Άρθρο 05 – Κέντρα Υγείας

1. Τα Κέντρα Υγείας έχουν ως σκοπό ιδίως την παροχή υπηρεσιών:
α) ειδικευμένης περιπατητικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς που είτε προσέρχονται αυτοβούλως στα Κέντρα Υγείας, είτε παραπέμπονται από τις λοιπές υπηρεσίες Π.Φ.Υ. του Το.Π.Φ.Υ.,
β) εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών,
γ) εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου,
δ) οδοντιατρικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών,
ε) φροντίδας μητέρας και παιδιού,
στ) φροντίδας παιδιών και εφήβων,
ζ) εξειδικευμένης πρόληψης,
η) φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας,
θ) ιατρικής της εργασίας,
ι) κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., δύναται να προστίθενται και άλλες συναφείς αρμοδιότητες στα Κέντρα Υγείας, ανάλογα με τις πληθυσμιακές και υγειονομικές ανάγκες.
2.Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η έδρα κάθε Κέντρου Υγείας καθορίζεται με κριτήριο την ισόρροπη και χωρίς διακρίσεις εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η περιοχή ευθύνης κάθε Κέντρου Υγείας ονομάζεται Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της οικείας Δ.Υ.Πε. Εντός του Το.Π.Φ.Υ όλες οι δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ, οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ, καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, συνιστούν το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πάροχοι καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης, υπό την εποπτεία της οικείας Δ.Υ.Πε. Η περιοχή ευθύνης των Δ.Υ.Πε διαιρείται σε Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Σε κάθε Δήμο αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα Κέντρο Υγείας και σε κάθε Δημοτική Ενότητα τουλάχιστον μία Το.Μ.Υ. Ο αριθμός των Το.Π.Φ.Υ και των αντίστοιχων Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ κάθε Δ.Υ.Πε καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση της οικείας Δ.Υ.Πε. και σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ.Πε.».

4. Οι γιατροί που υπηρετούν με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα Κέντρα Υγείας, μπορούν μετά από αίτησή τους, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. να συμμετέχουν στην τακτική λειτουργία, πρωινή και απογευματινή του αντίστοιχου με την ειδικότητά τους τμήματος του Νοσοκομείου Αναφοράς, καθώς και στο εφημεριακό πρόγραμμα του τμήματος αυτού. Η ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

5. Η ενδεδειγμένη στελέχωση του συνόλου των μονάδων Π.Φ.Υ εντός του Το.Π.Φ.Υ. για το ιατρικό προσωπικό των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής, βιοπαθολογίας, καρδιολογίας και οδοντιατρικής καθορίζεται με βάση τον πληθυσμό του, ως εξής:

α) Γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας: 1 ανά 2.000 έως 2.500 ενήλικοι.
β) Γιατροί ειδικότητας παιδιατρικής: 1 ανά 1.000 έως 1.500 παιδιά.
γ) Γιατροί ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής: 2 ανά 25.000 έως 30.000 κάτοικοι.
δ) Γιατροί ειδικότητας βιοπαθολογίας: 1 ανά 25.000 έως 30.000 κάτοικοι.
ε) Γιατροί ειδικότητας καρδιολογίας: 1 ανά 25.000 έως 30.000 κάτοικοι.
στ) Οδοντίατροι: 1 ανά 10.000 κάτοικοι.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος και η αναγκαιότητα διενέργειας εφημεριών και κάθε άλλο σχετιζόμενο θέμα. Μέχρι την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες παροχής Π.Φ.Υ. εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο καθεστώς.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:55 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 5
  Παράγραφος 1 να προστεθεί ως παροχή υπηρεσιών:
  • φροντίδα ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων ατόμων, ατόμων με χρόνιες παθήσεις.
  Παράγραφος 1 είναι άσκοπο να υπάρχουν υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, χωρίς να υπάρχουν ειδικοί χώροι, δομές και μηχανήματα, όπου θα μπορούν να πραγματοποιηθούν σωστά οι συνεδρίες.
  Αυτό θα είχε νόημα, αν αναπτυχθεί τομέας Τηλειατρικής Αποκατάστασης, σε απομονωμένες επαρχιακές περιοχές οι επαγγελματίες υγείας υπο την επίβλεψη του Ιατρού ΦΙΑπ να παρέχει τις συνεδρίες σε όποιων τις έχει ανάγκη, χωρίς έξοδα και ταλαιπωρία μετακίνησης (π.χ λογοθεραπεία, εργοθεραπεία)

 • Άρθρο 05 – Κέντρα Υγείας

  Προσθήκη στην παρ. 1

  ια) εξειδικευμένης διαιτολογικής υποστήριξης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία.

 • 2 Μαΐου 2017, 10:52 | ΠΑΠΑΛΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΠΑΣΙΠΑΑ, Αντιπρόεδρος ΠΟΙΟΠΦΥ

  ΑΡΘΡΟ 5 ΚΥ / ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  Το αντικείμενο τεράστιο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  Δεν είναι όλοι οι περιπατητικοί ασθενείς δυνατόν να εξυπηρετούνται στα ΚΥ (λόγω έλλειψης π.χ. αναισθησιολογικού ή χειρουργικών αιθουσών όπως δεν είναι όλοι οι μη περιπατητικοί άσθενείς για εισαγωγή σε νοσοκομείο.
  ΑΜΕΣΑ στελέχωση επιλεγμένων ΚΥ με ιατρικό προσωπικό ώστε να επιτευχθει διευρυνση ωραρίου και αποτελεσματική μείωση της ροής περιστατικών. Ενίσχυση των ΤΕΠ των ΚΥ και νοσοκομείων με θάλαμο βραχείας νοσηλείας. Στήριξη της διευρυμένης λειτουργίας του εργαστηριακού τομέα στα εφημερεύοντα ΚΥ.
  Για να γίνουν πιο ελκυστικά για τους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ τα ΚΥ, να εξειδικευθούν, να στελεχωθούν αποτελεσματικά μετά από ανακατανομή ειδικών και να διορίζονται κατά προτίμηση στον εισαγωγικό βαθμό οι νεοπροσλαμβανόμενοι ειδικοί και γενικοί ιατροί για τα πρώτα έτη στο ΕΣΥ έως ότου σταθεροποιηθούν οι ροές και διαμορφωθεί υγειονομικός χάρτης με ικανή μελλοντική πρόβλεψη.
  Ωράριο λειτουργίας και υπερωριακή απασχόληση Απογευματινά ιατρεία κλπ όπως για τους νοσοκομειακούς και με ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ σε εθελούσια βάση.
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ στις προσλήψεις.
  ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΑΒ διόρθωση του Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080 ΦΕΚ740 τεύχος Β παρ.ΙΓ2 με τρόπο που να απλουστεύει τη διακομιδή ασθενών από ΚΥ αστικού τύπου σε Νοσοκομείο. Η μείωση της ροής περιστατικών προς τα νοσοκομεία δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός και η υποδειγματική λειτουργία του ΕΚΑΒ είναι αποφασιστικής σημασίας ώστε να καταστεί αποτελεσματική η ΠΦΥ σαν διασυνδεδεμένο τμήμα παρά ως αυτόνομη βαθμίδα.

 • 2 Μαΐου 2017, 01:16 | Νικόλαος Σταμούλης

  Ενώ προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών Αποκατάστασης(φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία) δεν προβλέπεται η παρουσία ειδικού Ιατρού Αποκατάστασης για τον συντονισμό, τον επανέλεγχο και την παροχή feedback στον παραπέμποντα ιατρό.
  Η δυνατότητα παραπομπής από τον Γενικό ιατρό χωρίς να υπάρχει σαφής στόχος που να ενσωματώνει τα ενδεχόμενα οφέλη σε λειτουργικό επίπεδο και ενίοτε οι παραπομπές μόνο βάσει συμπτωματολογίας χωρίς σαφή και τεκμηριωμένη διάγνωση θα οδηγήσουν σε κατασπατάληση πόρων και ελλοχεύουν σημαντικό κίνδυνο για την υγεία των πολιτών.
  Νίκος Σταμούλης
  Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

 • 2 Μαΐου 2017, 00:12 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

  άρθρο 5: να προστεθεί (ζ) Γιατρός με ειδικότητα ΦΙΑπ: 3-6 ανά υγειονομική περιφέρεια και ανάλογα με το μέγεθος κάθε περιφέρειας (οι 7 περιφέρειες)

 • Αν και οι επαγγελματίες υγείας ποιοτικά και αριθμητικά θα είναι περισσότεροι στο Κέντρο Υγείας, αποτελεί αντίφαση ότι οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες του Κ.Υ. φαίνεται να είναι περιορισμένες σε σχέση με τις Τ.ο.Μ.Υ.
  5.1. Προτείνουμε να προστεθούν στην παράγραφο 1 και οι κάτωθι υπηρεσίες σύμφωνα με τα επαγγελματικά δικαιώματα του επιστημονικού προσωπικού που θα τα στελεχώσει όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1 του παρόντος νομοσχεδίου :
  o Οικογενειακός προγραμματισμός
  o Μαζικός προσυμπτωματικός έλεγχος (γυναικών, παιδιών, εφήβων, χρόνιων πασχόντων κ.α.)
  o Προγεννητική φροντίδα
  o Περιγεννητική φροντίδα
  o Υπηρεσίες φροντίδας και νοσηλείας στο σπίτι
  o Τελική φροντίδα
  o Φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση
  o Κοινωνική εργασία
  o Αγωγή και Προαγωγή υγείας
  o Οδοντιατρική πρόληψη
  o Παρεμβάσεις για προαγωγή της υγείας στο άτομο, στην οικογένεια, τα σχολεία και όλο το φάσμα της κοινότητας
  o Συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους
  o Τήρηση αρχείων και συλλογή και αξιολόγηση των επιδημιολογικών στοιχειών
  o Διάγνωση
  o Θεραπεία
  o Παρακολούθηση χρονίων ασθενών
  o Πρώτες βοήθειες
  o Διακομιδή σε νοσοκομεία
  o Βραχεία νοσηλεία
  o Παραπομπές σε ειδικές υπηρεσίες υγείας, όπως πχ ψυχική υγεία
  Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας

 • 1 Μαΐου 2017, 23:12 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 5:

  Να δίνεται δυνατότητα στους ιατρούς, κατόπιν συναίνεσής τους να παρακολουθούν μεγαλύτερο αριθμό ασθενών από τα καθορισθέντα ανώτερα αριθμητικά όρια.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:37 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 6:

  Για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των Κ.Υ. και για την αναγκαιότητα εφημέρευσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής κριτήρια:

  1. η γεωγραφική θέση του Κ.Υ.,
  2. ο πληθυσμός ευθύνης του,
  3. η επισκεψιμότητά του,
  4. η χρονική απόσταση του Κ.Υ. από το Νοσοκομείο Αναφοράς,
  5. η αναγκαιότητα υγειονομικής υποστήριξης άλλων υπηρεσιών και δομών (εκπαιδευτικών, τουριστικών, στρατιωτικών, κλπ).

 • 1 Μαΐου 2017, 20:36 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 5

  5.1
  Οι όροι «ειδικευμένη» που προσδιορίζει την περιπατητική φροντίδα και «εξειδικευμένη» που συνοδεύει την πρόληψη μάλλον θα οδηγήσουν σε δυσνόηση και θα μπορούσαν να παραλειφθούν (παράγραφος 1).

  Οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες Κ.Υ. φαίνεται να είναι περιορισμένες σε σχέση με τις Τ.ο.Μ.Υ. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η λειτουργική διασύνδεσή τους και οι αρμοδιότητές/στόχοι/σκοπός τους να συμβαδίζουν με τη θέση τους (ιεραρχικά) στο σύστημα υγείας. Είναι σημαντικό στο εδάφιο αυτό να γίνει αναφορά για την ολοκληρωμένη/απαρτιωμένη (integrated) Π.Φ.Υ. και να υπογραμμιστούν οι κατευθύνσεις της.

  Tsiachristas A, Lionis C, Yfantopoulos J. Bridging knowledge to develop an action plan for integrated care for chronic diseases in Greece. International Journal of Integrated Care. 2015;15:e040.

  5.3 Η παράγραφος 3 είναι σημαντική απαιτεί όμως συμπληρωματικές διατάξεις για τη διασύνδεση των δομών, την πρώτη επαφή, την απαρτίωση και το συντονισμό. Αρκετές προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει η τελική αναφορά σχετικού προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας-διαδικασιών» και Κωδ. ΟΠΣ 337424.

  5.5 Οι αριθμοί στην παράγραφο 5 να είναι ενδεικτικοί αφού ακριβείς υπολογισμοί θα πρέπει να διαμορφωθούν με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού (επιδημιολογικοί δείκτες), τη σύνθεσή του (δημογραφικοί δείκτες), την οικονομική του κατάσταση (οικονομικοί δείκτες) και την προσβασιμότητα (γεωγραφικοί δείκτες).

  Απουσιάζει επίσης, όπως παραπάνω στο άρθρο 5, αναφορά για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας των Μονάδων αυτών καθώς και του ελέγχου της ασφάλειας των υπηρεσιών τους.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 10:36 | Εμμανουήλ Σμυρνάκης

  Άρθρο 5, παράγραφος 4
  Σημείο σοβαρότατου προβληματισμού – αποδυνάμωση της ΠΦΥ

  4. Οι γιατροί που υπηρετούν με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα Κέντρα Υγείας, μπορούν μετά από αίτησή τους, γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. να συμμετέχουν στην τακτική λειτουργία, πρωινή και απογευματινή του αντίστοιχου με την ειδικότητά τους τμήματος του Νοσοκομείου Αναφοράς, καθώς και στο εφημεριακό πρόγραμμα του τμήματος αυτού. Η ρύθμιση κάθε σχετικής λεπτομέρειας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

  Θα πρέπει να παραληφθεί. Αν υπάρχουν ανάγκες σε ειδικούς Παθολόγους ή Παιδιάτρους για παράδειγμα για την Τακτική Λειτουργία του Νοσοκομείου Αναφοράς θα πρέπει να καλύπτονται από νέες προσλήψεις και όχι από μετακινήσεις που αποδυναμώνουν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
  Η παράγραφος αυτή ισχυροποιεί τα επιχειρήματα όσων λένε πως κανείς δεν πιστεύει πραγματικά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στο ίδιο σχέδιο νόμου είναι σαν να χτείζεις και γκρεμίζεις ταυτόχρονοα αυτό που φτιάχνεις…
  Υπάρχουν σήμερα «αποδείξεις» επιστημονικά τεκμηριωμένες που αποδυκνύουν πως όταν οι υπηρεσίες της Π.Φ.Υ λειτουργούν κανονικά αυξάνονται τα μέτρα πρόληψης και κατά συνέπεια μειώνονται οι εισαγωγές στα Νοσοκομεία (WHO, Primary Health Care, Now more than ever). Είμαι στη διάθεσή σας να παρεθέσω τα απαραίτητα στοιχεία αν μας τα ζητήσετε.

