεν μπορούν να προσεγγίσουν ολιστικά την πληθυσμιακή ομάδα που προσεγγίζουν οι μαίες/μαιευτές και αυτό συνιστά άνιση παροχή υπηρεσιών υγείας.

 • Είναι σύγχρονη, προτωποριακή και μείζονος σημασίας η αναβάθμιση των μαιών και να φανεί επιτέλους πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος τους σε κάθε πτυχή της μαιευτικής φροντίδας.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:15 | ΣΕΜΜ ΠΑΤΡΩΝ

  Στο άρθρο 12 να προστεθεί παράγραφος 3

  3. Συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. Μητρώο Δικτύου Μαιών- Μαιευτών με τίτλο «Μητρώο Δικτύου Μαιών- Μαιευτών για παροχή Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας», με μέλη και τις/τους Μαίες- Μαιευτές του ιδιωτικού τομέα.
  Το Μητρώο δικτύου Μαιών- Μαιευτών θα διασυνδέεται με τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας μαιευτικής φροντίδας της οικείας Δ.Υ.Πε.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:38 | Συγγενιώτη Ελένη

  Χωρίς τη μαία μου…δεν παω πουθένα!!!!!! Είναι τόσο σπουδαία η δουλειά της σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλα και στον τοκετό!!! Εγώ στην πρωτη εγκυμοσύνη που ήμουν γεματη αγχη και ανασφάλειες και συνεχείς απορίες..ήταν το στήριγμά μου…τόσο πριν, στην διάρκεια του τοκετού, αλλα και για καιρό μετά….και γω δεν φανταζόμουν πόσο σπουδαίος είναι ο ρολος της ώσπου το έζησα από κοντά….

 • 2 Μαΐου 2017, 11:23 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΡΟΥΜΠΙΑ

  Σε απάντηση σχετικού σχολίου επισημαίνω οτι οι μαίες δεν αντικαθιστούμε σε καμία περίπτωση τους γυναικολόγους. Για αυτά που μπορούμε όμως να αναλάβουμε θέλουμε επιτέλους να μας δίνεται η δυνατότητα.Ξέρουμε ακριβώς τα όρια μας . Δεν προσβλέπουμε σε τέτοιον ρόλο.Τουναντίον, είμαστε ο κρίκος για γυναικολογική φροντίδα ( και το ενισχύουμε αυτό) σε γυναίκες που για διάφορους λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πρόσβαση σε γυναικολόγο, ενημερώνοντάς τις καί για τις κατευθυντήριες γυναικολογικής παρακολούθησης αλλά και παραπέμποντας έκτακτα για γυναικολογική διαχείρηση .
  Τους γυναικολόγους τους έχουμε μαζί μας πολύτιμους συνεργάτες και οχι στην αντίπερα όχθη.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:15 | Ξανθίππη Νικολαϊδου

  Θεωρώ ότι η συνταγογράφηση είναι αρμοδιότητα του γιατρού.
  Το εύρος των αρμοδιοτήτων της μαίας είναι τόσο μεγάλο άλλωστε(αγωγή και συμβουλευτική στην εγκυμοσύνη και τη λοχεία για τη μητέρα και το βρέφος, θηλασμός, αγωγή υγείας για τη γυναίκα γενικότερα), που θα ήμουν ευτυχής αν όλα αυτά υλοποιούνταν στις Μονάδες Υγείας ΠΦΥ, όπως κι αν αυτές ονομαστούν με το νέο νόμο.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:05 | ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ
  ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ,Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΦΥ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ ΣΑΦΩΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΙΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

 • Άρθρο 13 – Επισκέπτες Υγείας

  Να προστεθεί στα καθήκοντα:

  Συνεργασία με το Διαιτολόγο Διατροφολόγο και την Ομάδα Υγείας για θέματα Διατροφικών Διαταραχών.

 • Άρθρο 12 – Αναβάθμιση της μαιευτικής φροντίδας στην Π.Φ.Υ.

  Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γα) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο

  Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γβ) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο

  Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γδ) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο

  Είναι σημαντική η συμμετοχή του Διαιτολόγου Διατροφολόγου στην υποστήριξη της κύησης, του μητρικού θηλασμού και της διατροφικής εξοικείωσης μεταναστών και προσφύγων με την Ελληνική διατροφική πραγματικότητα.

  Επίσης προτείνουμε το δίκτυο μαιών σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο να αποκτήσει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να δίνει πιστοποίηση ειδικών μητρικού θηλασμού.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:08 | Ελενη

  Καλημέρα σας!
  Απο την προσωπική μου εμπειρία παραθέτω την τεράστια σημασία που έχει η μαία σαν επαγγελματίας αλλά κ σαν άνθρωπος! Ειναι εκείνη που ενοχλούμε συνέχεια αντι του γιατρού! Εκείνη που θυμάται ολες τις περιπτώσεις κ τις θυμιζει κ στο γιατρο! Εκεινη που θα σε εξυπηρετήσει για φαρμακα κ εξετασεις! Αλλα κυριως εκεινη που θα σου πει μια καλή κουβέντα θα σου κρατήσει το χερι κ θ σου δώσει ενα φιλί πριν κ μετα το χειρουργείο! Θα σε συμβουλεψει κ θα σε ευχαριστησει! Εκεινη που θα ειναι ανθρωπινη σε ευχαριστες η δυσκολες στιγμές! Δεν ξερω αν ειναι ολες οι μαιες έτσι αλλα εστω κ μια που ειναι η δικια μου αξιζει τον κοπο να τις βοηθησουμε να γινουν καλυτερες!