Άρθρο 17 – Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος των μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

1. Ο κοινωνικός έλεγχος των δομών που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Ο κοινωνικός έλεγχος επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού προβλημάτων μη εύρυθμης λειτουργίας ή περιπτώσεων κακοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη γνώμη των πολιτών για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αφετέρου τη διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία τους.

2. Για το σκοπό αυτό καθιερώνεται διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών, με σκοπό ο Συντονιστής του ΤοΠΦΥ να καταγράφει και να απαντά άμεσα στα προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας ή κακοδιοίκησης που εντοπίζουν οι πολίτες στις μονάδες του Τομέα ευθύνης του. Η διαδικασία της Ακρόασης διεξάγεται μία φορά κάθε έξι (6) μήνες, με κανόνες δημοσιότητας και τηρούνται πρακτικά. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών ή ομάδων πολιτών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος λειτουργίας και κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και διεξαγωγή της διαδικασίας Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών.

3. Ο κοινωνικός έλεγχος διενεργείται, μεταξύ άλλων, με έρευνες, ηλεκτρονικές και μη, με τις οποίες οι πολίτες αξιολογούν τις υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν. Για το σκοπό αυτό σε κάθε άτομο, που επισκέπτεται δημόσια δομή Π.Φ.Υ. και δέχεται υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, χορηγείται το ανώνυμο ερωτηματολόγιο βαθμολόγησης και διερεύνησης της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κεφαλαίου 1 του παρόντος και υποβάλλονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τη λειτουργία τους. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο υποβάλλεται σε εμφανώς ορισθέντα, από τον Υπεύθυνο ή Επιστημονικό Υπεύθυνο της κάθε δομής, χώρο και το σύνολο των ερωτηματολογίων συγκεντρώνονται καθημερινώς με το πέρας της βραδινής βάρδιας.

4. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. συγκροτείται Ομάδα ή Ομάδες Έργου σε επίπεδο Υ.Πε. στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά και οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου. Οι Ομάδες Έργου επεξεργάζονται τα σχετικά στοιχεία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου και συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που υποβάλλεται στη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. και κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Υγείας, μέχρι τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:52 | ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ

  ΑΡΘΡΟ 17 Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος
  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Δικαστικοί, αιρετοί εκπρόσωποι και διαφανή κριτήρια.

 • 1 Μαΐου 2017, 23:11 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 2:

  Αντί ακρόασης να υποβάλλονται έγγραφες τεκμηριωμένες προτάσεις ή αναφορές
  πολιτών και κοινωνικών φορέων για βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Π.Φ.Υ.
  Ο συντονιστής του Το.Π.Φ.Υ. δεν είναι δήμαρχος!!! Είναι εργαζόμενος και όχι εκλεγμένος!! Ο συντονιστής του Το.Π.Φ.Υ. θα πρέπει να αξιολογείται βάση στόχου – αποτελέσματος.

  Παράγραφος 3:

  Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι επώνυμο. οι πολίτες θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη των προτάσεών ή των καταγγελιών τους.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:56 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

  Η εισαγωγή της «λογοδοσίας και του κοινωνικού έλεγχου των μονάδων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ», αλλά και των υπηρεσιών ΠΦΥ γενικότερα αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα προς τη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Η γνώμη των χρηστών, που για εμάς θα μπορούσε να εκφράζεται κατά μεγάλο ποσοστό με την ελευθερία επιλογής ΟΙ- αλλαγή του αν ο πολίτης δεν μένει ικανοποιημένος από αυτόν, αλλά και με ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια ικανοποίησης από τις υπηρεσίες είναι κρίσιμη, αλλά όχι η μόνη παράμετρος που θα πρέπει να αξιολογηθεί.
  Επίσης σημαντικότατη είναι η αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω καταγραφής, μέτρησης και αξιολόγησης δεδομένων που αφορούν σειρά υγειονομικών δεικτών (δείκτες σχετικούς με την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, με τη διαχείριση παραγόντων κινδύνου, με τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων κλπ), καθώς και του ακριβούς κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο έτσι μπορεί να προσδιοριστεί η πραγματική αξία των υπηρεσιών που παρέχονται.

 • Ας σκεφτούμε έναν Συντονιστή Τομέα που πρέπει να:
  Φροντίζει την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών, και όχι μόνο λέμε εμείς, μιας και στο Τοπικό δίκτυο ΠΦΥ συμμετέχουν όλοι οι συμβεβλημένοι,
  Ελέγχει τις παραπομπές
  Εισηγείται δράσης κλπ
  Εισηγείται ίδρυση νέων ΤοΜΥ και συμβάσεις με συμβεβλημένους
  Εποπτεύει τη διασύνδεση με Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ κλπ
  Δύναται να απέχει από τα καθήκοντα του στο ΚΥ αν συμφωνεί ο Διοικητής
  Και θα πρέπει κάθε 6 μήνες, κατά προτεραιότητα να ασκεί κοινωνικό έλεγχο. Το άκρον άωτον της γραφειοκρατίας και της αναποτελεσματικότητας.
  Η ύπαρξη μιας αντιπροσωπευτικής ομάδας εργαζομένων που θα συμμετείχε σε μια τέτοια διαδικασία με πνεύμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης να ήταν πιο αποτελεσματική, να συνέβαλε στην αγαστή συνεργασία-συνύπαρξη των δύο πλευρών και να μην ενεργοποιούσε τον κοινωνικό αυτοματισμό

 • Η διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών από τον συντονιστή Το ΠΦΥ που προτείνεται σε αυτό το άρθρο, είναι εγκεφαλική σύλληψη εξόχως γραφειοκρατική, πατερναλιστική και αποστεωμένη από την δυναμική της πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί στην ΠΦΥ. Η τυχόν εφαρμογή αυτού του άρθρου απαξιώνει πλήρως την κοινωνική λογοδοσία αφού πέραν των άλλων ορίζει και χρονικό διάστημα, μια φορά το εξάμηνο!!! για συνάντηση με τον συντονιστή και μάλιστα με εξέταση των θεμάτων όχι με σειρά σπουδαιότητας ή συλλογικής έκφρασης αλλά με βάση την προτεραιότητα του αριθμού πρωτοκόλλου του αιτήματος.

 • Άρθρο 17, παρ. 2
  Επιβάλλεται η αύξηση της συχνότητας της διαδικασίας ακρόασης από έξι (6) μήνες που είναι, σε δύο (2) μήνες, στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινωνικού ελέγχου.

  Άρθρο 17, παρ.3
  Να ληφθεί μέριμνα ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν τα ανώνυμα ερωτηματολόγια και άτομα με προβλήματα όρασης.

 • Η διαδικασία Ακρόασης Κοινωνικών Φορέων και Πολιτών από τον συντονιστή ΤοΠΦΥ που προτείνεται στο άρθρο 17 είναι εγκεφαλική σύλληψη εξόχως γραφειοκρατική, πατερναλιστική και αποστεωμένη από την δυναμική της πραγματικότητας που θα διαμορφωθεί στην ΠΦΥ. Η τυχόν εφαρμογή αυτού του άρθρου απαξιώνει πλήρως την κοινωνική λογοδοσία αφού πέραν των άλλων ορίζει και χρονικό διάστημα, μια φορά το εξάμηνο!!! για συνάντηση με τον συντονιστή και μάλιστα με εξέταση των θεμάτων όχι με σειρά σπουδαιότητας ή συλλογικής έκφρασης αλλά με βάση την προτεραιότητα του αριθμού πρωτοκόλλου του αιτήματος!! Ο εμπνευστής του άρθρου μάλλον ξέχασε ότι η Βασιλεία στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1974. Η τυχόν εφαρμογή του άρθρου θα καταργηθεί στην πράξη από τα κινήματα και τις οργανώσεις των πολιτών στην χώρα.

 • Παραγωγικότητα και Ποιότητα Μονάδων.
  ΑΛΗΘΗ στοιχεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
  Αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων παραγωγικότητας.
  Εκπαιδευτικά προγράμματα μονάδων και μετά όλα τα άλλα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 • 22 Απριλίου 2017, 09:56 | Τσουμάνη Ναταλία

  Η αξιολόγηση τόσο μιας υπηρεσίας και όσο και του προσωπικού είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο τρόπος που θα γίνει θα πρέπει να είναι ουσιαστικός και όχι γραφειοκρατικός και χρονοβόρος. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κ.Χ. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗ.

 • 21 Απριλίου 2017, 13:12 | Χ. ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΗΣ

  Σχετικά με το άρθρο 17 – Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος των μονάδων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

  Οι νέες υπηρεσίες Π.Φ.Υ. επιβάλλεται να είναι ποιοτικές, η αποτελεσματική αξιολόγηση τους από τους χρήστες- feed back πιστεύω πως θα συμβάλλει στο να μην εξελιχτούν σε ΙΚΑ
  Ο πολίτης -λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ο πιο αδύναμος κρίκος του συστήματος, δύσκολα θα ξεκινήσει από μόνος του καταγγελία για κακή πρακτική γιατί έχει ανάγκη τις υπηρεσίες υγείας και προσπαθεί να βρει λύση στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ενδεικτικό είναι πόσοι αναγκαστικών να δώσουν φακελάκι για υπηρεσίες στο σύστημα υγείας και πόσοι από αυτούς έχουν μπει στη διαδικασία να το καταγγείλουν. Για αυτό οι υπηρεσίες λογοδοσίας και ο κοινωνικός έλεγχος πρέπει να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τους πολίτες και να ζητούν τη γνώμη τους.
  Στην κατεύθυνση αυτή προτείνω:

