Άρθρο 27 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 579/1971 (Α’ 174), περί δαπανών και προμηθειών.