Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» σε νέες ομάδες ωφελούμενων με τη συμπερίληψη ολόκληρων νοικοκυριών/οικογενειών και η προσθήκη της δυνατότητας σύμπραξης νέων φορέων ως διαχειριστών φορέων, β) η ρύθμιση της οικονομικής ενίσχυσης των ωφελούμενων που διαβιούν εντός των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, γ) η πρόβλεψη διαδικασίας ανάθεσης της κοινωνικής έρευνας για την τέλεση υιοθεσίας ή αναδοχής σε κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής Ενότητας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία διεξαγωγής της από την κατά τόπον αρμόδια κοινωνική υπηρεσία, δ) η τροποποίηση της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης φορέων λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και ε) η σύσταση, λειτουργία και στελέχωση των αναγκαίων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 • 5 Απριλίου 2024, 09:45 | Απόστολος Παππάς

  Πρόταση για την σύσταση Δομής ΠΣΕΑ στο ΥΚΟΙΣΟ

  Σε ότι αφορά την σύσταση, λειτουργία και στελέχωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής :

  1. Στο Ν.Δ. 17/1974 (ΦΕΚ 236 Α΄) προβλέπονται οι αρμοδιότητες και ευθύνες της Βουλής, των Υπουργείων και των Περιφερειακών Δομών της Χώρας για την κατάρτιση, σύνταξη, προπαρασκευή και εκτέλεση των Σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

  2. Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης είναι η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρονται στην οργάνωση, προπαρασκευή, καθοδήγηση και κινητοποίηση του συνόλου των Πολιτικών (μη στρατιωτικών) Δυνάμεων της Χώρας με την ενεργό συμμετοχή όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν να προσφέρουν και δεν μετέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) (άρθρο 2, παρ. 2 ΝΔ 17/1974). Σκοπός της είναι η συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Κράτους σε καιρό πολέμου και η συμβολή στην Εθνική Άμυνα της Πατρίδας μας. Αποσκοπεί δηλαδή στην οργάνωση της επιτυχούς αντιμετώπισης από τον Πολιτικό (μη στρατιωτικό τομέα) του Κράτους, καταστάσεων κρίσης, έντασης ή πολέμου.

  3. H ΠΣΕΑ αποτελεί οριζόντια δημόσια πολιτική που σε ανώτατο επίπεδο χαράσσεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) και συντονίζεται από το ΓΕΕΘΑ. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή της διαθέτει δομές (Υπηρεσίες) τόσο στο κεντρικό, όσο και στο περιφερειακό επίπεδο της Δημόσιας Διοίκησης (Βουλή, Υπουργεία, Περιφέρειες, Περιφ. Ενότητες).

  4. Όλα τα Υπουργεία, για την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην Εθνική Άμυνα, μεριμνούν από τον καιρό της ειρήνης για την προετοιμασία και ετοιμότητα των Υπηρεσιών τους, με σκοπό την ομαλή μετάβαση τους από την ειρηνική περίοδο στην πολεμική. Προς εκπλήρωση της εν λόγω αποστολής οφείλουν να καταρτίζουν, να παρακολουθούν και να τηρούν, από τον καιρό της ειρήνης, και κατά λόγον αρμοδιότητος, σχέδια προστασίας, κινητοποίησης και δράσης εν καιρώ πολέμου (άρθρο 8 ΝΔ 17/1974). Τον ρόλο αυτό, επιτελούν οι δομές ΠΣΕΑ των Υπουργείων. Η κείμενη νομοθεσία δηλαδή, αναθέτει στις δομές ΠΣΕΑ κεντρικού και περιφερειακού επιπέδου μια ιδιαίτερα κρίσιμη αποστολή, που άπτεται της Εθνικής Άμυνας της Χώρας.

  5. Κατόπιν, και έχοντας υπόψη :
  α) τις διατάξεις του ΝΔ 17/1974 (ΦΕΚ 236 Α΄)
  β) τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας που κυρώθηκε με την αριθμ. Φ.120/01/510313/Σ.94/2018 (ΦΕΚ 683 Α) Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας
  γ) τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ένα ρευστό και διαρκώς επιδεινούμενο διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον
  δ) τις νέες υβριδικές απειλές και την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών αντιμετώπισής τους
  ε) την ανάγκη για διαχείριση καταστάσεων κρίσης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και συνολικής προσέγγισης, που καλείται να αντιμετωπίσει το ΥΚΟΙΣΟ και οι οργανισμοί/φορείς του σε περίοδο έντασης, κρίσης, ή επιχειρήσεων
  στ) την ανάγκη για αναβάθμιση της ασφάλειας του Υπουργείου και των οργανισμών/φορέων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας
  ζ) την ανάγκη για εμβάθυνση και ενίσχυση της πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας (ΠΣΣ) (Πολιτικού Τομέα και Ενόπλων Δυνάμεων)
  στ) το γεγονός ότι οι πολιτικές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αφορούν στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι χρονίως πάσχοντες κλπ, για τους οποίους πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα εν καιρώ πολέμου

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΣΕΑ ΣΤΟ ΥΚΟΙΣΟ

  Προτεινόμενη διάταξη :
  Άρθρο ….

  1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
  2. Στρατηγικός σκοπός του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών είναι η οργάνωση, προπαρασκευή, κινητοποίηση και επιχειρησιακή σχεδίαση ΠΣΕΑ και Πολιτικής Άμυνας των Υπηρεσιών και των υπαγόμενων σε αυτό, ή εποπτευομένων υπ’ αυτού οργανισμών και φορέων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, από τον καιρό της ειρήνης, για την επιβίωση σε καιρό κρίσης/έντασης/επιχειρήσεων και για την συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, καθώς και η ρύθμιση κάθε συναφούς θέματος όπως προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.