  Άρθρο 5, παράγραφος 5
  Σημείο σοβαρότατου προβληματισμού – «ορισμός του Οικογενειακού Ιατρού»

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε στο θεσμό του οικογενειακού ιατρού. Καταρχήν η οικογενειακή ιατρική διεθνώς είναι συνδεδεμένη με τη Γενική Ιατρική (General Practice ή Family Practice). Στο σχέδιο νόμου δυστυχώς ο όρος συγχέεται.

  Οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά και σε αυτό τον τομέα. Δυστυχώς σαν να έχουμε μείνει στο μακρινό παρελθόν και τίποτα να μην έχει αλλάξει στη χώρα μας εδώ και τρεις δεκαετίες με την σταθερή ανάπτυξη της Γενικής Ιατρικής.
  …το να συγχαίουν οι ηλικιωμένοι το γενικό γιατρό με τον παθολόγο είναι λογικό… οι νεώτερες γενιές και κυρίως οι νομοθέτες λυπηρό…

  Απαραίτητο για τη διασφάλιση της ανάπτυξης όλων των διαστάσεων της Π.Φ.Υ. (που πολύ καλά περιγράφετε στο σχέδιο νόμου) είναι η ταύτιση του Οικογενειακού Ιατρού με την Εικότητα της Γενικής Ιατρικής.
  Σε απουσιά Ειδικών Γενικής Ιατρικής, το ρόλο του οικογενειακού ιατρού θα μπορούσε, κάτω από προυποθέσεις, να λάβει ένας ειδικός Παθολόγος, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση σε Μονάδες Π.Φ.Υ. όπως είναι τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας που στο σχέδιο νόμου περιγράφετε.
  Ως γνωστών η εκπαίδευση στην ειδικότητα της Παθολογίας είναι απόλυτα νοσοκομειοκεντρική και σε κανένα τμήμα της δεν υπάρχει επαφή με την Π.Φ.Υ.

  Από την άλλη η απόδωση του τίτλου «Οικογενειακός Ιατρός» στους παιδιάτρους που θα εργάζονται στην Π.Φ.Υ. είναι εξαιρετικά άστοχη (η διευκρίνηση «Οικογενειακός Ιατρός» για παιδιά κάνει ακόμα πιο αιωρούμενο το όλο εγχήρημα της Π.Φ.Υ. Εκτός και αν, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά ορφανά παιδιά και στις οικογένειες αυτές το ρόλο του πατέρα και της μητέρας τον έχει κάποιο ανήλικο παιδάκι. Τραβηγμένο το παράδειγμα αλλά εξίσσου ανορθόδοξη είναι η απόδωση του τίτλου του Οικογενειακού Ιατρού σε παιδιάτρους. Γιατί άραγε τον χρειάζονται;
  Μπορώ να σας εκθέσω τις διαφορές μεταξύ των ειδικοτήτων της Γενικής Ιατρικής και της Παθολογίας που στο σχέδιο νόμου απόλυτα εξισσόνονται (μειώνοντας ταυτόχρονα και τις δυο ειδικότητες στα μάτια των Ελλήνων πολιτών). Για οικονομεία λόγου αναφορά κάνω μόνο σε μία: οι ειδικευόμενοι Γενικής Ιατρικής εκπαιδεύονται κατά την ειδικότητα στην Παιδιατρική για την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας, τη διαχείριση και τη θεραπεία των συνήθων χρονιών και οξέων καταστάσεων. Συνεπώς απορεία προκαλεί η αφαίρεση της αρμοδιότητας αυτής από τους Ειδικούς Γενικής Ιατρικής (άρθρο 5, παράγραφος 5α). Αναλογιστείτε για παράδειγμα τι θα γίνει αν οι Γενικοί Ιατροί σε όλη τη χώρα σταματίσουν να εξετάζουν παιδιά στις εφημερίες τους στα Κέντρα Υγείας.

  Χωρίς σημαντικές αλλαγές πολύ πιο ορθολογική θα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 5 ως εξής:

  Η ενδεδειγμένη στελέχωση του συνόλου των μονάδων Π.Φ.Υ εντός του Το.Π.Φ.Υ. για το ιατρικό προσωπικό των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, ακτινοδιαγνωστικής, βιοπαθολογίας, καρδιολογίας και οδοντιατρικής καθορίζεται με βάση τον πληθυσμό του, ως εξής:

  α) Γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής:1 ανά 1.500 -2.000 άτομα (παιδιά και ενήλικες)
  Σε απουσία Γιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής Γιατροί ειδικότητας παθολογίας μετά από κατάλληλη εκπαίδευση:1 ανά 2.000 έως 2.500 ενήλικες
  β) Γιατροί ειδικότητας παιδιατρικής: 1 ανά 1.000 έως 1.500 παιδιά
  Με δεδομένο πως οι Γιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής εξετάζουν και παιδιά ίσως ο ρόλος τους να είναι πιο αναβαθμισμένος και στην περίπτωση αυτή η αναλογία τους προς τον πληθυσμό ευθύνης να πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
  Άρα στην καθημερινότητα θα βλέπουν όλο τον πληθυσμό και όταν χρειαστεί θα παραπέμπουν στον παιδίατρο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της τακτικής φροντιδας των παιδιών (ανάπτυξη,κ.λπ.).

  Με εκτίμηση

  Εμμανουήλ Σμυρνάκης
  Γενικός Ιατρός, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ιατρικής Εκπαίδευσης
  Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας – Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ
  e-mail: smyrnak@auth.gr – τηλ. 2310 999147 – Φαξ 2310 999131

 • Στο άρθρο 5, παρ. 4,μετά το Νοσοκομείο Αναφοράς να προστεθεί: ή σε άλλο Νοσοκομείο με τη σύμφωνη γνώμη των Διοικητών

 • Από το 1β του παρόντος διαφαίνεται ότι στον ίδιο χώρο μαζί με τα τακτικά ραντεβού και τα εκτός ραντεβού περιστατικά(έκτακτα) θα προσέρχονται και επείγοντα, χωρίς γι’ αυτό να υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα υπάρχει ο κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, το προσωπικό που θα υποδέχεται τα επείγοντα και η ύπαρξη των συνθηκών που θα διασφάλιζαν την ασφαλή αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.
  Στην παρ. 4 να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των νυν ΜΥ ΠΕΔΥ η κατάσταση των οποίων βαίνει συνεχώς επιδεινούμενη λόγω της έλλειψης προσωπικού
  Στην παρ. 5ε θεωρούμε εκ παραδρομής λάθος τον αριθμό των 30000 για έναν καρδιολόγο.Υπολογίζουμε ότι κι αν ακόμα δούλευε 24 ώρες το 24ωρο ο κάθε ασθενής θα μπορούσε να τον επισκεφθεί μια φορά στα 5 χρόνια περίπου.
  Στην παρ. έτσι θεωρούμε ότι το ωράριο πρέπει να είναι σταθερό, πενθήμερο και πρωινό και πέραν αυτού εφημερία και όχι να παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή να το τροποποιεί

