Άρθρο 16 – Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή και διαδικασία παραπομπών

1. Ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ. εγγράφεται σε Το.Μ.Υ. ή σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακό γιατρό εντός των ορίων του οικείου Το.Π.Φ.Υ. Στην περίπτωση της μη ανανέωσης της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, γίνεται σταδιακή μετεγγραφή του πληθυσμού ευθύνης από τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς στους οικογενειακούς γιατρούς των Το.Μ.Υ. Δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ., έχουν όλοι οι κάτοχοι Α.Μ.Κ.Α ή Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Α.Υ.Π.Α.). Δικαίωμα εγγραφής σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακό γιατρό έχουν οι δικαιούχοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Μετεγγραφή σε Το.Μ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μια φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε Το.Μ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο φορές ανά έτος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό γιατρό.

2. Οι Το.Μ.Υ. διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας του οποίου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες και με το Νοσοκομείο Αναφοράς εντός της οικείας Υ.Πε. και παραπέμπουν κατά προτεραιότητα σε αυτά, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας για περαιτέρω διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία ή νοσηλεία. Σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

3. Στα Κέντρα Υγείας παραπέμπονται όσοι χρειάζονται ειδικές υπηρεσίες υγείας και γενικά οι λήπτες υπηρεσιών που έχουν εγγραφεί και λαμβάνουν υπηρεσίες από την Το.Μ.Υ. ή από άλλες μονάδες του Τοπικού Δικτύου Π.Φ.Υ., με σκοπό την περαιτέρω κλινική, διαγνωστική και εργαστηριακή διερεύνηση και την παρακολούθηση από ειδικότητες ιατρικού ή άλλου προσωπικού. Επίσης, στα Κέντρα Υγείας προσέρχονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά. Από τα Κέντρα Υγείας παραπέμπονται οι ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω διάγνωσης, παρακολούθησης, θεραπείας ή νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αναφοράς ή σε άλλα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., με τα οποία διασυνδέονται άμεσα.

4. Το ημερήσιο πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες και τις μη προγραμματισμένες επισκέψεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των γιατρών στα Κέντρα Υγείας, η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, το ποσοστό των προγραμματισμένων από παραπομπή και από το λήπτη υπηρεσιών υγείας επισκέψεις καθώς και των μη προγραμματισμένων επισκέψεων ανά γιατρό και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 2 Μαΐου 2017, 11:24 | Ξανθίππη Νικολαϊδου

  Άκρως γραφειοκρατικό σύστημα. Προτείνω απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στους γιατρούς της ΠΦΥ, ασχέτως ειδικότητας.
  Εύχομαι κάποτε να υπάρξει πρόβλεψη για αύξηση της διάρκειας των προγραμματισμένων επισκέψεων(ραντεβού) στους γιατρούς της ΠΦΥ, καθώς το σημερινό 10λεπτο είναι ανεπαρκές και αντιεπιστημονικό.
  Ξανθίππη Νικολαϊδου
  Παιδίατρος – MSc Δημόσιας Υγείας

 • 1 Μαΐου 2017, 23:30 | Χατζηγεωργίου Μαριγώ

  Παράγραφος 1:

  Να δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να επιλέγει τον οικογενειακό του ιατρό μεταξύ ιατρών του ίδιου Το.Μ.Υ., αλλά και να του δίνεται η δυνατότητα επιλογής οικογενειακού ιατρού από άλλο Το.Μ.Υ. κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεώς του. Σε αυτό μπορεί να προστεθεί και η συναίνεση του νεοεπιλεχθέντα ιατρού.

  Παράγραφος 2:

  Οι Το.Μ.Υ. να παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας όχι «κατά προτεραιότητα», αλλά υποχρεωτικά στα Κ.Υ. αναφοράς.

  Παράγραφος 4:

  Οι ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του κάθε Κ.Υ. επιβάλουν την υποβολή προτάσεων του συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. σχετικά με το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κ.Υ.