  1.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΦΥ
  Η συλλογή ερωτηματολογίων να πραγματοποιείται κύρια μέσω διαδικτύου με τη μορφή ερωτηματολογίων και web survey. Η διαδικασία μέσω διαδικτύου:
  • διευκολύνει τον πολίτη
  • είναι πιο αμερόληπτη καθώς γίνεται σε χρόνο εκτός επίσκεψης
  • προστατεύει την ιδιωτικότητα / απόρρητο,
  • δίνει τη δυνατότητα να συλλέγουν ευκολότερα τα δεδομένα και τα κάνει διαθέσιμα για επεξεργασία και ανάλυση χωρίς την ανάγκη να συλλέγουν και να περαστούν από το χαρτί σε βάσεις δεδομένων
  • εξοικονομεί χρόνο χρήμα και χαρτί για το σύστημα

  Διαδικασία
  Συλλογή στοιχείων επικοινωνίας ασθενών (διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητών και σταθερών τηλεφώνων) από τη γραμματεία κατά την επαφή των ασθενών με αυτές τις υπηρεσίες ΠΦΥ με στόχο να μπορεί να ζητηθεί ενεργητικά η συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των υπηρεσίες τις οποίες έλαβαν.
  Ενημέρωση των ληπτών υπηρεσιών υγείας σχετικά με την έρευνα ποιότητας υπηρεσιών υγείας μέσω σχετικού απλού φυλλαδίου/ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ΥΠΕ η οποία θα περιγράφει τη διαδικασία και τους στόχους της. Καμπανία στα τοπικά ΜΜΕ. (ευθύνη ομάδας εργασίας οικείας Υ.Πε. -παρ 4 άρθρου 17 του παρόντος)
  Σύστημα μέσω διαδικτύου- πχ ερωτηματολόγιο στην Ιστοσελίδα ΥΠΕ (ευθύνη ομάδας εργασίας οικείας Υ.Πε. -παρ 4 άρθρου 17 του παρόντος)
  Μετά την έξοδο τον χώρο παροχής ΠΦΥ θα πρέπει να λαμβάνει ο ασθενής ειδοποίηση: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms με σύνδεσμο που θα τον οδηγεί στο ερωτηματολόγιο και έναν αριθμό ο οποίος θα είναι μοναδικός για την επαφή που είχε ο ασθενής με τις υπηρεσίες υγείας και θα επιτρέπει την συμπλήρωση της φάρμας για μια και μοναδική φορά (π.χ. χρήση αριθμό μητρώου επίσκεψης). Θα πρέπει να ληφθέν μέτρα ώστε να έχουμε τον μέγιστο αριθμό απαντήσεων (τηλεφωνική, sms υπενθύμιση όταν δεν συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο). Εναλλακτικά μπορεί να αξιοποιηθεί αυτοματοποιημένη τηλεφωνική έρευνα ποιότητας, υπάρχουν πολλές εταιρίες που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στην αγορά. (Ευθύνη ομάδας εργασίας οικείας Υ.Πε. -παρ 4 άρθρου 17 του παρόντος)
  Θεωρώ ότι στο τέλος της διαδικασίας που ξεκινάμε η συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου ποιότητας θα πρέπει να καταστεί σχεδόν καθολική, να είναι αναπόσπαστο τμήμα θεσμοθετημένης διαδικασίας μόνιμης ανατροφοδότησης (feedback) ώστε η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας να έχει διάρκεια και να γίνει θεσμός ο κοινωνικός έλεγχος.

  2.ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ.
  Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να είναι απλά και κατανοητά σε όλους. Τα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι σύντομα ώστε ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση να μην υπερβαίνει τα 3 λεπτά.
  Προτείνω τα παρακάτω ως περιεχόμενο ερωτήσεων ερωτηματολόγιου
  1. Δημογραφικά στοιχεία/κλινική
  2. Δυνατότητα πρόσβασης στις δομές υγείας
  3. Αντιμετώπιση ασθενούς. Σεβασμός στην αυτονομία και αξιοπρέπεια του ασθενούς/ ενημέρωση κατά την επαφή με τους λειτουργούς υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό).
  4. Εμπιστοσύνη προς τους λειτουργούς υγείας Εκτίμηση του ασθενούς για τον επαγγελματισμό και την επιστημονική επάρκεια ιατρών και νοσηλευτών.
  5. Εκτίμηση των ασθενών για την επάρκεια των δομών υγείας σε προσωπικό
  6. Εκτίμηση των ασθενών για την επάρκεια των δομών υγείας σε τεχνολογικό εξοπλισμό.
  7. Εκτίμηση των ασθενών για την συνολική ανταπόκριση των δομών στο πρόβλημα υγείας το όποιο αντιμετωπίζουν.
  8. Εμπειρία με φαινόμενα διαφθοράς.
  9. Περιβάλλον καθαριότητα / ησυχία
  Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου θα μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες για τις προωθούμενες αλλαγές και την διαπίστωση προβλημάτων ώστε να καταγράφονται τα πραγματικά προβλήματα και να προωθούνται οι απαραίτητες ενέργειες. (Ευθύνη ομάδας εργασίας οικείας Υ.Πε. -παρ 4 άρθρου 17 του παρόντος)

 • 21 Απριλίου 2017, 12:38 | Γ.Μ.

