Άρθρο 17 Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών Μέριμνας και Περιουσίας είναι η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη χρήση όλων των αναγκαίων πόρων και υπηρεσιών, δηλαδή με:
α) την κατάρτιση και εκτέλεση κάθε είδους προμήθειας του Υπουργείου,
β) την κατάρτιση προγράμματος προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
γ) τη συγκέντρωση αιτημάτων και την αξιολόγηση των αναγκών προμηθειών,
δ) τη διοικητική μέριμνα του Υπουργείου,
ε) τη διαχείριση του υλικού και την εγκατάστασή του,
στ) την εποπτεία και τον έλεγχο τεχνικών έργων και μελετών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,
ζ) την καταγραφή, μελέτη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου,
η) τη χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του υλικού που τηρείται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,
θ) την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών, εφοδίων και πόρων για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων,
ι) τη μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού.
2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) το Τμήμα Προμηθειών,
β) το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών και
γ) το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
3.α) Αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών είναι:
αα) Η μέριμνα για την προμήθεια κάθε μηχανήματος, υλικού, εφοδίων ή άλλου περιουσιακού στοιχείου του Υπουργείου,
αβ) η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων,
αγ) η μελέτη αναγκών και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και την εκτέλεση τεχνικών έργων,
αδ) η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση, από το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου, του συνόλου των αιτημάτων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών,
αε) η επεξεργασία των αιτημάτων της υποπερ. αδ) και η σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές,
αστ) η ενημέρωση του οικείου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,
αζ) η επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών, εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και των αναγκών του Υπουργείου,
αη) η μέριμνα για τη δημοσιότητα των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων,
αθ) η συγκέντρωση και η αποστολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών δαπανών που αναλαμβάνονται ή εκκαθαρίζονται,
αι) η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες, η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση,
αια) η υλοποίηση έκτακτων προμηθειών υλικών και παροχής υπηρεσιών,
αιβ) η τήρηση απαιτούμενων βιβλίων,
αιγ) η συγκρότηση των απαιτούμενων συλλογικών οργάνων που αφορούν στη λειτουργία του τμήματος για την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών,
αιδ) η τήρηση του μητρώου συμβάσεων και του μητρώου προμηθευτών,
αιε) η παρακολούθηση των έργων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, καθώς και η μέριμνα για τις διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και ανάθεσης μελετών, έργων και εργασιών και
αιστ) η μέριμνα για την υλοποίηση των δράσεων των σχετικών έργων με αρμοδιότητες του Τμήματος που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
β) Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι:
βα) Η απογραφή του πάσης φύσεως υλικού του Υπουργείου,
ββ) η τήρηση Βιβλίου Παγίων,
βγ) η τήρηση αρχείου φακέλου δημοσίων συμβάσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής παραλαβής, το υλικό προμηθειών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο,
βδ) η εισαγωγή, η ταξινόμηση και η αποθήκευση των προμηθευόμενων υλικών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου,
βε) η χρηστή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και του υλικού που τηρείται στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,
βστ) η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υλικών, εφοδίων και πόρων για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών,
βζ) η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου αναλώσιμου υλικού και πάγιου εξοπλισμού και η ενημέρωση του μηχανογραφημένου προγράμματος,
βη) η τήρηση και η διαχείριση των αποθηκών πάγιου εξοπλισμού, αναλώσιμου ή μη, υλικού και η ενημέρωση του μητρώου περιουσιακών στοιχείων,
βθ) η διάθεση υλικού και εξοπλισμού στις υπηρεσίες και το προσωπικό του Υπουργείου προς κάλυψη των αναγκών τους,
βι) η διαχείριση, παρακολούθηση, καταγραφή και ενημέρωση για τις αναλώσεις υλικών και εξοπλισμού και η υποβολή της πρότασης για την ανανέωση των αποθεμάτων του αναλώσιμου και μη υλικού,
βια) ο έλεγχος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και των ενοικίων και των σχετικών βεβαιώσεων και η διαβίβασή τους προς εκκαθάριση, καθώς και η ανάρτηση στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),
βιβ) η μέριμνα και ο συντονισμός της επίβλεψης, καταμέτρησης και παραλαβής υλικών και τεχνικών εργασιών,
βιγ) η μέριμνα για την απόσυρση παλαιού και ακατάλληλου εξοπλισμού, μετά από αιτιολογημένο αίτημα υπηρεσίας του Υπουργείου,
βιδ) η απογραφή και τήρηση του αρχείου για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου,
