Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Γενικές Διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος κατανομής αποζημίωσης νοσοκομείων, Σύσταση και Καταστατικό της “Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.” (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.»

Θέτουμε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Γενικές Διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος κατανομής αποζημίωσης νοσοκομείων Σύσταση και Καταστατικό της “Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.” (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.»
To Υπουργείο Υγείας με σκοπό την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο χώρο της υγείας, προτείνει την διαμόρφωση ενός καθολικού συστήματος διαχείρισης και δίκαιης κατανομής των δημοσιονομικών πόρων μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα κλπ) να διατυπώσουν και να καταχωρήσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου αποκλειστικά στο μηχανισμό διαβούλευσης εντός της ταχθείσης ημερομηνίας.
Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.
Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαϊου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