Άρθρο 04

Στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 55 του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) προστίθεται υποπερίπτωση εε ως εξής:
«εε) Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την παρακολούθηση των παρεχόμενων επιχορηγήσεων στους επιχορηγούμενους οργανισμούς και φορείς.»