 • 1 Μαΐου 2017, 22:33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Εγγραφή σε Οικογενειακό Ιατρό
  Όσον αφορά την εγγραφή σε ΤΟΜΥ και σε οικογενειακό γιατρό ο υπουργός δηλώνει πως «η εγγραφή των ασθενών θα γίνεται κατά προτεραιότητα για τις δημόσιες δομές και μέσα από τις συμβάσεις θα καλυφθεί και ο υπόλοιπος πληθυσμός». «Θα υπάρχει μια ηλεκτρονική βάση και θα μπορεί επίσης να πηγαίνει ο πολίτης στη δομή και να εγγράφεται». Ενώ δικαίωμα εγγραφής σε συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικογενειακό γιατρό θα έχουν οι δικαιούχοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ. θα έχουν όλοι οι κάτοχοι Α.Μ.Κ.Α ή Αριθμού Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Α.Υ.Π.Α.).
  Η ρύθμιση αυτή εισάγει και προάγει ανισότητες στη φροντίδα σε ένα σύστημα που ευαγγελίζεται πως έρχεται για να τις μειώσει… Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη πως οι ανασφάλιστοι αποτελούν το 20-25% του πληθυσμού και πως ο αριθμός των αλλοδαπών είναι σημαντικός, ελλοχεύει ο κίνδυνος ο θεσμός των ΤΟΜΥ να λάβει χαρακτήρα προνοιακής δομής– charity care…

   Ελευθερία επιλογής ιατρού από τον πολίτη
  Η ελευθερία επιλογής οικογενειακού γιατρού από τον πολίτη περιορίζεται ασφυκτικά! Κι όμως αυτή είναι απαραίτητη, καθώς ενδυναμώνει τον χρήστη υπηρεσιών υγείας και αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας μέσω της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων. Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη του πληθυσμού μέσω των δημόσιων δομών και όχι στις προτιμήσεις του πολίτη!
  Ένα παράδειγμα πως θα μπορούσε να λειτουργήσει η επιλογή ιατρού από τον ασθενή είναι: στην έναρξη του νέου συστήματος ζητάω από τους γιατρούς που θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο του ΟΙ να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο σύστημα. Αν αυτοί υπερτερούν των θέσεων που έχω υπολογίσει για την περιοχή, καλώ τους πολίτες να επιλέξουν τον ιατρό της αρεσκείας τους και τελικά επιλέγω να εντάξω στο σύστημα αυτούς που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες προτιμήσεις από τους πολίτες. Στη συνέχεια καλώ τους πολίτες να επιλέξουν τον ΟΙ από αυτούς που έχω συμβληθεί. Φυσικά όταν ένας πολίτης δεν μένει ικανοποιημένος από τον ΟΙ του έχει τη δυνατότητα να τον αλλάξει, μεταφέροντας και το κομμάτι αποζημίωσης που του αντιστοιχεί στον νέο γιατρό.
  Αντίστοιχα περιορίζεται η ελευθερία επιλογής ιατρού εξειδίκευσης όταν υπάρχει παραπομπή σε τέτοιο από τον ΟΙ, καθώς μόνο «σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
  Για εμάς θα έπρεπε να υπάρχει μια σειρά επιλογών ιατρών μιας ειδικότητας σε κάθε τομέα και ο ασθενής έχοντας παραπεμπτικό να μπορεί να επιλέξει σε ποιόν από αυτούς θα απευθυνθεί. Ο πιο δημοφιλής από τους γιατρούς θα έχει μακρύτερους χρόνους αναμονής για ραντεβού. Ο ασθενής θα προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στις προτιμήσεις του και στο κόστος χρόνου (μακρινό ραντεβού) , αλλά και χρήματος (αν έχει την δυνατότητα να επισκεφτεί ιατρό ιδιωτικά).