 • 30 Απριλίου 2017, 20:09 | Νικόλαος Ρούσσος

  άρθρο 5 παράγραφος 5
  να προστεθεί ζ) Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
  πρόταση για 3 έως 6 ανά υγειονομική περιφέρεια, ανάλογα με το μέγεθός της

  Πρόεδρος ΕΕΦΙΑπ

 • 30 Απριλίου 2017, 20:50 | Νικόλαος Ρούσσος

  άρθρο 5 παράγραφος 5
  να προστεθεί ζ) Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
  πρόταση για 3 έως 6 ανά υγειονομική περιφέρεια, ανάλογα με το μέγεθός της

 • 30 Απριλίου 2017, 19:12 | Κονταξάκης Αντώνιος

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει σαφώς την έννοια και την ανάγκη της Αποκατάστασης(σελ 95) ως πολύπλευρης παρέμβασης καθώς και την διασύνδεση της με το σύστημα υγείας (σελ 101) (βλ.World report on disability, http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/)

  Η σημασία και η ανάγκη της όποιας δομής Αποκατάστασης στην κοινότητα έχει επίσης προσδιοριστεί από τον Π.Ο.Υ. (Community-based rehabillitation-CBR guidelines http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/).

  Είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί με βάση τα παραπάνω Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στην κοινότητα.

 • 29 Απριλίου 2017, 23:44 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 1:
  Είναι δυνατόν τα κέντρα υγείας να έχουν λιγότερους σκόπους από τις ΤΟΜΥ;
  Παράγραφος 4:
  Μεταφέρονται οι γιατροί ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, εκτός εάν δεν θέλουν να πολυδουλέψουν, όπου μένουν στα Κέντρα Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ)
  Παράγραφος 5:
  Οι αριθμοί πολιτών ανά γιατρό βασίζονται σε κάποια δεδομένα; 1 οδοντίατρος ανά 10.000 πολίτες; Και ο πιο εργατικός οδοντίατρος που θα βλέπει 20 άτομα τη μέρα και δεν αρρωσταίνει ποτέ, μια φορά τα 2,5 χρόνια θα μπορεί να δει ένα πολίτη με αυτή την αναλογία. Φοβερή οδοντιατρική φροντίδα θα παρέχουν τα κέντρα υγείας…. Ουτε πρόληψη δεν θα προλαμβάνει να κάνει στα παιδιά.
  Σχετικά με τους Γενικούς ιατρούς και τους παθολόγους υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι δεν πρέπει να ξεπερνάνε τους 1500 πολίτες ανά γιατρό. Υπάρχει η εμπειρία από το παλαιό ΙΚΑ όπου οι οικογενειακοί ιατροί είχαν 2500 πολίτες ανά γιατρό και μόνο συνταγογραφία προλάβαιναν να κάνουν.

 • 29 Απριλίου 2017, 22:12 | Βαμβακιδου Μαρία

  Όπως αναφέρει και η κα. Τσουγένη Αικατερίνη ( ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ, 18 Απριλίου 2017), η συμμετοχή συμβεβλημένων με το ΕΟΠΥΥ παρόχων και φαρμακείων σε δράσεις (προ)αγωγής υγείας ενέχει κινδύνους αν δεν γίνεται υπό κατευθυντήριες και κοινά οριζόμενες πράξεις και με την προϋπόθεση εμπλοκής και συντονισμού από τον θεσμοθετημένο επαγγελματία Επισκέπτη Υγείας. Η επίτευξη προγραμμάτων ,παρεμβάσεων και δράσεων (προ)αγωγής υγείας στη βάση της τεκμηριωμένης πρακτικής μόνο με αυτό το τρόπο μπορεί να επιτευχθεί.

 • 29 Απριλίου 2017, 09:12 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΠΙΔΗ

  άρθρο 5: 
  Απαραίτητο να προβλεφθεί να υπάρχουν ιατροί Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) τουλάχιστον ανά υγειονομική περιφέρεια. Είναι επιστημονικό και ηθικό λάθος στην ομάδα αποκατάστασης να μην συμμετέχει ιατρός ΦΙΑπ. Η κοντόφθαλμη οπτική για άμεση εξοικονόμηση χρήματος στην υγεία δεν πρέπει να οδηγεί σε υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας ιδιαίτερα για την ευαίσθητη ομάδα των ατόμων με χρόνιες αναπηρίες (μιλώντας για την ειδικότητα ΦΙΑπ η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τα άτομα με κινητική αναπηρία). 
  Η επιστημονικά τεκμηριωμένη πολιτική υγείας για τις υπηρεσίες αποκατάστασης οδηγεί σε βέβαιη μεσοπρόθεσμη εξοικονόμηση χρήματος και ταυτόχρονα υψηλές υπηρεσίες αποκατάστασης για τον πολίτη. (βλ. σχετικό μου σχόλιο στο αρθρο 1, με αναφορά σε βιβλιογραφία του World Health Organization 2010, 2017)
  Προτείνεται να προστεθεί: (ζ) Ιατρός με ειδικότητα ΦΙΑπ: 3-6 ανά υγειονομική περιφέρεια και ανάλογα με το μέγεθος κάθε περιφέρειας. 

 • Άρθρο 5, παρ. 1
  Τα Κέντρα Υγείας επιβάλλεται να είναι απόλυτα προσβάσιμα σε άτομα με οπτική αναπηρία, και γενικά σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και λοιπά αισθητηριακά προβλήματα.

 • 27 Απριλίου 2017, 23:22 | Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

  άρθρο 5: να προστεθεί (ζ) Ιατρός με ειδικότητα ΦΙΑπ: 3-6 ανά υγειονομική περιφέρεια και ανάλογα με το μέγεθος κάθε περιφέρειας (οι 7 περιφέρειες). 

 • Οι γιατροί, γιατροί και οι φαρμακοποιοί, φαρμακοποιοί.
  Δεν χρειάζεται ερμηνεία.
  Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

 • Χρειάζεται αναβάθμιση του ρόλου του Ιατρού Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
  Ενεργός συμμετοχή στην αποκατάσταση τπυ ασθενή με ιατρικό έργο συγκεκριμένο . Οι γιατροί Φυσ Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι πολύ λίγοι πανελλαδικά στο ΠΕΔΥ(5-7)και πρέπει να συνεχίσουν ως ιατροί του πρωτοβάθμιου συστήματος.
  Ερώτημα:πρέπει να οργανωθούν μονάδες αποκατάστασης, με ότι αυτό συνεπάγεται ή να εντάσσονται αυτόματα στις υπηρεσίες που προβλέπει το άρθρο 5 (φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας);.Το βέβαιο είναι ότι το δημόσιο σύστημα έχει έλλειψη από μονάδες αποκατάστασης, που αρχικά μπορούν να λειτουργήσουν ως μονάδες ημερήσιες, σε δεύτερη φάση ως ολοκληρωμένες μονάδες με νοσηλεία. Το άρθρο 5 πρέπει να προβλέπει την ίδρυση τους.

 • 26 Απριλίου 2017, 22:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΣΙΟ ΤΗΣ ΠΦΥ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ)

  Η Στοματική υγεία είναι αναπόσπαστο μέρος της γενικής υγείας του ανθρώπου. Το δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλει να προστατεύει την στοματική υγεία, δηλαδή να προάγει την πρόληψη και να περιθάλπει όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.
  Η οδοντιατρική φροντίδα εντάσσεται στο ευρύτερο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οδοντιατρικές μονάδες θα υπάρχουν σ’ όλα τα Κ.Υ. και θα παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες στα παιδιά μέχρι 18 ετών με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη, αλλά και βασικές οδοντιατρικές υπηρεσίες στους ενήλικες.
  Για την επίτευξη των παραπάνω, είναι αναγκαία η πρόσληψη νέων οδοντιάτρων και η ανανέωση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Ειδικά προβλήματα που δε μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα Κ.Υ, να αντιμετωπίζονται σε ειδικά κέντρα που θα ιδρυθούν στις έδρες των περιφερειών. Επειδή οι ανάγκες του συνόλου των ασφαλισμένων είναι πολύ μεγάλες ο ΕΟΠΥ θα μπορεί να κάνει συμβάσεις με ιδιώτες οδοντιάτρους. Οι συμβάσεις θα είναι συλλογικές με την Ε.Ο.Ο με συγκεκριμένο τιμολόγιο.
  Για να λειτουργήσει όλο αυτό χρειάζεται:
  1. Δημιουργία ηλεκτρονικού Φακέλου για την οδοντιατρική σε κάθε ασφαλισμένο.
  2. Να συγκροτηθεί στο Υπουργείο Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό.
  3. Να δημιουργηθεί ομάδα στη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για τον συντονισμό και τον έλεγχο.
  4. Να οριστούν συντονιστές οδοντίατροι σε όλες τις Υ.Π.Ε.

 • 22 Απριλίου 2017, 19:59 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πολύ ωραία όλα αυτά αλλά χρειάζεται και η ανάλογη στελέχωση και στήριξη του νέου ρόλου των ΚΥ από τις ΥΠΕ και το υπουργείο. Εδώ, δεν έχει δοθεί ακόμα λύση για το πως θα επιστρέφουν οι γιατροί που συνοδεύουν επείγοντα περιστατικά με το Α/Φ του ΕΚΑΒ από το ΚΥ στο νοσοκομείο αναφοράς,πίσω στην βάση τους. Εμείς στο ΚΥ Ψαχνών παρακαλούμε τους συνοδούς των ασθενών να μας επιστρέψουν με τα ΙΧ τους αυτοκίνητα! και όταν δεν έχουν την δυνατότητα, γυρνάμε με ταξί που πληρώνουμε από την τσέπη μας (20 ευρώ τουλάχιστον)!
  Για τις εφημερίες στα νοσοκομεία ποιο ακριβώς είναι το αντίστοιχο τμήμα του νοσοκομείου αναφοράς για τους ΓΙ; Γιατί τώρα χρησιμοποιούνται επί της ουσίας ως ειδικευόμενοι(με ευθύνες ειδικευμένου) στα έκτακτα εξωτερικά ιατρεία των παθολογικών και Χειρουργικών κλινικών όπως γίνεται π.χ. στο νοσοκομείο Χαλκίδας

 • 22 Απριλίου 2017, 09:56 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Άρθορο 5, Παράγραφος 4:
  δίνεται η δυνατότητα στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, άρα και στους Γενικούς Ιατρούς κλάδου ΕΣΥ (οι οποίοι κατά κανόνα είναι και η πλειοψηφία εκ των υπηρετούντων ιατρών στα Κέντρα Υγείας) να συμμετέχουν στην τακτική (πρωινή και απογευματινή), αλλά και στην εφημεριακή λειτουργία των νοσοκομείων.

  Θα πρέπει να καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συμμετοχής συγκεκριμένης ιατρικής ειδικότητας (Γενικής Ιατρικής) στη λειτουργία των νοσοκομείων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  – η συγκεκριμένη ειδικότητα είναι πρωτίστως εξωνοσοκομειακή, αλλά και το γεγονός ότι ο Γενικός Ιατρός δεν υποκαθιστά την εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα που χρήζει ο ασθενής, ο οποίος αναζητά επίλυση του προβλήματος υγείας του σε ένα νοσοκομειακό χώρο.Αυτού του είδους η φροντίδα οφείλει να παρέχεται από ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

  – ο Γενικός Ιατρός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, αλλά κατόπιν εξειδίκευσης στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών. Δεν θα πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται το καθεστώς όπου οι Γενικοί Ιατροί αναλαμβάνουν το ρόλο των Ειδικευομένων (ακόμη και Αγροτικών) Ιατρών, λόγω έλλειψης των τελευταίων.

  – θα μπορούσε ενδεχομένως ο Γενικός Ιατρός να συμμετέχει στη λειτουργία ορισμένων τμημάτων του νοσοκομείου, εφόσον ο ίδιος διαθέτει πιστοποιημένη εξειδίκευση στο αντίστοιχο αντικείμενο (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης).

  Άρθρο 5, Παράγραφος 5:
  α.Θα πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια το ηλικιακό όριο των ασθενών που θα απευθύνονται στους παιδιάτρους.
  β.Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχιακή μεταβολή του αριθμού του πληθυσμού ευθύνης κάθε Το.Π.Φ.Υ., όπως λ.χ. σε τουριστικές περιοχές. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σε μια περιοχή με 3.000-3.500 μόνιμους κατοίκους, τη θερινή περίοδο (δηλαδή για χρονικό διάστημα 4-5 μηνών) να διαμένουν 9.000-10.000 άτομα (μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές).Πρόταση: έγκαιρη πρόσληψη εποχιακού προσωπικού.

  Υφαντής Γεώργιος
  Παιδίατρος
  Παιδίατρος, Διευθυντής ΚΥ Καρλοβασίου
  MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

 • 21 Απριλίου 2017, 16:32 | Τσουμάνη Ναταλία

  Οι ειδικότητες που ήδη υπάρχουν στο ΠΕΔΥ (π.χ ορθοπεδικοί, Αλλεργιολόγοι, Πνευμονολόγοι, κ.α) τι θα γίνουν; Θα πάνε στα νοσοκομεία; δεν ξεκαθαρίζεται από το άρθρο.
  Επίσης κάποιες ειδικότητες (ορθοπεδικοί, πνευμονολόγοι, ΩΡΛ, οφθαλμίατροι κ.α)
  συμβάλλουν στη μείωση της αναμονής των ασθενών και έχουν αποσυμφορήσει πολύ και τα τακτικά ιατρεία των Νοσοκομείων και τα επείγοντα.
  Με τη μέχρι τώρα μου εμπειρία, προτείνω αυτές οι ειδικότητες να παραμείνουν στα ΠΕΔΥ – Κέντρα Υγείας με διευρυμένο ρόλο και σε συνεργασία με τα νοσοκομεία να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κλεισίματος ραντεβού ώστε οι ασθενείς να μπορούν ηλεκτρονικά να κλείνουν ραντεβού εκεί που έχει τη μικρότερη αναμονή.

