Άρθρο 06 – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού

1. Μετά από το άρθρο 49 του π.δ. 4/2018 προστίθεται άρθρο 49A ως εξής:
«Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού
Στρατηγικοί Σκοποί – Διάρθρωση
1. α. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού είναι η ανάδειξη, προβολή, υποστήριξη και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη περιφερειακής πολιτικής στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού σε συνεργασία με τα θεματικά τμήματα και διευθύνσεις της Γ.Δ.Σ.Π..
β. Ο συντονισμός, η εποπτεία και η μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, για την εξασφάλιση της χρηστής διοίκησης και της λογοδοσίας και για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων των υπαγομένων σε αυτήν Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού συγκροτείται από δεκατρείς (13) οργανικές μονάδες σε επίπεδο Διεύθυνσης, οι οποίες συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 4/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού
α. Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού
β. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού»

  • 10 Μαΐου 2019, 20:08 | ΒΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

    Προσθήκη στην Ειδική Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού του αρ.2 του ΠΔ 4/2018
    3γ)Διεύθυνση Διεθνούς Πολιτιστικής Δράσης και Πολιτικής, Βιώσιμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Πολιτισμικής Δημοκρατίας.