βιε) οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και τη στέγαση των υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του κοινού,
βιστ) η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου και η παρακολούθηση των δαπανών λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όπως ύδρευσης, σταθερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
βιζ) η υλοποίηση, επίβλεψη και ο συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη φύλαξη, την υγιεινή και την πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων,
βιη) η φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου,
βιθ) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρία στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου,
βκ) η παραλαβή και η βεβαίωση λογαριασμών ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και φυσικού αερίου,
βκα) η λειτουργία και η εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των βιβλιοθηκών του Υπουργείου,
βκβ) η εκπόνηση μελετών και ο καθορισμός προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του,
βκγ) η επίβλεψη εργασιών που σχετίζονται με τη στέγαση, την καθαριότητα, τη συντήρηση, την ασφάλεια και τη φύλαξη των υπηρεσιών του Υπουργείου,
βκδ) η διαχείριση υλικών,
βκε) η έκδοση διαταγών κίνησης και η μέριμνα συντήρησης οχημάτων του Υπουργείου, η μέριμνα για την ουσιαστική και έγκαιρη ανταπόκριση σε αιτήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου για διάθεση προσωπικού του Τμήματος για πάσης φύσεως τεχνικές και βοηθητικές εργασίες, ο συντονισμός των υπηρεσιακών κινήσεων οχημάτων, ο έλεγχος της καλής κατάστασης και των κινήσεών τους για μεταφορά προσώπων ή φορτίων για υπηρεσιακούς λόγους,
βκστ) η διαχείριση του στόλου των οχημάτων του Υπουργείου, η μέριμνα για τη στελέχωσή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά για την κίνηση έγγραφα, η εποπτεία της κίνησης των οχημάτων του Υπουργείου, της κατανάλωσης καυσίμου και της ανάγκης περιοδικής προληπτικής συντήρησης,
βκζ) η μέριμνα για την αποκατάσταση βλαβών,
βκη) η τήρηση αρχείου οχημάτων, κινήσεων και μεταφορικού έργου,
βκθ) η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων από την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης του μεταφορικού έργου και η διαμόρφωση και παρακολούθηση σχετικών δεικτών αποδοτικότητας,
βλ) η συστηματική εφαρμογή και εποπτεία των προγραμμάτων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καθώς και η πιστοποίηση της ποιότητας των εργασιών αυτών,
βλα) η μέριμνα για τη διαθεσιμότητα οδηγών και οχημάτων,
βλβ) η ορθή λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και η πιστοποίηση κάθε εργασίας επί των οχημάτων και
βλγ) η απόσυρση και αντικατάσταση των οχημάτων και η εισήγηση για κάθε ζήτημα για τα οχήματα του Υπουργείου.
γ) Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι:
γα) Η καταγραφή, μελέτη, διαχείριση, αξιοποίηση και αντίστοιχη εποπτεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου, καθώς και η σύνταξη των σχετικών σχεδίων κανονιστικών πράξεων,
γβ) η διαχείριση εμπράγματων δικαιωμάτων που αφορούν στο σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου,
γγ) η εποπτεία και ο έλεγχος των εποπτευόμενων φορέων για την τήρηση των διαδικασιών αναφορικά με την πραγματοποίηση των τεχνικών έργων και τη γνωμοδότηση για την απόκτηση και χρήση πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους,
γδ) ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας δομών Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γε) η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν σε άρσεις απαλλοτριώσεων, τροποποιήσεις ρυμοτομικών διαγραμμάτων, ο εντοπισμός διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων, οι τοπογραφήσεις προσφυγικών συγκροτημάτων και οι διεκπεραιώσεις θεμάτων Κτηματολογίου,
γστ) η παροχή βεβαίωσης στις εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις για την πληρωμή έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της αρμόδιας Διευθύνουσας Υπηρεσίας της Προϊσταμένης Αρχής του έργου,
γζ) η μελέτη, επεξεργασία, θέσπιση, επιμέλεια εφαρμογής μέτρων και σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στην κτήση, διάθεση, αξιοποίηση, εκμετάλλευση ή εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων,
γη) ο έλεγχος της σκοπιμότητας των τεχνικών έργων και τεχνικών μελετών που εκτελούνται από όλους τους εποπτευόμενους φορείς, ο έλεγχος εφαρμογής των μελετών και ο έλεγχος της κοστολόγησης των έργων, καθώς και ο έλεγχος της αμοιβής των ιδιωτών μηχανικών που χρησιμοποιούνται στα ανωτέρω έργα και μελέτες και
γθ) η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των κτιρίων και του προσωπικού.
4. Στη Διεύθυνση Προμηθειών Μέριμνας και Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Στα Τμήματα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Στο Τμήμα Τεχνικών Έργων και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΕΕΠ κλάδου Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και, ελλείψει αυτών, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, με πτυχίο ή δίπλωμα κλάδου Μηχανικών, σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 (Α’ 232).