  Γραφειοκρατικες διαδικασιες ,κοστοβορες και αναποτελεσματικες πατε να δημιουργησετε .Αμεσος κοινωνικος ελεγχος με απευθειας υποβολη ηλεκτρονικα(εαν ο πολιτης δεν εχει προσβαση τοτε να απευθυνεται σε ΚΕΠ που υποχρεωτικα να διευκολυνουν ) των προβληματων σε πανελλαδικο συντονιστικο κεντρο και τηλεφωνο και απαντηση αμεσα απο τον τοπικα υπευθυνο.Ακροασεις «δια υποθεσην σας ….»δεν θα λειτουργησουν. Αφου υπολογοι ειναι οι υπουργοι ας δημιουργηθει συντονιστικο κεντρο και να απαντα αμεσα ολο το 24ωρο .Επιτροπες ,ακροασεις καθε εξη μηνες δημιουργουν χρονιες παθογενειες σε ζητηματα υγειας που απαιτουν αμεσες λυσεις.» το ερωτηματολογιο αξιολογησης να ειναι ηλεκτρονικο σε «tablet» και η υποβολη να γινεται αμεσα ηλεκτρονικα προς το πανελλαδικο συντονιστικο κεντρο «.Αναφορες , επιτροπες,καθε εξη μηνες , ακροασεις ,επεξεργασια στοιχειων,καθε χρονο απο ομαδες εργασιας θα δημιουργησουν γραφειοκρατια .Οσο πιο απλα ,αμεσα ,με χρηση τεχνολογιας( cloud)συντονιζεται το εργο ομαδων.Παραδειγματα πως ενημερωνονται για τα προβληματα υγειας σε αλλες χωρες με καλη βαθμολογηση συστηματων υγειας : https://www1.toronto.ca/wps/portal/contentonly?vgnextoid=24f74485d1210410VgnVCM10000071d60f89RCRD

  https://hbr.org/2016/12/a-simple-way-to-measure-health-care-outcomes
  Τελος η βελτιωση των συστηματων υγειας ειναι επιστημη.
  http://www.ihi.org/Pages/default.aspx

 • 19 Απριλίου 2017, 01:58 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Ο κοινωνικός έλεγχος και η κοινωνική λογοδοσία βασικό τεκμήριο αξιολόγησης ποιότητας και αποτελεσματικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών,αρκεί να προστεθούν αντικειμενικοί δείκτες που σχετίζονται με τους τιθέμενους σκοπούς λειτουργίας των δομών ΠΦΥ και φυσικά συνάδουν με την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και επικαιροποιούνται.Ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολόγησης μπορεί να συνδράμει σε αυτό,αλλά υπάρχει ήδη τεχνογνωσία και καλές πρακτικές που ΄χουν υιοθετηθεί και δοκιμασθεί και μπορούν να αξιοποιηθούν,όπως ο συνήγορος υγείας,τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών.Πρόνοια πρέπει να ληφθεί και για εξυπηρετούμενους αλλοδαπούς,με την ενεργοποίηση διαμεσολαβητών,και φυσικά να τροποποιηθούν οι προαναφερόμενοι δείκτες κοινωνικού ελέγχου ανάλογα με τον χαρτογραφούμενο και εξυπηρετούμενο πληθυσμό.

 • 17 Απριλίου 2017, 13:36 | Χρήστος Ραγιάς

  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ανοικτό φόρουμ, μέσω internet, κεντρικής διαχείρισης, για να συλλέγονται τα παράπονα, οι καταγγελίες για φακελάκια, οι προτάσεις βελτίωσης του συστήματος μέσω προτάσεων νομοθέτησης bottom up. Βέβαια όλα αυτά μικρή σημασία θα έχουν αν ΔΕΝ συμμετέχει Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ή άλλος ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας ο οποίος θα μπορεί να παρακαλουθεί άμεσα τις υποθέσεις αυτές και θα ενημερώνει σχετικά τον εκάστοτε αιτηθέντα.
  Το να περιμένει κάποιος έξη μήνες, και να μην αναρτώνται όλα αιτήματα ΑΜΕΣΑ σε πύλη μέσω του internet, εκτιμώ οτι θα κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί.
  Όλες οι αποφάσεις των διοικητών θα πρέπει να αναρτώνται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.