Άρθρο 18 – Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

1. Οι υποπαρ. 1, 2 και 3 της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθιερώνεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) για όλους τους κατόχους Α.Μ.Κ.Α. και Α.Υ.Π.Α.
2. Ο Α.Η.Φ.Υ. περιέχει το συνοπτικό ιστορικό υγείας, καθώς και τις πληροφορίες της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 3 του ν. 4213/2013. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθιερώνεται ενιαίο πρότυπο σχετικά με το περιεχόμενο, τον τρόπο κατάρτισης, την ταυτοποίηση του ατόμου και την πρόσβαση στις ιατρικές πληροφορίες του φακέλου, σύμφωνα με το ν. 2472/1997 και το ν. 3471/2006 όπως ισχύουν.
3. Το περιεχόμενο του Α.Η.Φ.Υ. είναι ενιαίο σε εθνικό επίπεδο και υποχρεωτικό.»

2. Στο εδ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 η φράση «…ή από το ιατρικό προσωπικό της μονάδας υγείας , στην οποία παρακολουθείται ο ασθενής» αντικαθίσταται ως εξής: « ή από τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας της Το.Μ.Υ. ».

3. Το εδ. β’ της υποπαρ. 4 της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι οικογενειακοί και οι άλλοι ιατροί υποχρεούνται να καταχωρούν στον Α.Η.Φ.Υ. όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν από εξέταση ή επίσκεψη και είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση».

4. Η υποπαρ. 5 της παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4238/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ. αποτελούν ιδιοκτησία του ατόμου και τηρούνται ασφαλώς, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρόσβαση στις πληροφορίες του Α.Η.Φ.Υ. του έχει ο κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Υ.Π.Α, ο εκάστοτε οικογενειακός ιατρός του, καθώς και ο θεράπων επαγγελματίας υγείας, κατά τη νοσηλεία ή επίσκεψη σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, μετά από συναίνεση του ατόμου.»

5. Ο φορέας λειτουργίας του συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. είναι υπεύθυνος για την τήρηση, διακίνηση, επεξεργασία, αποθήκευση και φύλαξη των πληροφοριών με ασφάλεια σύμφωνα με το ν. 2472/1997 (Α’ 50) όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται ο φορέας λειτουργίας καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

6. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας κατά την εγγραφή του σε οικογενειακό γιατρό συναινεί, κατόπιν ενημέρωσής του, με τη χορήγηση του Α.Μ.Κ.Α. ή Α.Υ.Π.Α. του, για την πρόσβαση και επεξεργασία από τον γιατρό, των προσωπικών και ιατρικών δεδομένων του στο σύστημα του Α.Η.Φ.Υ. Δύναται να ανακαλεί τη συναίνεσή του οποτεδήποτε, να αποκλείει την οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών και ιατρικών του δεδομένων και να ζητεί εγγράφως τη διαγραφή τους. Για την πρόσβαση και επεξεργασία προσωπικών και ιατρικών δεδομένων του Α.Η.Φ.Υ. από άλλον γιατρό, εκτός του οικογενειακού, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του λήπτη υπηρεσιών υγείας. Ο λήπτης υπηρεσιών υγείας δύναται να απαγορεύσει την πρόσβαση σε συγκεκριμένα ή και σε όλα τα δεδομένα του σε γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες υγείας. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται από τον δικαστικό του συμπαραστάτη. Η καταχώριση και αποθήκευση δεδομένων, που προκύπτουν κατόπιν επίσκεψης σε επαγγελματία υγείας, χωρίς την πρόσβαση στα ιατρικά δεδομένα του Α.Η.Φ.Υ, δεν απαιτούν συναίνεση. Κατά την πρόσβαση και καταχώριση στοιχείων σε Α.Η.Φ.Υ. καταγράφονται τα δεδομένα του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση τρίτων, εκτός των υπό του νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων σύμφωνα με τον Κ.Ι.Δ. και το άρθρο 7 παρ 2 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

7. Επιτρέπεται στον φορέα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του Α.Η.Φ.Υ. να παρέχει ανωνυμοποιημένα στοιχεία στο Υπουργείο Υγείας με σκοπό τη διενέργεια επιδημιολογικών, στατιστικών, οικονομικών, διοικητικών και διαχειριστικών αναλύσεων για τη βελτίωση των δεικτών υγείας και των παρεχομένων υπηρεσιών.

8. Τα ιατρικά αρχεία που τηρούνται σε μη ηλεκτρονική μορφή εξακολουθούν να φυλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 4 του Κ.Ι.Δ.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:31 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  Για τα ΑμεΑ σε αυτόν τον φακελο θα φαίνονται οι παροχές που είχε ο ασφαλιζομενος σε βοηθηματα και υποστηρικτική τεχνολογία…

 • Άρθρο 18 – Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

  Θεωρούμε ότι ο Α.Η.Φ.Υ. θα πρέπει να περιέχει και έντυπο διατροφικής αξιολόγησης (διατροφικό ιστορικό) και στοιχεία για τη διατροφική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε (διαιτολόγιο, συνταγογράφηση ειδικών σκευασμάτων διατροφής). Χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός ασθενή που έχει λάβει Διαιτολογικές υπηρεσίες από ένα Νοσοκομείο.

 • 1 Μαΐου 2017, 23:54 | Peitsidou Eleni

  Ο ΑΗΦΥ μπορεί να χωριστεί σε ιατρικό και νοσηλευτικό ώστε να μπορούν να καταγράφονται όλες οι ενέργειες που γίνονται από τους επιστήμονες υγείας που εμπλέκονται στον κάθε πολίτη,με δυνατότητα όμως κλειδώματος του καθαρά ιατρικού μέρους και χρήσης του αποκλειστικά από ιατρούς,Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται σε άλλο ιατρό που εμπλέκεται στην παροχή υπηρεσιών σε ασθενή να απαγορεύεται να έχει πρόσβαση στον ΑΗΦΥ του. Σκεφτείτε τις περιπτώσεις του επείγοντος και της μη δυνατότητας του πολίτη λόγω κατάστασης της υγείας του να συναινέσει.Ακόμη δεν είναι δυνατό να δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη-ασθενή να σβήνει στοιχεία από το φάκελο του γιατί εγείρονται νομικά ζητήματα όπως σε μια αντιδικία πολίτη με ιατρό ή μονάδα υγείας για οποιοδήποτε θέμα παρέμβασης στην υγεία του,πως θα βρεθεί η αλήθεια.
  Όπως προστατεύεται ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να προστατεύεται και ο πάροχος των υπηρεσιών,μια και οι δύο είναι πολίτες της ίδιας χώρας.
  Με εκτίμηση
  Δρ.Πεϊτσίδου Ελένη
  Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός
  χρ.Διεύθυνσης ΤΕΠ Γ.Ν.Θ.Γ.Παπανικολάου

 • 1 Μαΐου 2017, 23:58 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

  Είναι δυνητικά επικίνδυνο για την ίδια υγεία του, ο λήπτης υπηρεσιών υγείας να δύναται να ζητεί εγγράφως τη διαγραφή πληροφοριών, ενώ αυτές εξ ορισμού καταγράφονται γιατί είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της υγείας του. Επίσης δυνατόν να δημιουργεί προβλήματα στη διερεύνηση ζητημάτων ιατρικής ευθύνης, αφού το περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου δυνατόν να αλλάζει κατά το δοκούν του ασθενούς…

 • 1 Μαΐου 2017, 20:14 | Χρήστος Λιονής

  Άρθρο 18

  18.4 Χρήζει αποσαφήνισης εάν η συναίνεση θα είναι έγγραφη συγκατάθεση.

  18.6 Θα πρέπει να δίνεται η κατάλληλη έμφαση στο πώς συναποφασίζει ιατρός και ασθενής για την ασφάλεια του ασθενή και αυτό περιλαμβάνει και την πρόσβαση στην πληροφορία – με μέρος των πληροφοριών να ‘λείπουν’, ο ιατρός δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο του.

  18.7 Δεδομένων των προτεραιοτήτων και αναγκών δημόσιας υγείας, προτείνεται η αλλαγή από «επιτρέπεται», σε «επιβάλλεται», καθώς και ο προσδιορισμός της – να γίνεται με συστηματικό και ενημερωμένο τρόπο.