  Επίσης η στελέχωση των Κ.Υ δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με πληθυσμιακά κριτήρια καθώς υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και ανισοκατανομές κυρίως στην περιφέρεια.

  Τσουμάνη Ναταλία- Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 11:12 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΑΡΑΛΙΚΙΔΗΣ

  Στο άρθρο 5 περί Κέντρων Υγείας στην παράγραφο 3, αναφέρεται ότι «Σε κάθε Δήμο αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα ΚέντροΥγείας καισε κάθε Δημοτι-
  κή Ενότητα τουλάχιστον μία Το.Μ.Υ.». Στον Δήμο Νέας Ορεστιάδας νομού
  Έβρου (που προέκυψε από συνένωση των ΔήμωνΤριγώνου,Κυπρίνου, Βύσσας),
  υπάρχουν δύοΚ.Υγείας που καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν πληθυσμό πε-
  ρίπου 25000-35000 κατοίκων,κάτω από δύσκολες συνθήκες, λόγω του κακού
  οδικού δικτύου,των λιγοστών συγκοινωνιακών μέσων καιφυσικά της έλλει-
  ψης κυρίως ιατρικού προσωπικού.Η δε λειτουργία αυτών των δύο Κ.Υγείας
  επιδρά θετικά στην ψυχολογία του γηρασμένου πληθυσμού αυτής της απομακρυσμένης και σχεδόν απομονωμένης περιοχής της χώρας μας, ο οποίος κατάγενική ομολογία είναι ευχαριστημένος από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας αυτών των δομών.Σε περίπτωση εφαρμογής του νόμου, θα πρέπει τοένα από τα δύο Κ.Υ.να κλείσει ή να υποβαθμιστεί(πιθανόν αυτό των Δικαίων),με δυσάρεστες συνέπειες για τον ντόπιο πληθυσμό.Υπάρχει η πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο,λόγω της ιδιόμορφης κατάστασης της περιοχής που περιέγραψα παραπάνω και αυτή η πεποίθηση ενισχύεται και από τη χρήση της λέξης «τουλάχιστον» στην διατύπωση της παραγράφου αυτού του άρθρου, η οποία αφήνει περιθώρια για την ύπαρξη σε ορισμένους δήμους,περισσοτέρων του ενός Κ.Υ. Πρός απάλειψη περαιτέρω αμφιβολιών για αυτό το θέμα, καλό είναι να προστεθεί σε αυτή τη φράση (παραγράφου 3 άρθρου 5) η πρόταση «…εκτός και αν ιδιάζουσες συνθήκες που σχετίζονται με γεωγραφικούς, συγκοινωνιακούς και άλλους αναγκαίους λόγους, απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία και δευτέρου Κ.Υγείας και περισσοτέρων της μιας Το.Μ.Υ στον ίδιο Δήμο». Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
  Με εκτίμηση
  Αργύριος Παραλικίδης
  Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
  Κ.Υ.Δικαίων

 • 21 Απριλίου 2017, 10:53 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

  Λόγω αντικειμενικών δυσκολιών θα πρότεινα να μην τηρηθούν αυστηρά τα πληθυσμιακά κριτήρια και να δοθεί χρόνος προσαρμογής σε βάθος χρόνου πχ 20 έτη.
  Να εκδοθούν προσωποπαγείς άδειες Οικογενειακών Ιατρείων που δεν θα ανανεώνονται με την αποχώρηση του ιατρού ( τι θα γίνει με όσους επιλέξουν να μην εισέλθουν στο νέο σύστημα?).

 • 21 Απριλίου 2017, 09:25 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  να προστεθεί (ζ) Γιατρός με ειδικότητα Φυσικη ιατρική και Αποκατάσταση ΦΙΑπ: 3-6 ανά υγειονομική περιφέρεια και
  ανάλογα με το μέγεθος κάθε περιφέρειας (οι 7 περιφέρειες)

 • 21 Απριλίου 2017, 00:10 | Νεοχωρίτης Γεώργιος

  άρθρο 5: να προστεθεί (ζ) Ιατρός με ειδικότητα ΦΙΑπ: 3-6 ανά υγειονομική περιφέρεια και ανάλογα με το μέγεθος κάθε περιφέρειας. 

 • 19 Απριλίου 2017, 22:12 | Απολλωνατος Γερασιμος

  στο άρθρο 5 ,παράγραφος 5 ,¨για την ενδεδειγμένη στελέχωση ..¨
  θεωρώ αναγκαία την συμμετοχή και Πνευμονολόγου / Φυματιολόγου για τους εξείς λόγους
  Ειναι η μοναδική ειδικότητα στην οποία γνωστικό αντικείμενο αποτελούν τόσο η ΧΑΠ και το βρογχικό άσθμα,η αναπνευστική ανεπάρκεια και η αντιμετώπιση της ,ο καρκίνος των πνευμόνων ,οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού καθώς βέβαια και η φυματίωση (νόσοι των πρώτων θέσεων θνησιμότητας και στην Ελλάδα)
  Και μόνο το γεγονός της αύξησης της θνησιμότητας απο κακοήθεις νόσους ( με προεξάρχοντα τον καρκίνο πνευμόνων ) καθώς και ο διπλασιασμός της θνησιμότητας απο λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού και αποφρακτικές πνευμονοπάθειες τη τελευταία δεκαετία καθιστούν αναγκαία τη συμμετοχή της συγκεκριμένης ειδικότητας
  Επιπλέον Πνευμονολόγοι ,κατά κύριο λόγο ,ασχολούνται με τις δράσεις για ενημέρωση και διακοπή του καπνίσματος σε σχολεία αλλα και στα ιατρεια διακοπής καπνίσματος ,ασχολούνται και με τις διαταραχές ύπνου και την αντιμετώπιση τους ενώ εκτελούν και συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις όπως αρτηριοκεντηση ,διενέργεια Mantoux κλπ
  Απολλωνάτος Γεράσιμος
  Πνευμονολόγος
  Γεν. Γραμματέας Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδας

 • 19 Απριλίου 2017, 20:58 | ΜΑΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑΚΗ

  1.Η νομοθεσία που αφορά στην υγεία & ασφάλεια των εργαζομένων παρόλο, που είναι καθοριστικής σημασίας και αποτελεί θεσμική υποχρέωση της εργοδοσίας, μέχρι σήμερα ελάχιστα εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, στα Νοσοκομεία, όπου οι παράγοντες επαγγελματικού κινδύνου είναι πολλοί και σοβαροί, το ποσοστό εκείνων που καλύπτονται από Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας είναι πολύ μικρό. Σε πολλά Νοσοκομεία, δεν υπάρχει καν οργανική θέση Ιατρού Εργασίας ή κι αν υπάρχει, παρακάμπτεται και προσλαμβάνονται Ιατροί Εργασίας με ελαστική μορφή απασχόλησης, κάτι που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να λειτουργήσει, αφού τόσο ο Ιατρός Εργασίας όσο και ο Τεχνικός Ασφαλείας μετατρέπονται σε υποχείρια του εργοδότη.
  Στα Κέντρα Υγείας μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας σε εργαζόμενους με ιατρεία στελεχωμένα από Ιατρό Εργασίας και Επισκέπτη Υγείας. Παράλληλα, θα μπορεί να γίνεται συστηματική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών με ταυτόχρονη φροντίδα και παρακολούθηση των εργαζομένων.
  2. Είχε αναφερθεί η πρόθεση του υπουργείου για πρόσκληση ενδιαφέροντος μετακίνησης Επισκεπτών Υγείας από τα Νοσοκομεία προς τα Κέντρα Υγείας. θα ισχύσει;

 • 19 Απριλίου 2017, 13:04 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ

  Με βάση τον ορισμό της ΠΦΥ,
  στο άρθρο 1 του Σχ/Ν, εκτός των άλλων αυτονόητα ανήκει στο
  ια) η Οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα με έμφαση στη πρόληψη.
  Στη συνέχεια στις παροχές υπηρεσιών των Κέντρων Υγείας περιλαμβάνεται στο:
  δ) η οδοντιατρική φροντίδα ενηλίκων και παιδιών με ενδεδειγμένη αναλογία:
  1 οδοντίατρος ανά 10000 κατοίκους.
  Σήμερα στο ΠΕΔΥ υπηρετούν 600 περίπου οδοντίατροι,
  άρα και για να ισχύσει η ως άνω αναλογία πρέπει να προσληφθούν άλλοι 400 οδοντίατροι(10.εκ/1000 0=1000)
  προβλέπεται κάτι τέτοιο;
  Όμως είναι απολύτως σαφές ότι με τέτοια αναλογία είναι αδύνατη η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού ως υποχρέωση της πολιτείας για την διατήρηση και βελτίωση της στοματικής Υγείας σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και των ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας.
  Με βάση τα παραπάνω, προκαλεί απορία και αποτελεί σημαντική έλλειψη η μη πρόβλεψη της παρουσίας των οδοντιάτρων στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς του άρθρου 10, όπου, εκεί που οι μονάδες ΠΦΥ δεν καλύπτουν πλήρως τον πληθυσμό, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί προσφέρουν υπηρεσίες ΠΦΥ στα ιατρεία τους βάση σύμβασης που συνάπτουν με τον ΕΟΠΥΥ.
  Συνολικά η Στοματική Υγεία δεν τυγχάνει αντίστοιχης με την συμμετοχής της στην ΠΦΥ μεταχείρισης,κάτι που πρέπει να αποκατασταθεί μέσα στο Σχ/Ν.
  Επίσης απαραίτητο είναι, να θεσμοθετειθεί Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Επιμόρφωση των Οδοντιάτρων,,σύμφωνα με τις προτάσεις της ΕΟΟ,προκείμενου να μπει τάξη σε αυτό το για πολλούς επικερδές πεδίο.

  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ
  Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Βοιωτίας

 • 19 Απριλίου 2017, 12:49 | Δαγρές Γιάννης

  Κάθε επιστήμονας υγείας έχει έναν ειδικό ρόλο στη διάρθρωση του Συστήματος Υγείας και ο ολοκληρωμένος τρόπος αξιοποίησης του καθενός πολλαπλασιάζει την απόδοση του Συστήματος προς όφελος των πολιτών.

  Φυσικά ένα άρθρο σε ένα Νόμο δεν θα μπορούσε, σε ένα περίπλοκο ζήτημα όπως αυτό, παρά να εισάγει το πλαίσιο και να βάλει τα θεμέλια. Οι λεπτομέρειες και ο σχεδιασμός φαντάζομαι θα λάβει χώρα στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και των άλλων νομοθετικών πράξεων που θα εξειδικεύσουν πάνω στο πλαίσιο και τα θεμέλια του Νόμου.

  Απ΄ όλα όσα γράφονται στον υποψήφιο Νόμο αποτελεί καινοτομία που τα Φαρμακεία για πρώτη φορά στη χώρα μας αναγνωρίζονται ως δομικά συστατικά της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες σε τόσες άλλες χώρες της Βορειοδυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης.
  Αυτό είναι βήμα προόδου για την Ελλάδα.

  Ένα-δύο βήματα ακόμα στο ίδιο θέμα, πχ.

  – επαναφορά ρυθμίσεων ωραρίου με παράλληλες 24ωρες υπηρεσίες, διημερεύσεις-διανυκτερεύσεις, κεντρικά οπότε και ομοιόμορφα κατανεμημένες ανά την Επικράτεια,

  – κατάργηση της πολυϊδιοκτησίας Φαρμακείων που μειώνει δραματικά την ποιότητα των υπηρεσιών και αυξάνει τη διαφθορά και την παραβατικότητα του Συστήματος,

  – επαναφορά γεωγραφικών ρυθμίσεων στις αδειοδοτήσεις για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αποψίλωσης ολόκληρων περιοχών από Φαρμακεία που έχει εμφανιστεί από το 2014 και μετά,

  – αναγνώριση επισήμως από την Πολιτεία της Διά Βίου Εκπαίδευσης των φαρμακοποιών που έχει ήδη ξεκινήσει συστηματικά και οργανωμένα,

  αλλά και φυσικά εκσυγχρονισμός της διαδραστικότητας του Συστήματος με διεύρυνση της μηχανοργάνωσης και προσβασιμότητας των δεδομένων των ασθενών στους επιστήμονες υγείας, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό,
  και φυσικά η θεσμική επένδυση των παραπάνω, για να μη μείνει άλλη μία από τις τόσες μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ κενό γράμμα,

  σίγουρα θα αυξήσεις τόσο την απόδοση τόσο σε επάρκεια όσο και σε οικονομία.

  Εϊδωμεν.

 • 19 Απριλίου 2017, 10:42 | Νεκτάριος Νικολόπουλος

  Στο τέλος της ημέρας θα παραμείνουν μόνο τα ΚΥ όπου θα στεγάζονται οι ΤοΜΥ. Τα μονήρη ΠΙ μοιραία θα κλείσουν όπως επίσης και τα πρώην πολυιατρεία του ΙΚΑ . Οι ιατροί του ΠΕΔΥ με ειδικότητες άλλες πλην παθολογίας, Γενικής Ιατρικής και παιδιατρικής , πρέπει να συνεχίσουν να υπηρετούν το σύστημα από το πλησιέστερο νοσοκομείο.

 • 18 Απριλίου 2017, 23:26 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την δημόσια υγεία να απορροφηθούν στα εν λόγω ΚΥ;

 • 18 Απριλίου 2017, 23:33 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Αντικείμενα όπως της ιατρικής και υγιεινής της εργασίας και δημόσιας υγείας προκειμένου να ασκηθούν εντός ΚΥ πρέπει να προϋποθέτουν την ύπαρξη σχετικών υποδομών και μέσων,που επί του παρόντος δεν υφίστανται.
  Η συμμετοχή συμβεβλημένων με το ΕΟΠΥΥ παρόχων και φαρμακείων σε δράσεις (προ)αγωγής υγείας ελοχεύει κινδύνους αν δεν γίνεται υπό κατευθυντήριες και κοινά οριζόμενες πράξεις και με την προϋπόθεση εμπλοκής και συντονισμού από τον θεσμοθετημένο επαγγελματία Επισκέπτη Υγείας.Η επίτευξη προγραμμάτων/παρεμβάσεων/και δράσεων (προ)αγωγής υγείας στη βάση της τεκμηριωμένης πρακτικής μόνο με αυτό το τρόπο μπορεί να επιτευχθεί.
  Για το σκοπό της υλοποίησης αυτών απαιτείται και ο καθορισμός ευρύτερου ωραρίου απασχόλησης και για τους άλλους επαγγελματίες υγείας ,ομοίως με τους ιατρούς.Να συμπεριληφθεί ως πραγματικός χρόνος εργασίας και αυτός της προετοιμασίας,οργάνωσης και αξιολόγησης αυτών των παρεμβάσεων,με σαφή χρονικό καθορισμό,καθώς και ο χρόνος μετακινήσεων στη κοινότητα,στα πλαίσια του αντίστοιχου αναγνωρισμένου άλλων ευρωπαϊκών χωρών για τους κοινωνικούς επιστήμονες.

 • 18 Απριλίου 2017, 21:38 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  Στόχος της κυβέρνησης πρέπει να είναι ο σχεδιασμός ενός αναβαθμισμένου συστήματος ΠΦΥ και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε συνδυασμό με την λήψη ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ για την επαναλειτουργία των υφισταμένων δομών ΠΦΥ. Η λειτουργική αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών δομών σε ολοκληρωμένες μονάδες παροχής υψηλού επιπέδου εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ΠΦΥ από εξειδικευμένους γιατρούς και η μετεξέλιξη τους σε Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας με 24ωρη λειτουργιά δεν μπορεί παρά να είναι ο στόχος. Συμπληρωματικά η δημιουργία ενός ικανού δικτύου ιατρειών οικογενειακής ιατρικής με έμφαση στην πρόληψη, στην αποκατάσταση και στην αγωγή υγείας θα ολοκληρώσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
  Το άρθρο 5 έχει ισχύ όπως είναι γραμμένο για «ασκήσεις επι χάρτου Χωρας Χ εκτός Ευρώπης και Ελληνικής πραγματικότητασ». Ηδη υπηρετούν σε ΚΥ Χειρουργοί, Γαστρεντερολόγοι, Οφθαλμίατροι, Ορθοπαιδικοί, Ενδοκρινολόγοι, Ουρολόγοι, Αλλεργιολόγοι,Ψυχιατροι, Δερματολόγοι, Γυναικολόγοι κλπ. Αυτές τις ειδικότητες έχουν μάθει οι ασφαλισμένοι σε Αθηνα και Θεσσαλονίκη αλλά και Ηράκλειο, Πάτρα, Λαρισα,Καβάλα Ιωάννινα και αλλού να ..»απολαμβάνουν» με ραντεβού σε εξωτερικό ιατρείο ΚΥ της γειτονιάς του. Αυτό το κεκτημένο της Ελληνικής κοινωνίας αν δεν διατηρηθεί θα φερει συνωστισμό στα Νοσοκομεία και ΛΑΙΚΗ ΔΥΣΑΡΕΣΚΙΑ. Πόσο μαλλον όταν προβλέπεται σε άλλο άρθρο η συνυπαρξη χειρουργικών ειδικοτήτων σε ωράριο και στο Νοσοκομείο και στο αστικό ΚΥ της ΠΦΥ.

 • 16 Απριλίου 2017, 18:32 | Ελένη Ιωαννίδου

  Η αναλογία οδοντιάτρων με πληθυσμό ευθύνης μοιάζει πολύ μικρή. Ίσως 1:5.000 να είναι πιο λογικό

 • 16 Απριλίου 2017, 18:14 | Ελένη Ιωαννίδου

  Όσον αφορά τις εφημερίες πρέπει να γίνει ξεκάθαρο που θα εφημερεύουν οι οικογενειακοί γιατροί. Θα εφημερεύουν στα κέντρα υγείας, ή και στο νοσοκομείο. Στο εδάφιο που μιλάει για δυνατότητα εργασίας ή εφημέρευσης στα οικεία νοσοκομεία αναφέρει μόνο τους γιατρούς των κέντρων υγείας. Τι θα ισχύει για τους οικογενειακούς γιατρούς στο θέμα των εφημεριών

 • 15 Απριλίου 2017, 02:59 | Κόκκινος Σπύρος

  Θεωρώ ότι τα πληθυσμιακά κριτικά δεν θα πρέπει να είναι άμεσα αυστηρά . Μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια εξομάλυνση σε βαθος χρόνου. Σήμερα για παράδειγμα υπάρχουν περιοχές όπου ήδη οι γιατροί εντός συστήματος ( σύμφωνα με τα όσα ορίζει το παρόν νομοσχέδιο )είναι περισσότεροι απο την προτεινόμενη αναλογία . Τί θα γίνει με αυτούς ; Θα απολυθούν ; Θα μετακινηθούν ; Φυσικά ξανά ανακύπτει και το θέμα με τους πιστοποιημένους αλλά μη συμβεβλημένους ιδιώτες . Τι προβλέπει για αυτούς το νομοσχέδιο ; Νομίζω ότι θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους , επι ίσοις όροις, να εξυπηρετούν τους πολίτες εκείνους ,που τους επιλέγουν και καλύπτουν οι ίδιοι οι ασθενείς την αμοιβή τους .
  Κόκκινος Σπύρος , ιδιώτης παθολόγος
  Αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Αργολίδας
  Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της επαγγελματικής ένωσης παθολόγων Ελλάδος

 • 14 Απριλίου 2017, 01:22 | Πυρπασόπουλος Μάριος

  Το παρόν νομοσχέδιο είναι το αρτιότερο από όσα έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα .Η εφαρμογή του θα πρέπει όμως να λάβει υπόψη και την παρούσα πραγματικότητα που θέλει να υπάρχει μια μεγάλη μερίδα αυτοαπασχολούμενων ιατρών στην πρωτοβάθμια που με το παρόν νομοσχέδιο θα τεθούν εκτός συστήματος.
  Προτείνω τα πληθυσμιακά κριτήρια της παρ.5 να αποτελούν στόχο σε βάθος χρόνου . Να υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα όπου οι παρόντες αυτοαπασχολούμενοι στην πρωτοβάθμια που επιθυμούν να είναι οικογενειακοί ιατροί να τους χορηγηθεί προσωπαγή άδεια λειτουργίας η οποία θα λήξει όταν ο ο ιατρός κλείσει το ιατρείο του χωρίς δυνατότητα ανανέωσης η μεταβίβασης .

  Πυρπασόπουλος Μάριος
  Παθολόγος
  Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής
  Μέλος ΔΣ Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος .

 • 12 Απριλίου 2017, 23:20 | thanos

  κγ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

 • 11 Απριλίου 2017, 20:44 | Σωτήριος

  Το άρθρο δεν διευκρινίζει επαρκώς την λειτουργία των κέντρων υγείας υπαίθρου(αδόκιμος όρος),καθώς μέχρι τώρα η απογευματινή τους λειτουργία θεωρείτο εφημερία.
  καταργούνται οι εφημερίες στα κέντρα υγείας και εφαρμόζεται απλά απογευματινό ωράριο;