ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως