Άρθρο 03

Στο τέλος του β’ εδαφίου της μόνης παραγράφου του άρθρου 48 του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) προστίθεται φράση και εδάφιο γ’ ως εξής:
«και προεδρεύει στο Συμβούλιο Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και στο Συμβούλιο Σύγχρονου Πολιτισμού. Η Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλα τα θέματα διοίκησης προσωπικού και πληροφορικής και από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για κάθε οικονομικό θέμα. Στην Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού υπάγεται το Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος.».