Άρθρο 06 – Στελέχωση Κέντρων Υγείας

1. Τα Κέντρα Υγείας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος, στελεχώνονται από ιατρικό και άλλο προσωπικό, όπως:

α) ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων, όπως γενικής ιατρικής, παθολογίας, παιδιατρικής, οδοντιατρικής, ιατρικής της εργασίας, κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας, ακτινοδιαγνωστικής, βιοπαθολογίας, καρδιολογίας, γυναικολογίας, γενικής χειρουργικής, ορθοπεδικής, οφθαλμολογίας, πνευμονολογίας, ουρολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας, δερματολογίας, νευρολογίας, γαστρεντερολογίας, ενδοκρινολογίας και ρευματολογίας,
β) επιστημονικό και άλλο υγειονομικό προσωπικό Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Επισκέπτες Υγείας), Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων και Βοηθών Νοσηλευτών,
γ) διοικητικό προσωπικό και
δ) μία ή περισσότερες Ομάδες Υγείας.

2. Οι κλάδοι για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με επιστημονικό, λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό καθορίζονται ως εξής:

α) ΠΕ Νοσηλευτικής
β) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
γ) ΠΕ Ψυχολογίας
δ) ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
ε) ΤΕ Νοσηλευτικής
στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ζ) ΤΕ Φυσικοθεραπείας
η) ΤΕ Εργοθεραπείας
θ) ΤΕ Λογοθεραπείας
ι) ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
ια) ΤΕ Μαιευτικής
ιβ) ΤΕ Επισκεπτών/-τριών Υγείας
ιγ) ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
ιδ) ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
ιε) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
ιστ) ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
ιζ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ιη) ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ιθ) ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)
κ) ΔΕ Οδοντοτεχνιτών
κα) ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
κβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

 • 2 Μαΐου 2017, 11:03 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΑΡΘΡΟ 6
  Στη στελέχωση απουσιάζει και πάλι ο ιατρός ΦΙΑπ.
  Από την άλλη, θέσεις Φ/Θ, ΕΡΓΟ, ΛΟΓΟ χωρίς δομές και οργάνωση δεν μπορούν να είναι βοηθητικά για τα άτομα που τους έχουν ανάγκη.

 • Άρθρο 06 – Στελέχωση Κέντρων Υγείας

  Προσθήκη την παρ. 1β… Διαιτολόγο Διατροφολόγο

  Προσθήκη στη παράγραφό 2
  Διαιτολόγο Διατροφολόγο ΠΕ-ΤΕ κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος