Άρθρο 08

Το άρθρο 73 του π.δ/τος 4/2018 (ΦΕΚ Α’ 7) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέας Πολιτισμού) ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (9.125).»