Άρθρο 05 – Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού

Μετά από το άρθρο 55 του π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ Α΄ 7) προστίθεται άρθρο 55Α ως εξής:
«Το Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού είναι αρμόδιο για:
α) Την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Συμβουλίων Περιφερειακής Πολιτισμικής Πολιτικής και Σύγχρονου Πολιτισμού, τη διαχείριση του αρχείου των συνεδριάσεων και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εισάγονται σε αυτό.
β) Την έκδοση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων, η οποία αποστέλλεται στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη καθώς και στους εισηγητές των αρμόδιων Διευθύνσεων.
γ) Τη μέριμνα για την ανάρτηση της ημερήσιας διάταξης στο Διαδίκτυο, καθώς και για την έγκαιρη ειδοποίηση φορέων και πολιτών.
δ) Τη σύνταξη των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων, καθώς και την επικύρωσή τους.
ε) Την τήρηση του σχετικού αρχείου του Τμήματος και τη χορήγηση αντιγράφων των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων σε πολίτες ή φορείς καθώς και σε ερευνητές επιστημονικού πεδίου.»