 • 1 Μαΐου 2017, 22:33 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

   Σύστημα παραπομπής
  Το σχέδιο νόμου εισάγει σύστημα παραπομπής από τον οικογενειακό ιατρό προς την εξειδικευμένη περιπατητική φροντίδα και προς τη νοσοκομειακή φροντίδα. Στις προθέσεις του υπουργείου είναι «ένα αυστηρό σύστημα παραπομπών μεν, αλλά όχι το αυστηρό gate keeping, που εφαρμόζεται στην κακή του εκδοχή στο φιλελεύθερο, αγγλικό σύστημα υγείας». «Ο πολίτης μέσα από την εγγραφή του θα εξασφαλίζει ταχύτερους χρόνους πρόσβασης». Θα ισχύει το «Όχι αποκλειστικά. Αλλά κατά προτεραιότητα».
  Το σύστημα παραπομπής κρίνεται απαραίτητο για τη ρύθμιση των άναρχων ροών ασθενών που χαρακτηρίζουν το κατακερματισμένο σύστημα υγείας της χώρας και που αντιστρατεύονται τη συνέχεια στη φροντίδα, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της φροντίδας!
  Πρέπει να γίνει κατανοητό πως η σύγχρονη, ελεύθερη «τύποις» πρόσβαση στην εξειδικευμένη φροντίδα, έχει δυσάρεστα αποτελέσματα. Ασθενείς αποφασίζουν από μόνοι τους πως χρειάζονται να καταφύγουν σε εξειδικευμένη φροντίδα, χωρίς τις περισσότερες φορές αυτό να είναι απαραίτητο και δημιουργούν έμφραγμα στις προσβάσεις σε αυτήν. Αυτοί που πραγματικά χρειάζονται την εξειδικευμένη φροντίδα δυσκολεύονται στην πρόσβαση και έχουν σημαντικό κόστος χρόνου ή χρήματος- καθυστερούν ή χρειάζεται να πληρώσουν οι ίδιοι πάνω ή κάτω από το τραπέζι για να μην περιμένουν.
  Καλλιεργείται τεχνηέντως, κύρια από συλλόγους ιατρών (άλλωστε οι ιατροί εξειδικεύσεων συνιστούν την πλειοψηφία των μελών τους…), η ιδέα πως σε χώρες της προηγμένης Ευρώπης, πήγανε σε συστήματα βασισμένα σε ΟΙ και με συστήματα παραπομπής προς την εξειδικευμένη φροντίδα, γιατί δεν είχανε ειδικούς γιατρούς…
  Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη μέλη της περιλαμβάνουν τη χρήση κινήτρων που να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να εγγραφούν σε Γενικούς/ Οικογενειακούς Ιατρούς και τη χρήση συστήματος παραπομπής για τον καθορισμό ενός αποδοτικού μονοπατιού φροντίδας: από τον Γενικό/ Οικογενειακό Ιατρό στην εξειδικευμένη εξωνοσοκομειακή φροντίδα, στο νοσοκομείο, στο ΤΕΠ, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ελάττωση της καταφυγής σε αχρείαστη φροντίδα και υπηρεσίες επειγόντων.
  Η λειτουργία – ρόλος “gatekeeper” του ΟΙ χρησιμοποιείται διεθνώς στην προσπάθεια επίτευξης συντονισμού της φροντίδας των ασθενών στα διάφορα επίπεδα του συστήματος υγείας. Η πρόσβαση στον ειδικό εξωνοσοκομειακά, στο νοσοκομείο ή στο ΤΕΠ (εκτός από τα πραγματικά επείγοντα) είναι δυνατή μόνο μετά από παραπομπή από τον ΟΙ. Συναντώνται διαβαθμίσεις στην αυστηρότητα του gatekeeping στην Ευρώπη, ελάχιστες όμως χώρες έχουν πλήρη απουσία του, όπως στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δεδομένα του 2012:
  • 1. Απουσία gatekeeping σε Austria, Belgium, Cyprus, Germany, Luxembourg, Switzerland, Turkey Οι ασθενείς έχουν άμεση πρόσβαση στους περισσότερους γιατρούς.
  • 2. Απουσία gatekeeping, παρουσία κινήτρων για τον ασθενή σε Czech Republic, Denmark, Finland, France, Iceland, Ireland, Malta, Slovakia. Άμεση πρόσβαση στους περισσότερους ιατρούς είναι δυνατή με ιδία δαπάνη.