  Για την υποβολή: Χ. Λιονής και Ε. Πιτέλου

 • 1 Μαΐου 2017, 18:52 | Λιανός δημήτρης

  Υποχρεωτικά πρέπει να μπαίνει ο ιατρός κατευθείαν στον φάκελλο του ασθενή όπως σήμερα βλέπει στο βιβλιάριο του και βλέπει αν πήρε και τι φάρμακο και πότε. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος του βιβλιαρίου που σήμερα δεν ενημερώνεται κιόλας και χάνεται και χρόνος.
  Δημήτρης Λιανός
  Γεν.Γραμ.ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

 • 30 Απριλίου 2017, 00:09 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 6
  Τι γίνεται σε περιπτώσεις που πολίτης ζητάει την διαγραφεί ιατρικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για μελλοντικές ενέργειες; πχ μπορεί να ζητήσει την διαγραφή ψυχιατρικών νοσηλειών για αποκτήσει άδεια οδήγησης ή άδεια οπλοκατοχής; Και κατέχει ο πολίτης τις ιατρικές γνώσεις για το ποιες πληροφορίες μπορεί να είναι απαραίτητες στο μέλλον για την υγεία του; Στο εξωτερικό ο οικογενειακός ιατρός θεωρείται ως ο γιατρός που ο πολίτης έχει επιλέξει και εμπιστεύεται. Και για τον οικογενειακό ιατρό δεν υπάρχουν “κρυφές” πληροφορίες και διαγραφές. Ο πολίτης μαζί με τον οικογενειακό του ιατρό συναποφασίζουν τι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε κάθε άλλη περίπτωση αναζήτησης ιατρικής ή παρα-ιατρικής υπηρεσίας.

 • Άρθρο 18, παρ.6
  Να διευκρινιστεί επακριβώς ο τρόπος χορήγησης ή μη της συναίνεσης του ιδιοκτήτη Α.Η.Φ.Υ. για πρόσβαση σε αυτόν.

 • 28 Απριλίου 2017, 11:32 | Βασίλειος Σταθόπουλος

  (α) Εφόσον, οι έχοντες πρόσβαση ιατροί στον ΑΗΦΥ, δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο, είναι ατεκμηρίωτη και αντιβαίνει στην πολυετή τήρηση των αρχείων, εγγράφως ή μη, η διαγραφή στοιχείων από τον Α.Η.Φ.Υ. (§6) από τον ίδιο τον ασθενή. Οι προτεινόμενες ασφαλιστικές δικλείδες εκτιμώ ότι κατοχυρώνουν τον ασθενή.
  (β) Πρόσβαση στον ΑΗΦΥ μόνον όσοι δεσμεύονται από ιατρικό απόρρητο.
  (γ) Αν και δεν ψηφίσθηκε προτεινόμενο νομοσχέδιο πριν χρόνια για την «καλή διακυβέρνηση», γιατί να μην κατατίθενται ολοκληρωμένα νομοθετήματα, χωρίς παραπομπές, τροποποιήσεις, ή/και συμπληρώσεις ΑΛΛΑ με νέα διάταξη στη θέση της αντίστοιχης καταργούμενης;

 • Πρόσβαση στο Ιστορικό χωρίς περιορισμούς εφόσον ο ασθενής επισκέπτεται το γιατρό.
  Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχουν στο ιστορικό φαρμακευτικές αγωγές που έλαβε ο ασθενής χωρίς ιατρική συνταγή.
  Υπάρχει τρόπος ακριβής να μη δίνει κανείς φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.
  ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή: Κανένα φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

 • 23 Απριλίου 2017, 11:00 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

  θα πρέπει να καταγράφεται η επιτυχία ή όχι της οποίας παρέμβασης των επαγγελματιών υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις

 • 22 Απριλίου 2017, 21:53 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Όταν ο ασθενής δεν συναινεί για την πρόσβαση στον ΑΗΦΗ του από τον επαγγελματία υγείας , ο τελευταίος να έχει σαφώς το δικαίωμα της άρνησης ιατρικών πράξεων όπως η συνταγογράφηση αντιβιοτικών, που πιθανώς να επιφέρουν βλάβη στην υγεία του εξαιτίας της μη πρόσβασης σε πληροφορίες όπως αλλεργίες, παθήσεις για τις οποίες αντενδείκνυνται ορισμένα φάρμακα κλπ

 • 22 Απριλίου 2017, 09:10 | Τσουμάνη Ναταλία

  Ο Ηλεκτρονικός φάκελλος ασθενών δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικό προνόμιο των γιατρών. Τα μαιευτικά ιστορικά ποιος θα τα παίρνει;;; Γυναικολόγοι μόνο;;; Δίνεται δικαίωμα συνταγογράφησης στις μαίες και για τα τεστ ΠΑΠ, το ιστορικό;;; Δεν θα το βλέπουν;;; Σε πολλά ιατρεία (διακοπής καπνίσματος, διαβητολογικό, ιατρείο άσθματος κ.α) η καταγραφή του ιστορικού και η παρακολούθηση αποτυπώνεται αποκλειστικά από Νοσηλευτές. Ο γιατρός ασχολείται με την ιατρική πράξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις..τι θα γίνει;;; Θα ζητάμε τον κωδικό του γιατρού;;
  Επίσης πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας οτι για να φτιάξετε ένα ηλεκτρονικό φάκελλο ασθενών χρειάζεστε μια ομάδα (όχι μόνο γιατρούς). Υπάρχουν και Κοινωνικά ιστορικά, και Μαιευτικά, και Νοσηλευτικά και Διαιτολογικά κ.α.

  Ο ηλεκτρονικός φάκελλος θα πρέπει να είναι προσβάσιμος τόσο για συμπλήρωση όσο και για ανάγνωση από όλους τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην ΠΦΥ.

  Τσουμάνη Ναταλία, Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας- ΠΕΔΥ Ηρακλείου Κρήτης

 • 21 Απριλίου 2017, 19:35 | Ανδριανή Τσαγκάρη-Παιδίατρος ΚΥ Βύρωνα

  Στην παράγραφο 6 η φράση «και να ζητεί εγγράφως τη διαγραφή τους» πρέπει κατά τη γνώμη μου να απαλειφθεί.
  Οι υπόλοιπες δικλείδες ασφαλείας (ενημερωμένη συναίνεση με δυνατότητα ανάκλησης, αποκλεισμός οποιασδήποτε χρήσης προσωπικών και ιατρικών δεδομένων, χορήγηση συναίνεσης για πρόσβαση και επεξεργασία δεδομένων από άλλο ιατρό, απαγόρευση πρόσβασης σε συγκεκριμένα ή όλα τα δεδομένα, καταχώρηση δεδομένων του χρήστη όταν εισέρχεται στο σύστημα), είναι υπερεπαρκείς για κατοχύρωση των δικαιωμάτων του χρήστη υπηρεσιών υγείας.
  Δεδομένου εξάλλου οτι όλοι οι ιατροί δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο (ενώ δεν γνωρίζω αν νομικά ισχύει το ίδιο και για άλλους επαγγελματίες υγείας στους οποίους θα χορηγηθεί δυνατότητα πρόσβασης στον ΑΗΦΥ), είναι αντιδεοντολογική, δυνητικά επικίνδυνη και πιθανόν παράνομη η χορήγηση δυνατότητας να ζητείται-έστω και εγγράφως -διαγραφή στοιχείων από τον Α.Η.Φ.Υ από τον ίδιο τον ασθενή.

  Όπως φαίνεται και στη θεματική ενότητα ΥΓΕΙΑ της αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,124669&_dad=portal&_schema=PORTAL#1

  2. Δικαιούται ένας ασθενής να ζητήσει από το νοσηλευτικό ίδρυμα να διαγράψει τον ιατρικό του φάκελο από τα αρχεία του;
  Το νοσηλευτικό ίδρυμα υποχρεούται βάσει του ν.3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) να τηρεί τα ιατρικά αρχεία για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Συνεπώς, ο ασθενής δεν δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται στα ιατρικά αρχεία του νοσηλευτικού ιδρύματος.
  3. Δικαιούται το νοσοκομείο να διαγράψει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών από τα αρχεία του;
  Σύμφωνα με το ν.3418/2005 (άρθρο 14 παρ. 4) το νοσηλευτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί τα ιατρικά αρχεία για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Συνεπώς, πριν από την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν δικαιούται να διαγράψει τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών από τα αρχεία του.

 • 21 Απριλίου 2017, 09:02 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Να μην επιτρέπεται σε μη ιατρό την εισοδο στον ηλεκτρονικο φακελλο υγείας του ασθενους ,παραβιαζεται το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ !!!

 • Προτείνουμε να δείτε την πρότασή μας του 2008 στο http://simpleandclear.blogspot.gr/2008/04/7.html .

  Οι πολίτες πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι της Υγείας των και να έχουν λογικά την ευθύνη φύλαξης του ΗΦΥ τους σε αποθηκευτικό μέσο.

  Η λογική των τροποποιήσεων παλαιοτέρων νόμων είναι απαράδεκτη και προκαλεί γραφειοκρατία και τρύπες προς αξιοποίησης. Να περιγραφούν τα άρθρα εξ αρχής.

  Πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες για την αναμενόμενη άρνηση των ιατρών να χρησιμοποιούν τους ΗΦΥ. Το πρόβλημα είναι πολύ παλιό και σχετίζεται με την ευθύνη και τη λογοδοσία.

  Στη διάθεσή σας για περαιτέρω προτάσεις.

 • 19 Απριλίου 2017, 23:40 | Απολλωνατος Γερασιμος

  Νομίζω οτι πρεπει να παραμείνει ως εχει ,δηλαδή την συμπλήρωση του Α.Η.Φ.Υ. μόνο απο το ιατρικό προσωπικό, για τη καλύτερη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου

 • 19 Απριλίου 2017, 17:48 | Γ.Μ.

  https://www.youtube.com/watch?v=2XOqsJh4Abg

  https://e-estonia.com/component/e-prescription/

  Αλλες κοινωνιες εχουν λυσει τετοια θεματα δεν ειναι κακο απλα αντιγραψτε!!!

 • 19 Απριλίου 2017, 01:25 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΓΕΝΗ

  Η δυνατότητα πρόσβασης στον Α.Η.Φ.Υ.πρέπει δικαίως να δοθεί και σε άλλους παρόχους επαγγελματίες υγείας εκτός των ιατρών και μόνο ως τώρα ισχύει.
  Αρχική και περιοδική εκπαίδευση χρήζει όλο το προσωπικό υγείας στην χρήση δεδομένων.

 • 18 Απριλίου 2017, 23:24 | Διονυσιος Λαμπαδάριος

  Εφοσον μετά 7 έτη ηλεκτρονικής συνταγογράφησης εισεχόμεθα στο ΑΗΦΥ είναι καιρός να απαλλαγούμε απο γραφειοκρατικά αντιβαρα όπως τα συνοδευτικά της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, συνταγολόγια ναρκωτικών και κινολονών. Οχι βέβαια απο τον έλεγχο της πολυσυνταγογράφησης που π΄ρεπι να οργανωνεται συγκεντρωτικά απο ΕΟΠΥΥ, ειδικό σώμα ελεγκτών

 • 18 Απριλίου 2017, 16:46 | Γ.Μ.

  Δημοσια διαβουλευση να αυξησουν την χωριτηκοτητα των ηλεκτρονικων καρτων μνημης των πολιτων ετσι ωστε να περιεχουν και απεικονιστικες εξετασεις και να μειωσουν το χρονο αναμονης εκαναν στην Δανια πριν δεκαετιες, τωρα πλεον ολα σχεδον καταγραφονται σε πραγματικο χρονο http://healthcaredenmark.dk/the-case-of-denmark/pre-hospital.aspx. Το καλυτερο που εχετε να κανετε οσοι εχετε θεσεις αποφασεων στο υπουργειο ειναι να κανετε πιστη αντιγραφη (δεν ειναι επιληψιμο να αντιγραψεις το καλυτερο) http://healthcaredenmark.dk/ , παρακολουθηστε τα βιντεο και επενδυστε χρηματα .(απο τα καλυτερα συστηματα υγειας στον κοσμο)

 • 17 Απριλίου 2017, 13:20 | Άκις Ζεϊμπέκης-Γενικός Ιατρός-Κ.Υ Καλλονής Λέσβου

  Δε τοχω ψάξει αλλά θα ήταν χρήσιμο να είναι δυνατή ή αποθήκευση και αρχείων (υπο μορφή φωτο???) ακτινογραφιών ,ηλεκτροκαρδιογραφημάτων του ασθενούς