Άρθρο 09

Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτ 1, 4 και 15 και η περίπτ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 4/2018 τροποποιούνται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού ανέρχονται σε πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (5.660) και αυξάνονται προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης της Ειδικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού και η διοικητική υποστήριξή της, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
Θέσεις προσωπικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ
1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού 370
….
1. Κλάδος ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης
Ειδικότητες:
* Πολιτιστικής Διαχείρισης 78
Πολιτιστικής Πληροφορικής και Τεχνολογίας 9
….
15. Κλάδος ΠΕ Νομικών 12

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΙ-ΘΕΣΕΙΣ
1. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Ειδικότητες:
….
Διοικητικού 71»