  • 3. Παρουσία μερικού gatekeeping σε Hungary, Latvia, Poland, Sweden. Οι ασθενείς χρειάζονται παραπομπή για κάποιους από τους ειδικούς
  • 4. Παρουσία πλήρους gatekeeping σε Bulgaria, Estonia, Italy, Lithuania, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, United Kingdom. Απαιτείται παραπομπή για την πρόσβαση στους περισσότερους ειδικούς.
  Χαρακτηριστικά ο Wienke Boerma, Διευθυντής του φημισμένου Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) κατά τη διάρκεια του Health in Action, Ηigh Level Conference, στην Αθήνα είχε εκφράσει εμφατικά την απορία του, για την αντίθεση πολλών στο gatekeeping. “Στην Ελλάδα πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα που δεν χρειάζονται (βλέπε μαγνητικές, αξονικές, αντιβιοτικά, επεμβάσεις κλπ), ενώ ταυτόχρονα δεν λαμβάνουν φροντίδα που είναι απαραίτητη. Το gatekeeping- με το Γενικό Γιατρό να λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας “tom-tom of care…”- είναι απαραίτητο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να λάβουν τη φροντίδα που έχουν ανάγκη. Ρωτήστε αυτούς που εναντιώνονται στο gatekeeping πως θα διασφαλίσουν πως οι άνθρωποι θα λάβουν τη φροντίδα που έχουν ανάγκη;»
  Την αναγκαιότητα συστήματος παραπομπής έρχονται να υποστηρίξουν δεδομένα από μελέτες που δείχνουν πως:
  1. Οι ακατάλληλες παραπομπές σε ειδικούς οδηγούν σε αυξημένη χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών και σε περισσότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα από τις κατάλληλες παραπομπές
  2. Οι ακατάλληλες παραπομπές σε ειδικούς οδηγούν σε φτωχότερα αποτελέσματα από τις κατάλληλες
  3. Οι κοινωνικά ευνοημένοι έχουν υψηλότερα ποσοστά επισκέψεων σε ειδικούς από τους κοινωνικά κατώτερους
  Αυτό που χρειάζεται στο σύστημα υγείας της χώρας μας δεν είναι η ελεύθερη πρόσβαση στην εξειδικευμένη φροντίδα, αλλά η διασύνδεση, λειτουργική και οργανωτική, της ΠΦΥ με την εξειδικευμένη φροντίδα. Η πλήρης απουσία επικοινωνίας- διασύνδεσης μεταξύ των επιπέδων φροντίδας αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κύρια ελλείμματα του συστήματος.
  Ένας από τους κύριους ρόλους της ΠΦΥ είναι να διασφαλίζει πως η εξειδικευμένη φροντίδα είναι περισσότερο κατάλληλη και συνεπώς αποτελεσματική
  • Ο άριστος συνδυασμός ΠΦΥ και εξειδικευμένης φροντίδας ποικίλει ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ασθενούς, τη νόσο ακόμα και για τον κάθε ασθενή στην πορεία του χρόνου.
  • Μια ομάδα, οργανωμένη γύρω από τις ανάγκες του ασθενούς με κοινό στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και την αποδοτικότητα για τον ασθενή τους
  • Συστηματικές προσπάθειες για κοινά πρωτόκολλα, καθορισμό των ενδείξεων παραπομπής και την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων.
  • Πρόσβαση στο ίδιο σύστημα κλινικής πληροφορίας, δεδομένα αποτελεσμάτων συλλέγονται και κοινοποιούνται
  • Συστήματα που αποζημιώνουν με «πακέτο» το γιατρό της ΠΦΥ και τους ειδικούς γιατρούς ως ομάδα για έναν δεδομένο ασθενή αυξάνουν τη πιθανότητα αυτοί να συνεργαστούν.

 • Ελεύθερη πρόσβαση στους ειδικευμένους γιατρούς των δημόσιων δομών και τους συμβεβλημένους.Η αδυναμία του συστήματος λόγω των τεχνικών προβλημάτων που θα προκύψουν θα έχει ως συνέπεια την ταλαιπωρία των ασθενών.
  Στην παρ. 3, να διευκρινιστεί η συνύπαρξη τακτικών, εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών.

 • 30 Απριλίου 2017, 00:33 | Δημήτριος Κουναλάκης

  Παράγραφος 1
  Τι γίνεται όταν κάποιος οικογενειακός ιατρός ιδιώτης ή σε ΤΟΜΥ χρειαστεί αναρρωτική άδεια; Τι γίνεται κατά την κανονική του άδεια; Έχουν κανονική άδεια οι ιδιώτες οικογενειακοί ιατροί; Γιατί τέτοιος ρατσισμός και δεν μπορούν να επιλέξουν οι ανασφάλιστοι ιδιώτη οικογενειακό ιατρό;

 • Άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων σε όλες τις ειδικότητες.

 • 25 Απριλίου 2017, 07:42 | Αναστασια

  Νομίζω πως θα υπάρξει σύγχυση στο θέμα της εγγραφής και της γεωγραφικής διαίρεσης κυρίως στα ηλικιωμενα άτομα.

 • 22 Απριλίου 2017, 22:10 | Ε.Η.

  1.Η απορία μου είναι με ποιό κριτήριο αποφασίζει ο ασθενής αν θα προτιμήσει έναν οικογενειακό ιατρό της ΤΟ.ΜΥ ή έναν ιδιώτη συμβεβλημένο ιατρό.Και αν π.χ.αυτοί που θα θελήσουν να έχουν σαν οικογενειακό ιατρό έναν συμβεβλημένο,είναι πολλοί περισσότεροι για τον αντίστοιχο αριθμό συμβεβλημένων ιατρών, τότε τι θα γίνει? θα τους αναγκάσουν να πάνε στις ΤΟ.ΜΥ?
  2.Ερώτηση σχετικά με την παράγραφο 2.
  Πως είναι δυνατόν να στείλουν οι γιατροί των ΤΟ.ΜΥ τους ασθενείς στους συμβεβλημένους παρόχους,σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς, όταν πρόκειται για περιστατικά που θα λάβουν παραπάνω υπηρεσίες υγείας, απ’ότι μπορεί να παρέχει ο οικογενειακός συμβεβλημένος ιατρός?
  3.Θα πρέπει οι λήπτες υπηρεσιών υγείας να εκπαιδευτούν σταδιακά στο νέο τρόπο λειτουργίας της ΠΦΥ,δίνοντας ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής, κρατώντας την ελεύθερη πρόσβαση προς όλους τους παρόχους υγείας,με μόνη εξαίρεση τη φιλτραρισμένη από το σύστημα της ΠΦΥ, παραπομπή στο τριτοβάθμιο Νοσοκομείο αναφοράς, το οποίο θα πρέπει να δέχεται μόνο τα δύσκολα και σοβαρά περιστατικά, που αδυνατεί να εξυπηρετήσει η ΠΦΥ.

 • 22 Απριλίου 2017, 16:21 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Άρθρο 16
  Παράγραφος 1:
  Δεν καθορίζεται εάν επιτρέπεται η μετεγγραφή από μια Το.Μ.Υ. σε άλλη Το.Μ.Υ. όμορου Το.Π.Φ.Υ. Αυτό ίσως χρειασθεί να συμβεί εάν λ.χ.
  α. δεν υπάρχει παιδίατρος σε μια Το.Μ.Υ. ενός Το.Π.Φ.Υ., ενώ υπάρχει σε Το.Μ.Υ. η οποία ανήκει σε όμορο Το.Π.Φ.Υ. ,
  β. υπάρχει παιδίατρος σε ΚΥ μιας Το.Π.Φ.Υ. και σε διπλανή Το.Π.Φ.Υ. δεν υπάρχει κανένας.

  Υφαντής Γεώργιος
  Παιδίατρος, Διευθυντής ΚΥ Καρλοβασίου
  MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας

 • 22 Απριλίου 2017, 09:36 | Τσουμάνη Ναταλία

  Υπάρχει σύστημα πληροφορικής που να μπορεί να αντεπεξέλθει στην καταγραφή των ατόμων;;; Ποιος θα κάνει την καταγραφή;;; Πώς θα γίνει η επιλογή;;; Οι παραπομπές πως θα γίνονται;;; Χειρόγραφα;;; Υπάρχει σύστημα με το οποίο να μπορεί ο Γενικός Γιατρός να κλείσει ραντεβού άμεσα στην ειδικότητα που παραπέμπεται ο ασθενής;;; Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα θα πρέπει να λυθούν όλα τα παραπάνω…

 • 18 Απριλίου 2017, 19:47 | Κωστάκης Προκόπης

  Σε πολλές περιοχές της χώρας (πχ πόλεις 5-25.000 κατοίκων) οι ΤοΜΥ είτε δεν θα συσταθούν άμεσα, είτε θα ταυτίζονται με τα ΚΥ (τα οποία θα προκύψουν ως «διάδοχες» μονάδες των ΠΕΔΥ). Πρέπει να διευκρινισθεί η παράγραφος 1 έτσι ώστε να δίνεται παντού η δυνατότητα «εγγραφής» του πληθυσμού, αρχικά σε δημόσια δομή.

  Κωστάκης Προκόπης
  Πρόεδρος ΣΕΥΠΙΚΑ Αργολίδας
  Παθολόγος ΜΥ ΠΕΔΥ Αργους

 • 18 Απριλίου 2017, 15:55 | Γ.Μ.

  Η προσβαση θα πρεπει αρχικα να ειναι ελευθερη σε ολους τους παροχους ,σε δευτερο χρονο να γινεται εγγραφη εφοσον ο πολιτης μεινει ικανοποιημενος απο τις υπηρεσιες των οικογενειακων ιατρων .Οι εγγραφες , αλλαγες και διαγραφες ειχαν δοκιμαστει παλιοτερα σε ασφαλιστικα ταμεια και δημιουργησαν χαος ( παραδειγμα δεν μπορουσαν να εξεταστουν γιατι ειχαν γινει εγγραφες αυτοματα η απο λιστα τυχαια και μετα οι αλλαγες δημιουργουσαν γραφειοκρατια ). Η πληρης μηχανογραφηση ισως ειναι το σημαντικοτερο σημειο στην προσβαση αλλα και στην παραγωγικη αξιοποιηση του χρονου εξυπηρετησης , η ηλεκτρονικη ταυτοτητα θα πρεπει να ειναι συμβατη με ολα τα μηχανογραφικα συστηματα ολων των παροχων υγειας δημοσιων και ιδιωτων .Οι παραπομπες θα πρεπει να αποθηκευονται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη καρτα καθως και οι απαιτουμενες εξετασεις στα αντιστοιχα δευτεροβαθμια κεντρα να γινονται ηλεκτρονικα και αυτοματα , πουθενα στυλο και χαρτια ,ειναι η καλυτερη επενδυση στο συστημα υγειας .Η προσβαση σε ειδικευμενους ιατρους να ειναι απροσκοπτη .

 • 16 Απριλίου 2017, 03:17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  τυχόν παράκαμψη της ΠΦΥ για πρόσβαση σε νοσοκομεία επισείει οικονομική επιβάρυνση υπέρ του νοσοκομείου το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 50% της δαπάνης του κόστους του αντίστοιχου ραντεβού στην ολοήμερη (απογευματινή) λειτουργία

 • 16 Απριλίου 2017, 02:09 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  Η πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία των τριτοβάθμιων νοσοκομείων να γίνεται μόνο με παραπεμπτικό από φορέα της ΠΦΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΏΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΚΡΩΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑΡΟΊ ΠΧ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΊΕΣ ΤΗΝ ΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΎΝ ΟΓΚΟΥΣ ΕΓΚΕΦΆΛΟΥ ΤΗΝ ΑΛΛΗ….